314/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

314
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) pristúpili a zároveň oznámili depozitárovi dohovoru orgány podľa článku 6 dohovoru: Dánske kráľovstvo s platnosťou od 29. decembra 2006, Moldavská republika s platnosťou od 16. marca 2007, Gruzínska republika s platnosťou od 14. mája 2007 a Kórejská republika s platnosťou od 14. júla 2007.
Svätý Vincent a Grenadíny s platnosťou od 8. decembra 2006, Francúzska republika s platnosťou od 12. februára 2007, Írska republika s platnosťou od 20. marca 2007, Samojský nezávislý štát s platnosťou od 13. februára 2007 a Srbská republika s platnosťou od 3. apríla 2007 doplnili a zmenili orgány podľa článku 6 dohovoru.
Zmeny a doplnenia úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného ako príloha k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
Do úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru možno nazrieť na internetovej stránke www.hcch.net v anglickom jazyku a francúzskom jazyku.
K oznámeniu č. 314/2007 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
(stav k 1. februáru 2006)
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Čiernohorská republika
Sukcesiu do dohovoru deklarovala Čiernohorská republika vyhlásením z 30. januára 2007. Zmenu orgánov podľa článku 6 dohovoru Čiernohorská republika neoznámila.
Dánske kráľovstvo
Ministerstvo zahraničných vecí
Francúzska republika
Mayotte: ,le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d´appel de Mayotte`
Francúzska Polynézia: ,le Procureur général près la Cour d´appel de Papeete`
Gruzínska republika
1.
Ministerstvo spravodlivosti
2.
Ministerstvo školstva a vedy
3.
Najvyšší súd
4.
Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí
Írska republika
,Consular Section, Department of Foreign Affairs' v Dubline
,Consular Services, Department of Foreign Affairs' v Corku
Kórejská republika
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
2.
Ministerstvo spravodlivosti
3.
Národná súdna správa
Moldavská republika
1.
Ministerstvo zahraničných vecí – pre správne listiny ústredných verejných orgánov
2.
Ministerstvo spravodlivosti – pre všetky ostatné listiny
Samojský nezávislý štát
The Chief Executive Officer (v čase jeho neprítomnosti ,The Acting Chief Executive Officer')
Ministry of Foreign Affairs and Trade
P.
O. BOX L 1859
Apia, Samoa
Tel.: + (685) 21171/25313
Fax: +(685) 21504
e-mail: mfa@mfat.gov.ws
Srbská republika
Sukcesiu do dohovoru deklarovala Srbská republika vyhlásením z 9. júna 2006.
Ministerstvo spravodlivosti Srbskej republiky
Nemanjina 22-26
11000 Belehrad
Srbsko
Tel.: + 381 11 3620540/+381 11 3620596
Fax: +381 11 3620540
Svätý Vincent a Grenadíny
4.
The Executive Director, International Financial Services Authority
5.
The Deputy Director, International Financial Services Authority
6.
The Manager, Administration, International Financial Services Authority“.