322/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. júla 2007
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 3 ods. 4 zákona sa suma „9 290 Sk“ nahrádza sumou „9 550 Sk“,
b)
v § 4 ods. 3 zákona sa suma „23 240 Sk“ nahrádza sumou „23 910 Sk“,
c)
v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „3 490 Sk“ nahrádza sumou „3 590 Sk“,
d)
v § 6 ods. 4 zákona sa suma „4 440 Sk“ nahrádza sumou „4 560 Sk“,
e)
v § 6 ods. 5 zákona sa suma „3 150 Sk“ nahrádza sumou „3 240 Sk“,
f)
v § 7 ods. 4 zákona sa suma „1 830 Sk“ nahrádza sumou „1 880 Sk“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2006 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Viera Tomanová v. r.