373/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. augusta 2007
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008 je 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ján Počiatek v. r.