378/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 31. júla 2007
o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby
Národná banka Slovenska podľa § 73d ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 209/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Informáciami o obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách sa na účely informovania neprofesionálnych klientov a potenciálnych neprofesionálnych klientov rozumejú:
a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi a údaje, ktoré klientovi umožnia účinne komunikovať s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
jazyky, ktoré klient môže používať pri obchodnom styku s obchodníkom s cennými papiermi a v ktorých môže získavať od obchodníka s cennými papiermi doklady a iné informácie,
c)
formy komunikácie využívané pri obchodnom styku medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom vrátane tých, ktoré budú použité, v závislosti od konkrétneho prípadu, na zasielanie a prijímanie pokynov,
d)
údaj o skutočnosti, že obchodník s cennými papiermi má príslušné povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené príslušným orgánom, ako aj názov a sídlo tohto príslušného orgánu,
e)
údaj o skutočnosti, že obchodník s cennými papiermi využíva viazaného agenta, s uvedením členského štátu, v ktorom je tento viazaný agent zapísaný do registra viazaných agentov alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte, ak obchodník s cennými papiermi využíva viazaného agenta,
f)
povaha informácií, frekvencia a lehoty na poskytnutie informácií, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný poskytovať klientovi podľa § 73j až 73l zákona,
g)
stručný opis opatrení, ktoré obchodník s cennými papiermi prijíma na zabezpečenie ochrany finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov zverených klientom vrátane stručných informácií o príslušnom systéme náhrad pre investorov alebo systéme ochrany vkladov, ktoré sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahujú na základe jeho činnosti v príslušnom členskom štáte, ak klient zverí finančné nástroje alebo finančné prostriedky obchodníkovi s cennými papiermi,
h)
opis účinných opatrení pri konflikte záujmov, ktorý možno poskytnúť v súhrnnej forme, ktorými sa obchodník s cennými papiermi riadi v súlade s § 71m zákona, pričom touto informáciou sa rozumie aj poskytnutie podrobných informácií o týchto opatreniach klientovi na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom internetovej stránky obchodníka s cennými papiermi pri dodržaní podmienok podľa § 73v zákona, ak o to klient požiada.
(2)
Ak obchodník s cennými papiermi ponúka neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi službu riadenia portfólia, informáciami o obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách sa rozumejú aj
a)
informácie o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov v portfóliu klienta,
b)
podrobné údaje o prípustnosti každého prenesenia právomoci obhospodarovať všetky finančné nástroje alebo finančné prostriedky alebo časť finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov v portfóliu klienta na základe klientom vymedzeného rozsahu voľnej úvahy obchodníka s cennými papiermi,
c)
špecifikácia akejkoľvek metódy porovnávania výkonnosti portfólia,
d)
informácia o druhoch finančných nástrojov, ktoré môžu byť zaradené do portfólia klienta, a informácia o druhoch obchodov, ktoré môžu byť s týmito nástrojmi uskutočnené, vrátane akýchkoľvek obmedzení,
e)
ciele obhospodarovania portfólia klienta, stupeň rizika, ktoré obhospodarovateľ zohľadňuje pri výkone voľnej úvahy a prípadné obmedzenia voľnej úvahy.
(3)
Informáciami o obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách sa na účely informovania profesionálnych klientov a potenciálnych profesionálnych klientov rozumejú
a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi a údaje, ktoré klientovi umožnia účinne komunikovať s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
jazyky, ktoré klient môže používať pri obchodnom styku s obchodníkom s cennými papiermi a v ktorých môže získavať od obchodníka s cennými papiermi doklady a iné informácie,
c)
formy komunikácie využívané pri obchodnom styku medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom vrátane tých, ktoré budú použité, v závislosti od konkrétneho prípadu, na zasielanie a prijímanie pokynov.
§ 2
(1)
Informáciami o finančných nástrojoch sa rozumie všeobecný opis povahy finančných nástrojov a rizík s ním spojených, a to podľa klasifikácie klienta, teda, či ide o profesionálneho klienta alebo neprofesionálneho klienta.
(2)
Všeobecný opis povahy finančného nástroja podľa odseku 1 obsahuje dostatočne podrobné objasnenie povahy konkrétneho druhu príslušného finančného nástroja, ako aj osobitné riziká s ním spojené tak, aby tvoril dostatočný podklad pre investičné rozhodnutia klienta.
(3)
Opis rizík spojených s finančným nástrojom podľa odseku 1 pri zohľadnení konkrétneho druhu finančného nástroja a stavu a úrovne znalostí klienta obsahuje
a)
riziká spojené s týmto druhom finančného nástroja vrátane vysvetlenia pákového efektu a jeho vplyvov, ako aj rizika straty celej investície,
b)
premenlivosť ceny (volatilita) týchto nástrojov a prípadné obmedzenia dostupného trhu, na ktorom možno s týmito finančnými nástrojmi obchodovať,
c)
skutočnosť, že investor môže v dôsledku obchodov s takýmito finančnými nástrojmi prevziať okrem nákladov na nadobudnutie takýchto finančných nástrojov aj ďalšie finančné a iné záväzky vrátane prípadných podmienených záväzkov,
d)
všetky požiadavky týkajúce sa zábezpeky, ktorú poskytuje klient (margin), alebo týkajúce sa podobných povinností, ktoré sa vzťahujú na tento druh finančného nástroja,
e)
primeraný opis každého finančného nástroja a služby a spôsob, akým ich vzájomné pôsobenie zvyšuje riziká, ak by riziká spojené s týmto finančným nástrojom, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých finančných nástrojov alebo služieb, mohli byť väčšie, ako riziká spojené len s niektorým z týchto finančných nástrojov alebo službou.
(4)
Ak je finančný nástroj v čase poskytovania informácií obchodníkom s cennými papiermi neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi predmetom verejnej ponuky a ak bol v súvislosti s touto ponukou zverejnený prospekt v súlade so zákonom, poskytnutím informácie sa rozumie uvedenie skutočnosti, kde je tento prospekt verejne dostupný.
(5)
Ak je súčasťou finančného nástroja záruka tretej osoby alebo iný záväzok tretej osoby uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí sám dlžník alebo ak bude splnená iná vopred určená podmienka, informácie o finančnom nástroji zahŕňajú aj informácie o tejto záruke tretej osoby alebo tomto inom záväzku tretej osoby a údaje o ručiteľovi a záruke alebo o zaväzujúcej sa tretej osobe a záväzku tretej osoby potrebné na to, aby mohol neprofesionálny klient alebo potenciálny neprofesionálny klient adekvátne ohodnotiť túto záruku alebo tento záväzok tretej osoby.
(6)
Informáciami o navrhovaných investičných stratégiách sa v prípade investičnej služby riadenie portfólia poskytovanej neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi rozumejú informácie podľa odsekov 2 a 3 o druhoch finančných nástrojov, ktoré môžu byť zahrnuté do portfólia klienta, a druhoch obchodov, ktoré môžu byť s týmito nástrojmi realizované. Osobitnou informáciou je, či obchodník s cennými papiermi bude oprávnený investovať do finančných nástrojov neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, derivátov, nelikvidných nástrojov alebo nástrojov s vysokou premenlivosťou ceny (volatilitou) alebo uskutočňovať krátke predaje, nákupy za vypožičané prostriedky, obchody spočívajúce vo financovaní cenných papierov alebo akékoľvek obchody zahŕňajúce zloženie zábezpeky, ktorú poskytuje klient (margin), možnosť požadovať doplnenie zábezpeky (margin call) alebo devízové riziko.
§ 3
Ak obchodníkovi s cennými papiermi boli zverené finančné nástroje alebo finančné prostriedky neprofesionálnym klientom alebo potenciálnym neprofesionálnym klientom, informáciami o ochrane finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta sa rozumejú:
a)
informácia o skutočnosti, že finančné nástroje klienta alebo finančné prostriedky klienta môžu byť držané v mene obchodníka s cennými papiermi u tretej osoby, a o zodpovednosti obchodníka s cennými papiermi voči klientovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi za konanie alebo opomenutie tretej osoby alebo za následky platobnej neschopnosti tretej osoby,
b)
informácia o skutočnosti, že tretia osoba drží finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta na súhrnnom účte, vrátane výrazného upozornenia na riziká, ktoré z toho vyplývajú, ak všeobecne záväzné právne predpisy umožňujú, aby tretia osoba držala finančné nástroje alebo finančné prostriedky klienta na súhrnnom účte,
c)
informácia o skutočnosti, že všeobecne záväzné právne predpisy v štáte, kde sú držané finančné nástroje alebo finančné prostriedky tohto klienta treťou osobou, neumožňujú, aby boli identifikovateľné oddelene od vlastných finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov tejto tretej osoby alebo obchodníka s cennými papiermi vrátane výrazného upozornenia na riziká, ktoré z toho vyplývajú.
§ 4
(1)
Informáciami o mieste výkonu služby sa s výnimkou podľa odseku 2 rozumejú také identifikačné údaje regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému, systematického internalizátora, centrálneho depozitára, iného obchodníka s cennými papiermi, tvorcu trhu, iného poskytovateľa likvidity alebo osoby vykonávajúcej obdobné činnosti v nečlenskom štáte, prostredníctvom ktorých sa navrhuje vykonať pokyny klienta, na základe ktorých je možné miesto výkonu služby jednoznačne určiť.
(2)
Ak investičnú službu vykonáva obchodník s cennými papiermi podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona samostatne, rozumie sa informáciou o mieste výkonu služby uvedenie tejto skutočnosti.
§ 5
(1)
Informáciami o nákladoch a súvisiacich poplatkoch za služby poskytované obchodníkom s cennými papiermi neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu neprofesionálnemu klientovi sa rozumie
a)
celková cena, ktorú má klient zaplatiť v súvislosti s finančným nástrojom alebo investičnou službou alebo vedľajšou službou, vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, provízií, nákladov a výdavkov a všetkých daní platených prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi alebo, ak nie je možné uviesť presnú cenu, základ pre výpočet celkovej ceny, aby si ju mohol klient overiť,
b)
uvedenie cudzej meny, ak akákoľvek časť celkovej ceny uvedenej v písmene a) má byť uhradená alebo predstavuje čiastku v cudzej mene, ako aj uvedenie príslušných výmenných kurzov a s tým spojených nákladov,
c)
uvedenie upozornenia na skutočnosť, že v súvislosti s obchodmi súvisiacimi s finančným nástrojom alebo investičnou službou môžu klientovi vzniknúť ďalšie náklady vrátane daní, ktoré nie sú platené prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi a nie sú ním ani vyžadované,
d)
informácia o platobných podmienkach alebo iných protiplneniach, ktoré môžu ovplyvniť náklady a súvisiace poplatky.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) sa poplatky a provízie, ktoré obchodník s cennými papiermi vyžaduje od klienta, uvádzajú jednotlivo pre každý obchod.
§ 6
Týmto opatrením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Ivan Šramko v. r.
Príloha k opatreniu č. 378/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 7).
2.
Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).