377/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

377
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2007,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Dávka v hmotnej núdzi je
a)
u jednotlivca 1 680 Sk mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 800 Sk mesačne,
c)
u dvojice bez detí 2 910 Sk mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 4 000 Sk mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 4 100 Sk mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 360 Sk mesačne.
§ 2
Suma uvedená v § 10 ods. 3 a 5 zákona je 370 Sk mesačne.
§ 3
Príspevok na bývanie je
a)
1 490 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)
2 350 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.