339/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. apríla 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.
Dohoda nadobudla platnosť 6. novembra 2002 v súlade s článkom 15.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.