364/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2007 do 30.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. júla 2007
o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. d) až f) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)
o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“),
b)
o evidencii dodávateľov a o vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti dodávateľov (ďalej len „osvedčenie“),
c)
o odbornej príprave a odbornej skúške podľa § 4 písm. i) zákona.
§ 2
Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu
(1)
Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu zahŕňa
a)
prihlasovanie množiteľského porastu1) na jeho hodnotenie,
b)
hodnotenie množiteľského porastu poľnou prehliadkou,
c)
odber vzoriek a skúšanie kvality množiteľského materiálu.
(2)
Vzor žiadosti o uznanie množiteľského materiálu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Prihlasovanie množiteľského porastu na hodnotenie
(1)
Prihlásiť na hodnotenie možno množiteľský porast, ktorý je určený na výrobu množiteľského materiálu
a)
odrôd pestovaných rastlín (ďalej len „odroda“) v kategórii pôvodný, predzákladný, základný, certifikovaný množiteľský materiál v určených generáciách množenia,
b)
línií a komponentov na výrobu hybridov v kategórii základný množiteľský materiál,
c)
hybridov v kategórii certifikovaný množiteľský materiál.
(2)
Každý množiteľský porast prihlásený na hodnotenie sa označuje tabuľkou s identifikačnými údajmi množiteľského porastu.
§ 4
Hodnotenie množiteľského porastu poľnou prehliadkou
(1)
Hodnotenie množiteľského porastu sa vykonáva poľnou prehliadkou.
(2)
V množiteľskom poraste sa hodnotí
a)
celkový stav, najmä jeho jednotnosť, vyrovnanosť, zapojenie, kondícia, poľahnutie a predpokladaná úroda,
b)
čistota druhu pestovaných rastlín,
c)
pravosť odrody,
d)
čistota odrody,
e)
zaburinenie,
f)
zdravotný stav,
g)
izolácia pred
1.
nežiaducim opelením príbuznými druhmi alebo inými odrodami,
2.
prenosom škodlivých organizmov a chorôb,
3.
mechanickým primiešaním iných druhov alebo odrôd.
§ 5
Odber vzoriek a skúšanie kvality množiteľského materiálu
(1)
Odber vzoriek množiteľského materiálu druhov pestovaných rastlín uvedených v osobitných predpisoch2) sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.3)
(2)
Skúšanie kvality množiteľského materiálu druhov pestovaných rastlín uvedených v osobitných predpisoch4) sa vykonáva podľa Metodiky skúšania osiva vydanej Medzinárodnou asociáciou na skúšanie osív ISTA.
(3)
Ošetrovanie, skladovanie a preprava množiteľského materiálu sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.1)
(4)
Na množiteľský materiál, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,2) sa vydá osvedčenie o uznaní, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 6
Vydávanie osvedčení a evidencia dodávateľov
(1)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má určenú fyzickú osobu, ktorí uvádzajú množiteľský materiál na trh (ďalej len „dodávateľ“), predkladajú žiadosť o vydanie osvedčenia Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“).
(2)
Vzor žiadosti podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 4.
(4)
Evidencia dodávateľov obsahuje tieto údaje:
a)
registračné číslo vydaného osvedčenia,
b)
meno, priezvisko a miesto podnikania dodávateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu,
c)
identifikačné číslo dodávateľa,
d)
rozsah činnosti,
e)
dátum vydania osvedčenia.
§ 7
Odborná príprava a odborná skúška na vykonávanie poľných prehliadok, odber vzoriek a laboratórne skúšanie
(1)
Odbornú prípravu žiadateľov o vydanie poverenia na vykonávanie poľných prehliadok, na odber vzoriek alebo na laboratórne skúšanie množiteľského materiálu druhov pestovaných rastlín uvedených v osobitných predpisoch4) vykonáva kontrolný ústav. Odborná príprava sa skladá z teoretickej časti a z praktickej časti. Odborná príprava sa ukončuje odbornou skúškou zloženou z písomnej časti a praktickej časti, vykonanou podľa skúšobného poriadku, ktorý vydá kontrolný ústav.
(2)
Vzor poverenia na činnosti podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 5.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Miroslav Jureňa v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
VZOR
Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu
Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti dodávateľa
Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.
1)
STN 46 0310 Osivo a sadivo. Spoločné ustanovenia pre osivo a sadivo.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z.
3)
STN 46 0609 Osivo a sadivo. Odber vzoriek osiva a sadiva.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z.