Predpis bol zrušený predpisom 20/2012 Z. z.

372/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 29. júla 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Čl. I
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
§ 1
Označovanie hovädzieho dobytka
(1)
Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.
(2)
Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ1) hovädzieho dobytka, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.
(3)
Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.
(4)
Trvalé označenie je označenie hovädzieho dobytka plastovými ušnými značkami (ďalej len „ušné značky“). Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označí dvomi originálnymi ušnými značkami s popisom po jednej v každom uchu, ktoré mu zostávajú počas celého jeho života a nemenia sa. Trvalé označenie sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestňovaním.
(5)
Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie a nesmie byť zameniteľné s označením hovädzieho dobytka podľa odseku 4.
§ 2
Ušné značky
(1)
Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Pri používaní pridelených ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou narodenia každého jedinca hovädzieho dobytka.
(3)
Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne označí náhradnou ušnou značkou. Náhradná ušná značka obsahuje pôvodné abecedno-číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitnú evidenciu o vydaní náhradných ušných značiek vedie právnická osoba alebo fyzická osoba poverená prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat (ďalej len „poverená osoba“).2)
§ 3
Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia
Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený kontrole3) a zostáva v chove, sa označuje podľa § 1 do 20 dní po vykonaní tejto kontroly, ale najneskôr pred jeho premiestňovaním do ďalšieho chovu.
§ 4
Likvidácia ušných značiek
Ušné značky uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu nepoužijú na označenie žijúceho hovädzieho dobytka. Znehodnotenie použitých ušných značiek zabezpečí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola posledným držiteľom hovädzieho dobytka.
§ 5
Registrácia chovu hovädzieho dobytka
(1)
Založenie nového chovu hovädzieho dobytka nahlási vlastník chovu hovädzieho dobytka do centrálneho registra zvierat pred začatím chovu hovädzieho dobytka a pred prvým premiestňovaním hovädzieho dobytka do chovu.
(2)
Ukončenie chovu hovädzieho dobytka nahlási vlastník chovu hovädzieho dobytka do centrálneho registra zvierat do siedmich dní od ukončenia chovu. Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Na základe schváleného tlačiva registrácie chovu sa pridelí chovu registračné číslo. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo číselný šesťmiestny kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Registračné číslo chovu sa pri zmene vlastníka hovädzieho dobytka alebo držiteľa hovädzieho dobytka nemení, ak sa nemenia geografické údaje a základné zameranie daného objektu.
§ 6
Centrálny register zvierat
(1)
V centrálnom registri zvierat sa o každom chove hovädzieho dobytka eviduje
a)
registračné číslo chovu,
b)
adresa chovu,
c)
údaje o vlastníkovi hovädzieho dobytka a o držiteľovi hovädzieho dobytka, a to meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu štatutárneho zástupcu právnickej osoby,
d)
každý jedinec hovädzieho dobytka držaný v chove,
e)
každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove podľa číselníka kódov udalostí uvedených v prílohe č. 3 a dátum, kedy k zmene došlo; pri premiestňovaní hovädzieho dobytka, odkiaľ alebo kam bol hovädzí dobytok premiestňovaný; ak ide o dovezený alebo vyvezený hovädzí dobytok, kód krajiny a registračné číslo hovädzieho dobytka,
f)
geografické súradnice chovu.
(2)
V centrálnom registri zvierat sa o sprostredkovateľovi eviduje
a)
registračné číslo,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
e)
dátum premiestňovania hovädzieho dobytka; počet, identifikačné číslo, miesto, odkiaľ a kam sa premiestňuje.
(3)
V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkovateľovi zberného strediska eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresa zberného strediska,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
f)
geografické súradnice zberného strediska,
g)
dátum premiestňovania hovädzieho dobytka; počet, identifikačné číslo, miesto, odkiaľ a kam sa premiestňuje.
(4)
V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkarni bitúnku eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresa,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
geografické súradnice,
f)
dátum premiestňovania hovädzieho dobytka; počet, identifikačné číslo, miesto, odkiaľ sa premiestňuje.
(5)
V centrálnom registri zvierat sa o prevádzkarni kafilerického zariadenia4) eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresa,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby prevádzkovateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
geografické súradnice,
f)
dátum premiestňovania hovädzieho dobytka; počet, identifikačné číslo, miesto, odkiaľ sa premiestňuje.
§ 7
Hlásenie zmien hovädzieho dobytka
(1)
Držiteľ hovädzieho dobytka zasiela hlásenie zmien hovädzieho dobytka poverenej osobe do siedmich dní od zmeny. Vzor hlásenia zmien hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Hlásenie zmien hovädzieho dobytka možno zasielať aj elektronickou formou, spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 8
Doklad o premiestňovaní hovädzieho dobytka
(1)
Držiteľ hovädzieho dobytka zasiela doklad o premiestňovaní hovädzieho dobytka poverenej osobe do siedmich dní od zmeny. Vzor dokladu o premiestňovaní hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Doklad o premiestňovaní hovädzieho dobytka možno zasielať aj elektronickou formou, spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 9
Sprievodný doklad zvieraťa
(1)
Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Držiteľ hovädzieho dobytka po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.
(3)
Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa bezodkladne oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa hovädzieho dobytka o vydanie duplikátu vystaví náhradný pas, ktorý obsahuje pôvodné údaje a identifikátor duplikátu. Vydanie duplikátu sa zaznamenáva v centrálnom registri zvierat.
(4)
Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho posledný držiteľ bezodkladne vráti pas poverenej osobe, ktorá ho uchováva päť rokov.
§ 10
Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní
(1)
Prvý držiteľ hovädzieho dobytka vystaví pri premiestňovaní teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní, ak teľaťu ešte nebol vydaný pas. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní dopĺňa každý z ďalších držiteľov hovädzieho dobytka okrem prepravcov. Vzor sprievodného dokladu teľaťa do veku 28 dní je uvedený v prílohe č. 7. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní stráca platnosť, ak vek teľaťa prekročí 28 dní.
(2)
Pri premiestňovaní teľaťa bez pasu do kafilerického zariadenia sa použije sprievodný doklad podľa odseku 1.
§ 11
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove
(1)
V individuálnom registri hovädzieho dobytka v chove sa na titulnej strane uvádza
a)
registračné číslo chovu,
b)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby vlastníka,
c)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby držiteľa.
(2)
Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je v prílohe č. 8.
(3)
Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v písomnej forme alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 12
Individuálny register sprostredkovateľa
V individuálnom registri sprostredkovateľ eviduje
a)
registračné číslo,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
e)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní hovädzieho dobytka,
f)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 13
Individuálny register prevádzkovateľa zberného strediska
V individuálnom registri prevádzkovateľ zberného strediska eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresu zberného strediska,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
f)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní hovädzieho dobytka,
g)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 14
Individuálny register prevádzkovateľa bitúnku
V individuálnom registri prevádzkovateľ bitúnku eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresu,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
f)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní hovädzieho dobytka,
g)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 15
Individuálny register prevádzkovateľa kafilerického zariadenia
V individuálnom registri prevádzkovateľ kafilerického zariadenia eviduje
a)
registračné číslo,
b)
adresu,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
f)
údaje uvedené v doklade o premiestňovaní dobytka,
g)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby zodpovednej za vedenie individuálneho registra.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Hovädzí dobytok označený podľa doterajších predpisov sa považuje za hovädzí dobytok označený podľa tejto vyhlášky.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka (oznámenie č. 19/2004 Z. z.).
Čl. II
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti sa mení takto:
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Po úspešnom absolvovaní skúšky skúšobná komisia vydá absolventovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka alebo jatočne opracovaných tiel oviec s prideleným identifikačným číslom (ďalej len “osvedčenie„) na dobu piatich rokov. Vzory osvedčení sú uvedené v prílohách č. 8 a 9.“.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Miroslav Jureňa v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 372/2007 Z. z.
Opis ušnej značky
Obrázok 01-1
Vzor ušnej značky
Obrázok 01-2
Príloha č. 2 k vyhláške č. 372/2007 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 372/2007 Z. z.
ČÍSELNÍK KÓDOV UDALOSTÍ
Kód udalosti Opis udalosti
01 Narodenie býčka
02 Narodenie jalovičky
21 Zaregistrovanie staršieho žijúceho býka
22 Zaregistrovanie staršej žijúcej jalovice/ kravy
40 Odcudzenie
41 Strata vplyvom predátorov
61 Zabíjanie zvierat na súkromnú domácu spotrebu (domáca zakáľačka)
65 Dovoz a zabitie býka na bitúnku
66 Dovoz a zabitie jalovice/ kravy na bitúnku
80 Vývoz zvierat
81 Narodenie býčka po ET (embryo transfer)
82 Narodenie jalovičky po ET (embryo transfer)
91 Dovoz býka
92 Dovoz jalovice /kravy
94 Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40)/ straty vplyvom
predátorov (kódom udalosti 41)
95 Zrušenie omylom nahláseného zabitia zvierat na súkromnú domácu spotrebu (kódom
udalosti 61)
96 Zrušenie omylom nahláseného dovozu a zabitia zvieraťa na bitúnku (kódmi udalostí
65, 66)
98 Zrušenie omylom nahláseného vývozu (kódom udalosti 80)
99 Zrušenie omylom zaregistrovaného zvieraťa (kódmi udalostí 01, 02, 21, 22, 81, 82, 91,
92)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 372/2007 Z. z.
1)
Článok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30).
2)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 ods. 2 písm. i) piaty bod zákona č. 39/2007 Z. z.
5)
Kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46).