368/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2007,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 v bode 16 sa za slová „prístup k“ vkladajú slová „pitnej vode,“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Robert Fico v. r.