Predpis bol zrušený predpisom 267/2008 Z. z.

321/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

321
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. júla 2007
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto:
V § 4 ods. 1 zákona sa suma „4 440 Sk“ nahrádza sumou „4 560 Sk“.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2004 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku,
2.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 378/2005 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku,
3.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 493/2006 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Viera Tomanová v. r.