328/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
ZÁKON
z 29. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z. a zákona č. 103/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 20 Zákonníka práce“ nahrádza citáciou „§ 231 Zákonníka práce“.
2.
V § 2 ods. 2 sa nad slovom „orgány“ vypúšťa odkaz 2 a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
(1)
Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace u zamestnávateľa vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. Ak sa odborové organizácie nedohodnú na postupe podľa prvej vety, je zamestnávateľ oprávnený uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa alebo s ostatnými odborovými organizáciami, ktorých súčet členov u zamestnávateľa je väčší ako počet členov najväčšej odborovej organizácie.
(2)
Ak u zamestnávateľov pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, môžu príslušné vyššie odborové orgány vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pri uzatváraní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. Ak sa vyššie odborové orgány nedohodnú na postupe podľa prvej vety, je organizácia zamestnávateľov oprávnená uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s príslušným vyšším odborovým orgánom odborových organizácií s najväčším počtom členov u týchto zamestnávateľov alebo s príslušnými vyššími odborovými orgánmi ostatných odborových organizácií, ktorých súčet členov u týchto zamestnávateľov je väčší ako počet členov odborových organizácií s najväčším počtom členov u týchto zamestnávateľov.
(3)
Ak sa zúčastnené strany nedohodnú podľa odseku 1 alebo 2, ide o spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy.
(4)
Spor o určenie odborovej organizácie oprávnenej na uzatvorenie kolektívnej zmluvy rieši rozhodca zapísaný v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) podľa tohto zákona. Ak sa zmluvné strany na osobe rozhodcu nedohodnú, na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán ho určí ministerstvo.
(5)
Rozhodca vydá doklad, ktorý oprávňuje príslušnú odborovú organizáciu alebo príslušné odborové organizácie na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy.“.
4.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
doložené zoznamom zamestnávateľov, za ktorých boli uzatvorené, ak ide o kolektívne zmluvy vyššieho stupňa s výnimkou kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. d); zoznam zamestnávateľov obsahuje obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa obsahuje kód alebo kódy odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.“.
6.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Ministerstvo môže na návrh jednej zmluvnej strany alebo na návrh oboch zmluvných strán kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ustanoviť právnym predpisom, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre ďalšieho zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou v odvetví označenom kódom odvetvovej klasifikácie ekonomických činností,4aa) ktorý nie je členom organizácie zamestnávateľov, ktorá túto kolektívnu zmluvu uzavrela.
(2)
Ministerstvo rozšíri záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela
a)
organizácia zamestnávateľov, ktorí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zamestnávajú najväčší počet zamestnancov alebo
b)
príslušný vyšší odborový orgán, ktorý v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zastupuje najväčší počet zamestnancov.
(3)
Splnenie podmienky podľa odseku 2 sa posudzuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom bol podaný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
(4)
Písomný návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musí byť podpísaný zmluvnou stranou alebo podpísaný zmluvnými stranami na tej istej listine a musí obsahovať názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, odvetvie označené kódom odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, v ktorom má byť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa rozšírená na ďalších zamestnávateľov, znenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v písomnej forme a elektronickej forme; ďalej musí obsahovať
a)
zoznam zamestnávateľov, pre ktorých je kolektívna zmluva vyššieho stupňa záväzná (obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo) a celkový počet ich zamestnancov, zoznam zamestnávateľov, ktorí sú členmi ostatných organizácií zamestnávateľov v tom istom odvetví (obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo) a celkové počty ich zamestnancov alebo
b)
celkový počet zamestnancov, ktorých zastupuje príslušný vyšší odborový orgán u zamestnávateľov, u ktorých tento orgán pôsobí prostredníctvom príslušného odborového orgánu a celkový počet ich zamestnancov, celkový počet zamestnancov, ktorých zastupuje iný príslušný vyšší odborový orgán, ktorý pôsobí v tom istom odvetví u zamestnávateľov, u ktorých tento orgán pôsobí prostredníctvom príslušného odborového orgánu, celkový počet ich zamestnancov a ich kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.
(5)
Na účely rozšírenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je organizácia zamestnávateľov, ktorá pôsobí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, povinná písomne oznámiť na žiadosť ministerstva alebo organizácie zamestnávateľov, ktorá navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, zoznam zamestnávateľov, ktorí sú jej členmi, a celkový počet ich zamestnancov a vyšší odborový orgán, ktorý pôsobí v odvetví, v ktorom sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je povinný písomne oznámiť na žiadosť ministerstva alebo vyššieho odborového orgánu, ktorý navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, celkový počet zamestnancov, ktorých zastupuje, zoznam zamestnávateľov a celkový počet zamestnancov zamestnávateľov, u ktorých pôsobí príslušná odborová organizácia.
(6)
Ak návrh nespĺňa náležitosti ustanovené v odseku 4, ministerstvo vyzve zmluvné strany odstrániť nedostatky alebo doplniť návrh v určenej lehote.
(7)
Zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa môžu vziať návrh späť do 15 dní od jeho doručenia.
(8)
Návrh možno podať ministerstvu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím účinnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
(9)
Ministerstvo vyžiada od zamestnávateľa, na ktorého sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, stanovisko k uvedenému návrhu. Ak sa zamestnávateľ k návrhu nevyjadrí do 30 dní od požiadania ministerstvom, na jeho prípadné pripomienky sa neprihliada.
(10)
Na prerokovanie návrhu ministerstvo zriadi trojstrannú poradnú komisiu pre rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v ktorej budú zastúpení v rovnakom počte aj zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľských organizácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.“.
7.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nemožno rozšíriť na zamestnávateľa,
a)
na ktorého sa ku dňu účinnosti právneho predpisu vzťahuje záväznosť inej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
b)
na ktorého je ku dňu účinnosti právneho predpisu vyhlásený konkurz,
c)
ktorý je ku dňu účinnosti právneho predpisu v likvidácii,
d)
ktorý ku dňu účinnosti právneho predpisu zamestnáva menej ako 20 zamestnancov,
e)
ktorý ku dňu účinnosti právneho predpisu zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím,
f)
ktorého ku dňu účinnosti právneho predpisu postihla mimoriadna udalosť,4ab) ktorej následky trvajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:
„4ab)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zmluvná strana je povinná zaslať ministerstvu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a jej zmeny aj v elektronickej podobe v lehote podľa prvej vety.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4c sa citácia „§ 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite)“ nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite)“.
10.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Konanie pred sprostredkovateľom sa začína dňom prijatia žiadosti o riešenie sporu sprostredkovateľom.“.
11.
V § 11 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Doručením rozhodnutia o určení sprostredkovateľa sa konanie pred sprostredkovateľom začalo.“.
12.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Zmluvné strany a sprostredkovateľ sú povinní navzájom si poskytovať súčinnosť.“.
13.
V § 12 ods. 1 sa za slovom „dňa“ vypúšťa čiarka a slová „keď bol oboznámený s predmetom sporu,“ sa nahrádzajú slovami „prijatia žiadosti o riešenie sporu sprostredkovateľom alebo odo dňa doručenia rozhodnutia o určenie sprostredkovateľa“.
14.
V § 12 ods. 3 sa za slovom „dňa“ vypúšťa čiarka a slová „keď bol sprostredkovateľ oboznámený s predmetom sporu“ sa nahrádzajú slovami „prijatia žiadosti o riešenie sporu sprostredkovateľom alebo odo dňa doručenia rozhodnutia o určenie sprostredkovateľa“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 274 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov“.
16.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
17.
V § 17 ods. 4 sa vypúšťa slovo „tajného“.
18.
V § 17 ods. 5 sa vypúšťa slovo „tajného“.
19.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Zamestnanci uvedení v § 20 ods. 1 písm. h), i) a k) a zamestnanci vykonávajúci pre zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nezapočítavajú do celkového počtu zamestnancov podľa odsekov 1 a 2 a nezúčastňujú sa na hlasovaní o štrajku.“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 46 až 48 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon (úplné znenie č. 309/1990 Zb.)“ nahrádza citáciou „Čl. 2 až 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“.
21.
V § 20 ods. 1 písm. g) sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb“ a slovo „štrajkom“ sa nahrádza slovami „ich účasťou na štrajku“.
22.
V § 20 ods. 1 písmená i) a j) znejú:
„i)
sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádzky,
j)
zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich verejné vodovody, ak by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 36, § 37 ods. 4 písm. a), § 115 a § 130 ods. 1 Zákonníka práce.
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 54 a § 142 Zákonníka práce.“.
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 170 a nasl. Zákonníka práce“ nahrádza citáciou „§ 177 až 219 Zákonníka práce“.
26.
V § 28 písm. e) sa slová „sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „sociálnych služieb“.
27.
V § 28 písmená g) a h) znejú:
„g)
vzťahujúca sa na sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádzky,
h)
vzťahujúca sa na zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich verejné vodovody, ak by výlukou došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,“.
28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 130 ods. 1 Zákonníka práce“ nahrádza citáciou „§ 142 Zákonníka práce“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.