365/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. júla 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. a) až c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)
o vykonávaní odrodových skúšok,
b)
o vydávaní osvedčení o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
c)
o náležitostiach Štátnej odrodovej knihy a Listiny registrovaných odrôd.
§ 2
Vykonávanie odrodových skúšok
(1)
Odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín (ďalej len „odroda“) a predĺženia doby registrácie odrôd sa vykonávajú na základe žiadosti o registráciu odrody, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, a žiadosti o predĺženie doby registrácie odrody, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Návrh názvu odrody predkladá žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Odrodové skúšky tvoria
a)
skúšky hospodárskej hodnoty odrody pre druhy pestovaných rastlín1) (ďalej len „druh“),
b)
skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody,2)
c)
skúšky technologickej kvality pri druhoch uvedených v prílohe č. 4.
(3)
Skúšky hospodárskej hodnoty odrody sa vykonávajú
a)
dva až tri roky, ak ide o jednoročné druhy; ak má odroda skončené odrodové skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť a dosiahne veľmi dobré výsledky hospodárskej hodnoty, tieto skúšky sa nemusia vykonávať v treťom roku,
b)
najmenej dva úžitkové roky, ak ide o viacročné druhy,
c)
tri roky plnej rodivosti, ak ide o odrody viniča hroznorodého,
d)
päť rokov plnej rodivosti, ak ide o klony viniča hroznorodého,
e)
tri roky produkcie rezkov, ak ide o podpníkový vinič, a tri roky plnej rodivosti, ak ide o naštepené odrody alebo klony viniča hroznorodého.
(4)
Skúškou technologickej kvality odrody sa overuje súhrn kvalitatívnych znakov, ktoré sú charakteristické pre odrodu a ktoré určujú jej využitie na výživu človeka alebo hospodárskych zvierat alebo na priemyselné spracovanie.
(5)
Skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody sa môžu vykonať u žiadateľa o registráciu odrody alebo žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody alebo na odbornom pracovisku inej fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
a)
ak ide o druhy, ktorých registrácia je dobrovoľná, alebo
b)
na základe medzinárodnej dohody.
(6)
Odrodové skúšky sa vykonajú aj na základe žiadosti žiadateľa3) o zápis ďalšieho udržiavateľa odrody do Štátnej odrodovej knihy.
§ 3
Odrodové skúšky registrovaných odrôd
(1)
Do odrodových skúšok registrovaných odrôd možno prihlásiť odrodu registrovanú v Štátnej odrodovej knihe.
(2)
Žiadosť o vykonanie odrodových skúšok registrovanej odrody sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Odrodové skúšky registrovaných odrôd sa vykonávajú najmenej dva roky.
(4)
Na odrodové skúšky registrovaných odrôd sa použije rastlinný materiál dodaný žiadateľom o odrodové skúšky registrovaných odrôd.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 je podkladom na uzavretie zmluvy o vykonaní odrodových skúšok registrovanej odrody.
(6)
Odrodové skúšky registrovaných odrôd môže vykonávať aj iná odborne spôsobilá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktoré majú vytvorené personálne, technické a materiálne podmienky na skúšanie odrôd.
§ 4
Osvedčenie o šľachtení nových odrôd a osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o šľachtení nových odrôd a žiadosť o vydanie osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a miesto podnikania, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, alebo obchodné meno a sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predmet šľachtenia,
d)
dátum podania a podpis žiadateľa,
e)
doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní žiadateľa alebo jeho zástupcu, ktorý je s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, a to v oblasti poľnohospodárstva alebo biologických vied,
f)
čestné vyhlásenie o technickom zabezpečení na výkon šľachtenia nových odrôd rastlín alebo udržiavacieho šľachtenia.
(2)
K žiadostiam podľa odseku 1 sa prikladá overená fotokópia dokladu o dosiahnutom odbornom vzdelaní v oblasti poľnohospodárstva alebo biologických vied, čestné vyhlásenie o vykonávaní šľachtenia nových odrôd alebo čestné vyhlásenie o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd spolu s výpisom z obchodného registra, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo výpis z evidencie, ak je žiadateľom súkromne hospodáriaci roľník. Výpis z obchodného registra alebo výpis z evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov nesmie byť v deň podania žiadosti starší ako tri mesiace.
(3)
Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní šľachtenia nových odrôd je uvedený v prílohe č. 6 a vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd je uvedený v prílohe č. 7.
(4)
Osvedčenie o šľachtení nových odrôd alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd sa vydá, ak žiadateľ splnil podmienky na jeho vydanie podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Vzor osvedčenia o šľachtení nových odrôd je uvedený v prílohe č. 8 a vzor osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd je uvedený v prílohe č. 9.
(6)
Evidencia osvedčení o šľachtení nových odrôd rastlín a evidencia osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín obsahuje tieto údaje:
a)
registračné číslo vydaného osvedčenia,
b)
meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
c)
obchodné meno a sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
identifikačné číslo žiadateľa,
e)
predmet šľachtenia,
f)
deň vydania osvedčenia,
g)
údaj o zrušení osvedčenia alebo údaj o zániku osvedčenia.
(7)
Osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín sa zruší, ak držiteľ osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo držiteľ osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín
a)
o jeho zrušenie sám písomne požiada,
b)
už nemá zodpovedajúce technické vybavenie,
c)
šľachtenie nových odrôd rastlín alebo udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín nevykonáva ako podnikanie alebo
d)
už nie je podnikateľom.
§ 5
Náležitosti Štátnej odrodovej knihy a Listiny registrovaných odrôd
(1)
Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje najmä
a)
názov odrody, pri zmene názvu odrody aj dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene názvu odrody,
b)
latinský názov a slovenský názov druhu, ku ktorému odroda patrí,
c)
evidenčné číslo odrody,
d)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa o registráciu odrody a žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody,
e)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo udržiavateľa odrody,
f)
dátum doručenia žiadosti o registráciu odrody,
g)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody,
h)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody,
i)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie odrody,
j)
dátum uplynutia doby registrácie odrody,
k)
údaj o genetickej modifikácii, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,
l)
údaj o držiteľovi šľachtiteľského osvedčenia.4)
(2)
Listina registrovaných odrôd obsahuje najmä
a)
zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii,
b)
zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii,
c)
zoznam krajových odrôd,
d)
zoznam odrôd, ktorých registrácia bola zrušená v roku jej zostavenia,
e)
popisy odrôd registrovaných v roku jej zostavenia,
f)
zoznam udržiavateľov odrôd a splnomocnených zástupcov žiadateľov o registráciu odrody a splnomocnených zástupcov žiadateľov o predĺženie doby registrácie odrody,
g)
deň jej zostavenia.
(3)
Zoznamy registrovaných odrôd druhov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) obsahujú tieto údaje:
a)
latinský názov a slovenský názov druhu,
b)
názov odrody,
c)
evidenčné čísla osôb uvedených v odseku 2 písm. f),
d)
rok registrácie odrody,
e)
doplňujúce údaje o odrode, najmä údaje o jej skorosti, kvalite, o spôsobe jej hospodárskeho využívania a údaj o tom, či je odroda geneticky modifikovaná alebo či je odroda registrovaná ako genetický zdroj,
f)
dátum ukončenia obdobia udeleného podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Zoznam odrôd podľa odseku 2 písm. d) obsahuje tieto údaje:
a)
latinský názov a slovenský názov druhu,
b)
názov odrody,
c)
evidenčné číslo udržiavateľa odrody.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Miroslav Jureňa v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU ODRODY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY REGISTRÁCIE ODRODY
Príloha č. 3 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
NÁVRH NÁZVU ODRODY
Príloha č. 4 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE ODRODY
I. REPY
Beta vulgaris L. Repa cukrová
II. KŔMNE PLODINY
Agrostis gigantea Roth. Psinček obrovský
Alopecurus pratensis L. Psiarka lúčna
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl. Ovsík obyčajný
Dactylis glomerata L. Reznačka laločnatá
Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá
Festuca pratensis Hudson Kostrava lúčna
Festuca rubra L. Kostrava červená
X festulolium Kostravovec
Lolium multiflorum Lam Mätonoh mnohokvetý
Lolium perenne L. Mätonoh trváci
Lolium x boucheanum Kunth Mätonoh hybridný
Phleum pratense L. Timotejka lúčna
Poa pratensis L. Lipnica lúčna
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Trojštet žltkastý
Hedysarum coronarium L. Sekernica
Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý
Lupinus albus L. Lupina biela
Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá
Lupinus luteus L. Lupina žltá
Medicago sativa L. Lucerna siata
Onobrychis viciifolia Scop. Vičenec vikolistý
Pisum sativum L. (partim.) Hrach siaty vrátane pelušky
Trifolium alexandrinum L. Ďatelina alexandrijská
Trifolium hybridum L. Ďatelina hybridná
Trifolium incarnatum L. Ďatelina purpurová
Trifolium pratense L. Ďatelina lúčna
Trifolium repens L. Ďatelina plazivá
Trifolium resupinatum L. Ďatelina obrátená
Trigonella foenum-graecum L. Senovka grécka
Vicia faba L. (partim.) Bôb obyčajný
Vicia pannonica Crantz Vika panónska
Vicia sativa L. Vika siata
Vicia villosa Roth. Vika huňatá
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
Brassica napus L. (partim.) Repka olejná
Cannabis sativa L. Konopa siata
Carum carvi L. Rasca lúčna
Helianthus annuus L. Slnečnica ročná
Linum usitatissimum L. Ľan siaty
Papaver somniferum L. Mak siaty
Sinapis alba L. Horčica biela
Glycine max (L.) Merrill Sója fazuľová
IV. OBILNINY
Avena sativa L. Ovos siaty
Hordeum vulgare L. Jačmeň siaty (pri ozimnom len
pri sladovníckych odrodách)
Secale cereale L. Raž siata
X Triticosecale Wittm. Tritikale
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Pšenica letná
Triticum durum Desf. Pšenica tvrdá
Triticum spelta L. Pšenica špaldová
Zea mays L. Kukurica siata (okrem
cukrovej a pukancovej)
V. ZEMIAKY
Solanum tuberosum L. Zemiak
VI. OSTATNÉ DRUHY
Vitis vlnifera L. Vinič hroznorodý
Príloha č. 5 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O VYKONANIE ODRODOVÝCH SKÚŠOK REGISTROVANEJ ODRODY
Príloha č. 6 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYKONÁVANÍ ŠĽACHTENIA NOVÝCH ODRÔD PESTOVANÝCH RASTLÍN
Príloha č. 7 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYKONÁVANÍ UDRŽIAVACIEHO ŠĽACHTENIA ODRÔD PESTOVANÝCH RASTLÍN
Príloha č. 8 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín
Príloha č. 9 k vyhláške č. 365/2007 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín
1)
3)
§ 3 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
4)
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.