369/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. augusta 2007
o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje niektoré podporné opatrenia v pôdohospodárstve formou dotácií a subvencovaných služieb a tovarov.
Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe
§ 2
Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
(1)
Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe1) založenej chovateľmi hospodárskych zvierat (ďalej len „chovateľ“) a pestovateľmi poľnohospodárskych plodín (ďalej len „pestovateľ“) podľa osobitných predpisov2) na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch (ďalej len „výstava“).
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na výstavy schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v príslušnom kalendárnom roku.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov.
(4)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov,
c)
symbolickú cenu do hodnoty 8 000 Sk udelenú za 1. miesto v súťaži chovateľov alebo pestovateľov na výstave, symbolickú cenu do hodnoty 6 000 Sk za 2. miesto a symbolickú cenu do hodnoty 4 000 Sk za 3. miesto, ak súťaž organizuje právnická osoba podľa odseku 1.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
(1)
Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi v súlade s osobitným predpisom3) do 100 % oprávnených nákladov.
(2)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov chovateľa alebo pestovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za predchádzajúce dva kalendárne roky.
§ 4
Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
(1)
Dotáciu na založenie a vedenie plemennej knihy4) a plemenárskej evidencie5) možno poskytnúť uznanej chovateľskej organizácii6) alebo poverenej plemenárskej organizácii7) podľa počtu zapísaných hospodárskych zvierat (ďalej len „zviera“) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účel poskytnutia subvencovanej služby chovateľovi.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby na jeden kus príslušného druhu a plemena zvieraťa uvedeného v prílohe č. 3.
(3)
Subvencovanú službu chovateľovi podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % jej hodnoty.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
výpis z plemennej knihy alebo plemenárskej evidencie o počte zapísaných zvierat,
b)
výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
§ 5
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
(1)
Dotáciu na skončenú kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat8) (ďalej len „testovanie“) možno poskytnúť poverenej plemenárskej organizácii alebo uznanej chovateľskej organizácii na účel poskytnutia subvencovanej služby chovateľovi.
(2)
Subvencovanú službu chovateľovi podľa odseku 1 možno poskytnúť do 70 % jej hodnoty.
(3)
Subvencovanou službou sa rozumie testovanie týchto zvierat:
a)
hovädzí dobytok
1.
kontrola mliekovej úžitkovosti okrem kontroly kvality mlieka,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola mäsovej úžitkovosti,
4.
kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty,
5.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia,
6.
overovanie pôvodu,
b)
kone
1.
genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností,
2.
kontrola úžitkovosti, ktorá sa vykonáva pri skúškach výkonnosti,
3.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,
4.
overovanie pôvodu,
c)
ošípané
1.
kontrola reprodukčnej úžitkovosti,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola vlastnej úžitkovosti,
4.
kontrola úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty vrátane skúšok kvality mäsa vykonávaných v staničných testoch,
5.
kontrola zdravia,
6.
overovanie pôvodu,
7.
analýza genetických markerov na zisťovanie plodnosti, intenzity rastu a stresu citlivosti,
8.
overenie prasníc materských plemien a kancov na stres citlivosti,
d)
ovce a kozy
1.
kontrola reprodukčných vlastností, mliekovej úžitkovosti a intenzity rastu jahniat pri dojných a kombinovaných plemenách oviec,
2.
kontrola reprodukčných vlastností a intenzity rastu jahniat pri nedojných plemenách oviec,
3.
kontrola mliekovej úžitkovosti dojných kôz a intenzity rastu kozliat,
4.
kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty oviec,
5.
overovanie pôvodu,
6.
genetické hodnotenie, kontrola zdravia a testovanie zdravia oviec a kôz,
7.
testovanie plemenných zvierat na TSE,
e)
hydina
1.
kontrola reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty v šľachtiteľských chovoch,
2.
overovanie pôvodu v šľachtiteľských chovoch,
3.
kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia,
f)
včely medonosné
1.
kontrola mednej úžitkovosti a produkcie vosku,
2.
kontrola zdravia dospelých včiel a zdravia včelieho plodu,
g)
králiky a kožušinové zvieratá
1.
kontrola úžitkových reprodukčných vlastností, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,
2.
overovanie pôvodu,
h)
bežce
1.
kontrola úžitkovosti reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,
2.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,
3.
overovanie pôvodu.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je predpokladaný rozsah testovania a celkové náklady na testovanie zvierat, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
Dotácia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov
(1)
Dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov9) kategórie 2 (kadáverov) možno poskytnúť podniku na zabezpečenie odstraňovania a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov formou subvencovanej služby chovateľovi.
(2)
Subvencovanou službou chovateľovi podľa odseku 1 sa rozumie
a)
odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2 (kadáverov),
b)
likvidácia živočíšnych vedľajších produktov.
(3)
Subvencovanú službu chovateľovi možno poskytnúť do
a)
100 % jej hodnoty podľa odseku 2 písm. a),
b)
75 % jej hodnoty podľa odseku 2 písm. b).
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaného rozsahu a hodnoty subvencovanej služby, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.
§ 7
Dotácia na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov
(1)
Dotáciu na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov možno poskytnúť chovateľovi alebo právnickej osobe založenej chovateľmi, ktorí sú producentmi živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 40 % oprávnených nákladov, najviac do 500 000 Sk na jednu spaľovňu nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov.
(3)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov.
(4)
Za oprávnené náklady sa nepovažujú náklady na dopravu, stavebné náklady a náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o schválení činnosti podľa osobitného predpisu,10)
b)
kalkulácia predpokladaných nákladov na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7.
§ 8
Dotácia na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat možno poskytnúť chovateľovi v súlade s osobitným predpisom3) do 100 % hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov použitých pri ich chove.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na aplikáciu vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov pri chove jatočných kurčiat,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8.
§ 9
Dotácia na zvýšenie kvality odstavčiat
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality odstavčiat v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách11) možno poskytnúť chovateľovi podľa osobitného predpisu3) do 100 % hodnoty aplikovaných vitamínov, minerálnych látok, probiotík, schutňovadiel a esenciálnych aminokyselín (ďalej len „podporná látka“) podávaných prasniciam a ciciakom do ich odstavu.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na aplikáciu podporných látok prasniciam a ciciakom v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty aplikácie podporných látok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9,
c)
kópia rozhodnutia alebo dekrétu o uznaní šľachtiteľského chovu vydané ministerstvom alebo dekrétu o uznaní rozmnožovacieho chovu vydaného uznanou chovateľskou organizáciou.12)
§ 10
Dotácia na včelstvá
(1)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi včiel podľa osobitného predpisu3) na päť a viac prezimovaných včelstiev.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na prezimované včelstvá do 250 Sk na jedno včelstvo podľa stavu k 15. máju príslušného kalendárneho roka.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
potvrdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o počte a zdravotnom stave prezimovaných včelstiev k 15. máju príslušného kalendárneho roka,
b)
výpočet dotácie na stav prezimovaných včelstiev podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
§ 11
Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na poľnohospodárskych plodinách
(1)
Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami13) na poľnohospodárskych plodinách v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený proti prírodným katastrofám,
b)
50 % straty, ak sa pestovateľ nepoistil proti prírodným katastrofám.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestovateľovi po predložení oznámenia o strate na poľnohospodárskych plodinách spôsobenej prírodnou katastrofou Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) do desiatich pracovných dní odo dňa jej vzniku. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 11.
(4)
Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.14)
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia znaleckého posudku,
b)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4,
c)
kópia poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,
d)
kópia záznamu komisie o vykonanej obhliadke straty na poľnohospodárskych plodinách spôsobenej prírodnou katastrofou na základe oznámenia podľa odseku 3, zloženej z jedného zástupcu ministerstva, platobnej agentúry a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva (ďalej len „kontrolný ústav“).
§ 12
Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na zvieratách
(1)
Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na zvieratách v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je chovateľ poistený proti prírodným katastrofám,
b)
50 % vypočítanej straty, ak sa chovateľ nepoistil proti prírodným katastrofám.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť chovateľovi po predložení oznámenia o strate na zvieratách spôsobenej prírodnou katastrofou platobnej agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa jej vzniku. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 12.
(4)
Výpočet straty je obsahom znaleckého posudku.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia znaleckého posudku,
b)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4,
c)
kópia poistnej zmluvy na poistenie zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že tieto zvieratá nemá poistené,
d)
kópia záznamu komisie o vykonanej obhliadke straty na zvieratách spôsobenej prírodnou katastrofou na základe oznámenia podľa odseku 3, zloženej z jedného zástupcu ministerstva, platobnej agentúry a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
§ 13
Dotácia na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách
(1)
Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami15) na poľnohospodárskych plodinách v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
80 % straty vypočítanej podľa osobitného predpisu16) zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam,
b)
40 % vypočítanej straty podľa osobitného predpisu,16) ak sa pestovateľ nepoistil proti nepriaznivým poveternostným udalostiam.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestovateľovi po predložení oznámenia o strate na poľnohospodárskych plodinách spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou platobnej agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa jej vzniku. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 13.
(4)
Výpočet straty je obsahom znaleckého posudku.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia znaleckého posudku,
b)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4,
c)
kópia poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,
d)
kópiu záznamu komisie o vykonanej obhliadke straty na poľnohospodárskych plodinách spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou na základe oznámenia podľa odseku 3, zloženej zo zástupcu ministerstva, platobnej agentúry a kontrolného ústavu.
§ 14
Dotácia na úhradu straty na zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia
(1)
Dotáciu na úhradu straty na zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť chovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty podľa tohto ustanovenia.
(2)
Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je obsahom znaleckého posudku.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nariadených opatreniach na ochorenia zvierat chorobami uvedenými v osobitnom predpise,19)
b)
kópia znaleckého posudku,
c)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 2,
d)
kópia poistnej zmluvy na poistenie zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že tieto zvieratá nemá poistené.
§ 15
Dotácia na úhradu straty na plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia
(1)
Dotáciu na úhradu straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia20) možno poskytnúť pestovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty podľa tohto ustanovenia.
(2)
Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je obsahom znaleckého posudku.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia vyhláseného opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,21)
b)
kópia znaleckého posudku,
c)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 2,
d)
kópia poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené.
§ 16
Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve
(1)
Dotáciu na platby poistného v poľnohospodárstve možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do
a)
80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami,
b)
50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným
1.
nepriaznivými poveternostnými udalosťami,
2.
škodlivými organizmami a škodlivými činiteľmi,22)
3.
ochoreniami zvierat chorobami uvedenými v osobitnom predpise.23)
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia poistnej zmluvy, ak je uzavretá,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty poistného na príslušný rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14.
Dotácie na spracovanie, odbyt a zvýšenie kvality poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
§ 17
Dotácia pre podnik na účasť na výstavách
(1)
Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku24) podľa osobitného predpisu25) do 100 % oprávnených nákladov.
(2)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov podniku, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 15,
b)
čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu25) za predchádzajúce dva kalendárne roky.
§ 18
Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov chovateľov a pestovateľov
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov chovateľov a pestovateľov podľa osobitného predpisu26) možno poskytnúť právnickej osobe založenej chovateľmi alebo pestovateľmi podľa osobitných predpisov2) na účel poskytnutia subvencovanej služby chovateľovi a pestovateľovi.
(2)
Subvencovanou službou sa rozumie
a)
porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,
b)
analýza konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,
c)
analýza motivácie spotrebiteľského správania sa na trhu,
d)
vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,
e)
školenie a poradenstvo27) v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,28)
f)
úhrada poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,
g)
vypracovanie technických noriem,
h)
vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kontrola ich aktuálnosti,
i)
školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,
j)
vydanie certifikácie typu výrobku,
k)
kontrola certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.29)
(3)
Subvencovanú službu podľa odseku 2 možno poskytnúť do 100 % jej hodnoty.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kalkulácia predpokladanej hodnoty subvencovanej služby, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 16,
b)
certifikát o udelení akreditácie na výkon činností podľa odseku 2 písm. a), e), h) až k),
c)
rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít.
§ 19
Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ich spracovaní v podniku potravinárskeho priemyslu
(1)
Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ich spracovaní možno poskytnúť podniku24) v potravinárskom priemysle podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tieto činnosti:
a)
porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,
b)
analýzu konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,
c)
analýzu motivácie spotrebiteľského správania sa na trhu,
d)
vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,
e)
školenie a poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,28)
f)
úhradu poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,
g)
vypracovanie technických noriem,30)
h)
vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kontrola ich aktuálnosti,
i)
školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,
j)
vydanie certifikácie typu výrobku,
k)
kontrolu certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % vyfakturovaných činností uvedených v odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kalkulácia predpokladanej hodnoty činností, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 17,
b)
certifikát o udelení akreditácie a certifikácie na výkon činností podľa odseku 2 písm. a), e), h) až k),
c)
rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít.
Dotácie v lesnom hospodárstve
§ 20
Dotácia na pestovanie a ochranu lesov
(1)
Dotáciu na pestovanie a ochranu lesov zaradených v hospodárskych súboroch lesných typov podľa prílohy č. 18 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.31)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na
a)
obnovu lesa,32)
b)
ochranu a ošetrovanie mladých lesných porastov,33)
c)
výchovu lesa,34)
d)
ochranu lesa.35)
(3)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) sa považujú priame náklady na
a)
umelú obnovu lesa,32)
b)
zalesnenie plôch po prírodných katastrofách.
(4)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. b) sa považujú priame náklady na
a)
okopávanie sadeníc a vyžínanie lesných kultúr,
b)
chemické ošetrenie a biologické ošetrenie lesných kultúr a nárastov.
(5)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. c) sa považujú priame náklady na prečistky.34)
(6)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. d) sa považujú priame náklady na
a)
oplocovanie mladých lesných porastov a likvidáciu nefunkčného oplotenia,
b)
nákup lapačov a feromónových odparníkov,
c)
inštaláciu lapákov a lapačov proti podkôrnemu hmyzu,
d)
chemickú asanáciu alebo mechanickú asanáciu lapákov,
e)
mechanickú ochranu pred biotickými škodlivými činiteľmi.
(7)
Za priame náklady sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.
(8)
Za oprávnené náklady podľa odseku 3 písm. a) sa nepovažujú náklady na opakované zalesnenie.
(9)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na obnovu lesa a zalesňovanie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 19,
b)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na ošetrovanie kultúr, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 20,
c)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na ochranu kultúr, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 21,
d)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na prečistky, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 22, alebo
e)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na ochranu lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 23.
§ 21
Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
(1)
Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov36) možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na
a)
budovanie a údržbu lesných chodníkov,
b)
značenie a údržbu značenia lesných chodníkov,
c)
budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa vrátane zariadení pre zdravotne postihnuté osoby.
(3)
Za oprávnené náklady podľa odseku 2 sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.
(4)
Za oprávnené náklady sa nepovažujú náklady na vypracovanie projektu podľa odseku 5.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je projekt, ktorý obsahuje
a)
názov,
b)
charakteristiku,
c)
názov vykonávateľa,
d)
termín realizácie,
e)
miesto realizácie,
f)
predpokladaný rozpočet,
g)
mapový podklad s vyznačením miesta realizácie.
§ 22
Dotácia na platby poistného na lesy
(1)
Dotáciu na platby poistného na lesné porasty a reprodukčný materiál37) v lesných škôlkach možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa podľa osobitného predpisu25) do
a)
80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami,
b)
50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia poistnej zmluvy, ak je uzavretá,
b)
výpočet predpokladanej hodnoty poistného na lesy na príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 24.
§ 23
Dotácia na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch
(1)
Dotáciu na rastlinolekársku starostlivosť38) v lesoch možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na
a)
nákup prípravkov proti škodlivým organizmom vrátane biologickej ochrany,
b)
aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín39) proti škodlivým organizmom,
c)
asanáciu zvyškov po ťažbe uhadzovaním a následným mechanickým ošetrením alebo chemickým ošetrením, alebo pálením.
(3)
Za oprávnené náklady sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 25.
§ 24
Dotácia pre podnik v lesnom hospodárstve na účasť na výstavách
(1)
Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku lesného hospodárstva podľa osobitného predpisu24) do 100 % oprávnených nákladov.
(2)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa
1.
registračný poplatok,
2.
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
3.
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
4.
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
b)
prenájom výstavných priestorov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov podniku lesného hospodárstva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 26,
b)
čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu25) za predchádzajúce dva kalendárne roky.
§ 25
Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami a nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach
(1)
Dotáciu možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami a nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach40) v príslušnom kalendárnom roku.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je obhospodarovateľ lesa poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam,
b)
50 % vypočítanej straty, ak sa obhospodarovateľ lesa nepoistil proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa po predložení oznámenia o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou platobnej agentúre do desiatich pracovných dní odo dňa ich vzniku. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 27.
(4)
Výpočet straty je obsahom znaleckého posudku.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia znaleckého posudku,
b)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 4,
c)
kópia poistnej zmluvy na poistenie lesných porastov alebo reprodukčného materiálu v lesných škôlkach, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie obhospodarovateľa lesa, že lesné porasty alebo reprodukčný materiál v lesných škôlkach nemá poistené,
d)
kópia záznamu o vykonanej obhliadke straty na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou na základe oznámenia podľa odseku 3, zloženej z jedného zástupcu ministerstva, platobnej agentúry a obvodného lesného úradu.
Dotácie v rybnom hospodárstve
§ 26
Dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia
(1)
Dotáciu na úhradu straty na rybách41) v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu14) možno poskytnúť chovateľovi rýb do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty podľa tohto ustanovenia.
(2)
Výpočet straty je obsahom znaleckého posudku.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tarifnú odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 2.
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nariadených opatreniach na ochorenia rýb na choroby podľa osobitného predpisu,19)
b)
kópia znaleckého posudku,
c)
doklad o tarifnej odmene znalca a jej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku podľa odseku 2,
d)
kópia poistnej zmluvy na poistenie rýb, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa rýb, že ryby nemá poistené.
§ 27
Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb
(1)
Dotáciu na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb42) možno poskytnúť chovateľovi rýb.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na chov rýb osvedčených ministerstvom43) na jedno generačné stádo toho istého druhu v jednej prevádzke podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka do
a)
350 000 Sk na pstruha potočného,
b)
350 000 Sk na pstruha dúhového,
c)
480 000 Sk na lipňa tymiánového.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
kópia osvedčenia na chov rýb podľa odseku 2,
b)
potvrdenie veterinárneho lekára o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,
c)
výpočet predpokladanej dotácie na chov vybraných druhov rýb, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 28.
§ 28
Dotácia na chov rýb
(1)
Dotáciu na chov rýb možno poskytnúť chovateľovi rýb, ktorý dodrží podmienky chovu rýb podľa osobitného predpisu.44)
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby na jeden hektár rybničnej plochy, najviac do 10 000 Sk na jeden hektár, pričom celková výmera rybničnej plochy chovateľa rýb musí byť najmenej päť hektárov.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je
a)
výpis z katastra nehnuteľností preukazujúci rozlohu rybničnej plochy,
b)
kópia osvedčenia na chov rýb, vydaného ministerstvom,
c)
čestné vyhlásenie chovateľa rýb o dodržiavaní podmienok podľa odseku 1,
d)
potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o dodržiavaní podmienok podľa odseku 1,
e)
výpočet predpokladanej dotácie na chov rýb, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 29.
Subvencovaná služba a tovar v pôdohospodárstve
§ 29
Subvencovaná služba a tovar na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb
(1)
Subvencovanú službu a tovar na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb možno poskytnúť chovateľovi a chovateľovi rýb prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
(2)
Subvencovanou službou a tovarom podľa odseku 1 sa rozumie
a)
vakcína,
b)
ostatné medikačné prípravky,
c)
aplikácia vakcíny,
d)
aplikácia medikačného prípravku,
e)
skríning alebo analýza ochorenia,
f)
rozbor odobratej vzorky,
g)
usmrcovanie zvierat a rýb, ktoré môžu prenášať chorobu,
h)
ďalšie úkony súvisiace s opatreniami eradikácie a prevencie uvedené v pohotovostných plánoch alebo národných programoch eradikácie.
(3)
Subvencovanú službu podľa odseku 2 písm. c) až g) možno poskytnúť do 50 % jej hodnoty.
(4)
Subvencovaný tovar podľa odseku 2 písm. a) a b) možno poskytnúť do 100 % jeho hodnoty.
(5)
Subvencovanú službu a tovar možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu45) alebo národného programu eradikácie.17)
§ 30
Subvencovaná služba a tovar na karanténne opatrenia poľnohospodárskych plodín
(1)
Subvencovanú službu a tovar na karanténne opatrenia46) poľnohospodárskych plodín možno poskytnúť podľa osobitného predpisu47) pestovateľovi prostredníctvom kontrolného ústavu.
(2)
Subvencovanou službou a tovarom podľa odseku 1 sa rozumie
a)
prípravok na ochranu poľnohospodárskych plodín vrátane ich biologickej ochrany,
b)
aplikácia prípravku na ochranu poľnohospodárskych plodín,
c)
realizácia vhodných opatrení na účely zničenia škodlivého organizmu,
d)
rozbor odobratých vzoriek,
e)
skríning alebo analýza škodlivých organizmov.
(3)
Subvencovanú službu podľa odseku 2 písm. b) až e) možno poskytnúť do 50 % jej hodnoty.
(4)
Subvencovaný tovar podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť do 100 % jeho hodnoty.
(5)
Subvencovanú službu a tovar možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu45) alebo národného programu eradikácie.17)
§ 31
Subvencovaná služba na testovanie
(1)
Subvencovanú službu na testovanie možno poskytnúť chovateľovi prostredníctvom Štátneho plemenárskeho ústavu.
(2)
Subvencovanú službu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 70 % vyfakturovaného testovania na tieto zvieratá:
a)
hovädzí dobytok
1.
kontrola mliekovej úžitkovosti okrem kontroly kvality mlieka,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola mäsovej úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty,
4.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia,
5.
overovanie pôvodu,
b)
ošípané
1.
kontrola reprodukčnej úžitkovosti,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty vrátane skúšok kvality mäsa vykonávaných v staničných testoch,
4.
kontrola zdravia,
5.
overovanie pôvodu,
6.
analýza genetických markerov na zisťovanie plodnosti, intenzity rastu a stres citlivosti,
7.
overenie prasníc materských plemien a kancov na stres citlivosti,
c)
ovce a kozy
1.
kontrola reprodukčných vlastností, mliekovej úžitkovosti a intenzita rastu jahniat pri dojných plemenách oviec,
2.
kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,
3.
kontrola reprodukčných vlastností a intenzity rastu jahniat pri nedojných plemenách oviec,
4.
kontrola mliekovej úžitkovosti dojných kôz a intenzity rastu kozliat,
5.
kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty oviec,
6.
overovanie pôvodu,
7.
genetické hodnotenie, kontrola zdravia a testovanie zdravia oviec a kôz,
d)
hydinu
1.
kontrola reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty v šľachtiteľských chovoch,
2.
overovanie pôvodu v šľachtiteľských chovoch,
3.
kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia,
e)
bežce
1.
kontrola úžitkovosti reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,
2.
kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,
3.
overovanie pôvodu.
(3)
Subvencovaná služba sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej medzi chovateľom a Štátnym plemenárskym ústavom.
§ 32
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády sa predkladajú platobnej agentúre do 31. januára príslušného kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 30.
(2)
Žiadosti podľa § 10 sa predkladajú platobnej agentúre do 30. júna príslušného kalendárneho roka a podľa § 11 až 15 a 25 a 26 sa predkladajú do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
(3)
Žiadosti, ktoré možno predložiť do 31. januára, a žiadosti podľa § 10, ktoré možno predložiť do 30. júna kalendárneho roka, v roku 2007 sa predkladajú do 30. septembra.
(4)
Dotáciu, subvencovanú službu a tovar podľa tohto nariadenia vlády možno poskytnúť na základe zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom okrem subvencovanej služby a tovaru poskytnutých podľa § 29 a 30.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
výpis z obchodného registra, nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu,
b)
výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,
c)
overená kópia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka48) a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,49) ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka,
d)
výpis z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie starší ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
e)
výpis z registra združení s právnou subjektivitou, nie starší ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,
f)
kópia osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla,
g)
kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
h)
potvrdenie nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ o dotáciu neoprávnene nepoužíva, alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu vydané daňovým úradom,
i)
potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,50) nie staršie ako tri mesiace.
(6)
Oznámenie o strate podľa § 11 až 13 a § 25, ktorá vznikla do 15. augusta 2007, v roku 2007 sa predkladá platobnej agentúre do 31. augusta.
(7)
Za oprávnené náklady sa považujú náklady vzniknuté po uzavretí zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom o poskytnutí dotácie podľa tohto nariadenia vlády okrem § 11 až 15, § 25 a 26.
(8)
Za oprávnený náklad sa nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu je platcom dane z pridanej hodnoty.
(9)
Určený limit podľa osobitných predpisov51) pri poskytnutí dotácie podľa § 3, 8 až 10, 17, 19, 22 a 24 sa prepočíta výmenným kurzom určeným Národnou bankou Slovenska k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
(10)
Dotáciu podľa § 2 až 28 a subvencovanú službu podľa § 31 nemožno poskytnúť tomu, kto
a)
neoprávnene používa a zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
b)
je v likvidácii alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, prebieha konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku a vedie sa proti nemu exekučné konanie,
c)
má blízku osobu52) člena štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorá podniká v obdobnom predmete činnosti a je s ním majetkovo a personálne prepojená, má nedoplatky na daniach a neoprávnene používa a zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,53)
e)
poberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov.
§ 33
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 31.
§ 34
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV CHOVATEĽA ALEBO PESTOVATEĽA
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
SADZBY NA PRÍSLUŠNÉ DRUHY A PLEMENÁ ZVIERAT
Kategória hospodárskych zvierat Sadzba na 1 ks zaevidovaného zvieraťa/ Sk
Pinzgauský dobytok 27,40
Slovenský strakatý dobytok
a hnedý dobytok
11,50
Holsteinsky a iný mliekový dobytok 4,80
Mäsový dobytok 132,00
Ošípané 43,90
Ovce a kozy 35,30
Slovenský teplokrvník
Furioso, Nonius, Norik, Belgik,
Norik muránsky, Hafling, Pony,
663,30
Lipican, Hucul, Arab 689,40
Anglický plnokrvník, klusák 383,80
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET CELKOVEJ DOTÁCIE
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
PREDPOKLADANÝ ROZSAH A HODNOTA TESTOVANIA ZVIERAT
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÉHO ROZSAHU A HODNOTY SUBVENCOVANEJ SLUŽBY
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH NÁKLADOV NA NÁKUP A INŠTALÁCIU TECHNOLÓGIE SPAĽOVNE
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY APLIKOVANÝCH VITAMÍNOV, ESENCIÁLNYCH AMINOKYSELÍN A MIKROPRVKOV
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY APLIKOVANÝCH PODPORNÝCH LÁTOK
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET DOTÁCIE NA STAV PREZIMOVANÝCH VČELSTIEV
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
OZNÁMENIE O STRATE NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODINÁCH SPÔSOBENEJ PRÍRODNOU KATASTROFOU
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
OZNÁMENIE O STRATE NA ZVIERATÁCH SPÔSOBENEJ PRÍRODNOU KATASTROFOU
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
OZNÁMENIE O STRATE NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODINÁCH SPÔSOBENEJ NEPRIAZNIVOU POVETERNOSTNOU UDALOSŤOU
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY POISTNÉHO
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PODNIKU
Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY SUBVENCOVANEJ SLUŽBY
Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ČINNOSTÍ
Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV
Hospodársky súbor lesných typov (HSLT) Číslo HSLT
Vŕbové topoliny 126, 196
Kyslé borovicové dúbravy 107
Vápencové boriny 203, 303
Extrémne kyslé dúbravy 104
Kyslé dubové boriny 407
Sutinové hrabové dúbravy 117
Brezové jelšiny, brezové jelšiny (ochranného rázu) 122, 192
Kyslé dúbravy 105
Kosodrevina 820
Smreková kosodrevina 830
Limbová kosodrevina 840
Vápencová kosodrevina 850
Kosodrevina s listnáčmi 860
Vrcholové bučiny 618
Vrcholové bučiny s jedlou a smrekom 628
Podmáčané boriny s kosodrevinou 815
Extrémne vápencové dúbravy 101
Extrémne porasty bresta 131
Vápencové dúbravy 102, 191
Extrémne vápencové bučiny 401
Svieže vápencové bučiny 492
Luh jelše sivej 623
Horský vŕbový luh 633
Extrémne vápencové dubové bučiny 301
Smrekové jelšiny 622
Extrémne kyslé dubové bučiny 304, 395
Svieže vápencové bukové dúbravy 202
Extrémne kyslé bukové dúbravy 204
Kyslé bukové dúbravy 295
Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny 601
Extrémne vápencové smrečiny s javorom 621
Extrémne kyslé jedlbvo-bukové smrečiny 604
Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny 624
Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedlou 634
Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny 644
Extrémne vápencové bukové dúbravy 201
Svieže vápencové bukové dúbravy 292
Vrastavé borovicové dúbravy 112
Podmáčané jedľové smrečiny 584, 614
Kyslé bukové dúbravy 205
Extrémne kyslé bučiny 404
Brezové dúbravy 121
Sutinové javorovo-bukové dúbravy 217
Kamenité bukové dúbravy s javorom 296
Príloha č. 19 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OBNOVU LESA A ZALESŇOVANIE
Príloha č. 20 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OŠETROVANIE KULTÚR
Príloha č. 21 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OCHRANU KULTÚR
Príloha č. 22 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA PREČISTKY
Príloha č. 23 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OCHRANU LESA
Príloha č. 24 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY POISTNÉHO NA LESY
Príloha č. 25 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA RASTLINOLEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ V LESOCH
Príloha č. 26 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PODNIKU LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Príloha č. 27 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
ČASŤ A
OZNÁMENIE O STRATE NA LESNÝCH PORASTOCH A REPRODUKČNOM MATERIÁLI V LESNÝCH ŠKÔLKACH SPÔSOBENEJ NEPRIAZNIVOU POVETERNOSTNOU UDALOSŤOU A PRÍRODNOU KATASTROFOU
ČASŤ B
OZNÁMENIE O STRATE NA LESNÝCH PORASTOCH A REPRODUKČNOM MATERIÁLI V LESNÝCH ŠKÔLKACH SPÔSOBENEJ NEPRIAZNIVOU POVETERNOSTNOU UDALOSŤOU A PRÍRODNOU KATASTROFOU
Príloha č. 28 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA CHOV VYBRANÝCH DRUHOV RÝB
Príloha č. 29 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
VÝPOČET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA CHOV RÝB
Príloha č. 30 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Príloha č. 31 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 325, 28. 10. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
4.
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006, ktorým sa upravuje nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii.
5.
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 277, 28. 10. 2005).
1)
Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 8/zv. 2).
3)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 325, 28. 10. 2004).
4)
§ 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
6)
7)
8)
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 37) v platnom znení.
10)
§ 8 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
13)
Čl. 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
14)
§ 16 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
15)
Čl. 2 ods. 8 a čl. 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).
16)
Čl. 11 ods. 2 až 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
17)
§ 46 zákona č. 39/2007 Z. z.
18)
Čl. 10 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
20)
§ 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
21)
22)
24)
Čl. 1 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
25)
Nariadenie (ES) č. 1998/2006.
26)
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
27)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
30)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006).
31)
§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
32)
33)
34)
35)
§ 28 zákona č. 326/2005 Z. z.
36)
37)
§ 2 písm. a) zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.
38)
39)
40)
41)
Čl. 32 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 29. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. L 223, 15. 8. 2006).
42)
Čl. 37 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
43)
§ 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.
44)
Čl. 30 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
45)
Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45).
46)
47)
Čl. 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006.
48)
§ 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
49)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
50)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
51)
Nariadenie (ES) č. 1860/2004.
Nariadenie (ES) č. 1998/2006.
53)
Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 125/2006 Z. z.