371/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 30.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 26. júla 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
§ 1
Označenie oviec a kôz
(1)
Prvotné označenie oviec a kôz sa vykonáva do 24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie je dočasné a možno podľa neho spoľahlivo určiť identitu ovce alebo kozy a ich matky do označenia podľa odseku 2.
(2)
Každá ovca a koza sa označuje
a)
dvoma plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom,
b)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom,1)
c)
jednou plastovou ušnou značkou len ovce alebo kozy do veku 12 mesiacov, ktorá je určená na jatočné účely v rámci Slovenskej republiky, alebo
d)
iným spôsobom podľa osobitného predpisu2) len ovce a kozy, ktoré nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných alebo z iných dôvodov. Takto označené ovce a kozy nie sú určené na obchod v rámci Európskeho spoločenstva.
(3)
Označenie oviec a kôz zabezpečuje držiteľ3) oviec a kôz.
(4)
Označenie oviec alebo kôz iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie a nesmie byť zameniteľné s označením oviec alebo kôz podľa odseku 2.
§ 2
Ušná značka
(1)
Za ušnú značku podľa § 1 ods. 2 sa považuje hranatá ušná značka alebo terčík. Opis ušnej značky a vzor ušnej značky sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, ovca alebo koza sa označí náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodné abecedné a číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitnú evidenciu o vydaní náhradných ušných značiek vedie právnická osoba alebo fyzická osoba poverená prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat4) (ďalej len „poverená osoba“).
§ 3
Označovanie ovce a kozy dovezenej zo zahraničia
Ovca a koza dovezená z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), ktorá bola podrobená kontrole5) a zostáva v chove, sa označí podľa § 1 do 14 dní po vykonaní kontroly, ale najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu.
§ 4
Likvidácia ušnej značky
Ušná značka uhynutých alebo zabitých oviec a kôz sa nepoužije na označenie žijúcich oviec a kôz. Znehodnotenie použitej ušnej značky zabezpečí osoba, ktorá bola posledným držiteľom oviec a kôz.
§ 5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1)
Založenie nového chovu nahlási vlastník chovu poverenej osobe pred začatím činnosti a pred prvým premiestňovaním oviec a kôz do chovu.
(2)
Skončenie chovu nahlási vlastník chovu poverenej osobe do siedmich dní od skončenia činnosti.
(3)
Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 6
Centrálny register zvierat
(1)
V centrálnom registri zvierat sa o každom chove oviec a kôz evidujú údaje o
a)
držiteľovi a vlastníkovi
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
2.
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,
b)
zvierati
1.
číslo ušnej značky,
2.
deň, mesiac a rok narodenia,
3.
kód krajiny pri dovoze z tretej krajiny,
4.
každá zmena ovce a kozy držanej v chove podľa číselníka kódov udalostí uvedených v prílohe č. 4 a dátum, keď k zmene došlo,
5.
dátum premiestňovania zvieraťa,
6.
miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,
7.
výsledky inventúry držaných zvierat6) vykonávanej držiteľom najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej uskutočnenia.
(2)
V centrálnom registri zvierat sa o sprostredkovateľovi eviduje
a)
registračné číslo,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,
e)
dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ a kam sa premiestňujú.
(3)
V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkovateľovi zberného strediska eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresa zberného strediska,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby prevádzkovateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,
f)
geografické súradnice zberného strediska,
g)
dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ a kam sa premiestňujú.
(4)
V centrálnom registri zvierat sa o každej prevádzkarni bitúnka eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresa,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
geografické súradnice,
f)
dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ sa premiestňujú.
(5)
V centrálnom registri zvierat sa o každej prevádzkarni kafilerického zariadenia7) eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresa,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
geografické súradnice,
f)
dátum premiestňovania oviec a kôz; počet, identifikačné číslo, miesto odkiaľ sa premiestňujú.
§ 7
Doklad o premiestňovaní oviec a kôz
(1)
Doklad o premiestňovaní oviec a kôz zasiela držiteľ oviec a kôz poverenej osobe do siedmich dní odo dňa premiestnenia oviec a kôz. Doklad o premiestňovaní oviec a kôz sa zasiela z chovu, do ktorého sa ovce a kozy premiestnili. Vzor dokladu o premiestňovaní oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Doklad o premiestňovaní oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 8
Hlásenie zmien oviec a kôz
(1)
Hlásenie zmien oviec a kôz zasiela držiteľ oviec a kôz poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny. Vzor hlásenia zmien v počte oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Hlásenie zmien oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 9
Individuálny register oviec a kôz v chove
(1)
V každom individuálnom registri oviec a kôz v chove sa na titulnej strane uvádza
a)
registračné číslo chovu,
b)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby vlastníka,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby držiteľa.
(2)
Individuálny register oviec a kôz v chove obsahuje tieto údaje o
a)
držiteľovi a vlastníkovi:
1.
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
2.
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby.
b)
ovci a koze:
1.
číslo ušnej značky,
2.
deň, mesiac, rok narodenia,
3.
kód krajiny pri dovoze z tretej krajiny,
4.
každá zmena ovce a kozy držanej v chove podľa číselníka kódov udalostí uvedených v prílohe č. 4 a dátum, keď k zmene došlo.
(3)
Individuálny register oviec a kôz v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí poverená osoba. Vzor individuálneho registra oviec a kôz v chove je uvedený v prílohe č. 5.
§ 10
Individuálny register sprostredkovateľa
V individuálnom registri sprostredkovateľ eviduje
a)
registračné číslo,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,
e)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,
f)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 11
Individuálny register prevádzkovateľa zberného strediska
V individuálnom registri prevádzkovateľ zberného strediska eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresu zberného strediska,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,
f)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,
g)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 12
Individuálny register prevádzkovateľa bitúnku
V individuálnom registri prevádzkovateľ bitúnku eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresu,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo fyzickej osoby,
f)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,
g)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 13
Individuálny register prevádzkovateľa kafilerického zariadenia
V individuálnom registri prevádzkovateľ kafilerického zariadenia eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresu,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo prevádzkovateľa,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby,
f)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní oviec a kôz,
g)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Ovce a kozy označené podľa doterajších predpisov sa považujú za ovce a kozy označené podľa tejto vyhlášky.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/ 2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz (oznámenie č. 8/2004 Z. z.).
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Miroslav Jureňa v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 371/2007 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 372/2007 Z. z.
1)
Časť A prílohy šiesty bod nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa stanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 005, 9. 1. 2004).
2)
Časť A prílohy bod 4 nariadenia č. 21/2004.
3)
Článok 2 nariadenia č. 21/2004.
4)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
6)
Článok 7 ods. 2 nariadenia č. 21/2004.