379/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
opatrenie z 31. júla 2007 č. 7/2007 o hlásení o konsolidovanom celku.
Opatrenie zabezpečí zosúladenie terminológie v oblasti zberu údajov o konsolidovaných celkoch so znením zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.