324/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 4 prvá veta znie: „Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,4) ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.“.
2.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce"). Rozpočet vyššieho územného celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len „program vyššieho územného celku").“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
3.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „obyvateľov“ vkladajú slová „vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku“.
4.
V § 10 ods. 6 prvej vete sa slová „z peňažných fondov obce a z peňažných fondov vyššieho územného celku“ nahrádzajú slovami „prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku“.
5.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane rozpisu výdavkov na programy obce alebo programy vyššieho územného celku“.
6.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce alebo programov vyššieho územného celku“.
7.
V § 14 ods. 1 sa za slová „Zmeny rozpočtu“ vkladajú slová „vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“.
8.
V § 15 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.“.
9.
V § 16 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.“.
10.
V § 17 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu.23aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa)
§ 13a zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/ 2004 Z. z.“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 66 a 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 17a odsek 2 znie:
„(2)
Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby oznamujú ministerstvu financií začatie zadávania koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu23a) a predkladajú ministerstvu financií návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím.“.
13.
V § 19 ods. 11 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.20)“.
14.
V § 19 ods. 24 sa slová „ich použitia na splácanie záväzkov podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „prijatia návratného zdroja financovania po predchádzajúcom písomnom súhlase núteného správcu poskytnutého subjektom verejnej správy, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov podľa odseku 1; ustanovenia § 17 ods. 2 a 6 sa v takom prípade nepoužijú.“.
15.
V § 19 ods. 25 sa na konci pripája táto veta: „Ak krízový rozpočet zostavuje nútený správca, je oprávnený vykonať v priebehu rozpočtového roka zmeny krízového rozpočtu rozpočtovými opatreniami uvedenými v § 14 ods. 2.“.
16.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007
Ustanovenia § 4 ods. 5, § 9 ods. 1, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 5 písm. g) vo vzťahu k programom obce a programom vyššieho územného celku sa prvýkrát použijú na rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku na roky 2009 až 2011.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 s výnimkou čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.