376/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Ustanovenia § 2 sa nevzťahujú na historické lietadlá.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
3.
V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vykonávajúcimi lety na účely úprav, opráv a údržby.“.
4.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2007.
Robert Fico v. r.