340/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 38 ods. 2 v spojení s § 54 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
výnos z 12. júla 2007 č. 44/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 13/2001.
Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje druh, formy a dĺžku pomaturitného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru, povolávanie na štúdium, zmeny v klasifikácii počas štúdia a ukončovanie štúdia na týchto školách.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke 44/2007 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, krajských riaditeľstvách Policajného zboru, okresných riaditeľstvách Policajného zboru a stredných odborných školách Policajného zboru.