362/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júla 2008 sa skončí platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou (Praha 29. mája 1961, vyhláška č. 15/1963 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 7.
Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti zmluvy 9. apríla 2001.