387/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. júna 2007
o označovaní výrobkov cenami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje označovanie predajnej ceny a jednotkovej ceny výrobku, ktorý ponúka predávajúci1) spotrebiteľovi.2)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku,
b)
jednotkovou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji konkrétneho výrobku,
c)
výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa,
d)
predajnou plochou prevádzkarne časť podlahovej plochy prevádzkarne,3) ktorá slúži na predaj výrobkov a je verejne prístupná,
e)
pultovým predajom predaj s obsluhou.
§ 3
Označenie výrobkov
(1)
Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou.
(2)
Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na
a)
výrobok poskytovaný ako súčasť služby,
b)
predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností.
(3)
Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na
a)
výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom neprevyšujúcim 50 g alebo 50 ml,
b)
rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,
c)
výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,
d)
predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.
(4)
Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné.
(5)
Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov4) vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení.
(6)
Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa.
(7)
Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.
(8)
Ak sa v reklame5) uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena.
Záverečné ustanovenia
§ 4
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 545/2002 Z. z. o spôsobe označovania výrobkov cenami.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 387/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4).
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.