376/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Ustanovenia § 2 sa nevzťahujú na historické lietadlá.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
3.
V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vykonávajúcimi lety na účely úprav, opráv a údržby.“.
4.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2007.
Robert Fico v. r.