352/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 10. júla 2007 č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2006.
Opatrenie zabezpečuje legislatívnu čistotu textu novelizovaného opatrenia a vyššiu kvalitu tejto právnej normy, keďže v období od začiatku roka 2004 až do konca roka 2006 došlo v právnych predpisoch v oblasti finančného trhu k viacerým významným zmenám, ktoré je z hľadiska vykonávania potrebných výpočtov podľa novelizovaného opatrenia žiaduce zohľadniť.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.