Predpis bol zrušený predpisom 245/2008 Z. z.

366/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 2. augusta 2007
o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania1) (ďalej len „stravovacie zariadenie“) pri zabezpečovaní
a)
zdravej výživy detí a žiakov v čase ich pobytu v školách2) alebo školských zariadeniach,3)
b)
stravovania pre zamestnancov škôl a školských zariadení a iných dospelých osôb.4)
§ 2
(1)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vydáva prevádzkový poriadok5) školy alebo školského zariadenia (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
(2)
V rámci činnosti a prevádzky stravovacieho zariadenia sa zabezpečuje najmä
a)
prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedla a nápojov (ďalej len „jedlo“),
b)
časový harmonogram výdaja jedál pre deti a žiakov,
c)
pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi počas výdaja a konzumácie jedál,
d)
stravovanie detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných dospelých osôb,
e)
diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál,
f)
školský mliečny program podľa osobitného predpisu.6)
(3)
Na skvalitnenie školského stravovania, presadzovanie záujmov zákonných zástupcov detí a žiakov alebo žiakov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zriaďuje stravovaciu komisiu ako iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členmi stravovacej komisie sú zástupcovia zamestnancov školy, zástupcovia zamestnancov školského zariadenia, zástupcovia zamestnancov stravovacieho zariadenia a zástupcovia zákonných zástupcov stravujúcich sa detí a žiakov.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa považuje za hlavné jedlo obed a večera a za doplnkové jedlo raňajky, desiata, olovrant a druhá večera.
(2)
Každé jedlo podľa odseku 1 sa deťom a žiakom poskytuje najviac jedenkrát denne.
(3)
Dieťa v predškolskom zariadení okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, odoberá denne
a)
desiatu, obed a olovrant, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou,
b)
desiatu alebo olovrant a obed, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie s poldennou výchovnou starostlivosťou,
c)
hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou.
(4)
Žiak základnej školy, žiak strednej školy, žiak učilišťa a žiak špeciálnej školy7) odoberajú denne desiatu, obed a olovrant; žiak školy s celodennou výchovou8) odoberá denne desiatu, obed a olovrant.
(5)
Žiak internátnej školy,8) žiak špeciálneho výchovného zariadenia ubytovaný v tomto zariadení a žiak ubytovaný v domove mládeže odoberajú denne
a)
hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak je dieťa alebo žiak mladší ako 16 rokov,
b)
hlavné jedlo a doplnkové jedlo, ak je žiak starší ako 16 rokov.
(6)
Dieťa alebo žiak v čase pobytu v škole v prírode odoberá denne hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere.
§ 4
(1)
Výroba jedál v stravovacích zariadeniach sa riadi podľa
a)
odporúčaných výživových dávok potravín podľa vekových kategórií stravníkov,
b)
materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie,
c)
receptúr pre školské stravovanie, ktoré sú charakteristické pre príslušnú územnú oblasť,
d)
hygienických požiadaviek9) a zásad správnej výrobnej praxe,10)
e)
vopred zostaveného jedálneho lístka s dodržiavaním výživovej hodnoty jedál,11)
f)
podmienok nákupu potravín na jedlo podľa § 3 ods. 1, na ktoré prispieva zákonný zástupca.
(2)
Výroba jedál pre zamestnancov a iné dospelé osoby sa v stravovacích zariadeniach zabezpečuje podľa odseku 1 písm. a) až c) pre vekovú skupinu stravníkov 15- až 18-ročných.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 107/1996 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Ján Mikolaj v. r.
1)
§ 32 až 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 19 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.
5)
§ 24 ods. 4 a § 26 ods. 4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (oznámenie č. 506/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 28 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 44 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34).
10)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.