Predpis bol zrušený predpisom 245/2008 Z. z.

361/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2007 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 27. júla 2007
o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 38 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách (ďalej len „škola“).
§ 2
(1)
Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.
(2)
Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už v predchádzajúci piatok.
(3)
Na stredných školách v ročníkoch, v ktorých žiaci konajú odbornú alebo umeleckú prax podľa učebných plánov a učebných osnov v období letných prázdnin, končí sa vyučovanie v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; tento termín určí riaditeľ školy, pričom môže vyučovanie skrátiť, a to najviac o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej alebo umeleckej praxe konanej v období letných prázdnin.
(4)
V treťom ročníku stredných zdravotníckych škôl a v prvom ročníku pomaturitného kvalifikačného štúdia na stredných zdravotníckych školách sa vyučovanie v druhom polroku končí v piatok pred nástupom na povinnú štvortýždňovú prax.
(5)
Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja1) sa na školách nevyučuje. Ak sa v období školského vyučovania presúvajú pracovné dni,2) vzťahuje sa táto organizačná zmena aj na vyučovacie dni na školách.
(6)
Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka. V záverečných ročníkoch stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.
§ 3
(1)
Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny.
(2)
Jesenné prázdniny trvajú dva dni, spravidla na konci októbra.
(3)
Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa vianočné prázdniny už v pondelok 22. decembra.
(4)
Polročné prázdniny trvajú jeden deň po skončení prvého polroka tak, aby termín nadväzoval na najbližšiu sobotu a nedeľu.
(5)
Jarné prázdniny trvajú týždeň; ich začiatok je spravidla v čase od druhej polovice februára do prvej polovice marca tak, aby neboli v tom istom termíne na celom území Slovenskej republiky.
(6)
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a končia sa v nasledujúci utorok. Vyučovanie sa začne v stredu.
(7)
Letné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku.
§ 4
(1)
Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku. Riaditeľ cirkevnej školy môže poskytnúť tieto dni voľna aj v dňoch významných cirkevných sviatkov.
(2)
Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.
§ 5
Riaditeľ školy a riaditeľ výchovno-vzdelávacieho zariadenia3) v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečia v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania4) okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Ján Mikolaj v. r.
1)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
2)
§ 86 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 ods. 15, § 9 ods. 15 a § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.