331/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 327/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 68 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zastúpenie advokáta na konferencii nie je prípustné.“.
2.
V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú slová:
„v Bulharskej republike ............... Адвокат
v Rumunskej republike ............... Avocat“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.