386/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 6 a 7, § 143g ods. 9 a § 143o ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
opatrenie z 31. júla 2007 č. 8/2007 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch.
Opatrenie reaguje na zmenu znenia zákona o cenných papieroch účinnú od 1. januára 2008, na ktorej základe Národná banka Slovenska podľa zákona o cenných papieroch je oprávnená vydávať alebo vydáva len opatrenia Národnej banky Slovenska. Opatrením sa preberajú príslušné zodpovedajúce ustanovenia vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 657/2006 Z. z.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.