345/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z. a zákona č. 622/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
obvodný úrad; v Košiciach je obvodný úrad v sídle kraja obvodný úrad Košice,“.
2.
V § 7 ods. 3 sa slová „vo svojom územnom obvode“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.
3.
§ 10 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
rozhoduje o odvolaní
1.
obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja o zriadení výdajne odberných oprávnení,
2.
proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 21 ods. 2,
3.
proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 28 ods. 4,
4.
proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 29 ods. 2.“.
4.
V § 14 ods. 1 písm. a), b) a j) sa za slová „obvodných úradov“ vkladajú slová „v územnom obvode kraja“.
5.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slová „obvodným úradom“ vkladajú slová „v územnom obvode kraja“.
6.
V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „vo svojom územnom obvode“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.
7.
V § 14 ods. 1 písm. f) sa slová „na území kraja“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.
8.
V § 14 ods. 1 písm. k) sa za slová „o povinnosti obce“ vkladajú slová „v územnom obvode kraja“.
9.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy.“.
10.
V § 22 písm. b) štvrtý bod znie:
„4.
na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby zabezpečenia činnosti ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov počas krízových situácií na základe písomnej zmluvy uzavretej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou pokladnicou,“.
11.
V § 30 ods. 1 sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.
12.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.