332/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
ZÁKON
z 21. júna 2007,
ktorým sa mení zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z. a zákona č. 211/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 33b ods. 3 sa slová „krajských úradoch a na okresných úradoch“ nahrádzajú slovami „krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného prostredia“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.