353/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. júla 2007
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. októbra 2007,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 353/2007 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. októbra 2007
Obec Volí sa Okres Kraj
Čakany starosta   Dunajská Streda Trnavský kraj
Popudinské Močidľany starosta   Skalica
Visolaje starosta   Púchov Trenčiansky kraj
Podhorie starosta   Žilina Žilinský kraj
Chminianska Nová Ves starosta   Prešov Prešovský kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 353/2007 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. októbra 2007
Lehota § ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 3. 8. 2007
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
23. 8. 2007
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti
2. 9. 2007
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 2. 9. 2007
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
7. 9. 2007
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna
volebná komisia
12. 9. 2007
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce 17. 9. 2007
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
22. 9. 2007
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
27. 9. 2007
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec 2. 10. 2007
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 7. 10. 2007
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
10. 10. 2007
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková
volebná komisia
12. 10. 2007
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
25. 10. 2007
26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
27. 10. 2007