375/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v Ženeve prijatý Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 týkajúci sa prijatia dodatkového rozoznávacieho znaku (Protokol III).
Národná rada Slovenskej republiky s dodatkovým protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 311 z 28. marca 2007 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 24. apríla 2007. Ratifikačná listina bola uložená 30. mája 2007 u depozitára protokolu Švajčiarskej spolkovej rady.
Protokol nadobudol platnosť 14. januára 2007 v súlade s článkom 11 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 30. novembra 2007 v súlade s článkom 11 ods. 2.
K oznámeniu č. 375/2007 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOL k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 týkajúci sa prijatia dodatkového rozoznávacieho znaku
(Protokol III)
Vysoké zmluvné strany,
opätovne potvrdzujúc ustanovenia Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 (najmä články 26, 38, 42 a 44 prvého Ženevského dohovoru) a tam, kde je to vhodné, ich dodatkových protokolov z 8. júna 1977 (najmä články 18 a 38 dodatkového protokolu I a článok 12 dodatkového protokolu II), týkajúce sa používania rozoznávacích znakov,
želajúc si doplniť uvedené ustanovenia tak, aby sa zvýšila ich ochranná hodnota a univerzálny charakter,
konštatujúc, že tento protokol sa nedotýka uznaného práva vysokých zmluvných strán pokračovať v používaní znakov, ktoré používajú v súlade so svojimi povinnosťami podľa Ženevských dohovorov a tam, kde je to vhodné, ich dodatkových protokolov,
pripomínajúc, že povinnosť rešpektovať osoby a objekty chránené Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi vyplýva z ich chráneného postavenia podľa medzinárodného práva a nezávisí od používania rozoznávacích znakov, označení alebo signálov,
zdôrazňujúc, že rozoznávacími znakmi sa nevyjadruje žiadny náboženský, etnický, rasový, regionálny alebo politický význam,
podčiarkujúc dôležitosť zabezpečenia plného rešpektovania povinností súvisiacich s rozoznávacími znakmi uznávanými Ženevskými dohovormi a tam, kde je to vhodné, ich dodatkovými protokolmi,
pripomínajúc, že článok 44 prvého Ženevského dohovoru rozlišuje medzi použitím rozoznávacích znakov na ochranu a ich použitím na označenie,
ďalej pripomínajúc, že národné spoločnosti pôsobiace na území iného štátu sa musia uistiť, že znaky, ktoré majú v úmysle použiť v rámci tohto pôsobenia, je možné v krajine ich pôsobenia a v tranzitnej krajine alebo krajinách použiť,
uznávajúc, že niektoré štáty alebo národné spoločnosti môžu mať ťažkosti s používaním existujúcich rozoznávacích znakov,
berúc na vedomie rozhodnutie Medzinárodného výboru Červeného kríža, Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca ponechať si svoje súčasné názvy a znaky,
dohodli sa takto:
Článok 1
Dodržiavanie a rozsah tohto protokolu
1.
Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie tohto protokolu za každých okolností.
2.
Tento protokol opätovne potvrdzuje a dopĺňa ustanovenia štyroch Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 (ďalej len „Ženevské dohovory“) a tam, kde je to vhodné, ich dodatkových protokolov z 8. júna 1977 (ďalej len „dodatkové protokoly z roku 1977“), týkajúce sa rozoznávacích znakov, konkrétne červeného kríža, červeného polmesiaca a červeného leva a slnka, a vzťahuje sa na rovnaké situácie, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto ustanoveniach.
Článok 2
Rozoznávacie znaky
1.
Tento protokol uznáva dodatkový rozoznávací znak, ktorý sa pridáva k rozoznávacím znakom Ženevských dohovorov a slúži na rovnaké účely. Rozoznávacie znaky majú rovnaký štatút.
2.
Tento dodatkový rozoznávací znak, ktorý tvorí červený rám v tvare štvorca postaveného na vrchole na bielom pozadí, musí zodpovedať jeho znázorneniu v prílohe k tomuto protokolu. Tento rozoznávací znak sa v tomto protokole uvádza ako „znak ustanovený tretím protokolom“.
3.
Podmienky používania a rešpektovania znaku ustanoveného tretím protokolom sú rovnaké ako podmienky, ktoré pre rozoznávacie znaky ustanovujú Ženevské dohovory, a tam, kde je to vhodné, dodatkové protokoly z roku 1977.
4.
Zdravotnícke služby a náboženský personál ozbrojených síl vysokých zmluvných strán môžu bez toho, aby sa to dotklo ich súčasných znakov, dočasne použiť ktorýkoľvek z rozoznávacích znakov uvedených v odseku 1 tohto článku, ak to môže posilniť ochranu.
Článok 3
Používanie znaku ustanoveného tretím protokolom na označenie
1.
Národné spoločnosti vysokých zmluvných strán, ktoré sa rozhodnú použiť znak ustanovený tretím protokolom, môžu sa pri používaní znaku v súlade s relevantnou vnútroštátnou legislatívou rozhodnúť začleniť doň na účely označenia:
a)
rozoznávací znak uznaný Ženevskými dohovormi alebo kombináciu týchto znakov; alebo
b)
iný znak, ktorý účinne používa vysoká zmluvná strana a ktorý bol predmetom oznámenia poskytnutého ostatným vysokým zmluvným stranám a Medzinárodnému výboru Červeného kríža prostredníctvom depozitára pred prijatím tohto protokolu.
Začlenenie musí byť v súlade so znázornením v prílohe k tomuto protokolu.
2.
Národná spoločnosť, ktorá sa rozhodne začleniť do znaku ustanoveného tretím protokolom iný znak v súlade s odsekom 1, môže v súlade s vnútroštátnou legislatívou používať názov tohto znaku a vystavovať ho v rámci svojho územia.
3.
Národné spoločnosti môžu v súlade s vnútroštátnou legislatívou za mimoriadnych okolností a s cieľom uľahčiť si prácu dočasne použiť rozoznávací znak uvedený v článku 2 tohto protokolu.
4.
Tento článok sa nedotýka právneho štatútu rozoznávacích znakov uznaných v Ženevských dohovoroch a v tomto protokole, ani neovplyvňuje právny štatút žiadneho konkrétneho znaku pri jeho začleňovaní na účely označenia v súlade s odsekom 1 tohto článku.
Článok 4
Medzinárodný výbor Červeného kríža a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca
Medzinárodný výbor Červeného kríža a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a ich riadne splnomocnení pracovníci môžu za výnimočných okolností a na uľahčenie svojej práce použiť rozoznávací znak uvedený v článku 2 tohto protokolu.
Článok 5
Misie pod záštitou OSN
Zdravotnícke služby a náboženský personál zapojené do operácií pod záštitou OSN môžu so súhlasom zúčastnených štátov používať niektorý z rozoznávacích znakov uvedených v článkoch 1 a 2.
Článok 6
Zamedzenie a potláčanie zneužívania
1.
Ustanovenia Ženevských dohovorov a tam, kde je to vhodné, dodatkových protokolov z roku 1977, týkajúce sa zamedzenia a potláčania zneužívania rozoznávacích znakov, rovnako sa vzťahujú aj na znak ustanovený tretím protokolom. Vysoké zmluvné strany prijmú najmä opatrenia umožňujúce kedykoľvek zamedziť alebo potlačiť akékoľvek zneužitie rozoznávacích znakov uvedených v článkoch 1 a 2 a ich názvov vrátane ich vierolomného použitia a použitia akéhokoľvek znaku alebo názvu, ktoré by ich napodobňovali.
2.
Napriek predchádzajúcemu odseku 1 môžu vysoké zmluvné strany umožniť už existujúcim užívateľom znaku ustanoveného tretím protokolom alebo akéhokoľvek znaku, ktorý ho napodobňuje, pokračovať v tomto používaní pod podmienkou, že toto používanie nebude v čase ozbrojeného konfliktu navodzovať dojem, že je pod ochranou Ženevských dohovorov, a tam, kde je to vhodné, dodatkových protokolov z roku 1977, a pod podmienkou, že práva na také použitie získali pred prijatím tohto protokolu.
Článok 7
Šírenie
Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že v čase mieru aj v čase ozbrojeného konfliktu zabezpečia vo svojich krajinách čo najširšie oboznámenie sa s týmto protokolom, a najmä zaradenie jeho štúdia do svojich programov vojenského vzdelávania, a že podporia jeho štúdium medzi civilným obyvateľstvom s cieľom zabezpečiť poznanie tohto dokumentu medzi príslušníkmi ozbrojených síl a civilným obyvateľstvom.
Článok 8
Podpis
Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Ženevských dohovorov v deň jeho prijatia a zostane otvorený počas dvanástich mesiacov.
Článok 9
Ratifikácia
Tento protokol bude ratifikovaný hneď, len čo to bude možné. Ratifikačné listiny budú uložené u depozitára Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov z roku 1977 Švajčiarskej spolkovej rady.
Článok 10
Pristúpenie k dohovoru
Tento protokol je otvorený na pristúpenie všetkým zmluvným stranám Ženevských dohovorov, ktoré ho nepodpísali. Listiny o pristúpení sa uložia u depozitára.
Článok 11
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa uloženia dvoch ratifikačných listín alebo listín o pristúpení.
2.
Pre každú zmluvnú stranu Ženevských dohovorov, ktorá po uvedenom dni ratifikuje tento protokol alebo pristúpi k nemu, protokol nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa, keď tento účastník uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o pristúpení.
Článok 12
Zmluvné vzťahy po nadobudnutí platnosti tohto protokolu
1.
Ak sú zmluvné strany Ženevských dohovorov zároveň zmluvnými stranami tohto protokolu, platia pre ne dohovory doplnené o tento protokol.
2.
Ak jedna strana konfliktu nie je viazaná týmto protokolom, zmluvné strany protokolu ním zostávajú viazané vo svojich vzájomných vzťahoch. Okrem toho sú viazané týmto protokolom vo vzťahu ku každej zmluvnej strane, ktorá ním nie je viazaná, ak táto zmluvná strana prijme a uplatňuje jeho ustanovenia.
Článok 13
Zmeny
1.
Ktorákoľvek vysoká zmluvná strana môže navrhnúť zmenu tohto protokolu. Text každej navrhnutej zmeny sa oznámi depozitárovi, ktorý po konzultácii so všetkými vysokými zmluvnými stranami, Medzinárodným výborom Červeného kríža a Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca rozhodne, či by sa mala zvolať konferencia na posúdenie navrhovanej zmeny.
2.
Depozitár pozve na konferenciu všetky vysoké zmluvné strany aj zmluvné strany Ženevských dohovorov bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú signatármi tohto protokolu.
Článok 14
Výpoveď
1.
Ak vysoká zmluvná strana vypovie tento protokol, výpoveď nadobudne účinnosť až jeden rok po prijatí oznámenia o výpovedi. Ak sa však po uplynutí tohto roka vypovedajúca zmluvná strana nachádza v situácii ozbrojeného konfliktu alebo okupácie, výpoveď nadobudne účinnosť až po skončení ozbrojeného konfliktu alebo okupácie.
2.
Výpoveď sa oznámi písomne depozitárovi, ktorý ju odovzdá všetkým vysokým zmluvným stranám.
3.
Výpoveď nadobudne účinnosť len vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá ju podala.
4.
Žiadna výpoveď podľa odseku 1 sa nedotkne povinností, ktoré z dôvodu ozbrojeného konfliktu alebo okupácie podľa tohto protokolu už vznikli vypovedajúcej zmluvnej strane vzhľadom na akýkoľvek skutok, ktorého sa dopustila pred nadobudnutím účinnosti tejto výpovede.
Článok 15
Oznámenia
Depozitár informuje vysoké zmluvné strany, ako aj zmluvné strany Ženevských dohovorov bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú signatármi tohto protokolu,
a)
o podpisoch pripojených k tomuto protokolu a o uložení ratifikačných listín alebo listín o pristúpení podľa článkov 8, 9 a 10;
b)
o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 11 do desiatich dní od uvedeného dňa;
c)
o oznámeniach prijatých podľa článku 13;
d)
o výpovediach podľa článku 14.
Článok 16
Registrácia
1.
Po nadobudnutí platnosti depozitár odovzdá tento protokol sekretariátu OSN na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty OSN.
2.
Depozitár informuje Sekretariát OSN aj o všetkých ratifikáciách, pristúpeniach a výpovediach, ktoré dostal v súvislosti s týmto protokolom.
Článok 17
Autentické texty
Originál tohto protokolu, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske texty sú rovnako autentické, uloží sa u depozitára, ktorý odovzdá jeho overené kópie všetkým zmluvným stranám Ženevských dohovorov.
PRÍLOHA
ZNAK USTANOVENÝ TRETÍM PROTOKOLOM (článok 2 ods. 2 a článok 3 ods. 1 protokolu)
K oznámeniu č. 375/2007 Z. z.