351/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

351
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. júla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. b) až f) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 203/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „c) až g)“ nahrádzajú slovami „b) až f)“.
2.
V § 2 ods.1 sa za slovo „hodnoty,“ vkladajú slová „cieľové hodnoty,“ a číslo „6“ sa nahrádza číslom „10“.
3.
V § 2 ods. 2 sa číslo „7“ nahrádza číslom „11“.
4.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 13.“.
5.
V prílohe č.1 sa za bod 6 vkladá nový bod 7 a body 8 až 10, ktoré znejú:
„7.
Cieľová hodnota pre arzén
Cieľová hodnota sa vyjadruje pre celkový obsah vo frakcii PM10. Jej hodnota sa vyjadruje v ng/m3 a vzťahuje sa na štandardné podmienky: objem prepočítaný na teplotu 293 K a tlak 101,3 kPa.
Účel Priemerované
obdobie
Cieľová
hodnota
Dátum, ku ktorému treba
dosiahnuť cieľovú hodnotu
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí 1 rok 6 31. december 2012
8.
Cieľová hodnota pre kadmium
Cieľová hodnota sa vyjadruje pre celkový obsah vo frakcii PM10. Jej hodnota sa vyjadruje v ng/m3 a vzťahuje sa na štandardné podmienky: objem prepočítaný na teplotu 293 K a tlak 101,3 kPa.
Účel Priemerované
obdobie
Cieľová
hodnota
Dátum, ku ktorému treba
dosiahnuť cieľovú hodnotu
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí 1 rok 5 31. december 2012
9.
Cieľová hodnota pre nikel
Cieľová hodnota sa vyjadruje pre celkový obsah vo frakcii PM10. Jej hodnota sa vyjadruje v ng/m3 a vzťahuje sa na štandardné podmienky: objem prepočítaný na teplotu 293 K a tlak 101,3 kPa.
Účel Priemerované
obdobie
Cieľová
hodnota
Dátum, ku ktorému treba
dosiahnuť cieľovú hodnotu
Ročná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí 1 rok 20 31. december 2012
10.
Cieľová hodnota pre benzo(a)pyrén
Cieľová hodnota sa vyjadruje pre celkový obsah vo frakcii PM10. Jej hodnota sa vyjadruje v ng/m3 a vzťahuje sa na štandardné podmienky: objem prepočítaný na teplotu 293 K a tlak 101,3 kPa.
Účel Priemerované
obdobie
Cieľová
hodnota
Dátum, ku ktorému treba
dosiahnuť cieľovú hodnotu
Cieľová hodnota na ochranu zdravia ľudí 1 rok 1 31. december 2012
Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 11.“.
6.
V prílohe č. 1 bode 11 v časti Cieľové hodnoty pre ozón v poznámke č.1 sa vypúšťajú slová „vykonaných na základe článku 11 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/3/ES".
7.
V prílohe č. 1 bode 11 v časti Dlhodobé ciele pre ozón sa vypúšťa poznámka č.1.
8.
V prílohe č. 2 časť I sa dopĺňa bodmi 7 až 10, ktoré znejú:
7. Arzén
Ročný priemer
Horná medza na hodnotenie 60 % z cieľovej hodnoty (3,6 ng/m3)
Dolná medza na hodnotenie 40 % z cieľovej hodnoty (2,4 ng/m3)
8.
Kadmium
  Ročný priemer
Horná medza na hodnotenie 60 % z cieľovej hodnoty (3 ng/m3)
Dolná medza na hodnotenie 40 % z cieľovej hodnoty (2 ng/m3)
9.
Nikel
  Ročný priemer
Horná medza na hodnotenie 70 % z cieľovej hodnoty (14 ng/m3)
Dolná medza na hodnotenie 50 % z cieľovej hodnoty (10 ng/m3)
10.
Benzo(a)pyrén
  Ročný priemer
Horná medza na hodnotenie 60 % z cieľovej hodnoty (0,6 ng/m3)
Dolná medza na hodnotenie 40 % z cieľovej hodnoty (0,4 ng/m3)
9.
V prílohe č. 3 časti A v nadpise sa za slovo „benzénu“ vkladá čiarka a slová „arzénu, kadmia, niklu, benzo(a)pyrénu“.
10.
V prílohe č. 3 časti A sa za bod 1 vkladá bod 1a., ktorý znie:
„1a.
Dodatočné požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén
Vzorkovacie miesto pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén sa umiestňuje tak, aby okrem požiadaviek uvedených v bode 1 reprezentovalo kvalitu ovzdušia v okolitej oblasti najmenej 250 m × 250 m v priemyselných miestach.
Vzorkovacie miesta sa vyberajú tak, aby poskytli údaje o rýchlosti depozície, ktoré predstavujú nepriamu expozíciu prostredníctvom potravinového reťazca.
V mieste, kde sa vyhodnocuje podiel z priemyselných zdrojov, sa aspoň jedno vzorkovacie miesto umiestni v najbližšej obytnej oblasti v smere prevládajúcich vetrov od zdroja. Ak koncentrácia pozadia nie je známa, dodatočné vzorkovacie miesto sa umiestni v smere prevládajúcich vetrov. Vzorkovacie miesta sa umiestnia tak, aby sa mohlo monitorovať uplatňovanie najlepších dostupných techník.
Vzorkovacie miesta majú byť reprezentatívne s ohľadom na podobné lokality, ktoré sa nenachádzajú v bezprostrednej blízkosti, a umiestnia sa spolu so vzorkovacími miestami na PM10.“.
11.
V prílohe č. 3 časti A bode 2 v podbode 2.5.3. sa za slovo „látky“ vkladá čiarka a slová „arzén, kadmium, nikel, benzo(a)pyrén“.
12.
V prílohe č. 3 časti A sa bod 2 dopĺňa bodom 2.6, ktorý znie:
„2.6. Na meranie depozície vo vidieckych pozaďových oblastiach sa môžu použiť návody a kritériá programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP).“.
13.
V prílohe č. 4 časti I sa za bod 1 vkladá bod 1a., ktorý znie:
„1a.
Kritériá na určenie minimálnych počtov vzorkovacích miest na stále merania koncentrácií arzénu (As), kadmia (Cd), niklu (Ni) a benzo(a)pyrénu (BaP) v ovzduší.
Minimálny počet vzorkovacích miest na stále merania na účely posúdenia dodržiavania cieľových hodnôt na ochranu zdravia ľudí, v ktorých sú stále merania jediným zdrojom informácií.
Plošné zdroje
Populácia aglomerácie alebo
zóny (v tisícoch)
Ak koncentrácie prekročia
hornú medzu na hodnotenie
Ak sú maximálne koncentrácie
medzi hornou a dolnou medzou
na hodnotenie
As, Cd, Ni BaP As, Cd, Ni BaP
0 -749 1 1 1 1
750 - 1 999 2 2 1 1
2 000 - 3 749 2 3 1 1
3 750 - 4 749 3 4 2 2
4 750 - 5 999 4 5 2 2
6 000 a viac 5 5 2 2
Z minimálneho počtu vzorkovacích miest aspoň jedno miesto musí byť na pozaďovej monitorovacej stanici v mestskej oblasti a pri monitorovaní benzo(a)pyrénu aj na dopravnej monitorovacej stanici, ak sa nezvýši celkový počet vzorkovacích miest.
Bodové zdroje
Na hodnotenie znečistenia v okolí bodových zdrojov sa počet vzorkovacích miest stáleho merania určí tak, že sa berie do úvahy hustota emisií, pravdepodobné distribučné modely znečistenia ovzdušia a potenciálne vystavenie obyvateľstva znečisťujúcim látkam.
Vzorkovacie miesta sa umiestňujú tak, aby sa mohlo monitorovať uplatňovanie najlepších dostupných techník.“.
14.
V prílohe č. 5 časti I bode 1 sa tabuľka dopĺňa takto:
Benzo(a)pyrén Arzén,
Kadmium,
Nikel
Polycyklické
aromatické
uhľovodíky iné ako
benzo(a)pyrén,
celková plynná ortuť
Celková depozícia
 
50% 40 % 50% 70 %
90% 90 % 90% 90 %
33 % 50 %    
 
50% 40 % 50% 70 %
90% 90 % 90% 90 %
14% 14% 14% 33 %
 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
60% 60 % 60% 60 %
 
100 % 100 % 100 % 100 %
15.
V prílohe č. 5 časti I bode 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „prípadne cieľovej hodnoty. Stále a indikatívne merania sa musia rovnomerne rozložiť na celý rok, aby sa predišlo skresleniu výsledkov.“.
16.
V prílohe č. 5 sa časť I dopĺňa bodmi 7 až 12, ktoré znejú:
„7.
Dvadsaťštyrihodinový odber vzoriek sa vyžaduje na meranie benzo(a)pyrénu a ďalších polycyklických aromatických uhľovodíkov. Z dôvodu úspory nákladov možno jednotlivé vzorky odobraté v období do jedného mesiaca spájať a analyzovať ako zloženú vzorku, ak sa metódou zabezpečí, že vzorky budú počas tohto obdobia stabilné. Vzhľadom na to, že je náročné analyticky rozlíšiť tri rovnorodé zlúčeniny benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, možno ich vykazovať ako súčet.
8.
Na meranie koncentrácií arzénu, kadmia a niklu sa odporúča dvadsaťštyrihodinový odber vzoriek. Odber vzoriek sa rozloží rovnomerne na dni v týždni a počas roka.
9.
Na meranie rýchlosti depozície sa odporúčajú mesačné alebo týždenné odbery vzoriek počas celého roka.
10.
Ak sa preukáže, že rozdiel medzi mokrou depozíciou a celkovou depozíciou je do 10 %, možno robiť len odber mokrej depozície.
11.
Rýchlosti depozície sa všeobecne uvádzajú v µg/m2 za deň.
12.
Menšie minimálne časové pokrytie, ako je uvedené v tabuľke, ale nie menšie ako 14 % pre stále merania a 6 % pre indikatívne merania, sa môže uplatňovať za predpokladu, že bude splnená 95 % rozšírená neistota ročného priemeru, vypočítaná z cieľov v kvalite údajov podľa tabuľky 1 STN ISO 11222:2004 – Stanovenie neistoty časového priemeru pri meraniach na zisťovanie kvality ovzdušia.“.
17.
V prílohe č. 5 časti III sa na konci pripája táto veta: „Pre látky, ktoré sa majú analyzovať vo frakcii PM10, sa objem vzorky vzťahuje na vonkajšie podmienky.“.
18.
Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 705/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 351/2007 Z. z.
REFERENČNÉ METÓDY MERANIA A ANALÝZY ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A KALIBRÁCIE PRÍSTROJOV
I.
Oxid siričitý
Referenčná metóda merania oxidu siričitého pri
1.
diskontinuálnych meraniach je spektrofotometrická tetrachlórortutnatanová a pararosanilínová metóda podľa STN ISO 6767 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého. Tetrachlórortutnatanová (TCM) a pararosanilínová metóda (83 5715),
2.
kontinuálnych meraniach je metóda ultrafialovej fluorescencie podľa STN EN 14212 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fluorescenčná metóda merania koncentrácie oxidu siričitého.
II.
Oxid dusičitý a oxidy dusíka
Referenčná metóda merania oxidu dusičitého a oxidov dusíka je chemiluminiscenčná metóda podľa STN EN 14211 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná chemiluminiscenčná metóda merania koncentrácie oxidu dusičitého a oxidu dusnatého.
III.
Arzén, kadmium, nikel a olovo
Referenčná metóda odberu vzoriek arzénu, kadmia, niklu a olova je metóda odberu vzoriek tuhých častíc PM10 podľa časti IV.
Referenčná metóda analytického stanovenia obsahu arzénu, kadmia, niklu a olova vo frakcii PM10 na filtroch je metóda atómovej absorpčnej spektrometrie alebo hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou podľa STN EN 14902 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie olova, kadmia, arzénu a niklu vo frakcii PM10 suspendovaných častíc.
IV.
Tuhé častice PM10
Referenčná metóda odberu vzoriek a merania častíc PM10 je metóda odberu frakcie PM10 častíc na filtri a následného gravimetrického zistenia hmotnosti podľa STN EN 12341 Ochrana ovzdušia. Určenie frakcie PM10 poletujúcich častíc. Referenčná metóda a skúšobné postupy v teréne na dôkaz referenčnej rovnocennosti meracích metód (83 5614).
V.
Častice PM2,5
Referenčná metóda odberu vzoriek a merania častíc PM2,5 je metóda odberu frakcie PM2,5 tuhých častíc na filtri a gravimetrického stanovenia hmotnosti podľa STN EN 14907 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná gravimetrická metóda merania na zisťovanie hmotnostnej frakcie PM2,5 suspendovaných častíc.
VI.
Ozón
Referenčná metóda merania ozónu je ultrafialová fotometrická metóda a referenčná metóda kalibrácie je kalibrácia referenčným ultrafialovým fotometrom podľa STN EN 14625 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná ultrafialová fotometrická metóda merania koncentrácie ozónu.
VII.
Benzén
Referenčná metóda odberu vzoriek a analýzy benzénu je metóda založená na odbere vzorky do tuhého sorbentu a následnom stanovení plynovou chromatografiou podľa STN EN 14662 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na meranie koncentrácií benzénu časť 1 až 5.
VIII.
Oxid uhoľnatý
Referenčná metóda merania oxidu uhoľnatého je nedisperzná infračervená spektrometrická metóda podľa STN EN 14626 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná, nedisperzná, infračervená spektroskopická metóda merania koncentrácie oxidu uhoľnatého.
IX.
Polycyklické aromatické uhľovodíky
Referenčná metóda odberu vzoriek arzénu, kadmia, niklu a olova je metóda odberu vzoriek častíc PM10 podľa časti IV.
Referenčná metóda merania polycyklických aromatických uhľovodíkov je
1.
plynová chromatografia s hmotnostnou detekciou podľa STN ISO 12884 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie celkových polycyklických aromatických uhľovodíkov (prítomných v plynnej fáze a sorbovaných na časticiach). Odber na filtre plnené sorbentom a analýza plynovochromatografickou/hmotnostnospektrometrickou metódou),
2.
kvapalinová chromatografia podľa STN ISO 16362 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov vo forme častíc vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou.
X.
Ortuť
Referenčná metóda merania koncentrácií celkovej plynnej ortuti vo vonkajšom ovzduší je automatizovaná metóda založená na atómovej absorpčnej spektrometrii alebo atómovej fluorescenčnej spektrometrii.
XI.
Depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov
Referenčná metóda odberu vzoriek deponovaného arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov je založená na expozícii cylindrickej nádoby pre depozíciu so štandardizovanými rozmermi.
XII.
Iné metódy merania
Na zistenie koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší meraním možno použiť aj iné metódy okrem tých, ktoré sú uvedené v častiach I až XI, ak poskytujú zhodné výsledky meraní ako uvedené referenčné metódy a sú uvedené v informácii o zozname metód a metodík oprávnených meraní alebo ich rovnocennosť je preukázaná spôsobom podľa vykonávacieho predpisu vydaného na základe § 41 ods. 1 písm. n) zákona o ovzduší.
XIII.
Požiadavky na meranie s použitím referenčných metodík
1.
Ako referenčná metodika sa používa najnovšie vydanie technických noriem a dokumentov uvedených v častiach I až XI.
2.
Ak sú uvedené v častiach I až XI viaceré referenčné metodiky, pri meraniach, ktorých výsledky slúžia na preukázanie rovnocennosti metodík podľa časti XII, a pri iných obdobných porovnávacích meraniach sa uprednostňujú metodiky Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN).“.
19.
V prílohe č. 8 sa pod názov prílohy vkladá tento text: „I. Zoznam aglomerácií a zón pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, olovo, častice PM10, častice PM2,5, benzén a oxid uhoľnatý“.
20.
V prílohe č. 8 sa za bod B vkladá tento text:
„II. Zoznam aglomerácií a zón pre arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón
A. Aglomerácie
Aglomerácia Vymedzenie územia
Bratislava územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
B. Zóny
Zóna Vymedzenie územia
Slovensko územie Slovenskej republiky okrem územia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.
21.
Za prílohu č. 12 sa vkladá príloha č. 13, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 13  k vyhláške č. 705/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
v z. Dušan Muňko v. r.