327/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z. a zákona č. 561/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 110 ods. 1, 3 a 4 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
2.
V § 165 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zomretom“ vkladá slovo „bývalom“.
3.
V § 165 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zomretej“ vkladá slovo „bývalej“.
4.
V § 165 ods. 2 písm. c) sa slová „po príslušníkovi v stálej štátnej službe,“ nahrádzajú slovami „po bývalom príslušníkovi v stálej štátnej službe,“.
5.
Za § 207b sa vkladá § 207c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠207c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2007
(1)
Suma vyrovnávacieho príspevku, ktorý bol právoplatne priznaný od 1. apríla 2002 vrátane do 31. decembra 2005 vrátane, ak 1. septembra 2007 trval nárok na jeho poskytovanie, sa zvýši za každý rok o rovnaké percento, ako sa v príslušnom roku zvýšila stupnica platových taríf príslušníka, a to s účinnosťou k tomu istému dňu, ako nadobudlo účinnosť zvýšenie stupnice platových taríf príslušníka. Suma vyrovnávacieho príspevku sa takto upraví o všetky zvýšenia stupnice platových taríf príslušníka, ktoré nadobudli účinnosť po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol vyrovnávací príspevok priznaný. Úprava vyrovnávacieho príspevku podľa § 207a sa nepovažuje za priznanie vyrovnávacieho príspevku.
(2)
Rozdiel medzi vyrovnávacím príspevkom vyplácaným pred 1. septembrom 2007 a vyrovnávacím príspevkom upraveným podľa odseku 1 sa spätne vyplatí len za obdobie od 1. júla 2006 v sume zodpovedajúcej zvýšeniu stupnice platových taríf príslušníka za roky 2006 a 2007.
(3)
Služobný úrad vydá do 30. novembra 2007 rozhodnutie, ktorým prizná zvýšenú sumu vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1.
(4)
Ustanovenie § 207b ods. 5 sa od 1. septembra 2007 nepoužije.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.