367/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2007
o opatreniach na kontrolu moru hydiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
preventívne opatrenia zamerané na kontrolu a včasné odhalenie moru hydiny,
b)
minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa uplatnia, ak vznikne ohnisko moru hydiny u hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a pri včasnom odhalení možného prenosu moru hydiny na cicavce,
c)
iné dodatočné opatrenia na zabránenie šíreniu vírusov moru hydiny na iné druhy.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
mor hydiny infekčné ochorenie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí spôsobené vírusom chrípky typu A
1.
subtypov H5 alebo H7 alebo
2.
s indexom intravenóznej patogenity vyšším ako 1,2 u šesťtýždňových kurčiat,
b)
vysoko patogénna forma moru hydiny infekčné ochorenie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí spôsobené
1.
vírusom moru hydiny subtypov H5 alebo H7 s genómovou sekvenciou kódujúcou početné základné aminokyseliny v mieste štiepenia molekuly hemaglutinínu, ktorá je obdobná pri iných vírusoch vysokopatogénnej formy moru hydiny a naznačuje, že molekula hemaglutinínu je štiepiteľná prítomnou hostiteľskou proteázou, alebo
2.
vírusom moru hydiny s indexom intravenóznej patogenity vyšším ako 1,2 u šesťtýždňových kurčiat,
c)
nízko patogénna forma moru hydiny infekčné ochorenie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí spôsobené vírusom moru hydiny subtypov H5 alebo H7, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu v písmene b),
d)
hydina vtáctvo, ktoré sa chová alebo drží v zajatí na produkciu mäsa alebo vajec na ľudskú spotrebu, produkciu iných produktov, zazverovanie poľovným vtáctvom alebo na účel akéhokoľvek chovného programu na produkciu týchto kategórií vtáctva,
e)
voľne žijúce vtáctvo vtáctvo, ktoré žije vo voľnej prírode a nie je držané v žiadnom chove vymedzenom v písmene h),
f)
iné vtáctvo žijúce v zajatí vtáctvo okrem hydiny, ktoré sa chová v zajatí z iného dôvodu, ako je uvedené v písmene d), vrátane vtáctva chovaného na záľubu, poľovanie, prehliadky, preteky, výstavy, súťaže, chov alebo predaj,
g)
úradne registrované vzácne druhy hydiny alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí druh alebo plemeno hydiny, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky úradne uznáva za vzácny druh alebo plemeno, alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí, ktoré podlieha registrácii podľa osobitného predpisu,1)
h)
chov poľnohospodárske priestory alebo iné priestory vrátane umelých liahní, cirkusov, zoologických záhrad, obchodov so spoločenským vtáctvom, vtáčích trhov a voliér, kde sa chová alebo drží hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí okrem bitúnkov, dopravných prostriedkov, karanténneho zariadenia a stredísk, hraničných inšpekčných staníc a laboratórií, ktorým bolo schválené prechovávanie vírusu moru hydiny,
i)
komerčný chov hydiny chov, v ktorom sa hydina chová na obchodné účely,
j)
nekomerčný chov hydiny chov, kde hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí chovajú ich vlastníci
1.
na vlastnú konzumáciu alebo použitie alebo
2.
ako spoločenské zvieratá,
k)
oddelenie hydiny alebo oddelenie iného vtáctva žijúceho v zajatí chov v rámci spoločného riadiaceho systému biologickej bezpečnosti, ktorý zahŕňa subpopuláciu hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí s odlišným zdravotným stavom, ktorý s ohľadom na mor hydiny podlieha vhodnému dozoru, kontrole a opatreniam biologickej bezpečnosti,
l)
výrobná jednotka jednotka chovu, ktorú úradný veterinárny lekár2) potvrdí ako úplne nezávislú od akejkoľvek inej jednotky v tom istom chove vzhľadom na jej umiestnenie a každodennú starostlivosť o hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí, ktoré sa tam chová,
m)
kŕdeľ hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí v rámci jednej výrobnej jednotky,
n)
jednodňové kurčatá hydina mladšia ako 72 hodín, ktorá nebola ešte kŕmená, a kačice pižmové (Cairina moschata) alebo ich kríženci mladšie ako 72 hodín, kŕmené alebo nekŕmené,
o)
hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí podozrivé na nákazu hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí, u ktorého sa prejavujú klinické príznaky moru hydiny, alebo uhynutá hydina, u ktorej posmrtné zmeny alebo laboratórne testy potvrdili, že výskyt moru hydiny nemožno vylúčiť,
p)
vlastník každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo je poverená chovom hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, či už na obchodné účely alebo iné účely,
q)
úradný dozor dôkladné monitorovanie regionálnou veterinárnou a potravinovou správou zdravotného stavu hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, alebo cicavcov v chove v súvislosti s morom hydiny,
r)
úradný dohľad činnosti, ktoré vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa na overenie toho, či sa dodržiavajú alebo dodržali požiadavky tohto nariadenia vlády a všetky pokyny regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak ide o to, ako by sa tieto požiadavky mali dodržiavať,
s)
usmrtenie postup okrem zabitia, ktorý spôsobí smrť cicavca, hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
t)
zabitie postup, ktorý spôsobí smrť cicavca alebo hydiny vykrvácaním na účely ľudskej spotreby,
u)
likvidácia zozbieranie, preprava, skladovanie, spracovanie a využitie alebo zneškodnenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,3)
v)
kontaktný chov chov, do ktorého sa mohol mor hydiny dostať alebo sa naň mohol preniesť v dôsledku jeho umiestnenia, pohybu osôb, hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, dopravných prostriedkov alebo akýmkoľvek iným spôsobom,
w)
podozrenie na ohnisko chov, pri ktorom je podozrenie na výskyt moru hydiny,
x)
ohnisko chov, v ktorom regionálna veterinárna a potravinová správa potvrdila mor hydiny,
y)
primárne ohnisko ohnisko, ktoré epidemiologicky nesúvisí s predchádzajúcim ohniskom v tej istej oblasti Slovenskej republiky, ako sa uvádza v osobitnom predpise,4) alebo úplne prvý výskyt v inej oblasti štátu,
z)
stratégia rozlišovania nakazených zvierat od zaočkovaných (DIVA) očkovacia stratégia, ktorá umožňuje rozlíšiť zaočkované nakazené zvieratá od zaočkovaných nenakazených zvierat prostredníctvom uplatnenia diagnostického testu určeného na zistenie protilátok proti terénnemu kmeňu vírusu a využitím nezaočkovaných sentinelových vtákov,
aa)
cicavec zviera z triedy Mammalia okrem človeka,
ab)
kadávery hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí, ktoré uhynulo alebo bolo usmrtené a nie je vhodné na ľudskú spotrebu.
§ 3
Prieskumné programy moru hydiny
Prieskumný program moru hydiny uskutočňuje5) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) s cieľom
a)
odhaliť rozšírenie nákazy vírusom moru hydiny subtypov H5 a H7 pri rôznych druhoch hydiny,
b)
prispieť na základe pravidelne aktualizovaného posúdenia rizika k posúdeniu nebezpečenstva, ktoré predstavuje voľne žijúce vtáctvo v šírení vírusu moru hydiny.
§ 4
Hlásenie
(1)
Každý, kto má podozrenie na výskyt ohniska, bezodkladne oznámi6) orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti7) túto skutočnosť.
(2)
Okrem požiadaviek na ohlásenie výskytu ochorení zvierat ustanovených v osobitnom predpise8) hlási hlavný veterinárny lekár Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) podľa prílohy č. 1 mor hydiny potvrdený na bitúnkoch, v dopravných prostriedkoch, na hraničných inšpekčných staniciach, iných miestach na hraniciach Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“) a v karanténnych zariadeniach alebo strediskách, ktoré sa riadia právnymi predpismi Spoločenstva o dovoze hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa výsledky každého dozoru v súvislosti so zisťovaním vírusu moru hydiny u cicavcov zasiela9) Komisii.
§ 5
Epizootologické šetrenie
(1)
V chove, v ktorom je podozrenie na výskyt vírusu moru hydiny, a v ohnisku štátna veterinárna a potravinová správa10) nariadi, aby sa začalo epizootologické šetrenie podľa pohotovostného plánu uvedeného v § 37.
(2)
Epizootologické šetrenie sa zaoberá aspoň
a)
obdobím, počas ktorého sa vírus moru hydiny mohol vyskytovať v chove alebo v iných priestoroch,
b)
možným pôvodom vírusu moru hydiny,
c)
identifikáciou každého kontaktného chovu,
d)
presunom hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, osôb, vozidiel či materiálu alebo iných prostriedkov, ktoré by mohli spôsobiť prenos vírusu moru hydiny.
(3)
Výsledky epizootologického šetrenia regionálna veterinárna a potravinová správa zohľadní11) pri
a)
rozhodnutí, či je potrebné uplatniť dodatočné opatrenia na kontrolu ochorenia podľa tohto nariadenia vlády,
b)
udelení výnimiek podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Ak epizootologické šetrenie nasvedčuje tomu, že vírus moru hydiny sa mohol rozšíriť z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo by sa mohol rozšíriť do iného členského štátu, štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne zašle9) informácie o všetkých výsledkoch epizootologického šetrenia Komisii a dotknutým členským štátom.
§ 6
Opatrenia pri podozrení na ohnisko
(1)
Pri podozrení na ohnisko regionálna veterinárna a potravinová správa podľa diagnostickej príručky12) bezodkladne začne vyšetrovanie s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť mor hydiny, chov zaradí pod úradný dohľad a nariadi11) v chove tieto opatrenia:
a)
vykonať súpis hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a všetkých domácich zvierat triedy cicavce podľa druhu a kategórie,
b)
zostaviť zoznam približného počtu hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a všetkých domácich zvierat triedy cicavce, ktoré sú už choré, uhynuté alebo pravdepodobne nakazené pre každú kategóriu v chove; tento zoznam sa denne aktualizuje, pričom sa zohľadňujú vyliahnutia, narodenia a úmrtia počas obdobia podozrenia na ohnisko, a na požiadanie sa predloží regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
c)
preniesť hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí dovnútra budovy a držať ich tam; ak je to neuskutočniteľné alebo ak je ohrozená ich pohoda, sústredia sa na iné miesto v chove tak, aby neboli v kontakte s inou hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí v iných chovoch, a prijmú sa všetky náležité opatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,
d)
zakáže presun hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí z príslušného chovu a do príslušného chovu,
e)
zakáže odsun vajec z chovu,
f)
zakáže presun osôb, domácich zvierat triedy cicavce, dopravných prostriedkov a zariadení z príslušného chovu a do príslušného chovu okrem presunov schválených regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
g)
zakáže presuny kadáverov hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, mäsa z hydiny vrátane vnútorností, krmiva pre hydinu, nástrojov, materiálu, odpadu, trusu, hnoja z hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, kalu, použitej podstielky alebo čohokoľvek, čo môže prenášať mor hydiny, pričom je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti,
h)
použiť vhodné dezinfekčné prostriedky podľa pokynov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo vchodoch a východoch budov, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí zdržuje, ako aj vo vchodoch do chovu a východoch z chovu,
i)
vykonať podľa § 5 epizootologické šetrenie.
(2)
Na základe predbežných výsledkov epizootologického šetrenia môže štátna veterinárna a potravinová správa
a)
vo vymedzenej oblasti alebo v celej Slovenskej republike dočasne obmedziť10) pohyb hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, vajec a dopravných prostriedkov využívaných v hydinárskom odvetví,
b)
obmedziť10) pohyb domácich zvierat triedy cicavce na 72 hodín alebo pre obzvlášť závažné dôvody až do odvolania.
(3)
Na základe predbežných výsledkov epizootologického šetrenia môže regionálna veterinárna a potravinová správa
a)
nariadiť11) opatrenia ustanovené v § 9 v celom chove alebo vo výrobnej jednotke; z usmrtenej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí sa podľa diagnostickej príručky odoberú vzorky s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť výskyt moru hydiny,
b)
vymedziť11) dočasné kontrolné pásmo v okolí chovu, v ktorom je podozrenie na ohnisko, a v prípade potreby v chovoch nachádzajúcich sa na území tohto pásma nariadiť niektoré opatrenia alebo všetky opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a) až g).
§ 7
Výnimky z opatrení pri podozrení na ohnisko
(1)
Z opatrení ustanovených v § 6 ods. 1 písm. c), d) a g) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) výnimku na základe posúdenia rizika a zohľadnenia vykonaných opatrení a miesta, kam sa vtáctvo a výrobky majú presunúť.
(2)
Z opatrení ustanovených v § 6 ods. 1 písm. h) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) výnimku, ak ide o nekomerčný chov iného vtáctva žijúceho v zajatí.
(3)
Podľa § 6 ods. 1 písm. e) môže regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť11) zaslanie vajec
a)
priamo do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov podľa osobitného predpisu,13) pričom sa s nimi zaobchádza podľa osobitného predpisu;14) povolenie podlieha podmienkam ustanoveným v prílohe č. 2 alebo
b)
na likvidáciu.
§ 8
Trvanie opatrení pri podozrení na ohnisko
Opatrenia nariadené v chove podľa § 6 ods. 1, v ktorom je podozrenie na ohnisko, regionálna veterinárna a potravinová správa zruší,11) ak na základe výsledkov vyšetrovania bolo podozrenie na mor hydiny v chove vylúčené.
§ 9
Opatrenia pri potvrdení vysokopatogénnej formy moru hydiny
(1)
Ak sa v chove úradne potvrdí ohnisko vysokopatogénnej formy moru hydiny, na doplnenie opatrení uvedených v § 6 ods. 1 regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) tieto opatrenia:
a)
usmrtiť bezodkladne na mieste všetku hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí v chove takým spôsobom, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum,
b)
zlikvidovať všetky kadávery a vajcia v chove pod úradným dohľadom,
c)
zaradiť pod úradný dohľad hydinu vyliahnutú z vajec pozbieraných z chovu počas obdobia medzi pravdepodobným dňom nákazy vírusom vysokopatogénnej formy moru hydiny v chove a uplatnením opatrení ustanovených v § 6 ods. 1 písm. a) až g) a podľa diagnostickej príručky regionálna veterinárna a potravinová správa vykoná11) vyšetrovanie,
d)
vyhľadať a zlikvidovať pod úradným dohľadom mäso z hydiny porazenej na bitúnku a vajcia pozbierané z chovu počas obdobia medzi pravdepodobným dňom nákazy vírusom vysokopatogénnej formy moru hydiny v chove a uplatnením opatrení ustanovených v § 6 ods. 1 písm. a) až g),
e)
zneškodniť alebo vhodne ošetriť spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu moru hydiny, všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované, ako sú krmivá, podľa pokynov úradného veterinárneho lekára,
f)
ošetriť podľa § 29 podstielku, kal a hnoj,
g)
vykonať podľa § 29 očistu a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, pastvín, pôdy, zariadení, ktoré môžu byť kontaminované, a dopravných prostriedkov používaných na presun hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, kadáverov, mäsa, krmiva, hnoja, kalu, podstielky a iného materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované,
h)
zakáže iné vtáctvo žijúce v zajatí a domáce zvieratá triedy cicavce zaradiť do chovu alebo chov opustiť bez povolenia11) regionálnej veterinárnej a potravinovej správy okrem domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí.
(2)
Ak ide o primárne ohnisko, je izolát vírusu predmetom laboratórneho skúmania podľa diagnostickej príručky s cieľom identifikovať genetický subtyp. Národné referenčné laboratórium podľa § 32 bezodkladne predloží referenčnému laboratóriu Spoločenstva izolát vírusu.
§ 10
Výnimky z opatrení pri určitých chovoch
(1)
Výnimku z opatrení ustanovených v § 9 ods. 1 písm. a) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť,11) ak ide o ohnisko vysokopatogénnej formy moru hydiny v nekomerčnom chove, cirkuse, zoologických záhradách, obchodoch so spoločenským vtáctvom, parkoch s voľne žijúcimi zvieratami, ohradených oblastiach, kde sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí chová na vedecké účely alebo účely súvisiace s ochranou ohrozených druhov alebo s úradne registrovanými vzácnymi druhmi hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.
(2)
Výnimku z opatrení podľa § 9 ods. 1 písm. a) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) pre samostatnú výrobnú jednotku v chove, ak
a)
chov pozostáva z dvoch alebo viacerých samostatných výrobných jednotiek,
b)
ide o výrobnú jednotku, kde neexistuje podozrenie na vysokopatogénnu formu moru hydiny,
c)
úradný veterinárny lekár po posúdení štruktúry a veľkosti prevádzky, typu klietok, kŕmenia, vodného zdroja, vybavenia, zamestnancov a návštevníkov potvrdil úplnú nezávislosť samostatnej výrobnej jednotky, ktorej sa má takáto výnimka udeliť, od ostatných výrobných jednotiek vzhľadom na jej umiestnenie a každodennú starostlivosť o hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí.
(3)
Výnimku z opatrení ustanovených v § 9 ods. 1 písm. d) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) na presun vajec priamo do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov podľa osobitného predpisu,13) pričom sa s nimi zaobchádza podľa osobitného predpisu.14) Každé takéto povolenie podlieha požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 2.
(4)
Výnimku podľa odsekov 1 a 2 môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť,11) ak neohrozí kontrolu choroby a hydina a iné vtáctvo žijúce v zajatí v chove alebo v samostatnej výrobnej jednotke je bez klinických príznakov moru hydiny.
(5)
Pri udelení výnimky ustanovenej v odsekoch 1 a 2 regionálna veterinárna a potravinová správa v chove nariadi11) tieto opatrenia:
a)
preniesť hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí dovnútra budovy a držať ich tam; ak je to neuskutočniteľné alebo ak je ohrozená ich pohoda, sústredia sa na iné miesto v chove tak, aby neboli v kontakte s inou hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí v iných chovoch, a prijmú sa všetky opatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,
b)
hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí sú predmetom ďalšieho dozoru a testovania podľa diagnostickej príručky a neprevážajú sa, až kým laboratórne testy nepotvrdia, že už viac nepredstavujú závažné nebezpečenstvo ďalšieho šírenia vysokopatogénnej formy moru hydiny, pričom opatrenia musia trvať minimálne do zrušenia opatrení v pásme dohľadu podľa § 18, pričom pred zrušením opatrení musí byť hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí testované podľa diagnostickej príručky,
c)
zakáže presun hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí z príslušného chovu okrem presunu na zabitie alebo presunu do iného chovu podľa pokynov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
d)
nariadi opatrenia podľa § 9, ak ďalšie laboratórne testy potvrdia, že hydina a iné vtáctvo žijúce v zajatí predstavujú závažné nebezpečenstvo ďalšieho šírenia vysokopatogénnej formy moru hydiny v chove alebo v samostatnej výrobnej jednotke.
(6)
Udelenie výnimky podľa odsekov 1 a 2 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 11
Opatrenia pri kontaktných chovoch
(1)
Na základe výsledkov epizootologického šetrenia regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodne,11) či chov možno považovať za kontaktný chov, a nariadi, aby sa v kontaktnom chove dodržiavali opatrenia podľa § 6 ods. 1.
(2)
Na základe výsledkov epizootologického šetrenia a po posúdení kritérií uvedených v prílohe č. 3 regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) v kontaktných chovoch dodatočné opatrenia podľa § 9.
(3)
V kontaktných chovoch regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa vzorky odobrali podľa diagnostickej príručky z usmrtenej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť výskyt vírusu vysokopatogénnej formy moru hydiny.
(4)
Vo všetkých chovoch, v ktorých bola usmrtená a zlikvidovaná hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí a v ktorých sa následne potvrdil mor hydiny, s budovami a všetkými zariadeniami, ktoré môžu byť kontaminované, a dopravnými prostriedkami používanými na presun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, jatočnými telami, mäsom, krmivom, hnojom, kalom, podstielkou a iným materiálom alebo látkami, ktoré môžu byť kontaminované, regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa postupovalo podľa § 29.
§ 12
Vymedzenie ochranných pásiem, pásiem dohľadu a ďalších pásiem s obmedzeným pohybom pri ohniskách vysokopatogénnej formy moru hydiny
(1)
Bezodkladne po vzniku ohniska vysokopatogénnej formy moru hydiny regionálna veterinárna a potravinová správa vymedzí11)
a)
ochranné pásmo v okruhu aspoň troch kilometrov od ohniska,
b)
pásmo dohľadu v okruhu aspoň desiatich kilometrov od ohniska, ktorého súčasťou je aj ochranné pásmo.
(2)
Pri vymedzení ochranného pásma a pásma dohľadu regionálna veterinárna a potravinová správa zohľadní11) epizootologické šetrenie, geografické a administratívne faktory, umiestnenie a blízkosť chovov a odhadovaný počet hydiny, schémy pohybu hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí a technické prostriedky kontroly moru hydiny.
(3)
Ak sa ohnisko vysokopatogénnej formy moru hydiny potvrdí u iného vtáctva žijúceho v zajatí v nekomerčnom chove, cirkuse, zoologických záhradách, obchodoch so spoločenským vtáctvom, parkoch s voľne žijúcimi zvieratami, ohradených oblastiach, kde sa iné vtáctvo žijúce v zajatí chová na vedecké účely alebo účely súvisiace s ochranou ohrozených druhov alebo s úradne registrovanými vzácnymi druhmi iného v zajatí žijúceho vtáctva, ktoré neobsahuje hydinu, môže regionálna veterinárna a potravinová správa na základe posúdenia rizika udeliť11) výnimku v potrebnom rozsahu z ustanovení § 12 až 18 týkajúcich sa zriadenia ochranného pásma a pásma dohľadu a opatrení, ktoré sa v nich majú uplatňovať, za predpokladu, že takéto výnimky neohrozia kontrolu ochorenia.
(4)
V okolí alebo v blízkosti ochranných pásiem a pásiem dohľadu môže regionálna veterinárna a potravinová správa zriadiť11) ďalšie pásma s obmedzeným pohybom, pričom sa zohľadnia kritériá ustanovené v odseku 2.
(5)
Ak ochranné pásmo, pásmo dohľadu alebo iné pásmo s obmedzeným pohybom7) leží na území viacerých členských štátov, orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti spolupracuje s orgánmi dotknutých členských štátov podľa osobitného predpisu.15)
§ 13
Opatrenia v ochranných pásmach a pásmach dohľadu
(1)
V ochrannom pásme a v pásme dohľadu regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) opatrenia, ktoré umožnia vysledovanie hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, mäsa, vajec, kadáverov, krmiva, odpadu, ľudí, ktorí boli v kontakte s nakazenou hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí, alebo dopravné prostriedky napojené na hydinársky priemysel, pričom vlastníci hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí sú povinní jej na požiadanie poskytnúť všetky príslušné informácie o presune hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a vajec do chovu alebo von z chovu.
(2)
Regionálna veterinárna a potravinová správa prijme11) primerané opatrenia na zabezpečenie pohybu osôb v ochranných pásmach a pásmach dohľadu, a to najmä prostredníctvom varovných oznamov v tlači, rozhlase a televízii alebo iným vhodným spôsobom.
(3)
Ak to epizootologické šetrenie alebo iné dôkazy naznačujú, môže regionálna veterinárna a potravinová správa uskutočniť11) preventívny eradikačný program vrátane preventívneho zabitia alebo usmrtenia hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí v chovoch v ochranným pásmach a pásmach dohľadu a v iných rizikových oblastiach.
(4)
Nariadenie opatrení podľa odseku 3 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 14
Opatrenia v ochranných pásmach
V ochranných pásmach regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) tieto opatrenia:
a)
vykonať bezodkladne súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí,
b)
všetky komerčné chovy čo najskôr navštívi úradný veterinárny lekár a vykoná klinické vyšetrenie hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí, a ak je to potrebné, odoberie vzorky na laboratórne vyšetrenie podľa diagnostickej príručky; o návštevách a ich výsledkoch vedie úradný veterinárny lekár záznamy; nekomerčné chovy úradný veterinárny lekár navštívi pred zrušením ochranného pásma,
c)
vykonať dodatočný dozor na identifikáciu každého ďalšieho šírenia moru hydiny v chovoch nachádzajúcich sa v ochrannom pásme podľa diagnostickej príručky,
d)
preniesť hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí dovnútra budovy a držať ich tam; ak je to neuskutočniteľné alebo ak je ohrozená ich pohoda, sústredia sa na iné miesto v chove tak, aby neboli v kontakte s inou hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí v iných chovoch; prijmú sa všetky náležité opatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,
e)
bezodkladne zlikvidovať kadávery,
f)
vykonať bezodkladne podľa § 29 očistu a dezinfekciu dopravných prostriedkov a zariadení používaných na presun živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, mäsa, krmiva, hnoja, kalu, podstielky a akéhokoľvek iného materiálu alebo látok, ktoré by mohli byť kontaminované,
g)
vykonať bezodkladne podľa § 29 očistu a dezinfekciu všetkých častí dopravných prostriedkov používaných zamestnancami alebo inými osobami, ktoré vstúpili do chovov alebo z nich odišli a ktoré by mohli byť kontaminované,
h)
žiadna hydina, iné vtáctvo žijúce v zajatí ani domáce zvieratá triedy cicavce sa nesmú zaradiť do chovu ani ho bez povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy opustiť;11) toto obmedzenie sa nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých
1.
neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a
2.
nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží,
i)
oznámiť bezodkladne každú zvýšenú chorobnosť alebo úmrtnosť, alebo významný pokles produkcie v chove regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá podľa diagnostickej príručky vykoná zodpovedajúce vyšetrovanie,
j)
dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov,
k)
vlastníci hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí sú povinní viesť záznamy o všetkých osobách, ktoré navštívili chovy okrem obytných priestorov, a na požiadanie ich musia sprístupniť;16) takéto záznamy vlastníci nevedú, ak ide najmä o návštevníkov chovov v zoologických záhradách a parkoch s voľne žijúcimi zvieratami a ak nemajú prístup do oblastí, v ktorých sa vtáctvo chová,
l)
zakáže vyvážať alebo rozhadzovať použitý odpad, hnoj alebo kal z chovov v ochranných pásmach; presun hnoja alebo kalu z chovov, v ktorých sa vykonali opatrenia biologickej bezpečnosti, do určených zariadení na spracovanie alebo na prechodné uskladnenie pred následným spracovaním môže regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť11) takým spôsobom, aby sa vírus moru hydiny zničil podľa osobitného predpisu,3)
m)
zakáže konanie veľtrhov, trhov, prehliadok alebo iného zhromaždenia hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
n)
zakáže vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí na zazverenie lovnou zverou,
o)
zakáže presun a cestnú prepravu z chovov okrem súkromných prístupových komunikácií alebo prepravu hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, mládok, jednodňových kurčiat, vajec a kadáverov vlakom, pričom tento zákaz sa nevzťahuje na prepravu po cestných komunikáciách alebo železnici cez ochranné pásmo bez vykládky alebo zastavenia,
p)
zakáže prepravu hydinového mäsa z bitúnkov, hydinárskych závodov a chladiarenských priestorov okrem
1.
mäsa z hydiny, ktoré pochádzalo z oblasti mimo ochranných pásiem a uskladňovalo sa a prepravovalo oddelene od hydinového mäsa z ochranných pásiem, alebo
2.
hydinového mäsa, ktoré sa produkovalo aspoň 21 dní pred odhadovaným dňom najskoršej nákazy v chove v ochrannom pásme a ktoré bolo vyrobené, uskladňované a prepravované oddelene od hydinového mäsa produkovaného po tomto dátume,
3.
prepravy po cestných komunikáciách alebo železnici cez ochranné pásmo bez vykládky a zastavenia.
§ 15
Výnimky z opatrení nariadených v ochranných pásmach
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže odchylne od § 14 písm. o) a p) povoliť11) priamy presun
a)
hydiny, ktorá pochádza z chovu v ochrannom pásme a je určená na okamžité zabitie na určenom bitúnku za predpokladu, že sú splnené tieto požiadavky:
1.
úradný veterinárny lekár vykoná klinickú prehliadku hydiny v chove jej pôvodu do 24 hodín pred odoslaním na zabitie,
2.
podľa potreby sa vykonali laboratórne testy v chove jej pôvodu podľa diagnostickej príručky a ich výsledky sú priaznivé,
3.
hydina sa prepravuje dopravnými prostriedkami, ktoré zapečatila regionálna veterinárna a potravinová správa alebo boli zapečatené pod jej dohľadom,
4.
regionálna veterinárna a potravinová správa zodpovedná za určený bitúnok je informovaná a súhlasí s privezením hydiny a následne potvrdí zabitie regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, v ktorej pôsobnosti sa nachádza chov, z ktorého pochádza hydina,
5.
hydina z ochranného pásma je umiestnená oddelene od inej hydiny a zabitá oddelene alebo v inom čase ako iná hydina, najlepšie na konci pracovného dňa; pred zabitím inej hydiny sa vykoná očista a dezinfekcia priestorov a zariadení bitúnku,
6.
úradný veterinárny lekár zabezpečí, aby sa na určenom bitúnku po privezení hydiny a po jej zabití vykonalo podrobné vyšetrenie hydiny,
7.
mäso nie je predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva ani medzinárodného obchodu a musí byť označené zdravotnou značkou pre čerstvé mäso podľa osobitného predpisu,17)
8.
mäso sa získava, krája, prepravuje a uskladňuje oddelene od mäsa určeného na obchod vo vnútri Spoločenstva a medzinárodný obchod a používa sa tak, aby sa zabránilo jeho zaradeniu medzi mäsové výrobky určené pre obchod vo vnútri Spoločenstva alebo medzinárodný obchod, ak nepodstúpilo úpravu podľa osobitného predpisu17) alebo Európska komisia rozhodne inak podľa osobitného predpisu,18)
b)
hydiny z oblasti mimo ochranného pásma na okamžité zabitie na určenom bitúnku v ochrannom pásme a následný presun mäsa získaného z tejto hydiny, ak
1.
regionálna veterinárna a potravinová správa, v ktorej pôsobnosti sa určený bitúnok nachádza, je informovaná a súhlasí s privezením hydiny a následne potvrdí zabitie hydiny regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, v ktorej pôsobnosti sa nachádza chov, z ktorého pochádza hydina,
2.
hydina je umiestnená oddelene od inej hydiny pochádzajúcej z ochranného pásma a zabitá oddelene alebo v inom čase ako iná hydina,
3.
získané hydinové mäso sa krája, prepravuje a uskladňuje oddelene od hydinového mäsa získaného z ostatnej hydiny, ktorá pochádza z ochranného pásma,
4.
vedľajšie produkty sa zlikvidujú,
c)
jednodňových kurčiat, ktoré pochádzajú z chovov v ochrannom pásme, do chovu alebo jeho haly nachádzajúceho sa v Slovenskej republike, a ak je to možné, nachádzajúceho sa prednostne mimo ochranného pásma a pásma dohľadu, ak
1.
hydina sa prepravuje dopravnými prostriedkami, ktoré zapečatila regionálna veterinárna a potravinová správa alebo boli zapečatené pod jej dohľadom,
2.
počas prepravy a v cieľovom chove sa uplatňujú vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti,
3.
cieľový chov je po privezení jednodňových kurčiat zaradený pod úradný dozor,
4.
pri pohybe mimo ochranného pásma alebo pásma dohľadu zostáva hydina v cieľovom chove aspoň 21 dní,
d)
jednodňových kurčiat vyliahnutých z vajec pochádzajúcich z chovov mimo ochranného pásma a pásma dohľadu do akéhokoľvek iného chovu v Slovenskej republike umiestneného, ak je to možné, mimo ochranného pásma a pásma dohľadu za predpokladu, že odosielajúca liaheň môže svojou logistikou a hygienickými pracovnými podmienkami zabezpečiť, že nedošlo k žiadnemu kontaktu medzi týmito vajcami a inými násadovými vajcami alebo jednodňovými kurčatami pochádzajúcimi z kŕdľov hydiny v týchto pásmach, a ktorých zdravotný stav je preto odlišný,
e)
mládok do chovu alebo jeho haly, ak je to možné, na území ochranného pásma a pásma dohľadu, v ktorom nie je žiadna iná hydina, ak
1.
úradný veterinárny lekár vykoná klinické vyšetrenie hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí v pôvodnom chove, a najmä tej hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí, ktoré sa má previezť,
2.
tam, kde je to vhodné, sa podľa diagnostickej príručky vykonali laboratórne testy v pôvodnom chove a výsledky boli priaznivé,
3.
mládky sa prepravia v dopravných prostriedkoch, ktoré zapečatila regionálna veterinárna a potravinová správa alebo boli zapečatené pod jej dohľadom,
4.
cieľový chov alebo hala sú po privezení mládok zaradené pod úradný dozor,
5.
pri pohybe mimo ochranného pásma alebo pásma dohľadu zostávajú mládky v cieľovom chove aspoň 21 dní,
f)
násadových vajec z akéhokoľvek chovu do liahne nachádzajúcej sa v ochrannom pásme a určenej11) regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo z chovu nachádzajúceho sa v ochrannom pásme do akejkoľvek určenej liahne za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:
1.
rodičovské kŕdle, z ktorých násadové vajcia pochádzajú, sa vyšetrili podľa diagnostickej príručky a v týchto chovoch nie je podozrenie na mor hydiny,
2.
násadové vajcia a ich obaly sa pred odoslaním vydezinfikujú a zabezpečí sa možnosť ich spätného vysledovania,
3.
násadové vajcia sa prepravia v dopravných prostriedkoch zapečatených regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo zapečatených pod jej dohľadom,
4.
v určenej liahni sa uplatňujú opatrenia biologickej bezpečnosti podľa pokynov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
g)
vajec z akéhokoľvek chovu nachádzajúceho sa v ochrannom pásme
1.
do baliaceho strediska určeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou za predpokladu, že sú balené do jednorazových obalov a že sa uplatnia všetky opatrenia, ktoré regionálna veterinárna a potravinová správa vyžaduje,
2.
do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,13) pričom sa s nimi zaobchádza podľa osobitného predpisu;14) alebo
3.
na likvidáciu,
h)
kadáverov, ktoré sú prepravované na účely likvidácie.
(2)
Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa dopravné prostriedky a zariadenia použité na prepravu bezodkladne po preprave očistili a vydezinfikovali podľa § 29.
§ 16
Trvanie opatrení
(1)
Opatrenia nariadené podľa § 14 a 15 môžu byť zrušené najskôr 21 dní po ukončení predbežnej očisty a dezinfekcie nakazeného chovu podľa § 29 a po vyšetrení chovov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme podľa diagnostickej príručky.
(2)
Po zrušení opatrení podľa § 14 a 15 sa v ochrannom pásme uplatňujú opatrenia ustanovené v § 17, až kým sa podľa § 18 nezrušia.
§ 17
Opatrenia v pásmach dohľadu
V pásmach dohľadu regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) tieto opatrenia:
a)
bezodkladne vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí,
b)
zakáže pohyb hydiny, mládok, jednodňových kurčiat, vajec v rámci pásma dohľadu, ak ho nepovolí regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá nariadi uplatňovanie vhodných opatrení biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny; tento zákaz sa nevzťahuje na prepravu po cestných komunikáciách alebo železnici cez pásmo dohľadu bez vykládky alebo zastavenia,
c)
zakáže premiestňovanie hydiny, mládok, jednodňových kurčiat a vajec do chovov, na bitúnky, do baliacich stredísk alebo zariadení na výrobu vaječných výrobkov nachádzajúcich sa mimo pásma dohľadu; regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť11) priamy presun
1.
hydiny na zabitie na určený bitúnok na účely okamžitého zabitia podľa § 15 ods. 1 písm. a),
2.
hydiny z oblasti mimo ochranného pásma a pásma dohľadu na okamžité zabitie na určený bitúnok v pásme dohľadu a následný presun mäsa získaného z tejto hydiny,
3.
mládok do chovu v Slovenskej republike, v ktorom nie je žiadna iná hydina; tento chov bude po privezení mládok pod úradným dozorom a mládky zostanú v cieľovom chove aspoň 21 dní,
4.
jednodňových kurčiat
4a.
do chovu alebo jeho haly v Slovenskej republike za predpokladu, že sa uplatňujú vhodné opatrenia biologickej bezpečnosti a že chov bude po presune pod úradným dozorom a jednodňové kurčatá zostanú v cieľovom chove aspoň 21 dní, alebo
4b.
ak boli vyliahnuté z násadových vajec pochádzajúcich z hydinových chovov mimo ochranného pásma a pásma dohľadu do iného chovu za predpokladu, že liaheň, ktorá ich odoslala, môže svojou logistikou a pracovnými podmienkami, ktoré rešpektujú biologickú bezpečnosť, zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaktu medzi týmito vajciami a inými násadovými vajcami alebo jednodňovými kurčatami pochádzajúcimi z hydinových chovov v týchto pásmach, ktorých zdravotný stav je preto odlišný,
5.
násadových vajec do určenej liahne nachádzajúcej sa v pásme dohľadu alebo mimo neho; vajcia a ich obaly sa pred odoslaním vydezinfikujú a musí sa zabezpečiť možnosť ich spätného vysledovania,
6.
konzumných vajec do určeného baliaceho strediska za predpokladu, že sa balia do jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré vyžaduje11) regionálna veterinárna a potravinová správa,
7.
vajec do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,13) ktoré sa nachádza v pásme dohľadu alebo mimo neho, pričom s vajcami sa zaobchádza podľa osobitného predpisu,14)
8.
vajec na likvidáciu,
d)
dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti zamerané na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá vstúpi do chovu v pásme dohľadu alebo ho opustí,
e)
bezodkladne vyčistiť a vydezinfikovať podľa § 29 dopravné prostriedky a zariadenia použité na presun živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, krmiva, hnoja, kalu a podstielky a všetkého materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované,
f)
žiadna hydina, iné vtáctvo žijúce v zajatí alebo domáce zvieratá triedy cicavce sa nesmú zaradiť do chovu hydiny ani ho bez povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy opustiť;11) toto obmedzenie sa nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých
1.
neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a
2.
nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží,
g)
bezodkladne oznámiť každú zvýšenú chorobnosť alebo úmrtnosť, alebo významný pokles produkcie v chove, aby regionálna veterinárna a potravinová správa podľa diagnostickej príručky vykonala zodpovedajúce vyšetrovanie,
h)
zakáže vyvážať alebo rozhadzovať použitý odpad, hnoj alebo kal z chovov v pásme dohľadu; presun hnoja alebo kalu z chovov, v ktorých sa vykonali opatrenia biologickej bezpečnosti, do určených zariadení na spracovanie alebo na prechodné uskladnenie pred následným spracovaním môže regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť11) takým spôsobom, aby sa vírus moru hydiny zničil podľa osobitného predpisu,3)
i)
zakáže konanie veľtrhov, trhov, prehliadok alebo iného zhromaždenia hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
j)
zakáže vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí na zazverenie lovnou zverou.
§ 18
Trvanie opatrení
Opatrenia nariadené podľa § 17 sa uplatňujú aspoň 30 dní od ukončenia predbežnej očisty a dezinfekcie nakazeného chovu podľa § 29.
§ 19
Opatrenia v ďalších pásmach s obmedzeným pohybom
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže nariadiť,11) aby sa niektoré alebo všetky opatrenia ustanovené v § 14 až 18 uplatňovali v ďalších pásmach s obmedzeným pohybom ustanovených v § 12 ods. 4.
(2)
Ak to naznačujú výsledky epizootologického šetrenia alebo iné dôkazy, môže regionálna veterinárna a potravinová správa uskutočniť11) preventívny eradikačný program vrátane preventívneho zabitia alebo usmrtenia hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí v chovoch a rizikových oblastiach nachádzajúcich sa v ďalších pásmach s obmedzeným pohybom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 3. Obnova chovu hydiny v týchto chovoch sa uskutoční podľa pokynov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
(3)
Uplatňovanie opatrení podľa odsekov 1 a 2 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 20
Výnimky
(1)
Na základe posúdenia rizika môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) výnimky z opatrení uvedených v § 14 až 18, ak sa potvrdí vysokopatogénna forma moru hydiny v liahni.
(2)
Výnimky z opatrení ustanovených v § 14 písm. b), c), o) a p) a v § 17 písm. b), c) a f) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť,11) ak ide o ohnisko vysokopatogénnej formy moru hydiny v nekomerčnom chove, cirkuse, zoologickej záhrade, parku s voľne žijúcou zverou, ohradenej oblasti, v ktorej sa hydina a iné vtáctvo žijúce v zajatí chovajú na vedecké účely alebo účely súvisiace s ochranou ohrozených druhov alebo s úradne registrovanými vzácnymi druhmi hydiny, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí.
(3)
Pri ohnisku vysokopatogénnej formy moru hydiny môže štátna veterinárna a potravinová správa na základe posúdenia rizika zaviesť10) odchylne od § 14 až 18 osobitné opatrenia týkajúce sa pohybu poštových holubov do ochranného pásma a pásma dohľadu z týchto pásiem a v rámci týchto pásiem.
(4)
Výnimky podľa odsekov 1 a 2 môže regionálna veterinárna a potravinová správa a výnimky podľa odseku 3 štátna veterinárna a potravinová správa udeliť len vtedy, ak neohrozia kontrolu ochorenia.
(5)
Každú výnimku udelenú podľa odsekov 1 až 3 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 21
Opatrenia pri podozrení na výskyt vysokopatogénnej formy moru hydiny na bitúnkoch, v dopravných prostriedkoch a na hraničných inšpekčných staniciach
(1)
Ak ide o podozrenie na výskyt vysokopatogénnej formy moru hydiny alebo jej potvrdenia na bitúnkoch alebo v dopravných prostriedkoch, začne11) regionálna veterinárna a potravinová správa bezodkladne podľa diagnostickej príručky vyšetrovanie s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť výskyt vysokopatogénnej formy moru hydiny v pôvodnom chove hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.
(2)
Pri podozrení na vysokopatogénnu formu moru hydiny alebo pri jej potvrdení na bitúnku regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby na základe posúdenia rizika hydina na bitúnku bola bezodkladne usmrtená alebo zabitá pod úradným dohľadom.
(3)
Pri podozrení na vysokopatogénnu formu moru hydiny alebo pri jej potvrdení na hraničných inšpekčných staniciach alebo v dopravných prostriedkoch regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) na základe posúdenia rizika hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí na hraničných inšpekčných staniciach alebo v dopravných prostriedkoch bezodkladne usmrtiť, zabiť alebo izolovať od hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a držať ich pod úradným dozorom do ukončenia vyšetrovania podľa diagnostickej príručky. Ak je to potrebné, uplatňujú sa opatrenia ustanovené v § 6 ods. 1. Regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť11) presun hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí na iné miesto tam, kde sa usmrtí, zabije alebo umiestni do izolácie.
(4)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže rozhodnúť,11) že sa neusmrtí alebo neporazí hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí prítomné na hraničných inšpekčných staniciach, ktoré neboli v kontakte s hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí, u ktorých je podozrenie na nákazu.
(5)
Po zabití hydiny podľa odsekov 2 a 3 regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) osobitne uskladniť pod úradným dozorom hydinové mäso a všetky vedľajšie produkty získané z tejto hydiny a hydinové mäso a vedľajšie produkty z akejkoľvek inej hydiny, ktoré sa mohli kontaminovať počas zabitia a výrobného procesu až do ukončenia vyšetrovania podľa diagnostickej príručky.
(6)
Ak sa potvrdí vysokopatogénna forma moru hydiny, hydinové mäso a všetky vedľajšie produkty získané z tejto hydiny a hydinové mäso a vedľajšie produkty z akejkoľvek inej hydiny, ktoré sa mohli kontaminovať počas zabitia a výrobného procesu, sa bezodkladne zlikvidujú pod úradným dohľadom.
(7)
Pri podozrení na vysokopatogénnu formu moru hydiny alebo v prípade jej potvrdenia na bitúnkoch, hraničných inšpekčných staniciach alebo v dopravných prostriedkoch regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) dodatočne tieto opatrenia:
a)
žiadna hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí sa neprivezie na bitúnok, hraničnú inšpekčnú stanicu alebo do dopravného prostriedku skôr ako 24 hodín po ukončení očisty a dezinfekcie ustanovenej v písmene b); ak ide o hraničné inšpekčné stanice, môže sa tento zákaz rozšíriť aj na iné zvieratá,
b)
očista a dezinfekcia kontaminovaných budov, zariadení a dopravných prostriedkov sa vykoná podľa § 29 pod úradným dohľadom,
c)
vykoná sa epizootologické šetrenie,
d)
v chovoch pôvodu, z ktorých pochádza nakazená hydina, a v kontaktných chovoch sa uplatňujú opatrenia ustanovené v § 6 ods. 1,
e)
ak epizootologické šetrenie a ďalšie vyšetrovanie nepreukáže inak, ako je ustanovené v odseku 1, v chove pôvodu sa uplatňujú opatrenia ustanovené v § 9,
f)
izolát vírusu moru hydiny je predmetom laboratórneho skúmania s cieľom identifikovať subtyp vírusu podľa diagnostickej príručky.
§ 22
Opatrenia v chovoch s potvrdenými ohniskami nízkopatogénnej formy moru hydiny
(1)
Ak ide o ohnisko nízkopatogénnej formy moru hydiny na základe posúdenia rizika a zohľadnenia kritérií uvedených v prílohe č. 4, regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) na doplnenie opatrení ustanovených v § 6 ods. 1 písm. a) až c) a f) až h) tieto opatrenia:
a)
vykonať pod úradným dohľadom usmrtenie alebo zabitie podľa odsekov 2 a 3 všetkej hydiny v chove a všetkého iného vtáctva žijúceho v zajatí, u ktorých bola potvrdená nízkopatogénna forma moru hydiny; usmrtenie alebo zabitie sa môže rozšíriť na iné vtáctvo žijúce v zajatí v chove na základe posúdenia rizika, ktoré predstavuje v súvislosti s ďalším šírením moru hydiny, a na iné chovy, ktoré možno na základe epizootologického šetrenia považovať za kontaktné chovy; pred usmrtením alebo zabitím nesmie byť do chovu zaradená žiadna hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí a ani ho opustiť, ak to nebude povolené regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
b)
zlikvidovať pod úradným dohľadom kadávery a násadové vajcia v chove,
c)
násadové vajcia pozbierané z chovu počas obdobia medzi pravdepodobným prenosom nízkopatogénnej formy moru hydiny do chovu a prijatím opatrení ustanovených v tomto nariadení vlády, ak je to možné, spätne sa identifikujú a pod úradným dohľadom vyliahnu,
d)
hydina, ktorá sa už vyliahla z vajec pozbieraných z chovu počas obdobia medzi pravdepodobným prenosom nízkopatogénnej formy moru hydiny do chovu a prijatím opatrení ustanovených v tomto nariadení vlády, bude, ak je to možné, pod úradným dozorom a podľa diagnostickej príručky sa vykoná vyšetrovanie,
e)
vajcia prítomné v chove a ďalej získané v chove pred usmrtením alebo zabitím hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, ako je ustanovené v odseku 1 písm. a), sa prepravia za predpokladu, že nebezpečenstvo ďalšieho šírenia nízkopatogénnej formy moru hydiny je minimálne,
1.
do baliaceho strediska určeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (ďalej len „určené baliace stredisko“) za predpokladu, že sa balia do jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré regionálna veterinárna a potravinová správa vyžaduje,
2.
do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,13) pričom sa s nimi zaobchádza podľa osobitného predpisu,14) alebo
3.
na likvidáciu,
f)
upraviť podľa pokynov úradného veterinárneho lekára alebo zlikvidovať každý materiál alebo látku, ktoré môžu byť kontaminované,
g)
vyčistiť a vydezinfikovať podľa § 29 hnoj, kal a podstielku, ktoré môžu byť kontaminované,
h)
bezodkladne po usmrtení alebo zabití vyčistiť a vydezinfikovať podľa § 29 budovy používané pre hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí, zariadenia, ktoré môžu byť kontaminované, dopravné prostriedky použité na presun kadáverov, krmiva, hnoja, kalu a podstielky, a iné materiály alebo látky, ktoré môžu byť kontaminované,
i)
domáce zvieratá triedy cicavce sa nesmú zaradiť do chovu ani ho bez povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy opustiť;11) toto obmedzenie sa nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých
1.
neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí, a
2.
nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorých sa takáto chovaná hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.
(2)
Na účely podľa odseku 1 písm. a) sa usmrtenie alebo zabitie vykoná podľa osobitného predpisu19) a na základe posúdenia rizika šírenia nízkopatogénnej formy moru hydiny regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodne,11) či bude hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí bezodkladne usmrtené alebo sa porazí na určenom bitúnku podľa odseku 3.
(3)
Ak sa usmrtenie alebo zabitie vykonáva zabitím na bitúnku, hydina podlieha ďalšiemu dozoru a vykonajú sa vyšetrenia podľa diagnostickej príručky. Zabitie na určenom bitúnku možno uskutočniť, ak
a)
hydina sa zasiela z chovu priamo na určený bitúnok,
b)
každú zásielku pred odoslaním zapečatí úradný veterinárny lekár zodpovedný za chov alebo sa zapečatí pod jeho dohľadom,
c)
každá zásielka zostáva zapečatená počas celého presunu na určený bitúnok,
d)
sa dodržiavajú ďalšie opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré regionálna veterinárna a potravinová správa vyžaduje,
e)
regionálna veterinárna a potravinová správa, v ktorej spôsobnosti sa určený bitúnok nachádza, je oboznámená a súhlasí s prijatím hydiny,
f)
dopravné prostriedky a zariadenia použité na presun živej hydiny a všetkého materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované, sa bezodkladne po kontaminácii vyčistia a vydezinfikujú podľa § 29,
g)
vedľajšie produkty z takej hydiny na bitúnku sa zlikvidujú.
(4)
Pri primárnom ohnisku nízkopatogénnej formy moru hydiny sa izolát vírusu podrobí podľa diagnostickej príručky laboratórnym testom na identifikáciu subtypu vírusu. Izolát vírusu Národné referenčné laboratórium bezodkladne odovzdá referenčnému laboratóriu Spoločenstva.
(5)
Uplatňovanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 3 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 23
Výnimky pre určité chovy pri ohniskách nízkopatogénnej formy moru hydiny
(1)
Výnimky z opatrení podľa § 22 ods. 1 písm. a) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť,11) ak
a)
chov pozostáva z dvoch alebo viacerých samostatných výrobných jednotiek,
b)
ide o výrobné jednotky, kde neexistuje podozrenie na mor hydiny a výnimka neohrozí kontrolu ochorenia,
c)
úradný veterinárny lekár po posúdení štruktúry a veľkosti prevádzky, typu klietok, kŕmenia, vodného zdroja, vybavenia, zamestnancov a návštevníkov potvrdil úplnú nezávislosť samostatnej výrobnej jednotky, ktorej sa má takáto výnimka udeliť, od ostatných výrobných jednotiek vzhľadom na jej umiestnenie a každodennú starostlivosť o hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí.
(2)
Pri udelení výnimky podľa odseku 1 v chove na doplnenie opatrení podľa § 6 ods. 1 regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) tieto opatrenia:
a)
hydina a iné vtáctvo žijúce v zajatí sú predmetom ďalšieho dozoru a vyšetrovania podľa diagnostickej príručky a neprevážajú sa, až kým výsledky laboratórnych testov nevylúčia vírus moru hydiny a kým sú nariadené opatrenia podľa § 25,
b)
ak výsledky laboratórnych testov potvrdia, že hydina a iné vtáctvo žijúce v zajatí predstavujú závažné nebezpečenstvo ďalšieho šírenia nízkopatogénnej formy moru hydiny v chove alebo v samostatnej výrobnej jednotke, môže regionálna veterinárna a potravinová správa nariadiť11) usmrtenie alebo zabitie hydiny vo výrobnej jednotke.
(3)
Výnimku z opatrení ustanovených v § 22 ods. 1 písm. a) môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) pri výskyte nízkopatogénnej formy moru hydiny v nekomerčnom chove, cirkuse, zoologických záhradách, obchodoch so spoločenským vtáctvom, parkoch s voľne žijúcimi zvieratami, ohradených oblastiach, kde sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí chová na vedecké účely alebo účely súvisiace s ochranou ohrozených druhov alebo s úradne registrovanými vzácnymi druhmi hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí za predpokladu, že táto výnimka neohrozí kontrolu ochorenia.
(4)
Pri udelení výnimky podľa odseku 3 regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa hydina a iné vtáctvo žijúce v zajatí
a)
preniesli dovnútra budovy svojho chovu a držali sa tam; ak je to neuskutočniteľné alebo ak je ohrozená ich pohoda, sústredia sa na nejaké iné miesto v chove tak, aby neboli v kontakte s inou hydinou alebo iným v zajatí žijúcim vtáctvom v iných chovoch, a prijmú sa všetky náležité opatrenia na minimalizovanie ich kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,
b)
držali pod úradným dozorom a podstúpili vyšetrovanie podľa diagnostickej príručky a neprevážali sa, až kým výsledky laboratórnych testov nevylúčia vírus moru hydiny,
c)
neprevážali z chovu pôvodu okrem presunu na zabitie alebo do iného chovu
1.
nachádzajúceho sa v Slovenskej republike podľa pokynov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy alebo
2.
v inom členskom štáte so súhlasom príslušného orgánu cieľového členského štátu.
(5)
Pri potvrdení nízkopatogénnej formy moru hydiny v liahni môže regionálna veterinárna a potravinová správa na základe posúdenia rizika udeliť11) výnimku z opatrení ustanovených v § 22, ak výnimka neohrozí kontrolu ochorenia a jednodňové kurčatá vyliahnuté v takej liahni sú bez klinických príznakov moru hydiny. Tieto jednodňové kurčatá môžu byť zaslané z liahne do chovu, v ktorom musia byť dodržané tieto podmienky:
a)
v cieľovom chove sa nenachádza žiadna iná hydina a po privezení jednodňových kurčiat sa chov zaradí pod úradný dozor a
b)
jednodňová hydina zostáva v cieľovom chove aspoň 21 dní.
(6)
Každú výnimku udelenú podľa odsekov 1 až 5 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 24
Opatrenia v kontaktných chovoch
(1)
Na základe epizootologického šetrenia regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodne, či sa má chov považovať za kontaktný chov, a nariadi,11) aby sa v kontaktných chovoch uplatňovali opatrenia ustanovené v § 6 ods. 1, až kým sa podľa diagnostickej príručky nevylúči výskyt nízkopatogénnej formy moru hydiny.
(2)
Na základe epizootologického šetrenia môže11) regionálna veterinárna a potravinová správa v kontaktných chovoch, a najmä v kontaktných chovoch, ktoré sa nachádzajú v oblasti s vysokou hustotou hydiny, uplatňovať opatrenia podľa § 22. Hlavné kritériá, ktoré je potrebné zvážiť v kontaktných chovoch v súvislosti s uplatňovaním opatrení ustanovených v § 22, sú uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Podľa diagnostickej príručky regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa v týchto kontaktných chovoch odobrali vzorky z usmrtenej hydiny s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť vírusu nízkopatogénnej formy moru hydiny.
(4)
Vo všetkých chovoch, kde bola zabitá alebo usmrtená a zlikvidovaná hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí a následne sa potvrdila nízkopatogénna forma moru hydiny, s budovami, všetkými pastvinami používanými na ich umiestnenie, dvormi a všetkými zariadeniami, ktoré môžu byť kontaminované, a dopravnými prostriedkami používanými na presun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, kadávermi, mäsom, krmivom, hnojom, kalom, podstielkou a akýmkoľvek iným materiálom alebo látkami, ktoré môžu byť kontaminované, regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa postupovalo podľa § 29.
§ 25
Vymedzenie pásiem s obmedzeným pohybom pri výskyte nízkopatogénnej formy moru hydiny
Bezodkladne po výskyte nízkopatogénnej formy moru hydiny regionálna veterinárna a potravinová správa vymedzí11) pásmo s obmedzeným pohybom s polomerom najmenej jeden kilometer okolo chovu a nariadi11) v tomto pásme tieto opatrenia:
a)
vykonať súpis všetkých komerčných chovov hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí,
b)
vykonať laboratórne testy podľa diagnostickej príručky v komerčných chovoch hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí,
c)
schváliť a kontrolovať každý pohyb hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, mládok, jednodňových kurčiat a vajec v rámci pásma s obmedzeným pohybom alebo do neho; toto obmedzenie sa nevzťahuje na prepravu po cestných komunikáciách alebo železnici cez pásmo s obmedzeným pohybom bez vykládky alebo zastavenia,
d)
zákaz pohybu hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí, mládok, jednodňových kurčiat a vajec von z pásma s obmedzeným pohybom, ak regionálna veterinárna a potravinová správa nepovolí11) priamy presun
1.
hydiny na zabitie na bitúnku v Slovenskej republike,
2.
živej hydiny do chovu alebo jeho haly v Slovenskej republike, v ktorom nie je žiadna iná hydina, pričom živá hydina tam zostane 21 dní a chov je po privezení pod úradným dozorom,
3.
jednodňových kurčiat
3a.
do chovu alebo jeho haly v Slovenskej republike; jednodňové kurčatá tam zostanú 21 dní a chov je po privezení pod úradným dozorom, alebo
3b.
vyliahnutých z vajec pochádzajúcich z chovov hydiny mimo pásma s obmedzeným pohybom do iného chovu za predpokladu, že liaheň dokáže svojou logistikou a pracovnými podmienkami biologickej bezpečnosti zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu s násadovými vajciami alebo jednodňovými kurčatami pochádzajúcimi z hydinových chovov v pásme s obmedzeným pohybom a ktorých zdravotný stav je preto odlišný,
4.
násadových vajec do určenej liahne; vajcia a ich obaly sa pred odoslaním vydezinfikujú a musí sa zabezpečiť možnosť ich spätného vysledovania,
5.
konzumných vajec do určeného baliaceho strediska za predpokladu, že sa balia do jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré regionálna veterinárna a potravinová správa vyžaduje,11)
6.
vajec do akýchkoľvek zariadení na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,13)
7.
vajec na likvidáciu,
e)
zlikvidovať kadávery,
f)
dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti zamerané na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá vstúpi do chovu v pásme s obmedzeným pohybom alebo ho opustí,
g)
bezodkladne vyčistiť a vydezinfikovať podľa § 29 dopravné prostriedky a zariadenia použité na presun živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, krmiva, hnoja, kalu a podstielky a materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované,
h)
že žiadna hydina, iné vtáctvo žijúce v zajatí alebo domáce zvieratá triedy cicavce nesmú byť zaradené do chovu hydiny, ani ho nesmú bez povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy opustiť;11) toto obmedzenie sa nevzťahuje na cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých
1.
neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným v zajatí žijúcim vtáctvom,
2.
nemajú prístup do klietok alebo oblastí, v ktorých sa takáto chovaná hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží,
i)
zákaz vyvážať alebo rozhadzovať použitý odpad, hnoj alebo kal, ak ho nepovolí11) regionálna veterinárna a potravinová správa; presun hnoja alebo kalu možno povoliť pri vykonaní opatrení biologickej bezpečnosti z chovu nachádzajúceho sa v pásme s obmedzeným pohybom do určeného zariadenia na spracovanie alebo predbežné uskladnenie hnoja pred jeho následným spracovaním takým spôsobom, aby sa vírus moru hydiny zničil podľa osobitného predpisu,3)
j)
zákaz konania veľtrhov, trhov, prehliadok alebo iného zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
k)
zákaz vypúšťania hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí na zazverenie lovnou zverou.
§ 26
Trvanie opatrení
Opatrenia podľa § 25 sa uplatňujú
a)
aspoň 21 dní od skončenia predbežnej očisty a dezinfekcie nakazeného chovu podľa § 29 až dovtedy, kým regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrovaní a laboratórnych testov vykonaných podľa diagnostickej príručky v pásme s obmedzeným pohybom a na základe posúdenia rizika nerozhodne,11) že nebezpečenstvo šírenia nízkopatogénnej formy moru hydiny je zanedbateľné,
b)
najmenej 42 dní od potvrdenia výskytu choroby až dovtedy, kým regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrovaní a laboratórnych testov vykonaných podľa diagnostickej príručky v pásme s obmedzeným pohybom a na základe posúdenia rizika nerozhodne,11) že nebezpečenstvo šírenia nízkopatogénnej formy moru hydiny je zanedbateľné, alebo
c)
akúkoľvek inú dobu a za podmienok, ktoré budú ustanovené v prijatom právne záväznom akte Spoločenstva.
§ 27
Výnimky
(1)
Pri potvrdení nízkopatogénnej formy moru hydiny v liahni môže regionálna veterinárna a potravinová správa na základe posúdenia rizika udeliť11) výnimku z opatrení ustanovených podľa § 25, ak výnimka neohrozí kontrolu ochorenia a jednodňové kurčatá vyliahnuté v tejto liahni sú bez klinických príznakov moru hydiny. Tieto jednodňové kurčatá môžu byť zaslané z liahne do chovu, v ktorom musia byť dodržané tieto podmienky:
a)
v cieľovom chove sa nenachádza žiadna iná hydina a po privezení jednodňových kurčiat sa chov zaradí pod úradný dozor a
b)
jednodňová hydina zostáva v cieľovom chove aspoň 21 dní.
(2)
Výnimku z opatrení podľa § 25 môže regionálna veterinárna a potravinová správa udeliť11) pri výskyte nízkopatogénnej formy moru hydiny v nekomerčnom chove, cirkuse, zoologických záhradách, obchodoch so spoločenským vtáctvom, parkoch s voľne žijúcimi zvieratami, ohradených oblastiach, kde sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí chovajú na vedecké účely alebo účely súvisiace s ochranou ohrozených druhov, alebo s úradne registrovanými vzácnymi druhmi hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí za predpokladu, že táto výnimka neohrozí kontrolu ochorenia, pričom v takýchto chovoch musia byť uplatnené alternatívne opatrenia podľa § 23 ods. 4.
(3)
Každú výnimku udelenú podľa odsekov 1 a 2 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 28
Opatrenia na zabránenie šíreniu vírusov moru hydiny vtáčieho pôvodu na iné druhy
(1)
Pri podozrení na výskyt moru hydiny v akomkoľvek chove regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby sa podľa diagnostickej príručky vykonali príslušné laboratórne testy na ošípaných v chove s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť mor hydiny, pričom zvieratá nesmú opustiť chov skôr, ako budú výsledky testov k dispozícii.
(2)
Ak laboratórne testy podľa odseku 1 potvrdia pozitívne nálezy moru hydiny u ošípaných, môže regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť11) presun týchto ošípaných do iných chovov alebo na určené bitúnky za predpokladu, že následné testy ukážu, že riziko šírenia moru hydiny je zanedbateľné kvôli detekcii postvakcinačných protilátok.
(3)
Ak laboratórne testy podľa odseku 1 potvrdia vážne ohrozenie zdravia, regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi,11) aby boli ošípané čo najskôr usmrtené pod úradným dohľadom takým spôsobom, aby sa zabránilo šíreniu vírusu moru hydiny najmä počas prepravy, a podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže po potvrdení výskytu moru hydiny v akomkoľvek chove a na základe posúdenia rizika uplatniť11) opatrenia podľa odsekov 1 až 3 na všetky ostatné cicavce v chove a tieto opatrenia môže rozšíriť11) aj na kontaktné chovy.
(5)
Výsledky testov a opatrenia uplatňované podľa odsekov 1 až 4 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi9) Komisii.
§ 29
Očista, dezinfekcia a postupy odstraňovania vírusu moru hydiny
(1)
Očista, dezinfekcia a úprava priestorov chovov, bitúnkov, dopravných prostriedkov, prívesov alebo všetkých iných dopravných prostriedkov alebo hraničných inšpekčných staníc a všetkých materiálov alebo látok v nich prítomných, ktoré sú kontaminované alebo môžu byť kontaminované vírusmi moru hydiny, sa vykonáva pod úradným dohľadom podľa
1.
pokynov úradného veterinárneho lekára,
2.
zásad a postupov očisty, dezinfekcie a ošetrovania chovov uvedených v prílohe č. 5.
(2)
Zničenie všetkého zariadenia, materiálov alebo látok sa vykonáva v chovoch, bitúnkoch, dopravných prostriedkoch, prívesoch alebo na hraničných inšpekčných staniciach, ktoré sú alebo môžu byť kontaminované vírusmi moru hydiny a ktoré nemožno účinne vyčistiť, vydezinfikovať alebo ošetriť.
(3)
Dodržiavanie zákazu využívania pôdy alebo pastviny pre hydinu alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí nariadi11) regionálna veterinárna a potravinová správa v chove, v ktorom bol potvrdený mor hydiny, až kým sa nezistí, že všetky prítomné vírusy moru hydiny sa eliminovali alebo deaktivovali.
(4)
Ak nemožno akýkoľvek chov alebo časti chovu z akýchkoľvek dôvodov vyčistiť a dezinfikovať, regionálna veterinárna a potravinová správa bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže zakázať11) vstup osôb, dopravných prostriedkov, hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí alebo domácich zvierat z triedy cicavce alebo akejkoľvek veci do týchto chovov alebo častí týchto chovov; takýto zákaz zostane v platnosti najmenej 12 mesiacov.
§ 30
Opätovná obnova populácie v chovoch
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa po nariadení opatrení podľa § 9, § 13 ods. 3 a § 22 nariadi,11) aby sa v chovoch dodržali ustanovenia odsekov 2 až 5.
(2)
Opätovná obnova populácie v komerčných chovoch hydiny sa uskutoční najskôr 21 dní od skončenia konečnej očisty a dezinfekcie, ako je to ustanovené v § 29.
(3)
Do 21 dní od opätovnej obnovy populácie v komerčných chovoch hydiny regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi11) tieto opatrenia:
a)
úradný veterinárny lekár vykoná aspoň jedno klinické vyšetrenie hydiny čo najbližšie ku koncu 21 dňového obdobia,
b)
podľa diagnostickej príručky sa vykonajú laboratórne testy,
c)
hydina, ktorá uhynie počas fázy opätovnej obnovy populácie, sa podrobí testom podľa diagnostickou príručkou,
d)
každá osoba, ktorá vstúpi do komerčného chovu hydiny alebo z neho odíde, dodržiava opatrenia biologickej bezpečnosti zamerané na zabránenie šírenia moru hydiny,
e)
počas fázy opätovnej obnovy populácie žiadna hydina neopustí komerčný chov hydiny bez povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
f)
vlastník vedie záznamy o produkcii vrátane chorobnosti a úmrtnosti, ktoré sa musia pravidelne aktualizovať,
g)
vlastník chovu bezodkladne oznámi orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti každú významnú zmenu v údajoch o produkcii, chorobnosti a úmrtnosti.
(4)
Na základe posúdenia rizika môže regionálna veterinárna a potravinová správa nariadiť,11) aby sa postupy ustanovené v odseku 3 uplatňovali aj v nekomerčných chovoch hydiny alebo na iné vtáctvo žijúce v zajatí.
(5)
Ďalšia obnova populácie hydiny v kontaktných chovoch sa uskutoční podľa pokynov regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
§ 31
Diagnostické postupy a diagnostická príručka
(1)
Vykonávanie diagnostických postupov, odberov vzoriek a laboratórnych testov na zisťovanie výskytu vírusu moru hydiny u hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí alebo vírusu moru hydiny u cicavcov štátna veterinárna a potravinová správa nariadi10) podľa diagnostickej príručky s cieľom zabezpečiť jednotné postupy na diagnostikovanie moru hydiny.
(2)
S vírusmi moru hydiny, ich genómom, antigénmi a očkovacími látkami na výskum, diagnostiku alebo výrobu očkovacích látok sa manipuluje alebo sa používajú iba na miestach, v zariadeniach alebo laboratóriách schválených podľa osobitného predpisu,20) v ktorých sú zaručené požiadavky biologickej bezpečnosti. Zoznam schválených miest, zariadení alebo laboratórií odovzdá štátna veterinárna a potravinová správa Komisii do 30. septembra 2007; jeho zmeny oznamuje Komisii bezodkladne.
§ 32
Národné referenčné laboratórium
(1)
Národné referenčné laboratórium na diagnostiku moru hydiny v Slovenskej republike je úradné veterinárne laboratórium21) uvedené v prílohe č. 6 prvom bode. Národné referenčné laboratórium vykonáva právomoci a úlohy odseku 2, zodpovedá za koordináciu noriem a diagnostických metód v Slovenskej republike a spolupracuje s referenčným laboratóriom Spoločenstva uvedeným v prílohe č. 6 druhom bode. Údaje a zmeny o Národnom referenčnom laboratóriu na diagnostiku moru hydiny v Slovenskej republike oznamuje9) štátna veterinárna a potravinová správa Komisii.
(2)
Národné referenčné laboratórium na diagnostiku moru hydiny v Slovenskej republike zodpovedá za
a)
vykonanie laboratórnych testov na zistenie výskytu moru hydiny a identifikáciu genetického typu izolátov vírusu podľa diagnostickej príručky; na tento účel možno uzavrieť osobitné dohody s referenčným laboratóriom Spoločenstva alebo s inými národnými laboratóriami,
b)
bezodkladné odovzdanie izolátov vírusu moru hydiny referenčnému laboratóriu Spoločenstva na kompletnú charakteristiku
1.
zo všetkých primárnych ohnísk moru hydiny,
2.
pri sekundárnych ohniskách z reprezentatívneho počtu ohnísk,
3.
pri zistení iných chrípkových vírusov, ako sú uvedené v prílohe č. 1 prvom bode u hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí alebo cicavcov predstavujúcich vážne ohrozenie zdravia,
c)
koordináciu štandardov a diagnostických metód v každom diagnostickom laboratóriu pre mor hydiny; na tento účel
1.
môže poskytovať diagnostické reagencie jednotlivým laboratóriám,
2.
kontroluje kvalitu všetkých používaných diagnostických reagencií,
3.
pravidelne vykonáva porovnávacie testy,
4.
uchováva izoláty vírusu moru hydiny z ohnísk a všetkých ostatných chrípkových vírusov vtáčieho pôvodu,
5.
spolupracuje s národnými laboratóriami pre chrípku vyskytujúcu sa u ľudí.
§ 33
Použitie očkovacích látok proti moru hydiny
(1)
Očkovanie proti moru hydiny na území Slovenskej republiky možno vykonať len v prípadoch uvedených v § 34 a 35.
(2)
Manipulácia, výroba, uskladnenie, zásobovanie, distribúcia a predaj očkovacích látok proti moru hydiny prebieha na území Slovenskej republiky pod úradným dohľadom a používajú sa iba očkovacie látky schválené podľa osobitného predpisu.22)
§ 34
Núdzové očkovanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí
(1)
Núdzové očkovanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí môže štátna veterinárna a potravinová správa nariadiť10) ako krátkodobé opatrenie na zvládnutie ohniska, ak posúdenie rizika naznačuje, že existuje vážna a okamžitá hrozba šírenia moru hydiny v rámci Slovenskej republiky alebo do nej, ak sa potvrdilo ohnisko v rámci Slovenskej republiky, v susednom členskom štáte alebo v tretej krajine.
(2)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa rozhodne10) o nariadení núdzového očkovania, predloží Komisii na schválenie plán núdzového očkovania, ktorý je v súlade so stratégiou DIVA a obsahuje najmä tieto informácie:
a)
stav ochorenia, ktorý viedol k nariadeniu núdzového očkovania,
b)
geografickú oblasť, v ktorej sa má vykonať núdzové očkovanie, a počet chovov, ktoré majú byť zaočkované,
c)
druhy a kategórie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí alebo, ak je to vhodné, oddelenia s hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí, ktoré majú byť zaočkované,
d)
približný počet hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, ktoré majú byť zaočkované,
e)
stručnú charakteristiku očkovacej látky,
f)
predpokladané trvanie núdzového očkovania,
g)
osobitné opatrenia pre pohyb očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa § 14 až 20 a § 25 až 27,
h)
kritériá na určenie toho, či sa má núdzové očkovanie vykonať v kontaktných chovoch,
i)
evidenciu a registráciu očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
j)
klinické a laboratórne testy, ktoré sa majú vykonať v chovoch, kde sa má hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí núdzovo zaočkovať a v chovoch nachádzajúcich sa v oblasti núdzového očkovania; klinické a laboratórne testy sa vykonajú na účely monitorovania epidemiologickej situácie, účinnosti núdzového očkovania a kontroly pohybu očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.
(3)
Núdzové očkovanie môže štátna veterinárna a potravinová správa vykonať10) ešte pred schválením plánu núdzového očkovania podľa odseku 2, ak sú splnené tieto požiadavky:
a)
plán núdzového očkovania a rozhodnutie vykonať núdzové očkovanie štátna veterinárna a potravinová správa vopred oznámi Komisii,
b)
štátna veterinárna a potravinová správa zakáže10) pohyb hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a výrobkov z nich okrem prípadov podľa podmienok uvedených v prílohe č. 7,
c)
rozhodnutie vykonať núdzové očkovanie neohrozí kontrolu ochorenia.
§ 35
Preventívne očkovanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí
(1)
Ak je podozrenie, že na základe hodnotenia rizika určité oblasti na území Slovenskej republiky, typ hydinárstva alebo určité kategórie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí alebo oddelenia s hydinou alebo s iným vtáctvom žijúcim v zajatí sú vystavené zvlášť vysokému riziku, môže štátna veterinárna a potravinová správa nariadiť10) preventívne očkovanie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.
(2)
Pred zavedením preventívneho očkovania štátna veterinárna a potravinová správa predloží9) Komisii na schválenie plán preventívneho očkovania, ktorý je v súlade so stratégiou DIVA a obsahuje aspoň tieto informácie:
a)
jasný opis dôvodov na preventívne očkovanie vrátane predchádzajúceho vývoja choroby,
b)
oblasť, typ hospodárstva alebo určité kategórie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, alebo oddelenia s hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí, v ktorých sa vykoná preventívne očkovanie a počet chovov v tejto oblasti, ako aj počet a typ chovov, ktoré sa majú zaočkovať,
c)
druhy, kategórie a približný počet hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, ktoré sa majú zaočkovať,
d)
stručnú charakteristiku očkovacej látky,
e)
predpokladané trvanie preventívneho očkovania,
f)
osobitné ustanovenia pre pohyb očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa § 14 až 20 a § 25 až 27,
g)
evidenciu a registráciu očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
h)
laboratórne testy, ktoré sa majú vykonať podľa diagnostickej príručky v chovoch, kde sa má uskutočniť preventívne očkovanie v rovnakom čase ako dozor a testovanie v primeranom množstve ostatných chovov nachádzajúcich sa v oblasti očkovania alebo oddelení s hydinou alebo iným v zajatí žijúcim vtáctvom s cieľom monitorovať epidemiologickú situáciu, účinnosť preventívneho očkovania a kontrolu pohybu očkovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.
§ 36
Banka očkovacích látok
V rámci pohotovostného plánu podľa § 37 môže štátna veterinárna a potravinová správa zriadiť10) alebo udržiavať národnú banku očkovacích látok na uskladnenie zásob očkovacích látok proti moru hydiny, ktoré sa použijú na núdzové očkovanie alebo preventívne očkovanie. Počet očkovacích látok uskladnených v národnej banke očkovacích látok štátna veterinárna a potravinová správa oznámi9) Komisii.
§ 37
Pohotovostné plány
(1)
Pohotovostný plán uvedený v prílohe č. 8 upresňuje vnútroštátne opatrenia nariadené pri výskyte moru hydiny a štátna veterinárna a potravinová správa ho predloží9) Komisii na schválenie.
(2)
Pohotovostný plán umožňuje prístup k budovám, zariadeniu, personálu a všetkému ďalšiemu príslušnému materiálu nevyhnutnému na rýchlu a účinnú eradikáciu výskytu moru hydiny. Obsahuje počet a lokalizáciu všetkých komerčných chovov hydiny a maximálny počet hydiny podľa druhov, ktorý sa môže v týchto komerčných chovoch nachádzať. V pohotovostnom pláne štátna veterinárna a potravinová správa uvedie10) údaj o predpokladanom množstve očkovacej látky, ktorá by bola potrebná pri núdzovom očkovaní.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa spolupracuje s orgánmi štátnej správy23) a samosprávy24) pri zavádzaní opatrení podľa tohto nariadenia vlády a pri informovaní osôb nachádzajúcich sa v ochranných pásmach, pásmach dohľadu a v pásmach s obmedzeným pohybom o platných obmedzeniach.25)
§ 38
Záverečné ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny.
§ 39
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 9.
§ 40
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
OZNÁMENIE O OCHORENÍ A ĎALŠIE EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMÁCIE
1.
Štátna veterinárna a potravinová správa do 24 hodín od potvrdenia primárneho ohniska alebo zistenia moru hydiny na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku oznámi podľa osobitného predpisu1)
a)
dátum oznámenia,
b)
čas oznámenia,
c)
názov príslušného členského štátu,
d)
názov ochorenia,
e)
počet ohnísk výskytu alebo pozitívnych nálezov moru hydiny na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
f)
dátum, keď vzniklo podozrenie na ochorenie,
g)
dátum potvrdenia,
h)
metódy použité na potvrdenie,
i)
či bola choroba potvrdená v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
j)
geografickú polohu ohniska alebo pozitívneho nálezu moru hydiny na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
k)
uplatnené opatrenia na kontrolu ochorenia.
2.
Pri potvrdení vírusu moru hydiny na bitúnkoch alebo v dopravných prostriedkoch sa poskytnú okrem údajov uvedených v bode 1 tieto informácie:
a)
odhadovaný počet náchylnej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí podľa kategórie, nachádzajúceho sa na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
b)
podľa kategórie odhadovaný počet uhynutej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
c)
zistenú chorobnosť a odhadovaný počet hydiny, u ktorej bola potvrdená mor hydiny, pre každú z kategórií hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
d)
odhadovaný počet hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí usmrteného alebo porazeného na bitúnku alebo počet dopravných prostriedkov,
e)
odhadovaný počet zlikvidovanej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
f)
v prípade bitúnku vzdialenosť od najbližšieho komerčného chovu hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
g)
lokalizáciu pôvodného príslušného chovu alebo chovov s nakazenou hydinou alebo kadávermi.
3.
Hlavný veterinárny lekár predloží pri sekundárnom ohnisku informácie uvedené v bodoch 1 a 2 Komisii v súlade s osobitným predpisom.2)
4.
Štátna veterinárna a potravinová správa zašle písomnú správu s informáciami podľa odsekov 1 až 3 tejto prílohy Komisii a ostatným členským štátom. Písomná správna obsahuje najmä
a)
dátum, keď bola hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku usmrtená alebo zabitá a jej kadávery zlikvidované,
b)
všetky informácie týkajúce sa možného alebo skutočného pôvodu moru hydiny, ak bol zistený,
c)
informáciu o kontrolnom systéme zriadenom na zabezpečenie efektívneho vykonania opatrení na kontrolu pohybu zvierat,
d)
informáciu o genetickom type zodpovedného vírusu v prípade zistenia moru hydiny na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
e)
ak bola hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí usmrtené alebo zabité v kontaktných chovoch alebo v chovoch hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, u ktorých je podozrenie na nákazu vírusom moru hydiny, informácie o
1.
dátume usmrtenia alebo zabitia a odhadovaný počet hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí každej kategórie usmrteného alebo porazeného v každom chove,
2.
epidemiologickom prepojení medzi zdrojom nákazy a každým kontaktným chovom alebo o iných dôvodoch, ktoré viedli k podozreniu na výskyt moru hydiny,
3.
ak nebola hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí v kontaktných chovoch usmrtené alebo zabité, musia sa poskytnúť informácie o dôvodoch, ktoré viedli k rozhodnutiu neusmrtiť alebo nezabiť ho.
5.
Pri potvrdení moru hydiny u živej hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí alebo hydinových výrobkov dovezených alebo daných do obehu na hraniciach Spoločenstva, hraničných inšpekčných staniciach, v karanténnych zariadeniach alebo strediskách prevádzkovaných v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o dovozoch štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne hlási toto potvrdenie Komisii a informuje ju o prijatých opatreniach.
6.
Ak sa na základe kontroly zistí vážne ohrozenie zdravia, štátna veterinárna a potravinová správa informuje 24 hodín Komisiu a ostatné členské štáty.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
POVOLENIE ODSTRÁNIŤ VAJCIA Z CHOVU PODĽA § 7 ods. 3 A § 10 ods. 3
Regionálna veterinárna a potravinová správa povolí1) presun vajec z chovu podľa § 7 ods. 3 a § 10 ods. 3 tohto nariadenia vlády do schváleného zariadenia na výrobu vaječných výrobkov v súlade s osobitným predpisom,2) ak sú splnené tieto požiadavky:
1.
vajcia musia byť zaslané priamo z podozrivého chovu do určeného zariadenia; každá zásielka musí byť pred odoslaním zapečatená úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za podozrivý chov alebo pod jeho dohľadom a musí zostať zapečatená počas celej prepravy do určeného zariadenia,
2.
úradný veterinárny lekár zodpovedný za chov, z ktorého vajcia pochádzajú, informuje regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o určenom zariadení, do ktorého sa majú vajcia zaslať,
3.
zabezpečí sa, aby
3.1.
vajcia uvedené v prvom bode boli izolované od iných vajec od ich privezenia až do ich spracovania,
3.2.
škrupiny z týchto vajec sa zlikvidovali,
3.3.
obal použitý na vajcia buď sa zničil alebo očistil a vydezinfikoval takým spôsobom, ktorý ničí všetky vírusy moru hydiny,
3.4.
vajcia uvedené v prvom bode sa prepravili vo vyčistených a dezinfikovaných dopravných prostriedkoch; opatrenia biologickej bezpečnosti sa uplatňujú na zamestnancov a zariadenie, ako aj na dopravné prostriedky, ktoré sa zúčastnili na preprave vajec.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
HLAVNÉ KRITÉRIÁ A RIZIKOVÉ FAKTORY, KTORÉ TREBA ZVÁŽIŤ PRI ROZHODOVANÍ O ULOŽENÍ OPATRENÍ V KONTAKTNÝCH CHOVOCH ALEBO V RIZIKOVÝCH CHOVOCH A OBLASTIACH V ĎALŠÍCH PÁSMACH S OBMEDZENÝM POHYBOM
Rozhodujúce kritériá
Za usmrtenie alebo zabitie Proti usmrteniu alebo zabitiu
Klinické príznaky svedčiace o more hydiny
v kontaktných chovoch
Bez klinických príznakov svedčiacich o more hydiny
v kontaktných chovoch a bez epidemiologického
prepojenia
Vysoká náchylnosť prevládajúcich druhov hydiny Nízka náchylnosť prevládajúcich druhov hydiny
Presun hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
kde sa potvrdil mor hydiny, do kontaktných chovov po
pravdepodobnom čase zavlečenia vírusu do týchto
nakazených chovov
Žiadny známy presun hydiny alebo iného vtáctva
žijúceho v zajatí, kde sa potvrdil mor hydiny, do
kontaktných chovov po pravdepodobnom čase
zavlečenia vírusu do týchto nakazených chovov
Lokalizácia kontaktných chovov v oblasti s vysokou
hustotou hydiny
Lokalizácia kontaktných chovov v oblasti s nízkou
hustotou hydiny
Ochorenie sa vyskytuje určitý čas a vírus sa
pravdepodobne rozšíril z chovov, kde sa potvrdil mor
hydiny, pred uplatnením opatrení na eradikáciu
vírusu
Ochorenie sa vyskytuje, ale vírus sa rozšíril len
v obmedzenom rozsahu z chovov, kde sa potvrdil mor
hydiny pred uplatnením opatrení na boj proti vírusu
Lokalizácia kontaktných chovov v okruhu do 500 m
od chovov, kde sa mor hydiny potvrdil
Lokalizácia kontaktných chovov v okruhu nad 500 m
od chovov, kde sa mor hydiny potvrdil
Kontaktné chovy sú prepojené s viac ako jedným
chovom, kde sa mor hydiny potvrdil
Kontaktné chovy nie sú prepojené s chovmi, kde sa
mor hydiny potvrdil
Epidémia nie je pod kontrolou a počet chovov, kde sa
mor hydiny potvrdil, stúpa
Epidémia je pod kontrolou
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
KRITÉRIÁ ROZHODUJÚCE O UPLATŇOVANÍ OPATRENÍ PODĽA § 22 NA CHOVY V SÚVISLOSTI S NÍZKOPATOGÉNNOU FORMOU MORU HYDINY
Pri rozhodovaní o pohybe hydiny alebo vajec a o usmrtení alebo zabití hydiny v chovov podľa § 22 sa zvážia najmä tieto kritériá:
a)
príslušné druhy,
b)
počet chovov v oblasti okolo chovov, odkiaľ ich odosielajú,
c)
lokalizácia určených bitúnkov, liahní a baliacich stredísk,
d)
opatrenia biologickej bezpečnosti uplatňované v chovoch, oddeleniach s hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a počas zabitia,
e)
prepravnú trasu,
f)
dôkaz o rozšírení,
g)
prípadné riziko ohrozenia verejného zdravia,
h)
ďalšiu úpravu príslušných výrobkov,
i)
sociálno-ekonomický vplyv a iné vplyvy.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
ZÁSADY A POSTUPY PRE OČISTU, DEZINFEKCIU A OŠETROVANIE CHOVOV
1.
Pri očiste, dezinfekcii a ošetrovaní podľa § 29 sa uplatňujú tieto všeobecné zásady a postupy:
a)
očista a dezinfekcia a v prípade potreby opatrení na likvidáciu hlodavcov a hmyzu sa musia vykonávať pod úradným dohľadom a v súlade s pokynmi, ktoré vydal úradný veterinárny lekár,
b)
dezinfekčné prostriedky, ktoré sa majú použiť, a ich koncentráciu musí schváliť regionálna veterinárna a potravinová správa, aby sa zabezpečilo zničenie vírusu moru hydiny,
c)
dezinfekčné prostriedky majú byť použité v súlade s odporúčaniami výrobcu, v súlade s pokynmi úradného veterinárneho lekára alebo pokynmi regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
d)
pri výbere dezinfekčných prostriedkov a postupov sa musí zohľadniť typ chovov, dopravných prostriedkov a predmetov, ktoré sa majú dezinfikovať,
e)
pri použití odmasťovacích a dezinfekčných prostriedkov sa musia dodržať najmä technické parametre určené výrobcom, ako sú tlak, minimálna teplota a doba pôsobenia, aby bola zabezpečená ich vysoká účinnosť,
f)
bez ohľadu na použité dezinfekčné prostriedky sa uplatňujú tieto všeobecné pravidlá:
1.
dôkladné presiaknutie podstielky a odpadu, ako aj výkalov dezinfekčným prostriedkom,
2.
umytie a vyčistenie zeme, podláh, rámp a stien dôkladným kefovaním a drhnutím po odstránení alebo demontáži zariadenia alebo inštalácií, ak je to možné, ktoré by bránilo účinnému vyčisteniu a dezinfekcii,
3.
potom ďalšia aplikácia dezinfekčného prostriedku na minimálnu dobu pôsobenia, aká je uvedená v odporúčaniach výrobcu,
g)
ak sa pri umývaní použijú kvapaliny aplikované pod tlakom, treba zabrániť opätovnej kontaminácii už vyčistených častí,
h)
zariadenia, inštalácie alebo predmety, ktoré môžu byť kontaminované, treba umyť, dezinfikovať alebo zlikvidovať,
i)
po dezinfekcii je nutné zabrániť opätovnej kontaminácii,
j)
očista a dezinfekcia požadované v rámci tohto nariadenia sa musia zdokumentovať v knihe záznamov o chove alebo dopravnom prostriedku a v prípade, ak sa vyžaduje úradné povolenie, musí ho potvrdiť úradný veterinárny lekár,
k)
očista a dezinfekcia dopravných prostriedkov používaných na presun a zamestnancami.
2.
Očista a dezinfekcia nakazených chovov sa vykoná v súlade s týmito zásadami a postupmi:
a)
predbežná očista a dezinfekcia
1.
počas usmrtenia hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí sa musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabránenie alebo minimalizovanie rozšírenia vírusu moru hydiny; tieto opatrenia musia zahŕňať inštaláciu dočasného dezinfekčného zariadenia, ochranný odev, sprchy, dekontamináciu používaného zariadenia, nástrojov a vybavenia a prerušenie dodávky elektrickej energie do ventilácie,
2.
kadávery usmrtenej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí sa musia postriekať dezinfekčným prostriedkom,
3.
akákoľvek preprava kadáverov hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, ktoré sa musia odstrániť z chovu a zlikvidovať, sa vykoná v uzatvorených, utesnených dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch pod úradným dohľadom takým spôsobom, aby sa zabránilo rozšíreniu vírusu moru hydiny,
4.
bezodkladne po odvezení usmrtenej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí na miesto likvidácie sa musia priestory, v ktorých boli umiestnené, a všetky časti ostatných budov, dvorov a iných priestorov kontaminovaných počas usmrtenia alebo posmrtnej prehliadky vystriekať dezinfekčným prostriedkom schváleným v súlade s § 29,
5.
tkanivá alebo krv rozliata počas usmrcovania alebo po posmrtnej prehliadke sa musia starostlivo zozbierať a zlikvidovať spolu s usmrtenou hydinou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí,
6.
dezinfekčné prostriedky musia zostať na povrchu aspoň 24 hodín,
b)
záverečná očista a dezinfekcia
1.
hnoj a použitá podstielka sa musia odstrániť a spracovať tak, ako je stanovené v bode 3 písm. a),
2.
mastnota a nečistota sa musia odstrániť zo všetkých povrchov pomocou odmasťovacieho prostriedku a povrchy sa musia vyčistiť vodou,
3.
po umytí studenou vodou sa musí vykonať ďalší postrek dezinfekčným prostriedkom,
4.
po siedmich dňoch sa musia chovy ošetriť odmasťovacím prostriedkom, opláchnuť vodou, vystriekať dezinfekčným prostriedkom a opäť opláchnuť vodou.
3.
Dezinfekcia kontaminovanej podstielky, hnoja a kalu sa vykoná v súlade s týmito zásadami a postupmi:
a)
hnoj a použitá podstielka sa
1.
ošetria parou pri minimálnej teplote 70 oC,
2.
zničia spálením,
3.
zakopú do dostatočnej hĺbky, aby sa k nim nedostalo voľne žijúce vtáctvo a iné zvieratá, alebo
4.
uložia na hromadu, postriekajú dezinfekčným prostriedkom a ponechajú najmenej 42 dní,
b)
po poslednom pridaní nákazlivého materiálu sa musí kal uskladniť najmenej 60 dní, ak regionálna veterinárna a potravinová správa neschváli skrátenú dobu uskladnenia kalu, ktorý bol účinne upravený v súlade s pokynmi úradného veterinárneho lekára takým spôsobom, aby sa zabezpečila likvidácia vírusu.
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť presun hnoja, odpadu a podstielky, ktoré môžu byť kontaminované, buď do schváleného zariadenia na spracovanie, kde sa vykoná spracovanie zaručujúce zničenie vírusu moru hydiny, alebo na ich predbežné uskladnenie pred zlikvidovaním alebo spracovaním v súlade s osobitným predpisom. Takýto presun sa vykoná v uzatvorených, utesnených dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch pod úradným dohľadom tak, aby sa zabránilo šíreniu vírusu moru hydiny.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM A REFERENČNÉ LABORATÓRIUM SPOLOČENSTVA PRE MOR HYDINY
1.
Národné referenčné laboratórium na diagnostiku moru hydiny v Slovenskej republike je Štátny veterinárny ústav, Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen.
2.
Referenčné laboratórium Spoločenstva pre mor hydiny je Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3 NB, United Kingdom.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA POHYB HYDINY ALEBO INÉHO VTÁCTVA ŽIJÚCEHO V ZAJATÍ A HYDINOVÝCH VÝROBKOV UPLATNITEĽNÉ VO VZŤAHU K NÚDZOVÉMU OČKOVANIU
1.
Štátna veterinárna a potravinová správa nariadi, aby sa kontroly pohybu hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí očkovaného v súlade s § 34 ods. 3 a ich výrobkov uplatňovali tak, ako je ustanovené v bodoch 3 až 8 v súlade s diagnostickou príručkou.
2.
Všetky vozidlá alebo dopravné prostriedky a zariadenia použité na presun živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí sa bezodkladne po použití očistia a vydezinfikujú podľa § 29.
3.
Na pohyb živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a v rámci oblasti očkovania sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
násadové vajcia
1.
pochádzajú zo zaočkovaného alebo nezaočkovaného chovného kŕdľa, ktorý bol vyšetrený a výsledky boli priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou,
2.
sa pred odoslaním dezinfikovali v súlade s postupom schváleným regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
3.
sa prepravujú priamo do cieľovej liahne,
4.
sa dajú v liahni spätne identifikovať,
b)
vajcia pochádzajúce zo zaočkovaných alebo nezaočkovaných kŕdľov nosníc, ktoré boli vyšetrené a výsledky boli priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou a prepravia sa
1.
do baliaceho strediska určeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou za predpokladu, že sa balia do jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré vyžaduje regionálna veterinárna a potravinová správa, alebo
2.
do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,1) pričom sa s nimi zaobchádza v súlade s osobitným predpisom,2)
c)
jednodňové kurčatá
1.
pochádzajú z násadových vajec, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v písmene a),
2.
sa umiestňujú do hydinárne alebo haly, kde nie je pobývajúca hydina,
d)
živá hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí
1.
bolo očkované proti moru hydiny, ak to bolo stanovené v programe očkovania,
2.
bolo vyšetrené a výsledky boli priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou,
3.
sa umiestňuje do hydinárne alebo haly, kde nie je pobývajúca hydina,
e)
hydina na porážku
1.
sa pred nakládkou vyšetrí a výsledky sú priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou,
2.
sa odošle priamo na určený bitúnok na okamžitú porážku.
4.
Na pohyb živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a vajec z chovov mimo oblasti očkovania do chovov v rámci oblasti očkovania sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
násadové vajcia
1.
sa prepravujú priamo do cieľovej liahne,
2.
sa dajú v liahni spätne identifikovať,
b)
vajcia sa prepravia
1.
do baliaceho strediska určeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou za predpokladu, že sa balia do jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré vyžaduje regionálna veterinárna a potravinová správa, alebo
2.
do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,1) pričom sa s nimi zaobchádza v súlade s osobitným predpisom.2)
c)
jednodňové kurčatá sa umiestňujú do hydinárne alebo haly, kde nie je pobývajúca hydina,
d)
živá hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí
1.
sa umiestňuje do hydinárne alebo haly, kde nie je pobývajúca hydina,
2.
sa v cieľovom chove očkuje, ak je to stanovené v programe očkovania,
e)
hydina na porážku sa odošle priamo na určený bitúnok na okamžitú porážku.
5.
Na pohyb živej hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí a vajec z chovov v rámci oblasti očkovania do chovu mimo oblasti očkovania sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
násadové vajcia
1.
pochádzajú zo zaočkovaného alebo nezaočkovaného chovaného kŕdľa, ktorý bol vyšetrený a výsledky boli priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou,
2.
sa pred odoslaním dezinfikovali v súlade s postupom schváleným regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
3.
sa prepravujú priamo do cieľovej liahne,
4.
sa dajú v liahni spätne identifikovať,
b)
pochádzajú zo zaočkovaných alebo z nezaočkovaných kŕdľov nosníc, ktoré boli vyšetrené a výsledky boli priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou a prepravia sa do baliaceho strediska určeného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou za predpokladu, že sa balia do jednorazových obalov a že sa uplatňujú všetky opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré vyžaduje regionálna veterinárna a potravinová správa, alebo do zariadenia na výrobu vaječných výrobkov, ako je ustanovené v osobitnom predpise,1) pričom sa s nimi zaobchádza v súlade s osobitným predpisom,2)
c)
jednodňové kurčatá
1.
sa neočkovali,
2.
pochádzajú z násadových vajec, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 3 písmene a),
3.
sa umiestňujú do hydinárne alebo haly, kde nie je pobývajúca hydina,
d)
živá hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí
1.
sa neočkovalo,
2.
bolo vyšetrené a výsledky boli priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou,
3.
sa umiestňuje do hydinárne alebo haly, kde nie je pobývajúca hydina,
e)
hydina na porážku
1.
sa pred nakládkou vyšetrí a výsledky sú priaznivé v súlade s diagnostickou príručkou,
2.
sa odošle priamo na určený bitúnok na okamžitú porážku.
6.
Na mäso získané z hydiny chovanej v rámci oblasti očkovania sa uplatňujú tieto ustanovenia:
a)
na mäso získané zo zaočkovanej hydiny sa hydina
1.
zaočkovala očkovacou látkou, ktorá je v súlade so stratégiou DIVA,
2.
vyšetrila a otestovala s negatívnymi výsledkami v súlade s diagnostickou príručkou,
3.
klinicky ju vyšetril úradný veterinárny lekár do 48 hodín pred nakládkou a ak je to potrebné, úradný veterinárny lekár vyšetrí aj všetky sentinelové vtáky v chove,
4.
odoslala priamo na určený bitúnok na okamžitú porážku,
b)
všetko mäso získané z nezaočkovanej hydiny, ktorá bola zaslaná na porážku, sa podrobí vyšetreniu v súlade s diagnostickou príručkou.
7.
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť pohyb kadáverov alebo vajec z chovov na likvidáciu.
8.
Na pohyb balených vajec a mäsa z hydiny porazenej v súlade s touto prílohou sa nevzťahujú žiadne ďalšie obmedzenia.
9.
Pohyb hydiny (vrátane jednodňových kurčiat) alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí z územia Slovenskej republiky je zakázaný od začiatku núdzového očkovania po schválenie pohotovostného plánu podľa § 37 bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie opatrenia Spoločenstva, ak ho nepovolí príslušný orgán členského štátu určenia.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
POHOTOVOSTNÉ PLÁNY
Pohotovostné plány majú spĺňať najmä tieto kritériá:
a)
zriadenie krízového centra na národnej úrovni, ktoré koordinuje všetky kontrolné opatrenia v Slovenskej republike,
b)
zoznam regionálnych centier na kontrolu choroby s vhodným vybavením na koordináciu opatrení na regionálnej úrovni,
c)
podrobné informácie o osobách zapojených do kontrolných opatrení, ich schopnostiach, zodpovednostiach a pokynoch pre personál zohľadňujúcich potrebu osobnej ochrany a potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, ktoré predstavuje mor hydiny,
d)
každé regionálne centrum na kontrolu choroby musí vedieť rýchlo kontaktovať osoby a organizácie, ktorých sa prepuknutie moru hydiny priamo alebo nepriamo týka,
e)
k dispozícii má byť nariadenie a materiál na účinné vykonanie opatrení na kontrolu choroby,
f)
podrobné pokyny pre prípad podozrenia alebo potvrdenia moru hydiny alebo kontaminácie vrátane navrhnutých prostriedkov na likvidáciu kadáverov,
g)
zaviesť školenia na upevnenie a získanie vedomostí v danej oblasti a administratívnych postupov,
h)
diagnostické laboratóriá musia mať zariadenia na posmrtné prehliadky, potrebnú kapacitu pre sérológiu, histológiu a podobne a musia vedieť rýchlo diagnostikovať, ďalej musia sa vykonať opatrenia na rýchlu prepravu vzoriek, pohotovostný plán má rovnako určovať kapacitu na testovanie pre laboratórium a dostupné zdroje na zvládnutie ohniska nákazy,
i)
plán očkovania s množstvom scenárov, ktorý určí, ktoré populácie hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí sa môžu zaočkovať, odhad množstva potrebnej očkovacej látky a jej dostupnosť,
j)
ustanovenia na dostupnosť údajov o registrácii komerčných chovov hydiny,
k)
ustanovenia na uznanie úradne registrovaných vzácnych druhov hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí,
l)
ustanovenia na identifikáciu oblastí s vysokou hustotou hydiny,
m)
ustanovenia na zabezpečenie právnej moci nevyhnutnej na vykonanie pohotovostných plánov.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 367/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14. 1. 2006) (Ú. v. EÚ L 137, 4. 6. 2015) v znení
- smernice Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
1)
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
2)
§ 10 až 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 37).
Články 5 a 7 rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 3).
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády č. 487/2003 Z. z.
8)
§ 18 zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
Rozhodnutie Komisie č. 437/2006/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 237, 31. 8. 2006).
13)
Príloha III oddiel X nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45).
14)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34).
15)
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
18)
Články 5 a 7 rozhodnutia Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 3).
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania v znení nariadenia vlády č. 497/2003 Z. z.
20)
§ 65 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
21)
§ 15 zákona č. 39/2007 Z. z.
22)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
25)
1)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia vlády č. 295/2005 Z. z.
2)
§ 18 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
1)
§ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).