347/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. októbra 2005 bol v Paríži podpísaný Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 154 z 12. decembra 2006. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 16. januára 2007. Ratifikačná listina bola uložená 26. januára 2007 u generálneho riaditeľa UNESCO, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 2007 v súlade s článkom 37 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2007 v súlade s článkom 37 ods. 2.
K oznámeniu č. 347/2007 Z. z.
UNESCO
Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe
Preambula
Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe 2005
Paríž 19. október 2005
Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (ďalej len „UNESCO“), ktorá rokovala v Paríži od 3. do 21. októbra 2005, na svojom 33. zasadnutí
vzala do úvahy, že cieľom UNESCO je prispieť k mieru a bezpečnosti podporou spolupráce medzi národmi prostredníctvom vzdelávania, vedy a kultúry,
odvolávajúc sa na existujúce medzinárodné dokumenty vzťahujúce sa na ľudské práva,
vedomá si Rezolúcie 58/5 prijatej Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 3. novembra 2003, ktorá sa týka športu ako nástroja na podporu vzdelávania, zdravia, rozvoja a mieru, predovšetkým odseku 7,
uvedomujúc si, že šport by mal hrať dôležitú úlohu pri ochrane zdravia, v morálnej, kultúrnej a telesnej výchove a pri podpore medzinárodného porozumenia a mieru,
berúc do úvahy potrebu podporovať a koordinovať medzinárodnú spoluprácu, ktorá povedie k odstráneniu dopingu v športe,
je znepokojená používaním dopingu v športe a jeho dôsledkami, ktoré majú vplyv na zdravie športovcov, zásady čestného konania „fair play“, odstránenie podvádzania a budúcnosti športu,
majúc na pamäti, že doping ohrozuje etické princípy a výchovné hodnoty zakotvené v Medzinárodnej charte pre telesnú výchovu a šport UNESCO a v Olympijskej charte,
pripomínajúc, že antidopingový Dohovor a jeho Dodatkový protokol prijatý v rámci Rady Európy sú medzinárodné úradné listiny občianskeho práva, ktoré tvoria základ národných antidopingových politík a medzivládnej spolupráce,
pripomínajúc odporúčania týkajúce sa dopingu prijaté na 2., 3. a 4. Medzinárodnej konferencii ministrov a vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport, ktorú organizovalo UNESCO v Moskve (1998), v Punta del Este (1999) a v Aténach (2004), a 32 C /Rezolúciu 9 prijatú generálnou konferenciou UNESCO na svojom 32. rokovaní (2003),
majúc na pamäti Svetový antidopingový kódex prijatý Svetovou antidopingovou agentúrou na Svetovej konferencii o dopingu v športe v Kodani 5. marca 2003 a Kodanskou deklaráciou proti dopingu v športe,
vedomá si rovnako aj vplyvu, ktorý majú vrcholoví športovci na mládež,
uvedomujúc si pokračovanie potreby a podporovanie výskumu s cieľom zdokonaliť zisťovanie dopingu a zlepšiť pochopenie faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho používanie, aby preventívne opatrenia boli čo najúčinnejšie,
uvedomujúc si rovnako dôležitosť neustálej výchovy športovcov, ich sprievodného personálu a spoločnosti vôbec v oblasti prevencie proti dopingu v športe,
majúc na pamäti potrebu vybudovať pre štáty, zmluvné strany, kapacitu, ktorá bude realizovať antidopingové programy,
vedomá si toho, že orgány verejnej správy a organizácie zodpovedné za šport majú komplementárnu zodpovednosť za prevenciu a boj proti dopingu v športe, zvlášť musia zaistiť správny postup na základe princípu čestného konania („fair play“) pri športových podujatiach a chrániť zdravie tých, ktorí sa na nich zúčastňujú,
uznávajúc, že tieto orgány a organizácie musia na tento účel spoločne pracovať a zaistiť najvyšší možný stupeň nezávislosti a transparentnosti na všetkých príslušných úrovniach,
je rozhodnutá urobiť ďalšie a dôraznejšie spoločné opatrenia, ktoré budú smerovať k odstráneniu dopingu v športe,
uznávajúc, že odstránenie dopingu v športe čiastočne záleží na progresívnej harmonizácii antidopingových noriem a postupov v športe a na spolupráci na národnej a globálnej úrovni,
prijíma tento dohovor 19. októbra 2005.
ČASŤ 1
ROZSAH PLATNOSTI
Článok 1
Účel dohovoru
Účelom tohto dohovoru v rámci stratégie a programu činnosti UNESCO v oblasti telesnej výchovy a športu je podporiť prevenciu a boj proti dopingu v športe s cieľom odstrániť ho.
Článok 2
Definície
Nasledujúce definície je nutné chápať v kontexte Svetového antidopingového kódexu.
V prípade konfliktu ustanovení však platí ustanovenie dohovoru.
Na účely tohto dohovoru:
1.
„Akreditované laboratóriá dopingovej kontroly“ sú laboratóriá akreditované Svetovou antidopingovou agentúrou.
2.
„Antidopingová organizácia“ je orgán, ktorý zodpovedá za prijatie pravidiel na iniciovanie, zavedenie a dodržiavanie akejkoľvek časti procesu dopingovej kontroly. Ide napríklad o Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paraolympijský výbor, ďalších organizátorov významných športových podujatí, ktorí vykonávajú kontrolu v priebehu týchto podujatí, Svetovú antidopingovú agentúru, medzinárodné športové federácie a národné antidopingové organizácie.
3.
„Porušenie antidopingových pravidiel“ je v športe porušenie jedného pravidla alebo viacerých z týchto pravidiel:
a)
prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov, či indikátorov v telesnej vzorke športovca,
b)
použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
c)
odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia po oznámení vykonanom na základe príslušných antidopingových pravidiel, alebo iné vyhýbanie sa odberu telesných vzoriek športovca,
d)
porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže vrátane neposkytnutia požadovanej informácie o pobyte a zmeškanie testov, ktoré sú požadované odôvodnenými pravidlami,
e)
podvádzanie alebo pokus o podvádzanie v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,
f)
držba zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy,
g)
nezákonné obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo zakázanou metódou,
h)
podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi alebo podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie skutočností alebo iná spoluvina, ktorá je porušovaním alebo pokusom o porušovanie antidopingových pravidiel.
4.
„Športovec“ na účely dopingovej kontroly je každá osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít športu na medzinárodnej alebo národnej úrovni, ktorú definujú jednotlivé národné antidopingové organizácie a uznávajú ju štáty, zmluvné strany, a každá ďalšia osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít športu alebo športového podujatia na nižšej úrovni uznané štátmi, zmluvnými stranami. Na účely programov antidopingového vzdelávania a odbornej prípravy je „športovec“ každá osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít športu a ktorá podlieha právomoci športovej organizácie.
5.
„Sprievodný personál športovca“ je tréner, manažér, agent, člen realizačného tímu, funkcionár, lekársky alebo stredný zdravotnícky personál, ktorí pracujú so športovcom alebo liečia športovca, ktorý sa zúčastňuje športovej súťaže alebo sa na ňu pripravuje.
6.
„Kódex“ znamená Svetový antidopingový kódex prijatý Svetovou antidopingovou agentúrou 5. marca 2003 v Kodani, ktorý je dodatkom č. I tohto dohovoru.
7.
„Súťaž“ znamená jednotlivé preteky, zápas, hru alebo individuálnu športovú súťaž.
8.
„Dopingová kontrola“ znamená proces zahrňujúci rozhodovanie o vykonaní testov, odber vzoriek a manipulovanie s nimi, laboratórnu analýzu, zaobchádzanie s výsledkami, záznamy výsluchov pred orgánmi a odvolanie sa proti rozhodnutiu.
9.
„Doping v športe“ znamená situáciu, pri ktorej dochádza k porušeniu antidopingových pravidiel.
10.
„Splnomocnené tímy dopingovej kontroly“ sú tímy, ktoré boli poverené vykonaním dopingovej kontroly medzinárodnými alebo národnými antidopingovými organizáciami.
11.
„Testovanie počas súťaže“ znamená testovanie na účel rozlišovania medzi testovaním počas súťaže a mimo súťaže, ktorému sa podrobuje športovec v súvislosti s určitou súťažou, ak pravidlá medzinárodnej športovej federácie alebo inej príslušnej antidopingovej organizácie neurčia inak.
12.
„Medzinárodná norma pre laboratóriá“ znamená normu, ktorá je dodatkom č. 2 tohto dohovoru.
13.
„Medzinárodná norma pre testovanie“ znamená normu, ktorá je dodatkom č. 3 tohto dohovoru.
14.
„Testovanie bez predchádzajúceho oznámenia“ znamená vykonanie dopingovej kontroly, ktorá sa vykonáva bez predchádzajúceho oznámenia športovcovi, keď športovec je stále pod dohľadom od okamihu ohlásenia výzvy až po poskytnutie vzorky.
15.
„Olympijské hnutie“ je hnutie, ktoré súhlasí, že sa bude riadiť Olympijskou chartou, a všetci tí, ktorí uznávajú autoritu Medzinárodného olympijského výboru, a to: medzinárodné federácie tých športov, ktoré sú v programe Olympijských hier, národné olympijské výbory, organizačné výbory Olympijských hier, športovci, sudcovia a rozhodcovia, asociácie a kluby, ako aj všetky organizácie a inštitúcie, ktoré uznáva Medzinárodný olympijský výbor.
16.
„Mimo súťaže“ dopingová kontrola znamená akúkoľvek dopingovú kontrolu, ktorá sa nevykonáva počas súťaže.
17.
„Zoznam zakázaných látok“ znamená zoznam, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto dohovoru a špecifikuje zakázané látky a zakázané metódy.
18.
„Zakázaná metóda“ je akákoľvek metóda, ktorá je uvedená na Zozname zakázaných látok a metód dopingu v prílohe č. 1 tohto dohovoru.
19.
„Zakázaná látka“ je akákoľvek látka, ktorá je na Zozname zakázaných látok a metód dopingu v prílohe č. 1 tohto dohovoru.
20.
„Športová organizácia“ je akákoľvek organizácia, ktorá riadi športové aktivity v jednom športe alebo niekoľkých športoch.
21.
„Normy na udeľovanie terapeutickej výnimky“ sú normy uvedené v prílohe č. 2 tohto dohovoru.
22.
„Testovanie“ je tá časť procesu dopingovej kontroly, ktorá zahŕňa rozhodovanie o vykonaní testu, odber vzorky, manipuláciu so vzorkou a jej transport do laboratória.
23.
„Terapeutická výnimka“ je výnimka, ktorá je udelená na základe Noriem na udeľovanie terapeutickej výnimky.
24.
„Použitie“ znamená aplikáciu, požitie, injekčné podanie alebo konzumáciu zakázanej látky alebo zakázanej metódy akýmkoľvek spôsobom.
25.
„Svetová antidopingová agentúra“ (ďalej len „WADA“) je agentúra založená 10. novembra 1999 podľa švajčiarskych zákonov.
Článok 3
Spôsob plnenia dohovoru
Aby bol dohovor dodržiavaný, štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú
a)
prijať na národnej a medzinárodnej úrovni príslušné opatrenia, ktoré budú zhodné s princípmi Kódexu,
b)
podporovať všetky formy medzinárodnej spolupráce, ktorých cieľom je ochrana športovcov, etika v športe a vzájomná informovanosť o výsledkoch výskumu,
c)
prehlbovať medzinárodnú spoluprácu medzi štátmi, zmluvnými stranami, a vedúcimi organizáciami v boji proti dopingu v športe, zvlášť s WADA.
Článok 4
Vzťah dohovoru ku Kódexu
1.
Na účel koordinácie pri realizácii boja proti dopingu v športe na národnej a medzinárodnej úrovni sa štáty, zmluvné strany, zaväzujú, že budú dodržiavať zásady Kódexu, ktorý je základom pre opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 5 tohto dohovoru. Dohovor neobsahuje nič, čo by bránilo štátom, zmluvným stranám, pri prijatí ďalších opatrení komplementárnych k dohovoru.
2.
Kódex a najnovšie verzie Dodatkov č. 2 a 3 sú uvedené pre informáciu a nie sú integrálnou súčasťou tohto dohovoru. Dodatky ako také nepredstavujú pre štáty, zmluvné strany, žiadne záväzné povinnosti podľa medzinárodného práva.
3.
Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru.
Článok 5
Opatrenia k dosiahnutiu cieľov dohovoru
Dodržiavanie záväzkov obsiahnutých v tomto dohovore berie na seba každý štát, zmluvná strana, a je jej povinnosťou prijať príslušné opatrenia. Tieto opatrenia sa môžu týkať legislatívy predpisov, smerníc alebo administratívnych postupov.
Článok 6
Vzťah k iným medzinárodným dokumentom
Tento dohovor nijako nemení práva a záväzky štátov, zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných zmlúv skôr uzavretých a ktoré sú v zhode s predmetom a účelom tohto dohovoru. Toto neovplyvňuje výkon práva a záväzky štátov, zmluvných strán, a ich práva alebo plnenie ich záväzkov tohto dohovoru.
ČASŤ II
ANTIDOPINGOVÁ ČINNOSŤ NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Článok 7
Koordinácia na vnútroštátnej úrovni
Štáty, zmluvné strany, zabezpečia uplatňovanie súčasného dohovoru najmä prostredníctvom koordinácie na vnútroštátnej úrovni. Aby mohli lepšie vyhovieť svojim záväzkom vyplývajúcim z dohovoru, môžu sa štáty, zmluvné strany, spoliehať na antidopingové organizácie, ako aj na športové orgány a organizácie.
Článok 8
Obmedzenie dostupnosti a používanie zakázaných látok a metód
1.
Štáty, zmluvné strany, prijmú tam, kde to bude vhodné, opatrenia na obmedzenie dostupnosti zakázaných látok a metód, aby zamedzili ich používaniu športovcami pri športovej činnosti, ak na používanie nie je udelená terapeutická výnimka. Tieto kroky zahrňujú opatrenia brániace športovcom nelegálne zaobchádzanie so zakázanými látkami a metódami, teda opatrenia s cieľom kontroly výroby, pohybu, dovozu, distribúcie a predaja.
2.
Štáty, zmluvné strany, zavedú, prípadne tam, kde to bude vhodné, odporučia príslušným subjektom, ktoré patria do ich právomoci, aby prijali opatrenia na obmedzenie použitia a držania zakázaných látok a metód športovcom pri ich športovej činnosti, ak na ich použitie nebola udelená terapeutická výnimka.
3.
Žiadne opatrenia prijaté v tomto dohovore nebudú brániť dostupnosti zakázaných látok a metód, ktorých užitie v športe je zakázané alebo regulované, na zákonné účely.
Článok 9
Opatrenia týkajúce sa sprievodného personálu športovcov
Štáty, zmluvné strany, prijmú opatrenia alebo podporia, aby športové organizácie a antidopingové organizácie prijali opatrenia vrátane sankcií alebo trestov týkajúcich sa sprievodného personálu športovcov, ktorí porušia antidopingové pravidlá alebo inak porušia pravidlá v súvislosti s dopingom v športe.
Článok 10
Potravinové doplnky
Štáty, zmluvné strany, budú podporovať, kde to bude vhodné, aby producenti a distribútori potravinových doplnkov pri podpore predaja a distribúcii potravinových doplnkov zaviedli do praxe najvhodnejšie metódy vrátane informácií týkajúcich sa ich analytického zloženia a zabezpečenia kvality.
Článok 11
Finančné opatrenia
Štáty, zmluvné strany, kde to bude vhodné:
a)
budú v rámci svojich príslušných rozpočtov poskytovať prostriedky na podporu národného programu testovania vo všetkých športoch alebo napomáhať športovým organizáciám a antidopingovým organizáciám financovať dopingové kontroly, a to buď formou priamych dotácií a grantov, alebo pri určení celkového objemu dotácií a grantov udeľovaných týmto organizáciám, uznávaním nákladov spojených s týmito kontrolami,
b)
vykonajú opatrenia, aby finančná podpora na športové aktivity jednotlivým športovcom alebo členom sprievodného personálu športovca, ktorým bol udelený zákaz činnosti dôsledkom porušenia antidopingových pravidiel, nebola poskytnutá v priebehu zákazu ich činnosti,
c)
čiastočne zadržia alebo celkom zadržia finančnú podporu alebo inú podporu súvisiacu so športom akejkoľvek športovej organizácii alebo antidopingovej organizácii, ktorá nepostupuje v súlade s Kódexom alebo s príslušnými antidopingovými pravidlami prijatými podľa Kódexu.
Článok 12
Opatrenia na uľahčenie dopingovej kontroly
Štáty, zmluvné strany, kde to bude vhodné:
a)
budú podporovať a napomáhať športovým organizáciám a antidopingovým organizáciám patriacim do ich právomoci pri vykonávaní antidopingových kontrol spôsobom, ktorý je v súlade s Kódexom, vrátane testovania bez predchádzajúceho oznámenia, testovania mimo súťaže a počas súťaže.
b)
budú podporovať a napomáhať pri rokovaniach športových organizácií a antidopingových organizácií o dohodách, ktoré umožnia, aby ich členovia boli testovaní riadnymi, na to určenými tímami dopingovej kontroly z iných krajín,
c)
zaväzujú sa pomáhať športovým asociáciám a antidopingovým organizáciám spadajúcim do ich právomoci, aby na účely analýzy výsledkov dopingovej kontroly získali prístup k akreditovaným laboratóriám dopingovej kontroly.
ČASŤ III
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Článok 13
Spolupráca medzi antidopingovými organizáciami a športovými organizáciami
Štáty, zmluvné strany, budú podporovať spoluprácu medzi antidopingovými organizáciami, orgánmi verejnej správy a športovými organizáciami spadajúcimi do ich právomoci a do právomoci štátov, zmluvných strán, s cieľom dosiahnuť plnenie tohto dohovoru na medzinárodnej úrovni.
Článok 14
Podpora poslania WADA
Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že budú podporovať dôležité poslanie WADA v medzinárodnom boji proti dopingu.
Článok 15
Rovnocenné financovanie WADA
Štáty, zmluvné strany, podporujú zásadu rovnocenného financovania schváleného ročného rozpočtu orgánmi verejnej správy a olympijským hnutím.
Článok 16
Medzinárodná spolupráca pri dopingovej kontrole
Uznávajúc, že boj proti dopingu v športe môže byť účinný len vtedy, ak športovci môžu byť testovaní bez predchádzajúceho oznámenia a vzorky môžu byť včas dopravené k analýze do laboratórií, štáty, zmluvné strany, budú, kde je to vhodné a v súlade s vnútornými zákonmi a postupmi:
a)
napomáhať poslaniu WADA a antidopingovým organizáciám pôsobiacim v súlade s Kódexom za predpokladu, že sa riadia predpismi hostiteľských krajín, pri dopingových kontrolách svojich športovcov počas súťaže i mimo súťaže bez ohľadu nato, či ide o ich územie alebo iné územie,
b)
napomáhať včasnému pohybu tímu dopingovej kontroly s riadnym oprávnením cez hranice, ak vykonávajú činnosť v rámci dopingovej kontroly,
c)
spolupracovať pri včasnej preprave vzoriek expedovaných alebo dopravovaných cez hranice tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,
d)
pomáhať medzinárodnej koordinácii dopingových kontrol rôznymi antidopingovými organizáciami a na tento účel spolupracovať s WADA,
e)
podporovať spoluprácu medzi laboratóriami dopingovej kontroly podliehajúcimi ich právomoci a tými, ktorí podliehajú právomoci iných štátov, zmluvných strán. Zvlášť štáty, zmluvné strany, s akreditovanými laboratóriami dopingovej kontroly by mali viesť laboratóriá podliehajúce ich právomoci, aby pomáhali ďalším štátom, zmluvným stranám, a aby im umožnili získať skúsenosti, zručnosti a pracovné postupy potrebné na založenie vlastných laboratórií, ak si tak budú priať,
f)
pomáhať vytvárať a podporovať v súlade s Kódexom dohody o recipročnom testovaní medzi určenými antidopingovými organizáciami,
g)
vzájomne uznávať postupy dopingovej kontroly, testov vrátane z tohto vyplývajúcich športových sankcií akejkoľvek antidopingovej organizácie, ktoré sú v súlade s Kódexom.
Článok 17
Dobrovoľný fond
1.
Týmto sa ustanovuje „Fond na vylúčenie dopingu v športe“ (ďalej len „Dobrovoľný fond“). Dobrovoľný fond bude obsahovať zverené fondy založené v súlade s finančnými predpismi UNESCO. Všetky príspevky štátov, zmluvných strán, a ďalších účastníkov budú dobrovoľné.
2.
Zdroje Dobrovoľného fondu budú tvoriť:
a)
príspevky štátov, zmluvných strán,
b)
príspevky, dary a venované dedičstvo
(i)
ďalšími štátmi,
(ii)
organizáciami a programami systému Organizácie Spojených národov, hlavne rozvojovým programom Organizácie Spojených národov, ako aj ďalšími medzinárodnými organizáciami, alebo
(iii)
verejných alebo súkromných organizácií či jednotlivcov,
c)
všetky úroky plynúce z prostriedkov Dobrovoľného fondu,
d)
hotovosť získaná zbierkami a príjmami z benefičných činností organizovaných Dobrovoľným fondom,
e)
akékoľvek ďalšie prostriedky schválené smernicou Dobrovoľného fondu, ktorá bude vydaná Konferenciou štátov, zmluvných strán.
3.
Príspevky štátov, zmluvných strán, do Dobrovoľného fondu nebudú považované za náhradu záväzku štátov, zmluvných strán, platiť svoj podiel do rozpočtu WADA.
Článok 18
Použitie a dozor Dobrovoľného fondu
Finančné prostriedky v Dobrovoľnom fonde bude Konferencia štátov, zmluvných strán, v súlade s ustanovením tohto dohovoru a majúc na zreteli ciele WADA prideľovať na financovanie aktivít schválených štátmi, zmluvnými stranami, a to zvlášť na podporu štátov, zmluvných strán, na rozvoj a realizáciu antidopingových programov. Rovnako môžu byť využité na pokrytie nákladov na fungovanie tohto dohovoru. Príspevky do Dobrovoľného fondu nesmú byť viazané žiadnymi politickými, ekonomickými alebo inými podmienkami.
ČASŤ IV
VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA
Článok 19
Všeobecné zásady vzdelávania a odbornej prípravy
1.
Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú v rámci svojich možností podporovať, navrhovať a realizovať vzdelávacie a školiace programy zamerané na prevenciu dopingu. Pre športovú verejnosť by tieto programy mali prinášať aktuálne a presné informácie o
a)
škodlivosti dopingu pre etické hodnoty v športe,
b)
zdravotných dôsledkoch dopingu.
2.
Športovcom a sprievodnému personálu športovcov, zvlášť v začiatkoch tréningu, by vzdelávacie a školiace programy mali okrem uvedeného poskytovať aj aktuálne a presné informácie o
a)
postupoch dopingovej kontroly,
b)
právach a povinnostiach športovcov vo vzťahu k prevencii dopingu vrátane informácie o Kódexe a antidopingovej politike príslušných antidopingových organizácií; tieto informácie budú obsahovať i dôsledky činnosti, ktorá je porušením antidopingového pravidla,
c)
zozname zakázaných látok a metódach dopingu a o výnimkách na terapeutické účely,
d)
potravinových doplnkoch výživy.
Článok 20
Profesionálny etický kódex
Štáty, zmluvné strany, podporia, aby príslušné profesionálne asociácie a inštitúcie vytvorili a zaviedli do praxe vhodné etické kódexy a mravné zásady vzťahujúce sa na prevenciu dopingu v športe, ktoré sú v súlade s Kódexom.
Článok 21
Spoluúčasť športovcov a sprievodného personálu športovcov
Štáty, zmluvné strany, budú presadzovať a v rámci svojich možností napomáhať aktívnej účasti športovcov a sprievodného personálu športovcov vo všetkých aspektoch antidopingovej činnosti v športových a ďalších zodpovedajúcich organizáciach a budú podporovať, aby športové organizácie podliehajúce ich právomoci postupovali rovnako.
Článok 22
Športové organizácie a trvalé vzdelávanie a školenie k prevencii dopingu
Štáty, zmluvné strany, budú podporovať športové organizácie a antidopingové organizácie pri priebežnej realizácii vzdelávacích a školiacich programov pre všetkých športovcov a sprievodný personál športovcov, ktoré sa týkajú tém špecifikovaných v článku 19.
Článok 23
Spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
Štáty, zmluvné strany, budú vzájomne spolupracovať a kde to bude vhodné, budú sa príslušnými organizáciami podieľať na poskytovaní informácií, expertíz a skúseností z oblasti účinných antidopingových programov.
ČASŤ V
VÝSKUM
Článok 24
Podpora antidopingového výskumu
Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že v rámci svojich možností budú podporovať a pomáhať antidopingovému výskumu v spolupráci so športovými a ďalšími zodpovednými organizáciami v oblastiach
a)
prevencie, metód detekcie, aspektov správania, sociálnych aspektov a zdravotných následkov dopingu,
b)
nástrojov a spôsobu vývoja vedecky podložených fyziologických a psychologických vzdelávacích programov rešpektujúcich integritu osobnosti,
c)
použitie látok a metód, ktoré vychádzajú najavo dôsledkom vedeckého vývoja.
Článok 25
Povaha antidopingového výskumu
Ak bude podporovaný antidopingový výskum, ako je definovaný v článku 24, štáty, zmluvné strany, zabezpečia, že
a)
výskum sa bude vykonávať v zhode s medzinárodne uznávanými etickými postupmi,
b)
športovcom nebudú podávané zakázané látky a metódy,
c)
výskum sa bude vykonávať len so zodpovedajúcimi opatreniami, ktoré zabránia, aby výsledky antidopingového výskumu neboli zneužité na doping.
Článok 26
Vzájomné poskytovanie informácií o výsledkoch antidopingového výskumu
V zhode s príslušnými národnými a medzinárodnými zákonmi štáty, zmluvné strany, budú, kde je to vhodné, poskytovať výsledky dosiahnuté v antidopingovom výskume s ostatnými štátmi, zmluvnými stranami, a WADA.
Článok 27
Výskum v športovej vede
Štáty, zmluvné strany, budú podporovať, aby
a)
členovia vedeckých a lekárskych spoločností vykonávali výskum v športovej vede v zhode so zásadami Kódexu,
b)
športové organizácie a sprievodný personál športovcov v rámci svojho pôsobenia zabezpečovali výskum v športovej vede, ktorý sa zhoduje s princípmi Kódexu.
ČASŤ VI
MONITOROVANIE DOHOVORU
Článok 28
Konferencia strán
1.
Týmto sa ustanovuje Konferencia strán. Konferencia strán je vrcholný orgán dohovoru.
2.
Konferencia strán sa bude bežne stretávať pravidelne každé dva roky. Môže sa však stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, ak sa tak rozhodne, alebo na základe požiadaviek aspoň jednej tretiny štátov, zmluvných strán.
3.
Na Konferencii strán budú mať štáty, zmluvné strany, po jednom hlase.
4.
Konferencia zmluvných strán si schváli vlastný rokovací poriadok.
Článok 29
Poradné organizácie a pozorovatelia na Konferencii strán
Na Konferenciu strán bude pozvaná WADA ako poradná organizácia. Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, Rada Európy a Medzivládny výbor pre telesnú výchovu a šport (CIGEPS) budú pozývané ako pozorovatelia. Konferencia strán môže rozhodnúť o pozvaní ďalších významných organizácií ako pozorovateľov.
Článok 30
Úloha Konferencie strán
1.
Okrem ustanovení uvedených v tomto dohovore bude úlohou Konferencie strán
a)
propagovať zámer tohto dohovoru,
b)
rokovať o vzťahu k WADA a študovať mechanizmus financovania základného rozpočtu WADA. Štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami, môžu byť prizvané na rokovania,
c)
v zhode s článkom 18 prijať plán na použitie zdrojov Dobrovoľného fondu,
d)
v zhode s článkom 31 preskúmať správy predkladané štátmi, zmluvnými stranami,
e)
nepretržite sledovať monitorovanie v zhode s týmto dohovorom v nadväznosti na vývoj antidopingových systémov podľa článku 31. Akýkoľvek monitorovací systém alebo opatrenie presahujúce rámec článku 31 sa bude financovať z Dobrovoľného fondu ustanoveného článkom 17,
f)
sledovať návrhy na zmeny tohto dohovoru s cieľom ich prijatia,
g)
v zhode s článkom 34 preskúmať, s cieľom ich schválenia, úpravy Zoznamu zakázaných látok a metód a Noriem na udelenie terapeutických výnimiek prijatých WADA,
h)
definovať a realizovať spoluprácu medzi štátmi, zmluvnými stranami, a WADA v rámci tohto dohovoru,
i)
požadovať od WADA správu o zavedení Kódexu na každom svojom zasadnutí na preskúmanie.
2.
Konferencia strán môže pri plnení svojich úloh spolupracovať s inými medzivládnymi orgánmi.
Článok 31
Národné správy Konferencie strán
Štáty, zmluvné strany, budú Konferencii strán každé dva roky prostredníctvom sekretariátu odovzdávať v jednom z oficiálnych jazykov UNESCO všetky relevantné informácie týkajúce sa prijatých opatrení na zabezpečenie plnenia ustanovení tohto dohovoru.
Článok 32
Sekretariát Konferencie strán
1.
Generálny riaditeľ UNESCO poskytne Konferencii strán sekretariát.
2.
Na základe požiadaviek Konferencie strán generálny riaditeľ UNESCO v maximálne možnej miere využije služby WADA za podmienok schválených Konferenciou strán.
3.
Finančné náklady na Konferenciu strán sa uhradia z normálneho rozpočtu UNESCO v rámci existujúcich zdrojov na príslušnej úrovni, Dobrovoľného fondu ustanoveného článkom 17 alebo vhodnou kombináciou oboch týchto zdrojov, ako sa určí každé dva roky. Financovanie sekretariátu z normálneho rozpočtu sa poskytne na prísne minimálnom základe, čiže z Dobrovoľného fondu sa môže prispievať aj na dohovor UNESCO.
4.
Sekretariát pripraví dokumentáciu Konferencii strán, ako aj návrh programu schôdze a zaistí realizáciu ich rozhodnutí.
Článok 33
Dodatky k dohovoru
1.
Každý štát, zmluvná strana, môže formou písomného oznámenia adresovaného generálnemu riaditeľovi UNESCO navrhnúť dodatky k tomuto dohovoru. Generálny riaditeľ odošle toto oznámenie všetkým štátom, zmluvným stranám. Ak do šiestich mesiacov od dátumu odoslania oznámenia aspoň polovica štátov, zmluvných strán, nedá svoj súhlas, predloží generálny riaditeľ tieto návrhy nasledujúcemu zasadnutiu Konferencii strán.
2.
Dodatky budú prijaté Konferenciou zmluvných strán dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich štátov, zmluvných strán.
3.
Po prijatí sa dodatky k tomuto dohovoru predložia na ratifikáciu, súhlas, schválenie alebo pristúpenie štátom alebo zmluvným stranám.
4.
Pre štáty, zmluvné strany, ktoré dodatky k dohovoru ratifikovali, súhlasili s nimi, schválili ich alebo pristúpili k nim, nadobudnú platnosť tri mesiace po tom, ako listiny uvedené v odseku 3 tohto článku dve tretiny štátov, zmluvných strán, uložia v depozitári. Pre každý štát, zmluvnú stranu, ktorá dodatok následne ratifikovala, prijala, súhlasila s ním alebo k nemu pristúpila, začne spomínaný dodatok platiť tri mesiace po dátume, keď tento štát, zmluvná strana, uloží v depozitári svoje listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.
5.
Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto dohovoru potom, čo v zhode s odsekom 4 tohto článku nadobudnú dodatky platnosť, sa bude považovať, ak nevyjadrí svoj úmysel, za
a)
stranu tohto dohovoru vrátane dodatkov,
b)
stranu pôvodného dohovoru bez dodatkov vo vzťahu k inému štátu, zmluvnej strane, ktorý nie je viazaný dodatkami.
Článok 34
Zvláštny proces prijímania dodatkov k prílohám dohovoru
1.
Ak WADA upraví Zoznam zakázaných látok a metód alebo Normu na udeľovanie terapeutických výnimiek, môže o týchto zmenách informovať generálneho riaditeľa UNESCO písomnou formou. Generálny riaditeľ ohlási navrhované dodatky k príslušným prílohám tohto dohovoru všetkým štátom, zmluvným stranám. Dodatky k prílohám schvaľuje Konferencia strán buď na jednom zo svojich zasadnutí, alebo formou písomných konzultácií.
2.
Štáty, zmluvné strany, môžu vyjadriť svoj nesúhlas k navrhovaným dodatkom do 45 dní od oznámenia generálneho riaditeľa, a to buď písomným oznámením generálnemu riaditeľovi, v prípade písomných konzultácií, alebo na zasadnutí Konferencie strán. Ak dve tretiny zmluvných strán vyjadria svoje námietky, o odsuhlasení navrhnutých dodatkov bude rokovať Konferencia strán.
3.
O dodatkoch schválených Konferenciou strán bude štáty, zmluvné strany, informovať generálny riaditeľ. Dodatky nadobudnú platnosť po uplynutí 45 dní od oznámenia, nie však pre tie štáty, zmluvné strany, ktoré už predtým oznámili, že dodatky neprijímajú.
4.
Štát, zmluvná strana, po oznámení generálnemu riaditeľovi, že neprijíma dodatok schválený podľa predchádzajúceho odseku, zostáva zaviazaná prílohami bez dodatku.
ČASŤ VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 35
Federálne alebo necentralizované ústavné systémy
Nasledujúce ustanovenia sa týkajú štátov, zmluvných strán, s federálnym alebo necentralizovaným ústavným systémom:
a)
Ak ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých implementácia spadá do federálnej právnej pôsobnosti alebo centrálnej zákonodarnej moci, záväzky federálnej alebo centrálnej moci budú rovnaké ako záväzky štátov, zmluvných strán, ktoré nie sú federálnymi štátmi.
b)
Ak ide o plnenie tých ustanovení dohovoru, ktoré podliehajú právomoci jednotlivých federálnych štátov, krajín, provincií alebo kantónov, ktoré podľa systému federácie zakotveného v ústave nie sú povinné vykonať legislatívne opatrenie, bude federálna vláda informovať príslušné úrady týchto federálnych štátov, krajín, provincií alebo kantónov o príslušných ustanoveniach a odporučí ich prijatie.
Článok 36
Ratifikácia, prijatie, súhlas alebo pristúpenie
Tento dohovor bude predmetom ratifikácie, prijatia, súhlasu alebo pristúpenia členskými štátmi UNESCO v zhode s ich zodpovedajúcimi ústavnými postupmi. Listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení budú uložené v depozitári generálneho riaditeľa UNESCO.
Článok 37
Platnosť
1.
Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia tridsiatej listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.
2.
Pre ktorýkoľvek štát, ktorý následne vyjadrí súhlas s dohovorom, nadobudne platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.
Článok 38
Územná platnosť dohovoru
1.
Ktorýkoľvek štát môže pri ukladaní listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení špecifikovať územie alebo územia, za ktoré v oblasti medzinárodných vzťahov zodpovedá a pre ktoré bude dohovor platiť.
2.
Ktorýkoľvek štát, zmluvná strana, môže neskôr formou vyhlásenia adresovaného UNESCO rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na ďalšie územia špecifikované vo vyhlásení. Vo vzťahu k takému územiu nadobudne dohovor platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od dátumu prijatia takého vyhlásenia depozitárom.
3.
Akékoľvek vyhlásenie urobené podľa dvoch predošlých odsekov môže byť vo vzťahu k akémukoľvek územiu uvedenému vo vyhlásení vzaté späť formou oznámenia adresovaného UNESCO. Také odstúpenie sa stáva platným prvý deň nasledujúceho mesiaca po uplynutí jednomesačnej lehoty od dátumu prijatia tohto oznámenia depozitárom.
Článok 39
Vypovedanie dohovoru (denunciácia)
Každý štát, zmluvná strana, môže dohovor vypovedať. Vypovedanie sa oznámi písomne a uloží sa u generálneho riaditeľa UNESCO. Vypovedanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šesťmesačnej lehoty od dátumu prijatia listiny o vypovedaní. Vypovedanie v žiadnom prípade nebude mať vplyv na finančné záväzky príslušného štátu, zmluvnej strany, až do dátumu účinnosti výpovede.
Článok 40
Depozitár
Generálny riaditeľ UNESCO bude depozitárom tohto dohovoru a dodatkov. Ako depozitár bude generálny riaditeľ UNESCO informovať štáty, zmluvné strany, tohto dohovoru a rovnako členské štáty organizácie o
a)
uložení akejkoľvek listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení,
b)
dátume nadobudnutia platnosti dohovoru v súlade s článkom 37,
c)
akejkoľvek správe pripravenej na základe ustanovenia článku 31,
d)
akomkoľvek návrhu na dodatok alebo akomkoľvek dodatku prijatom v súlade s článkami 33 a 34 a o dátume, ktorým tento dodatok nadobúda platnosť,
e)
akomkoľvek vyhlásení alebo oznámení urobenom podľa ustanovenia článku 38,
f)
akomkoľvek oznámení podanom podľa ustanovenia uvedeného v článku 39 a o dátume, keď výpoveď nadobudne platnosť,
g)
akomkoľvek ďalšom uznesení, oznámení alebo sprostredkovaní údajov vzťahujúcom sa na dohovor.
Článok 41
Registrácia
V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento dohovor na základe požiadaviek generálneho riaditeľa UNESCO registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.
Článok 42
Platné znenie
1.
Tento dohovor vrátane príloh bol vypracovaný v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine, pričom všetkých šesť znení má rovnakú platnosť.
2.
Dodatky k tomuto dohovoru budú vypracované v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine.
Článok 43
Výhrady
Nepripúšťajú sa žiadne výhrady, ktoré sú nezlučiteľné s predmetom a účelom tohto dohovoru.
Príloha I – Zoznam zakázaných látok a metód podľa medzinárodnej normy
Príloha II – Medzinárodná norma pre výnimky na terapeutické použitie
Dodatok 1 – Svetový antidopingový kódex WADA
Dodatok 2 – Medzinárodná norma pre laboratóriá
Dodatok 3 – Medzinárodná norma na testovanie
Depozitár dohovoru:
UNESCO
Platnosť dohovoru
V súlade s článkom 37 tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň v mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia tridsiatej listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení. Pre ktorýkoľvek štát, ktorý následne vyjadrí súhlas s dohovorom, nadobudne platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.