338/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

338
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila skončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (oznámenie č. 92/2003 Z. z.).
Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.