39/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

39
ZÁKON
z 12. decembra 2006
o veterinárnej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
veterinárne požiadavky na zdravie zvierat, násadové vajcia a na spermu, embryá a vajíčka zvierat (ďalej len „zárodočné produkty“) z hľadiska zdravia zvierat a na ochranu zvierat,
b)
veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu1) vrátane vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov2) (ďalej len „živočíšny vedľajší produkt“) a vybraných produktov rastlinného pôvodu2a) v záujme ochrany zdravia zvierat,
c)
veterinárne požiadavky na zvieratá, násadové vajcia, ako aj na produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov2) v záujme ochrany zdravia ľudí,
d)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo veterinárnej oblasti, ako aj odborné veterinárne činnosti a podmienky ich vykonávania,
e)
organizáciu, pôsobnosť a právomoci orgánov vykonávajúcich štátnu správu vo veterinárnej oblasti,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami.3)
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obchodom obchod so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a ostatnými produktmi podľa tohto zákona medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
b)
treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom,
c)
iným výstupom výstup zásielky pochádzajúcej z tretej krajiny
1.
prechádzajúcej cez územie Slovenskej republiky do inej tretej krajiny alebo
2.
odosielanej zo slobodného pásma, slobodného skladu alebo colného skladu do inej tretej krajiny,
d)
farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového alebo iného využitia a zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach, vrátane chovu pod šírym nebom.
§ 3
Veterinárne požiadavky
Veterinárnymi požiadavkami podľa § 1 ods. 1
a)
pri zvieratách, násadových vajciach a zárodočných produktoch
1.
kontrola chorôb zvierat,
2.
hlásenie chorôb zvierat,
3.
identifikácia a registrácia zvierat,
4.
zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov,
5.
zdravotné požiadavky pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami a zárodočnými produktmi a pri vývoze, prevoze a dovoze zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov,
6.
ochrana zvierat,
b)
pri produktoch živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu
1.
dodržiavanie opatrení zameraných na zdravie a ochranu zvierat pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
2.
dodržiavanie opatrení pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh v záujme ochrany zdravia ľudí,
3.
dodržiavanie požiadaviek na dovoz a prevoz produktov živočíšneho pôvodu vstupujúcich na územie Európskeho spoločenstva z tretích krajín,
c)
pri zvieratách, násadových vajciach a produktoch živočíšneho pôvodu
1.
zákaz používania určitých látok uvedených v § 26,
2.
monitorovanie určitých látok a ich rezíduí podľa osobitného predpisu4) v zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu,
3.
nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi a ich spracúvanie,
4.
dodržiavanie požiadaviek na medikované krmivá a požiadaviek na bezpečnosť krmív,
5.
dodržiavanie požiadaviek na monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz,
d)
veterinárne kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a medikovaných krmív pri obchodoch s členskými štátmi,
e)
veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu,
f)
certifikácia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu,
g)
ďalšie veterinárne požiadavky podľa osobitných predpisov.5)
DRUHÁ ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VETERINÁRNEJ OBLASTI A VÝKON ODBORNÝCH VETERINÁRNYCH ČINNOSTÍ
§ 4
Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1)
Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“),
c)
regionálne veterinárne a potravinové správy.
(2)
Orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov je Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“), ktorý vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.6)
(3)
Orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. b) a c) (ďalej len „orgány veterinárnej správy“) vykonávajú úradné kontroly7) (ďalej len „veterinárna kontrola“) dodržiavania veterinárnych požiadaviek podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov8) na účely overovania dodržiavania požiadaviek potravinového práva9) vzťahujúceho sa na zvieratá určené na produkciu potravín, na produkty živočíšneho pôvodu a na potraviny živočíšneho pôvodu
a)
na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,10) pri vývoze a inom výstupe mimo Európskeho spoločenstva, uvádzaní na trh v Európskom spoločenstve, ako aj pri vstupe11) do Európskeho spoločenstva,
b)
na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania, distribúcie a používania krmív, ktoré sú vymedzené týmto zákonom a osobitným predpisom,12)
c)
pri označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu,13)
d)
pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie podľa osobitných predpisov.13a)
(4)
Orgány veterinárnej správy vykonávajú svoju pôsobnosť aj v colných skladoch, slobodných pásmach a slobodných skladoch,14) miestach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, a pri haváriách a mimoriadnych situáciách.15)
(5)
Orgány veterinárnej správy vykonávajú pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.15a)
§ 5
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
ustanovuje zásadné smery, priority a ciele vo veterinárnej oblasti a sleduje ich vykonávanie,
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vo veterinárnej oblasti vrátane ochrany zdravia ľudí, a spolupracuje pri ochrane životného prostredia,16)
c)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje štátna veterinárna a potravinová správa,
d)
potvrdzuje núdzové opatrenia, ktoré nariaďuje hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný veterinárny lekár“),
e)
zrušuje núdzové opatrenia na návrh hlavného veterinárneho lekára,
f)
schvaľuje na návrh hlavného veterinárneho lekára národný program eradikácie chorôb zvierat,
g)
schvaľuje na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára rozpočet na financovanie štátnej správy vo veterinárnej oblasti,
h)
schvaľuje účasť hlavného veterinárneho lekára na reprezentácii Slovenskej republiky vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách,
i)
zriaďuje štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav,
j)
zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register zvierat a zabezpečuje jej prevádzku podľa § 19,
k)
schvaľuje prvky systému identifikácie a registrácie zvierat,
l)
zverejňuje oznamy, pokyny, programy a iné opatrenia hlavného veterinárneho lekára v publikačnom orgáne ministerstva (ďalej len „vestník“); zverejňuje informácie podľa osobitného predpisu,17)
m)
pripravuje, aktualizuje, upravuje a poskytuje na požiadanie Európskej komisie integrovaný viacročný plán kontrol18) a predkladá jej výročné správy podľa osobitného predpisu,19)
n)
podporuje vypracovanie, šírenie a používanie vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxe a vnútroštátnych príručiek na uplatňovanie zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov v súlade s osobitným predpisom,20) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, a predkladá ich Európskej komisii,
o)
koordinuje, schvaľuje a reviduje národné pohotovostné plány,24)
p)
podporuje právnické osoby vykonávajúce právo poľovníctva pri školení poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia podľa osobitného predpisu,25)
q)
kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný štátnou veterinárnou a potravinovou správou a vykonáva vnútorné audity štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
r)
určuje dočasné a definitívne obchodné názvy produktov rybolovu a akvakultúry a vedie ich zoznam,
s)
informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,25a) a ak je to potrebné, osobitne aj členské štáty a verejnosť ich uverejnením na internetovej stránke ministerstva,
t)
zriaďuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ako príspevkovú organizáciu podľa osobitného predpisu,26)
u)
poveruje na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy národné referenčné laboratórium, pre každé referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva podľa osobitného predpisu,26a) pričom národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu,26b)
v)
odníme na základe návrhu štátnej veterinárnej a potravinovej správy poverenie podľa písmena u), ak laboratórium nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,26c)
w)
oznamuje Európskej komisii, príslušným referenčným laboratóriám Európskeho spoločenstva a ostatným členským štátom národné referenčné laboratóriá podľa písmena u),
x)
poveruje príslušný orgán na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,26d)
y)
podporuje vypracovanie a zverejňovanie vnútroštátnych príručiek osvedčených postupov podľa osobitného predpisu,26e)
z)
zabezpečuje dostupnosť nezávislej vedeckej podpory podľa osobitného predpisu,26f)
aa)
zriaďuje národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely,
ab)
zabezpečuje propagáciu alternatívnych prístupov k postupom využívajúcim zvieratá a šírenie informácií o nich,
ac)
je kontaktným bodom na poskytovanie poradenstva o posúdení vhodnosti postupu a vhodnosti alternatívnych prístupov, pokiaľ ide o postupy využívajúce zvieratá, ktoré boli navrhnuté na validáciu.
§ 6
Štátna veterinárna a potravinová správa
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa osobitného predpisu.27) Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. Za výkon funkcie je hlavný veterinárny lekár zodpovedný priamo ministrovi.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje28) výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv, určuje dokumentované postupy veterinárnych kontrol podľa tohto zákona a v súlade s osobitným predpisom29) vykonáva vnútorný audit veterinárnych kontrol, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv; osobitný predpis28) sa vzťahuje na vykonávanie vnútorného auditu primerane,
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje úradné veterinárne laboratóriá a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, kontroluje, koordinuje a usmerňuje kontrolné subjekty a vykonáva podľa osobitného predpisu29) vnútorný audit činností laboratórií pri plnení ich úloh podľa § 15 ods. 3,
c)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv,
d)
vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych inšpektorov,
e)
predkladá ministerstvu národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, národné pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti a národný plán veterinárnych kontrol podľa tohto zákona; predkladá ministerstvu informácie a údaje pre výročné správy podľa osobitného predpisu19) a vypracúva program dohľadu a program eradikácie chorôb živočíchov hospodárskeho chovu rýb,
f)
vykonáva klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb uvedených v § 17 a v prílohách č. 4 a 5,
g)
prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti,
h)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov veterinárne kontroly
1.
prevádzkarní, zariadení a činností podľa písmen i), j), w), x), y), ab) a an),
2.
prevádzkarní, zariadení a činností, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,31) v prípadoch podľa osobitného predpisu,32)
i)
vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,
2.
postupy vykonávané na zvieratách,
3.
zariadenia fyzických osôb – podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú postupy na zvieratách, chovajú alebo dodávajú zvieratá na účely takého postupu alebo chovajú zvieratá na účely zachovania druhov,
4.
prevádzkarne na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len „spracovateľský závod“) a nakladanie s nimi pri ich uvádzaní na trh a pri obchode s členskými štátmi, spaľovne živočíšnych vedľajších produktov a zariadenia na predbežné spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov,32a)
5.
dodávateľov priamo zásobujúcich produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu,
6.
slobodné pásma, slobodné sklady a colné sklady,
7.
prevádzkarne pri vývoze do tretích krajín, ak to vyžadujú príslušné orgány tretích krajín podľa príslušných právnych predpisov danej tretej krajiny,
j)
vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými členskými štátmi alebo pri vývoze do tretích krajín pre
1.
kontrolné miesta pri preprave zvierat,
2.
inseminačné stanice,
3.
tímy na odber a prenos embryí,
k)
vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 2,
l)
vedie aktuálne zoznamy schválených, povolených alebo registrovaných prevádzkarní, zariadení, chovov rýb, kontrolných miest pri preprave zvierat, trhov so zvieratami, zberných stredísk, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb podľa tohto zákona, chovov, regiónov alebo oblastí klasifikovaných z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5, poverených a schválených veterinárnych lekárov, slobodných pásiem, slobodných skladov, colných skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich námorné lode vykonávajúce námornú prepravu a zoznamy karantén, vypracúva, vedie a poskytuje ostatným členským štátom a verejnosti prostredníctvom webového sídla aktuálny prehľad zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu s ich schvaľovacími číslami a inými informáciami podľa osobitného predpisu33) a zoznamov podľa osobitných predpisov,15a)
m)
autorizuje referenčné laboratóriá, ktorými môžu byť úradné laboratóriá zriadené podľa § 15 alebo iné akreditované laboratóriá, a zrušuje ich autorizáciu,
n)
uzatvára zmluvy s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskej únie a s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami členských štátov podľa § 15 ods. 3 písm. e) a f),
o)
vydáva certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré sprevádzajú dovezené zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu34) do miest určenia,
p)
kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat, kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje systém osobitného označovania hovädzieho mäsa a produktov z neho a označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho ako 12 mesiacov a systém osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitných predpisov,13a)
q)
určuje a zabezpečuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ, kontroluje školenia a pravidelné doškoľovanie zamestnancov vykonávajúcich veterinárnu kontrolu v oblasti ich pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov35) a vypracúva
1.
koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov, iných foriem postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,
2.
programy odborného školenia a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,
r)
uznáva doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov,
s)
vydáva potvrdenia o výkone odborných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky pre príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
t)
vydáva potvrdenia o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach na území Slovenskej republiky pre príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
u)
zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat a zabezpečuje jej prevádzku podľa § 19,
v)
overuje súlad pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom,37)
w)
prideľuje výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov spoločenských zvierat,
x)
vydáva a zrušuje rozhodnutie o povolení prepravcov zvierat,
y)
zasiela hlásenia Európskej komisii podľa osobitných predpisov,15a)
z)
vykonáva veterinárne kontroly ochrany zvierat pri vývoze do tretích krajín,
aa)
povoľuje výnimky podľa osobitného predpisu,39)
ab)
posudzuje vnútroštátne príručky správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) podľa osobitných predpisov,40) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu,
ac)
nariaďuje a zrušuje opatrenia pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu,
ad)
vykonáva audit alebo inšpekciu kontrolných subjektov a ukladá nápravné opatrenia, ak sa podľa výsledkov auditu alebo inšpekcie zistí, že kontrolný subjekt riadne nevykonáva úlohy a povinnosti, ktorými bol poverený,
ae)
určuje spôsob preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu41) a vhodnosti používania alternatívnych materiálov, zariadení, systémov a metód na dosiahnutie cieľov podľa osobitných predpisov,42)
af)
spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 5,
ag)
informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,43) a ak je to potrebné, osobitne aj členské štáty a verejnosť prostredníctvom ich uverejnenia vo vestníku ministerstva alebo na webovom sídle štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
ah)
prijíma opatrenia na uskutočnenie koordinovaných výmenných programov,
ai)
koordinuje komunikáciu medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy členských štátov podľa osobitných predpisov,45)
aj)
schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre úradné laboratóriá na vyšetrovanie trichinel v mäse,46)
ak)
zriaďuje a odborne usmerňuje systém siete dohľadu,
al)
vydáva povolenia podľa osobitného predpisu,47)
am)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení špecifikácií dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, ak ide o nepovinné údaje podľa osobitného predpisu,13)
an)
určuje v jednotlivých prípadoch prevádzkovateľom bitúnkov podmienky, za ktorých možno zabíjať zvieratá podľa osobitných schém eradikácie a kontroly špecifických chorôb ustanovených v osobitnom predpise,48)
ao)
organizuje školenia a vykonáva skúšky vyškolených osôb podľa osobitného predpisu49) a na tento účel zriaďuje skúšobnú komisiu a po úspešnom absolvovaní skúšky vydá vyškolenej osobe certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení,
ap)
organizuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia školenia osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc,
aq)
vydáva poverenia a zrušuje poverenia na výkon kontroly podľa § 14 ods. 4,
ar)
vykonáva plemenársky dozor v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat podľa osobitného predpisu,50)
as)
zabezpečuje prostredníctvom svojho vzdelávacieho zariadenia činnosti podľa osobitného predpisu50a) a školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postupe alebo ich chovajú alebo dodávajú na takéto účely,
at)
posudzuje vypracovanie príručiek osvedčených postupov podľa osobitného predpisu,50b)
au)
určuje spôsob preukazovania osobitných požiadaviek na ochranu zvierat počas ich ustajňovania, manipulácie s nimi, znehybňovania, omračovania, vykrvenia zvierat, kontrol monitorovania postupov podľa osobitného predpisu,50c) pri preukazovaní hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu,50a)
av)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. s) osvedčuje, že veterinárny lekár na území Slovenskej republiky vykonával odborné veterinárne činnosti najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia; štátna veterinárna a potravinová správa pre vydanie takého potvrdenia upustí od splnenia podmienky výkonu veterinárneho povolania najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia, ak veterinárny lekár preukáže v pohovore pred komisiou vymenovanou ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy zo zástupcov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Univerzity veterinárskeho lekárstva dostatočné znalosti na výkon odborných veterinárnych činností a získal celkovú prax pri výkone odborných veterinárnych činností aspoň tri roky.
(4)
Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. t) osvedčuje, že veterinárnemu lekárovi bolo počas výkonu odborných veterinárnych činností uložené disciplinárne opatrenie alebo že je voči nemu vedené disciplinárne konanie.
(5)
Hlavný veterinárny lekár
a)
je oprávnený v naliehavých prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9
1.
priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti na území Slovenskej republiky,
2.
nariadiť núdzové opatrenia, najmä obmedzenie pohybu osôb, zákaz pohybu osôb a ich styku a zhromažďovania alebo iné núdzové opatrenia, ktoré vzhľadom na závažnosť nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí považuje za potrebné,
3.
riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na kontrolu alebo eradikáciu choroby zvierat, zoonózy, alebo elimináciu inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia,
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách,
c)
podáva ministrovi informácie o nových vedeckých dôkazoch alebo skutočnostiach, ktoré sa týkajú štátnych veterinárnych činností,
d)
navrhuje ministrovi rozpočet na veterinárnu správu a výkon štátnych veterinárnych činností,
e)
vypracúva a zverejňuje národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb zvierat a zoznamy podľa odseku 2 písm. l) a sprístupňuje ich verejnosti a ostatným členským štátom v súlade s požiadavkami Európskej komisie,
f)
poveruje veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat, kontroluje plnenie požiadaviek na vydávanie pasov spoločenských zvierat a zrušuje ich poverenia podľa osobitného predpisu,51)
g)
poveruje úradných veterinárnych lekárov na výkon certifikácie podľa § 36 a zrušuje ich poverenia,
h)
organizuje skúšky a testy úradných veterinárnych lekárov, vymenúva skúšobné komisie a schvaľuje testy na potvrdzovanie znalostí zamestnancov orgánov veterinárnej správy a kontrolných subjektov, ktoré sa vyžadujú pri vykonávaní určitých veterinárnych kontrol a osobitných úloh pri ich výkone podľa osobitných predpisov,35)
i)
nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu vrátane opatrení týkajúcich sa individuálne určených právnických osôb a fyzických osôb,
j)
vymenúva a odvoláva riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov,
k)
vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenie na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom a iným spôsobom, ako ustanovuje osobitný predpis,52)
l)
podáva hlásenia členským štátom, Európskej komisii, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu, členským štátom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a iným medzinárodným organizáciám.
§ 8
Regionálna veterinárna a potravinová správa
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ a ich územné obvody sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Na čele regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.27) Riaditeľ plní funkciu regionálneho veterinárneho lekára podľa tohto zákona. Za výkon tejto funkcie je zodpovedný hlavnému veterinárnemu lekárovi.
(3)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
a)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov a iných úradných veterinárnych lekárov veterinárne kontroly nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek podľa § 3 a požiadaviek podľa osobitných predpisov66)
1.
na všetkých stupňoch chovu, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní uvedených v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d), ktoré nevykonávajú výrobné činnosti a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu,67) medikovaných krmív a ostatných produktov podľa tohto zákona,
2.
pri uvádzaní krmív na trh, pri premiestňovaní a preprave, uvádzaní na trh, obchode s členskými štátmi a vývoze do tretích krajín zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu a ostatných produktov podľa tohto zákona; vykonáva veterinárne prehliadky a inšpekcie,
3.
kontrolu zdravia zvierat a ochrany zvierat aj vtedy, ak nejde o ich uvádzanie na trh,
4.
pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu do slobodných pásiem, slobodných skladov a colných skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu a pri dovoze zvierat a násadových vajec do karantén,
b)
vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 1,
c)
vypracúva a pravidelne aktualizuje regionálne pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, regionálne pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti a regionálny plán veterinárnych kontrol podľa tohto zákona,
d)
prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti,
e)
nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu chorobami uvedenými v prílohách č. 1, 3 až 5 a chorobami podľa osobitného predpisu,67a) krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, ak sa týkajú individuálne určených právnických osôb a fyzických osôb v jej územnej pôsobnosti,
f)
uzatvára zmluvy podľa § 13 ods. 2 písm. a),
g)
vydáva úradným veterinárnym lekárom a držiteľom zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu výsledky vyšetrení, laboratórne diagnózy a výsledky analýz a testov,
h)
schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení
1.
prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa § 41,
2.
inseminačných staníc a tímov na odber a prenos embryí na domáci trh,
3.
cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určených na cesty, ktoré trvajú viac ako osem hodín,
4.
veterinárnych lekárov podľa osobitného predpisu,68)
i)
vydáva rozhodnutie o schválení a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
prevádzkarne podľa osobitného predpisu,69)
2.
karanténne stanice a útulky pre zvieratá,
j)
vydáva povolenia na zapracúvanie živočíšnych bielkovín do krmív podľa osobitného predpisu,71)
k)
kontroluje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat,
l)
vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov, zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
m)
plní úlohy na úseku veterinárnej farmácie podľa osobitného predpisu,6)
n)
vykonáva kontrolu nakladania s veterinárnymi liekmi podľa § 12 ods. 2 písm. e),
o)
vykonáva prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov certifikáciu podľa § 36 pri obchode s členskými štátmi a pri vývoze do tretích krajín,
p)
vydáva certifikát o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat,
q)
povoľuje a zrušuje výnimky na prepravu a použitie vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely podľa osobitného predpisu,72)
r)
povoľuje osobitne zberné strediská a garbiarne na dodávanie surovín na výrobu želatíny alebo na výrobu kolagénu určeného na ľudskú spotrebu,73)
s)
spolupracuje s príslušnými regionálnymi orgánmi verejného zdravotníctva podľa § 16 ods. 5,
t)
vydáva povolenia podľa osobitných predpisov,74)
u)
povoľuje zber, prepravu, spracúvanie a skladovanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka podľa osobitného predpisu,75)
v)
povoľuje v jednotlivých prípadoch vykosťovanie zmrazeného mäsa alebo hlbokozmrazeného mäsa na prípravu mletého mäsa alebo mäsových prípravkov bezprostredne pred jeho mletím,77)
w)
vykonáva na základe analýzy rizika odhad počtu úradných veterinárnych lekárov, ktorých prítomnosť je potrebná na každom bitúnku v jej územnej pôsobnosti, a rozhoduje o ich počte podľa osobitného predpisu,78)
x)
vydáva a zrušuje povolenia na použitie krmív so zapracovanou živočíšnou bielkovinou na farme, kde sa spolu s prežúvavcami chovajú aj neprežúvavé zvieratá podľa osobitného predpisu,78a)
y)
poveruje odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti podľa § 10 ods. 11,
z)
vydáva rozhodnutie o schválení, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
zariadenia na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na prepravu produktov živočíšneho pôvodu, ak nie sú súčasťou schválenej prevádzkarne,
2.
strediská na zhromažďovanie zvierat, trhy so zvieratami a zberné strediská zvierat pri obchode, priestory sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a iných príjemcov zvierat a násadových vajec,
3.
vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými osobami a fyzickými osobami pri obchode,
4.
prevádzkarne určené na produkciu násadových vajec, jednodňovej hydiny, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny,
5.
rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý sa týka kostí chrbtice u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov a pre odoberanie mäsa z hláv hovädzieho dobytka,
6.
zariadenia na chov zvierat na účely zachovania druhov a na záchranu chránených živočíchov,
7.
zariadenia fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré chovajú alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti,
8.
karanténne stanice pre druhy zvierat podľa osobitných predpisov,78b)
9.
chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov,
aa)
plní úlohy v oblasti civilnej ochrany, prevencie pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ab)
pravidelne vykonáva vyhodnocovanie rizika, od ktorého závisí povaha a intenzita úloh auditu jednotlivých prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu,8)
ac)
povoľuje a zrušuje výnimky pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov podľa osobitného predpisu,78c)
ad)
pravidelne vykonáva kontrolu čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a na prepravu produktov živočíšneho pôvodu,
ae)
kontroluje zabezpečovanie systému označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho ako 12 mesiacov a ukladá opatrenia podľa osobitných predpisov,13)
af)
vydáva stanoviská pre trhy so zvieratami podľa osobitného predpisu,78d)
ag)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,63)
ah)
kontroluje zabezpečovanie systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu78e) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,78f)
ai)
kontroluje dodržiavanie požiadaviek na sledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry78g) a dodržiavanie požiadaviek na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry78h) a ukladá opatrenia podľa osobitných predpisov.78i)
§ 9
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
(1)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Ústav kontroly veterinárnych liečiv riadi riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
a)
povoľuje prípravu medikovaných krmív,
b)
schvaľuje prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív,
c)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív,
d)
ukladá pokuty za porušenie povinností pri príprave medikovaných krmív.
Odborné veterinárne činnosti
§ 10
(1)
Odbornými veterinárnymi činnosťami sú
a)
veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti (ďalej len „štátne veterinárne činnosti“),
b)
súkromné veterinárne činnosti a služby (ďalej len „súkromná veterinárna činnosť“) poskytované podľa osobitného predpisu,79)
(2)
Odborné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny lekár, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.79b)
(3)
Štátne veterinárne činnosti môže vykonávať len úradný veterinárny lekár, ktorého na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára vymenuje minister.
(4)
Súkromný veterinárny lekár môže vykonávať štátne veterinárne činnosti, ak
a)
uzatvoril zmluvu podľa § 13 ods. 2 písm. a),
b)
je na ich výkon vymenovaný ministrom na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára,
c)
absolvuje školenie zabezpečované Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v oblasti jeho pôsobnosti a v rozsahu určenom štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súvislosti s výkonom štátnych veterinárnych činností.
(5)
Rozsah štátnych veterinárnych činností je určený zmluvou, ktorú uzavrel súkromný veterinárny lekár a regionálna veterinárna a potravinová správa. Súkromný veterinárny lekár nemôže vykonávať štátne veterinárne činnosti, ak
a)
je vlastníkom, spoluvlastníkom, sprostredkovateľom nákupu alebo predaja, predajcom, dovozcom, vývozcom, príjemcom, prepravcom alebo držiteľom zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, krmív alebo medikovaných krmív určených na uvádzanie na trh, na obchod alebo vývoz, alebo produktov živočíšneho pôvodu určených na uvádzanie na trh vrátane maloobchodného predaja produktov živočíšneho pôvodu, na obchod alebo vývoz, na ktoré sa vzťahuje jeho poverenie v rozsahu zmluvy uzavretej podľa § 13 ods. 2 písm. a),
b)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom chovu zvierat, prevádzkarne, zariadenia, strediska alebo právnickej osoby, z ktorej pochádzajú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu určené na uvádzanie na trh, na ktoré sa vzťahuje jeho poverenie v rozsahu zmluvy uzavretej podľa § 13 ods. 2 písm. a) a z ktorých mu vyplýva ekonomický prospech,
c)
je konateľom, spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom predstavenstva alebo dozornej rady právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v predmete podnikania podľa písmen a), b) a d),
d)
vykonáva zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť v súvislosti s veľkodistribúciou veterinárnych liekov alebo s prípravou medikovaných krmív a ich uvádzaním na trh.
(6)
Ustanovenia odseku 5 sa nevzťahujú na náhradu za výkon súkromných veterinárnych činností podľa osobitného predpisu.79)
(7)
Ak veterinárny lekár prestane plniť povinnosti alebo spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, môže hlavný veterinárny lekár pozastaviť alebo navrhnúť ministrovi zrušenie jeho poverenia na vykonávanie štátnych veterinárnych činností.
(8)
Odborné veterinárne činnosti a služby, ktoré nie sú štátnymi veterinárnymi činnosťami, môžu vykonávať vo vlastných zariadeniach, ak ide o zvieratá, ktoré slúžia na ich služobné účely, špeciálne veterinárne zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(9)
Vnútorný audit veterinárnych kontrol a iné kontroly štátnych veterinárnych činností podľa tohto zákona a osobitného predpisu29) môžu vykonávať len úradní veterinárni lekári vymenovaní podľa odseku 3.
(10)
Umiestňovanie zvierat slúžiacich na služobné účely do karantény zabezpečujú vo svojej pôsobnosti špeciálne veterinárne zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky pod dohľadom ich odborného veterinárneho lekára v zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tieto služobné zvieratá sa po návrate z tretích krajín umiestňujú do karantény podľa osobitného predpisu,82) ak orgán veterinárnej správy neurčí inú lehotu; umiestnenie do karantény veterinárne zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky bezodkladne ohlásia štátnej veterinárnej a potravinovej správe.
(11)
Úradnému veterinárnemu lekárovi môžu asistovať pri odbere vzoriek a prehliadke včelstiev odborne spôsobilé osoby na základe poverenia vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak spĺňajú tieto požiadavky:
a)
skončenie štúdia na strednej odbornej škole veterinárneho zamerania alebo
b)
absolvovanie odborného vzdelávacieho kurzu a praktického výcviku pod dozorom úradného veterinárneho lekára a zloženie odbornej skúšky, ktorej obsahom je preukázanie teoretických a praktických znalostí vo veterinárnej oblasti.
(12)
Ak ide o zvieratá, ktoré slúžia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, môžu odborné veterinárne činnosti a služby, ktoré nie sú štátnymi veterinárnymi činnosťami, vo vlastných zariadeniach vykonávať vedecké a vzdelávacie inštitúcie.
(13)
Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať veterinárny asistent, ak ide o zvieratá, ktoré sú chované na farme, na ktorej má pracovnoprávny alebo iný obdobný pracovný vzťah, má zmluvu s touto farmou na výkon tejto činnosti alebo má iný obdobný vzťah k farme.
(14)
Veterinárny asistent môže vykonávať súkromné veterinárne činnosti len pod dozorom súkromného veterinárneho lekára, ktorý ho týmito činnosťami písomne poverí.
(15)
Veterinárny asistent musí byť absolventom
a)
vysokoškolského štúdia v odbore zoológie, fyziológie živočíchov, živočíšnej produkcii, všeobecnej živočíšnej produkcii alebo špeciálnej živočíšnej produkcii, alebo
b)
strednej odbornej školy v odbore poľnohospodárstvo alebo veterinárske vedy podľa osobitného predpisu.80)
§ 12
Povinnosti a oprávnenia úradných veterinárnych lekárov
(1)
Úradný veterinárny lekár je v rozsahu svojho poverenia pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností povinný
a)
bezodkladne oznámiť hlavnému veterinárnemu lekárovi určeným spôsobom každé podozrenie na výskyt choroby podliehajúcej hláseniu, uvedenej v prílohe č. 3 a v osobitnom predpise,86) ako aj iné skutočnosti závažné v záujme ochrany zvierat, ochrany zdravia zvierat a ochrany zdravia ľudí a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu, ktoré zistí pri plnení svojich úloh,
b)
viesť úradné záznamy o svojich zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch,
c)
poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré sa zistenia, opatrenia a pokyny vzťahujú, kópiu úradného záznamu podľa písmena b),
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní štátnej veterinárnej činnosti, ak sú chránené autorským právom, obchodným tajomstvom alebo ak ich používanie podlieha licencii, a ktoré sú v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,
e)
preukazovať sa pri výkone štátnych veterinárnych činností služobným preukazom alebo poverením na vykonávanie tejto činnosti okrem prípadov, ktoré si vyžadujú bezodkladný zákrok v záujme zamedzenia bolesti alebo utrpeniu zvieraťa, alebo šíreniu nákazlivej choroby zvierat,
f)
zúčastňovať sa na postgraduálnom vzdelávaní, odborných školeniach a preškoľovaniach určených štátnou veterinárnou a potravinovou správou podľa § 6 ods. 2 písm. q),
g)
odoberať úradné vzorky podľa odseku 2 písm. h), manipulovať s nimi a označovať ich podľa požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi87) a postupov určených štátnou veterinárnou a potravinovou správou tak, aby sa zaručila ich právna aj analytická platnosť.
(2)
Úradný veterinárny lekár je oprávnený
a)
vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky, ktoré sú určené na uvádzanie na trh, alebo pri obchode a pri dovoze, vývoze a prevoze,
b)
vstupovať počas dňa do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky, ak to okolnosti prípadu odôvodňujú, najmä pri plnení úloh podľa § 14,
c)
vyžadovať od osôb, ktorých činnosť je upravená týmto zákonom, všetky potrebné doklady, údaje, ústne alebo písomné vysvetlenia alebo informácie a vyhotovovať z nich kópie, ako aj vyhotovovať fotografickú dokumentáciu, ak to považuje za potrebné,
d)
vyžadovať od právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorých činnosť je upravená týmto zákonom a osobitnými predpismi,5) súčinnosť a potrebnú vecnú alebo osobnú pomoc pri plnení úloh vykonávaných v rámci veterinárnych kontrol,
e)
vykonávať veterinárne preventívne opatrenia a ošetrenie zvierat; na tento účel je oprávnený držať vlastnú zásobu veterinárnych liekov na pohotovostné použitie,
f)
potvrdzovať vyčíslenie nákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo zabíjania zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu a krmív,
g)
vykonávať bezodkladne aj bez súhlasu držiteľa zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu nutné opatrenia, ak sú potrebné na prevenciu, zabránenie šíreniu a na kontrolu chorôb zvierat alebo ak sú v záujme bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu,
h)
odoberať v potrebnom množstve a rozsahu vzorky; za vzorky odobraté v rámci výkonu štátnej veterinárnej činnosti, ktoré sú úradnými vzorkami, sa neposkytuje náhrada,
i)
ukladať opatrenia na odstránenie zistených porušení tohto zákona, vrátane zákazu premiestňovania zvierat, a kontrolovať ich plnenie.
(3)
Úradný veterinárny lekár je v súlade so svojím poverením pri vystavovaní a potvrdzovaní predpísaných tlačív, dokumentov a certifikátov oprávnený používať úradnú pečiatku s označením „úradný veterinárny lekár Slovenskej republiky“ so sídlom príslušného orgánu veterinárnej správy a so svojím identifikačným číslom.
§ 13
Povinnosti a oprávnenia súkromných veterinárnych lekárov
(1)
Súkromný veterinárny lekár je povinný
a)
oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy začatie a skončenie súkromnej veterinárnej činnosti, svoje sídlo a miesto vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti, ak nie je miesto totožné so sídlom,
b)
bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na výskyt chorôb zvierat podliehajúcich hláseniu podľa § 18 a 20, ako aj iné dôležité skutočnosti, ktoré súvisia s ochranou zdravia zvierat, ochranou zvierat alebo ochranou zdravia ľudí a bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu, ak to neohlásil príslušný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku,
c)
dbať na dodržiavanie ochranných lehôt a ostatných požiadaviek ustanovených týmto zákonom, ako aj osobitnými predpismi88) na vylúčenie nežiaducich rezíduí v produktoch živočíšneho pôvodu alebo nežiaducich kombinácií rezíduí veterinárnych liekov s kŕmnymi doplnkami prítomnými v krmivách,
d)
viesť záznamy o preventívnych činnostiach a vykonaných zákrokoch, ako aj o predpisovaní a používaní a výdaji veterinárnych liekov a uchovávať tieto záznamy najmenej päť rokov a tak, aby boli k dispozícii príslušným orgánom veterinárnej správy,
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom odbornej veterinárnej činnosti,
f)
plniť opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej správy na likvidáciu chorôb zvierat,
g)
oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na porušenie tohto zákona.
(2)
Súkromný veterinárny lekár je oprávnený
a)
uzatvoriť zmluvu s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na vykonávanie určitých štátnych veterinárnych činností,
b)
odmietnuť vykonať odborný veterinárny zákrok, ak ho nie je povinný vykonať podľa osobitného predpisu79) alebo na základe zmluvy; poskytnutie prvej pomoci možno odmietnuť len z dôvodu rizika ohrozenia zdravia veterinárneho lekára, pred ktorým sa nemôže účinne chrániť,
c)
vykonať urgentný zákrok bez súhlasu držiteľa zvieraťa, ak je to potrebné z dôvodu prevencie, diagnostiky, zabránenia šíreniu alebo kontroly chorôb podliehajúcich hláseniu alebo v záujme zdravotnej neškodnosti a hygieny produktov živočíšneho pôvodu.
(3)
Výšku úhrady za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Súkromný veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat je povinný
a)
vydať pas spoločenského zvieraťa len pre zviera označené podľa osobitného predpisu,89)
b)
zadávať údaje do centrálneho registra spoločenských zvierat a viesť vlastnú evidenciu údajov v rozsahu častí I až V a VIII pasu spoločenského zvieraťa,
c)
viesť evidenciu prijatých, vydaných a zrušených pasov spoločenských zvierat,
d)
zaznamenávať odborné veterinárne činnosti v častiach IV a VIII pasu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu89a) a výsledok sérologického testu v časti V pasu spoločenského zvieraťa vykonaného laboratóriom schváleným podľa osobitného predpisu,89b)
e)
zrušiť pas spoločenského zvieraťa vydaného podľa písmena a), ak
1.
o to požiada vlastník spoločenského zvieraťa,
2.
došlo ku strate vydaného pasu spoločenského zvieraťa,
f)
mať technické vybavenie na identifikáciu a registráciu zvierat,
g)
odmietnuť vydanie pasu pre spoločenské zviera, pre ktoré už je vydaný a o jeho vydaní je záznam v centrálnom registri spoločenských zvierat.
(5)
Súkromný veterinárny lekár, ktorému bolo zrušené poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat z dôvodu porušenia povinností podľa odseku 4, môže byť opätovne poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat najskôr po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení poverenia. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení poverenia nemá odkladný účinok.
§ 14
Veterinárny inšpektor
(1)
Veterinárny inšpektor je úradný veterinárny lekár, ktorý vykonáva
a)
veterinárne kontroly, veterinárne vyšetrenia a testy zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na účely ďalšieho vyšetrenia, analýzy alebo testu podľa veterinárnych požiadaviek,
b)
kontroly identifikácie a registrácie zvierat, kontroly vydávania pasov spoločenských zvierat a označovania zvierat transpondérom podľa § 19 ods. 9,
c)
kontroly dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat a veterinárne vyšetrenia a testy zvierat vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na účely ďalšieho vyšetrenia, analýzy alebo testu,
d)
veterinárne kontroly a inšpekcie živočíšnych vedľajších produktov pri ich spracúvaní, skladovaní, zbere, preprave, obchode, dovoze, vývoze a uvádzaní na trh vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na účely ďalšieho vyšetrenia, analýzy alebo testu,
e)
veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu podľa tohto zákona pri ich uvádzaní na trh, dovoze, vývoze, obchode a vstupe z tretích krajín a iné veterinárne kontroly pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh vrátane prehliadok a vyšetrení, odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy a testy, ako aj štátne veterinárne činnosti podľa osobitného predpisu,90)
f)
zdravotné označovanie čerstvého mäsa alebo zodpovedá za jeho označovanie zdravotnou značkou podľa osobitného predpisu,91)
g)
veterinárne kontroly a inšpekcie zvierat, násadových vajec a produktov živočíšneho pôvodu, napájacej vody, krmív a medikovaných krmív v kŕmnom zariadení a iné veterinárne kontroly vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy na kontrolu dodržiavania zákazu používania látok podľa § 26 a monitorovaním látok a rezíduí podľa § 27 a monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz,
h)
veterinárne kontroly a inšpekcie krmív a medikovaných krmív vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na ďalšie vyšetrenia, analýzy alebo testy podľa požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,92)
i)
veterinárne kontroly a inšpekcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, vybraných produktov rastlinného pôvodu a patogénov pri dovoze a vstupe z tretích krajín,
j)
kontroly, vyšetrenia a inšpekcie medikovaných krmív a veterinárnych liekov podľa osobitného predpisu,6)
k)
ďalšie štátne veterinárne činnosti podľa tohto zákona,
l)
kontroly dodržiavania požiadaviek počas prepravy zvierat a záznamových zariadení pre cestnú dopravu.
(2)
Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, najmä ak existuje riziko ohrozenia zdravia zvierat, zdravia ľudí alebo ak je to potrebné z hľadiska ochrany zvierat, alebo ak existuje podozrenie, alebo ak sa zistilo porušovanie povinností alebo nedodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo osobitnými predpismi,5) veterinárny inšpektor bezodkladne nariadi vhodné opatrenia na ochranu zdravia zvierat, zdravia ľudí alebo ochranu zvierat alebo opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti produktov živočíšneho pôvodu, najmä
a)
obmedzenie alebo zákaz premiestňovania, prepravy, uvádzania na trh alebo používania zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu; zákaz uvádzania na trh, distribúcie alebo používania medikovaných krmív alebo umiestnenie zvierat v schválenom stredisku na zhromažďovanie zvierat alebo zbernom stredisku pri obchode na nevyhnutnú dobu, ak sa pri veterinárnej kontrole preukáže, že zvieratá nie sú spôsobilé na plánovanú prepravu,
b)
zhabanie, usmrtenie alebo zabitie zvierat a násadových vajec,
c)
zhabanie, zničenie alebo nariadenie osobitnej úpravy, spracúvania alebo ošetrenia zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, vybraných produktov rastlinného pôvodu a krmív alebo určenie produktov živočíšneho pôvodu, potravín živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov a krmív na iné účely ako tie, na ktoré boli pôvodne určené,
d)
zamietnutie vstupu zásielky na hraničnej inšpekčnej stanici pri dovoze na územie Slovenskej republiky alebo prevoze cez územie Slovenskej republiky; zamietnutie vydania certifikátu na vývoz produktov živočíšneho pôvodu, vedľajších živočíšnych produktov do tretích krajín,
e)
pozastavenie prevádzky alebo uzavretie určitej časti potravinárskeho podniku na vhodný čas,
f)
povolenie výnimiek pri zbere, preprave a odstraňovaní živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu.92a)
(3)
Veterinárny inšpektor, ktorý vykonáva veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu,93) musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.94)
(4)
Veterinárny inšpektor regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je oprávnený na základe poverenia, ktoré vydáva štátna veterinárna a potravinová správa, vykonávať veterinárnu kontrolu aj v územnom obvode inej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
§ 15
Úradné veterinárne laboratóriá
(1)
Štátne veterinárne a potravinové ústavy a štátny veterinárny ústav zriadené ministerstvom ako príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu26) vykonávajú činnosti úradných veterinárnych laboratórií podľa tohto zákona.
(2)
Riaditeľov štátnych veterinárnych a potravinových ústavov a štátneho veterinárneho ústavu vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu.95)
(3)
Úradné veterinárne laboratórium
a)
vykonáva laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných vzoriek,
b)
vykonáva skúšanie úradných vzoriek a určené analýzy úradných vzoriek krmív podľa úradných metód,
c)
predkladá výsledky vyšetrení, mikrobiologických analýz, laboratórnych diagnóz a analýz a vyšetrení a testov na rezíduá hlavnému veterinárnemu lekárovi a príslušným regionálnym veterinárnym lekárom a hraničným inšpekčným staniciam,
d)
môže poskytovať služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek iných ako úradných vzoriek; ak nastanú prípady podľa osobitného predpisu,96) je povinné o tom informovať príslušné orgány veterinárnej správy, ak tak neurobil prevádzkovateľ potravinárskeho podniku,
e)
plní zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskych spoločenstiev najmä na zabezpečenie
1.
školenia a preškoľovania svojich zamestnancov s cieľom získať potrebné odborné znalosti a aktualizovať ich,
2.
účasti na pravidelných porovnávacích testoch na úrovni Európskych spoločenstiev,
3.
zásobovania štandardnými sérami, referenčnými činidlami a materiálmi, bunkovými kultúrami a iným diagnostickým alebo analytickým materiálom,
f)
plní zmluvy uzatvorené štátnou veterinárnou a potravinovou správou s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami členských štátov, ak ide o vyšetrenia v rámci prehliadok, mikrobiologické analýzy, laboratórne analýzy a diagnostiku a stanovovanie rezíduí, ktoré nie sú v Slovenskej republike zavedené a nie sú uvedené v zozname vydanom podľa odseku 4; v tomto prípade zabezpečujú balenie vzoriek a ich rýchlu prepravu do príslušného národného referenčného laboratória členského štátu,
g)
vykonáva analýzy vzoriek krmív na zistenie prítomnosti mikroorganizmov, nežiaducich látok, rádioaktívnej kontaminácie, látok a produktov v krmivách podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,92)
h)
dbá na to, aby jeho hlavnou činnosťou bolo plnenie úloh podľa písmen a) až c) a g).
(4)
Zoznam úradných metód alebo úradné metódy mikrobiologických analýz, laboratórnej diagnostiky chorôb zvierat a analýz a testovania rezíduí, analýz a testovania produktov živočíšneho pôvodu, krmív, zoznam metód a postupy odberu úradných vzoriek a zoznam úradných laboratórií a postup na uplatnenie požiadaviek pri odbere a analýze vzoriek na doplnkové znalecké stanovisko podľa osobitného predpisu97) vydá a zverejní hlavný veterinárny lekár.
(5)
Úradné veterinárne laboratórium na zabezpečenie činností uvedených v odseku 3 musí
a)
mať technické, priestorové a personálne vybavenie dostatočné na rýchlu diagnostiku alebo na vyšetrenia, analýzy, alebo testovanie podľa metód alebo postupov ustanovených a uznávaných v členských štátoch,
b)
spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.98)
§ 16
Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1)
Príslušníci Policajného zboru a colné orgány sú povinní poskytnúť súčinnosť pri opatreniach na obmedzenie uvádzania na trh alebo obchodu so zvieratami a produktmi z nich, krmivami, pri zákaze premiestňovania zvierat a osôb v oblasti kontaminovanej pôvodcom nákazlivej choroby alebo iným faktorom, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, a pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny inšpektor alebo úradný veterinárny lekár požiada.
(2)
V prípade výskytu nákazlivej choroby zvierat uvedenej v prílohe č. 3 Policajný zbor, jednotky civilnej ochrany,15) príslušníci ozbrojených síl a colné orgány sú povinní spolupracovať pri zabránení šíreniu choroby a eradikácii choroby.
(3)
Ak sa zamestnancom orgánov veterinárnej správy alebo úradným veterinárnym lekárom pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol alebo inšpekcií a iných úradných úkonov v rámci veterinárnej správy, alebo ak sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov veterinárnej správy, veterinárni inšpektori alebo úradní veterinárni lekári požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť Policajný zbor.
(4)
Podrobnosti o spolupráci môže ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára upraviť dohodou s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(5)
Ak hrozí vážne nebezpečenstvo poškodenia zdravia ľudí, orgány veterinárnej správy informujú príslušné orgány verejného zdravotníctva a postupujú v súčinnosti s nimi. Podrobnosti o spolupráci môže ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára upraviť dohodou s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálna veterinárna a potravinová správa s orgánmi verejného zdravotníctva na úrovni regiónov.
(6)
Orgány veterinárnej správy spolupracujú s orgánmi členských štátov príslušnými vykonávať veterinárne kontroly a s Európskou komisiou s cieľom zabezpečovať aplikáciu právnych predpisov vo veterinárnej oblasti, predchádzať ich porušovaniu, zisťovať a došetriť prípady porušovania týchto predpisov.
(7)
Orgány verejnej správy sú povinné poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti súčinnosť orgánom veterinárnej správy pri opatreniach na obmedzenie uvádzania zvierat na trh, pri premiestňovaní zvierat, pri zabránení šíreniu nákazlivých chorôb zvierat alebo iného faktora, ktorý môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ochranu zvierat alebo zdravie ľudí, a pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona, ak o to orgán veterinárnej správy, veterinárny inšpektor alebo úradný veterinárny lekár požiada. Orgány veterinárnej správy informujú orgány verejnej správy o zdraví zvierat, o situácii v stave nákazlivých chorôb zvierat a o údajoch, ktoré sa týkajú ochrany zdravia ľudí a zdravia zvierat.
(8)
Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby podľa § 37 ods. 1 poskytnú expertom Európskej komisie pri plnení úloh podľa osobitného predpisu99) potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.
(9)
Príslušníci Policajného zboru sú oprávnení kontrolovať povolenie prepravcu zvierat, osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, a ak ide o prepravu zvierat nad 8 hodín, osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku.
(10)
Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri vypracovaní výročnej správy o počte a type testov vykonaných na zvieratách na účely splnenia požiadaviek osobitného predpisu.99a)
TRETIA ČASŤ
VETERINÁRNE POŽIADAVKY NA ZVIERATÁ, NÁSADOVÉ VAJCIA, ZÁRODOČNÉ PRODUKTY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
§ 17
Kontrola niektorých chorôb
(1)
Kontrole, prevencii a diagnostike podliehajú tieto choroby:
a)
slintačka a krívačka (Aphtae epizooticae),
b)
klasický mor ošípaných (Pestis suum),
c)
vezikulárna choroba ošípaných,
d)
katarálna horúčka oviec (Febris catarrhalis ovium, Blue tongue),
e)
africký mor koní (Pestis equorum),
f)
mor hydiny (Influensa avium),
g)
pseudomor hydiny (Morbus Newcastle),
h)
choroby rýb a mäkkýšov uvedené v prílohách č. 4 a 5,
i)
špecifikované zoonózy a špecifikovaní pôvodcovia zoonóz pri zvieratách a v živočíšnych produktoch, ako aj opatrenia proti nim s cieľom predchádzať výskytom ochorení z potravín a intoxikáciám z potravín.
(2)
Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie alebo výskyt choroby uvedenej v odseku 1.
(3)
Orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte choroby uvedenej v odseku 1 alebo podľa osobitného predpisu100) opatrenia na zabránenie šíreniu choroby, najmä izoláciu alebo usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj prepravy produktov živočíšneho pôvodu a materiálov, ktoré môžu byť nositeľom pôvodcu choroby, zákaz zhromažďovania osôb, zákaz alebo obmedzenie umelej inseminácie a plemenitby.
(4)
Na zabezpečenie vykonania opatrení podľa odseku 3 sa vypracúvajú a schvaľujú pohotovostné plány, a to národné pohotovostné plány a regionálne pohotovostné plány.
(5)
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.
(6)
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.
§ 18
Hlásenie chorôb zvierat
(1)
Hlavný veterinárny lekár hlási do 24 hodín priamo Európskej komisii, Svetovej organizácii pre zdravie zvierat (OIE) a členským štátom
a)
každé primárne ohnisko choroby zvierat uvedenej v prílohe č. 3, ktoré sa potvrdí na území Slovenskej republiky,
b)
zrušenie obmedzujúcich opatrení na území Slovenskej republiky, ktoré boli nariadené z dôvodov výskytu ohniska niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 3, po eradikácii tejto choroby.
(2)
Okrem informácií podľa odseku 1 hlavný veterinárny lekár v prvom pracovnom dni každého týždňa priamo hlási Európskej komisii a členským štátom všetky sekundárne ohniská niektorej z chorôb uvedených v prílohe č. 3, ktoré sa potvrdili na území Slovenskej republiky. Toto hlásenie sa vzťahuje na predchádzajúci týždeň, ktorý sa končí v nedeľu o polnoci predchádzajúceho týždňa.
(3)
Hlásenia podľa odsekov 1 a 2 sa musia oznamovať poslednou verziou informačného systému Európskeho spoločenstva Animal Disease Notification System (ADNS).
§ 19
Identifikácia a registrácia zvierat
(1)
Hospodárske zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri hospodárskych zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat vedie fyzická osoba alebo právnická osoba poverená ministerstvom.
(2)
Centrálny register hospodárskych zvierat obsahuje
a)
systém identifikácie zvierat,
b)
počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat,
c)
pasy hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,
d)
individuálny register vedený v každom chove.
(3)
Spoločenské zvieratá musia byť nezameniteľne označené pri premiestňovaní,101) identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
(4)
Systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat obsahuje
a)
individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa,
b)
počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat, pre ktoré sú vystavené pasy spoločenských zvierat,
c)
pasy spoločenských zvierat,
d)
evidenciu vedenú povereným veterinárnym lekárom.
(5)
Ku všetkým údajom z centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat musí byť umožnený trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy.
(6)
Vlastníkovi zvierat osoba poverená ministerstvom na základe jeho žiadosti vydá výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorým sa preukazuje aktuálny stav zvierat v centrálnom registri zvierat, ktoré sú v jeho vlastníctve.
(7)
Ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa týkajú systému identifikácie a registrácie zvierat, musí byť umožnený prístup Európskej komisii.
(8)
Označovať psy, mačky a fretky schváleným transpondérom môže len veterinárny lekár.
§ 20
Zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov
(1)
Zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty možno premiestňovať, ak spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi104) a ak
a)
pochádzajú zo zariadenia uvedeného v § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode, pochádzajú z chovu a regiónu, ktoré sú na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohe č. 4 klasifikované podľa zdravotnej situácie vo vzťahu k týmto chorobám,
b)
sa prepravujú dopravnými prostriedkami, ktoré boli vopred vyčistené a vydezinfikované v zariadení schválenom na tento účel,
c)
sú ich sprostredkovatelia schválení.
(2)
Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohe č. 5 môžu byť chovy a regióny klasifikované podľa zdravotnej situácie vo vzťahu k týmto chorobám.
(3)
Premiestňovanie zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov podlieha veterinárnym kontrolám.
(4)
Premiestňovanie zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov možno vykonať len v súlade s klasifikáciou podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Na účely prevencie a kontroly chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný hlásiť podozrenie na ne alebo ich výskyt orgánu veterinárnej správy.
(6)
Embryá možno premiestňovať, len ak je tím na ich odber a prenos schválený.
(7)
Pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov musia byť dodržané požiadavky na šľachtenie a plemenitbu podľa osobitného predpisu.104a)
§ 21
Dovoz zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov z tretích krajín
(1)
Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 35 povoliť vstup dovážaných zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.105)
(2)
Ak ide o zvieratá, násadové vajcia alebo zárodočné produkty, ktorých zdravotné požiadavky nie sú harmonizované, hlavný veterinárny lekár ustanoví vzory certifikátov a zoznam tretích krajín, ich častí a fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, z ktorých je povolený dovoz.
§ 22
Ochrana zvierat
(1)
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na
a)
kontrolu zvierat,
b)
ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c)
kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,6)
d)
chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e)
vedenie záznamov,
f)
prepravu zvierat,
g)
vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie postupov na nich,
h)
ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i)
ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j)
ochranu spoločenských zvierat.
(2)
Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného pokusného dôvodu, ktorým sa
a)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b)
bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov,105a) kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 ods. 2,
c)
spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
d)
prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
e)
obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje jeho zdravotný stav,
f)
spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
g)
spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada.
(3)
Ďalej sa zakazuje
a)
dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených pokusných dôvodov,
b)
používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
c)
zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
d)
štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku pernatých dravcov na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používať živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu,106) a použitie psa na pastierske účely.
e)
použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach a pri výstavách zvierat,
f)
použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy,
g)
propagovať týranie zvierat,
h)
opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia,
i)
usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu,
j)
vykonávať štátne veterinárne činnosti v rozpore s § 10 ods. 3,
k)
chovať zvieratá v nevhodných podmienkach alebo tak, aby si sami alebo navzájom spôsobovali utrpenie,
l)
používať elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrických ohradníkov alebo prístrojov pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat,
m)
zbavovať ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo im vtláčať oči do očníc,
n)
zabíjať gravidné zvieratá okrem prípadov, u ktorých je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu.
(4)
Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a)
prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b)
usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získavanie produktov živočíšneho pôvodu,
c)
usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe,
d)
bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
e)
usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a deratizácii,
f)
usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; neplatí pre služobné zvieratá,
g)
ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.
(5)
Zákazy podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú len na stavovce.
(6)
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.
(7)
Štát a obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá.
(8)
Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.
(9)
Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap).
§ 23
Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu
(1)
Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak
a)
bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
b)
boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c)
boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,69)
d)
boli dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu,100) ak ide o hovädzí dobytok,
e)
boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu,107) ak ide o ošípané.
(2)
Podrobnosti o zabíjaní jatočných zvierat na súkromnú domácu spotrebu môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb107a).
§ 24
Ochrana zdravia zvierat pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh
Na trh možno uvádzať a obchodovať len s produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú veterinárnym kontrolám a ktoré sú v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a osobitnými predpismi108) získané zo zvierat, na ktoré sa
a)
nevzťahujú obmedzenia z dôvodu podozrenia na chorobu alebo výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo
b)
vzťahujú obmedzenia z dôvodu podozrenia na chorobu alebo výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 3 a ktoré sú
1.
označené osobitnou značkou,
2.
ošetrené a spracúvané spôsobom, ktorým sa zaručí zničenie pôvodcu choroby.
§ 25
Dovoz produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín
(1)
Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 35 povoliť vstup dovážaných produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.109)
(2)
Ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu, ktorých zdravotné požiadavky nie sú harmonizované, hlavný veterinárny lekár vydá vzory certifikátov a zoznam tretích krajín, ich častí a fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, z ktorých je povolený dovoz.
§ 26
Zákaz používania určitých látok pri chove hospodárskych zvierat
(1)
Pri chove hospodárskych zvierat sa zakazujú používať a uvádzať na trh s určením na podávanie
a)
zvieratám špecifikované určité látky s hormonálnym účinkom, látky s tyreostatickým účinkom a beta-agonistické látky, ktorých podrobnosti ustanovuje osobitný predpis,110)
b)
dojniciam bovinný somatotropín.111)
(2)
Výnimky zo zákazu používania určitých látok s hormonálnym účinkom a beta-agonistických látok podľa odseku 1 z liečebných alebo zootechnických dôvodov a podmienky podávania týchto látok z liečebných alebo zo zootechnických dôvodov ustanovuje osobitný predpis.110)
Monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu
§ 27
(1)
V záujme zabezpečenia zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu sa musí vykonávať monitorovanie určitých látok a ich rezíduí ustanovených osobitným predpisom4) v zvieratách, z ktorých pochádzajú živočíšne produkty, v ich krmivách a napájacej vode, ako aj v produktoch živočíšneho pôvodu.
(2)
Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú zo zvierat, pri ktorých sa zistilo ošetrenie zakázanými látkami alebo liekmi alebo podanie nepovolených látok alebo liekov uvedených v § 26, ako aj živočíšne produkty, v ktorých sa zistilo prekročenie maximálnych limitov rezíduí alebo nedodržanie najvyšších prípustných množstiev rezíduí, sú nepožívateľné pre ľudí a musia sa vylúčiť z uvádzania na trh.
(3)
Monitorovanie sa vykonáva podľa plánu zostaveného štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
(4)
Prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú prvotné spracúvanie produktov živočíšneho pôvodu, musia zabezpečovať vykonávanie vlastných kontrol a sú spoluzodpovední za monitorovanie a zisťovanie látok a ich rezíduí uvedených v odseku 1. Súkromní veterinárni lekári sú povinní dodržiavať, ako aj sledovať dodržiavanie opatrení na monitorovanie týchto látok v chovoch hospodárskych zvierat. Laboratórne analýzy musia byť vykonávané v akreditovaných laboratóriách.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa predkladá Európskej komisii plán uvedený v odseku 3 alebo každoročne jeho aktualizáciu a informuje každoročne Európsku komisiu o údajoch a výsledkoch získaných pri vykonávaní plánu uvedeného v odseku 3, ako aj o výsledkoch všetkých vykonaných kontrol a šetrení v súvislosti s látkami a ich rezíduami podľa odseku 1.
§ 28
(1)
Orgány veterinárnej správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv vykonávajú kontroly a na základe ich výsledkov ukladajú opatrenia potrebné na zabránenie ohrozovaniu zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti produktov živočíšneho pôvodu, ak
a)
sa zistí držanie zakázaných alebo nepovolených látok alebo liekov v rozpore s týmto zákonom alebo držanie povolených látok alebo veterinárnych liekov osobami, ktoré na to nie sú oprávnené podľa osobitného predpisu,6)
b)
je podozrenie alebo ak sa zistí, že zvieratá, z ktorých sa získavajú produkty živočíšneho pôvodu, boli ošetrené látkami alebo liekmi v rozpore so zákazmi uvedenými v § 26, alebo sa im podali nepovolené látky alebo lieky,
c)
je podozrenie alebo ak sa zistí, že po ošetrení povolenými veterinárnymi liekmi sa nedodržala ochranná lehota,
d)
sa zistí držanie, používanie alebo výroba zakázaných látok alebo nepovolených látok alebo liekov vo výrobnej prevádzkarni, pri príprave medikovaných krmív alebo pri chove zvierat.
(2)
Orgány veterinárnej správy, ústav kontroly veterinárnych liečiv a iné príslušné orgány vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti kontroly a opatrenia potrebné na odvrátenie ďalšieho rizika ohrozovania zdravia zvierat, v záujme ochrany zdravia ľudí pred ohrozením alebo poškodením produktmi živočíšneho pôvodu voči každej osobe, ak sa zistí
a)
poskytnutie zakázaných látok alebo liekov s cieľom ich podania zvieratám,
b)
podanie zakázaných látok alebo liekov zvieratám alebo podanie povolených látok alebo liekov na účely iné, ako sú ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom.110)
§ 29
Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi
(1)
Pri nakladaní so živočíšnymi vedľajšími produktmi, ich spracúvaní a uvádzaní na trh sa musí postupovať tak, aby sa predchádzalo výskytu patogénov v krmivách živočíšneho pôvodu vrátane krmív z rýb a aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia zvierat alebo ľudí alebo poškodeniu životného prostredia a postupovať podľa osobitného predpisu.110a)
(2)
Kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek na odstraňovanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov a na ich uvádzanie na trh, ako aj inšpekcie živočíšnych vedľajších produktov na každom stupni nakladania s nimi, ich spracúvania a uvádzania na trh vykonávajú orgány veterinárnej správy.
(3)
Živočíšne vedľajšie produkty určené na odstránenie alebo na ďalšie spracovanie možno spracúvať len v prevádzkarniach, ktoré sú schválené alebo registrované príslušným orgánom veterinárnej správy a ktoré sú pod veterinárnou kontrolou.
(4)
Prevádzkovatelia prevádzkarní a zariadení uvedených v odseku 3 musia zabezpečovať vykonávanie vlastných kontrol. Laboratórne analýzy musia byť vykonávané v akreditovaných laboratóriách.
(5)
Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca živočíšnych vedľajších produktov je povinný zabezpečiť odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v osobitnom predpise.115)
(6)
Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné
a)
bezodkladne hlásiť výskyt a odovzdať živočíšne vedľajšie produkty fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva ich zber a prepravu,
b)
triediť a bezpečne uchovávať živočíšne vedľajšie produkty do doby ich zberu a prepravy na odstránenie tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, k ohrozeniu zdravia ľudí alebo zdravia zvierat alebo k poškodeniu životného prostredia,
c)
zabezpečiť, aby identifikované telá uhynutých zvierat boli pripravené na prepravu na odstránenie spolu s príslušnými dokladmi na identifikáciu.
(7)
Ak nie je vlastník zvierat, držiteľ zvierat alebo pôvodca živočíšnych vedľajších produktov známy, povinnosť oznámiť podľa osobitného predpisu112) výskyt uhynutého tela zvieraťa alebo živočíšnych vedľajších produktov má ten, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností alebo správcom komunikácie.
(8)
Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov, je povinná
a)
zabezpečiť nepretržitý príjem hlásenia o výskyte uhynutého tela zvieraťa alebo živočíšnych vedľajších produktov,
b)
vytvoriť podmienky na výkon veterinárnych činností vrátane bezplatného poskytnutia vhodných priestorov na výkon veterinárnych činností a umožniť ich výkon,
c)
odstraňovať individuálne identifikačné značky až pred neškodným odstránením tela uhynutého zvieraťa a viesť evidenciu o individuálnych identifikačných značkách a hlásiť údaje centrálnemu registru zvierat.
(9)
Pôvodca živočíšnych vedľajších produktov zabezpečí ich sústreďovanie a skladovanie podľa osobitného predpisu113) vo vhodných a označených nádobách, kontajneroch, nádržiach a miestnostiach, spravidla chladených, až do ich odvozu na spracúvanie v schválených prevádzkarniach a je povinný viesť o vyprodukovaných živočíšnych vedľajších produktoch evidenciu a bezodkladne nahlásiť neodkladnosť odvozu živočíšnych vedľajších produktov spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov.
(10)
Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov, je povinná zabezpečiť zber, prepravu a neškodné odstránenie alebo ďalšie spracovanie živočíšnych vedľajších produktov v rozsahu svojho schválenia alebo povolenia do 24 hodín od nahlásenia pôvodcom alebo majiteľom živočíšnych vedľajších produktov a do 48 hodín, ak sú živočíšne vedľajšie produkty chladené, ako aj uhynutých tiel zvierat podľa odseku 8, ak neurčil iné nakladanie s nájdeným uhynutým živočíchom štátny orgán podľa osobitného predpisu114) tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz.
(11)
Dopravné prostriedky, obaly, nádoby, kontajnery a cisterny určené na zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.115)
§ 30
Príprava, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
(1)
Pri príprave medikovaných krmív, uvádzaní medikovaných krmív na trh, predpisovaní medikovaných krmív veterinárnymi lekármi a pri ich používaní výlučne z liečebných dôvodov alebo liečebno-ochranných dôvodov, alebo ak sa vyžaduje ich hromadná aplikácia, sa musí postupovať v súlade s osobitným predpisom116) tak, aby sa predchádzalo ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia zvierat a zabezpečila sa zdravotná neškodnosť produktov živočíšneho pôvodu získavaných zo zvierat, ktorým sa medikované krmivá podali.
(2)
Medikované krmivá môžu pripravovať len výrobcovia, ktorí majú na túto činnosť ústavom kontroly veterinárnych liečiv schválené priestory a podmienky a ktoré podliehajú veterinárnemu dozoru.
(3)
Kontrolu prípravy medikovaných krmív a inšpekcie medikovaných krmív pri ich príprave vykonáva ústav kontroly veterinárnych liečiv v súčinnosti s príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(4)
Kontrolu pri držaní, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a inšpekcie medikovaných krmív pri týchto činnostiach vykonávajú orgány veterinárnej správy.
(5)
Ak sa kontrolami zistí alebo ak na ich základe vznikne podozrenie z nedodržiavania podmienok pri príprave medikovaných krmív, ústav kontroly veterinárnych liečiv vykoná všetky potrebné kontroly a opatrenia u výrobcu medikovaných krmív, ak tak nevykonala príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.
(6)
Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný použitie medikovaných krmív u hospodárskych zvierat zaznamenávať do registra.116a)
(7)
Vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný poskytovať údaje o spotrebe medikovaných krmív príslušnému orgánu veterinárnej správy.
§ 31
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť krmív
Na bezpečnosť krmív sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.117)
§ 32
Veterinárne kontroly a inšpekcie pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi a krmivami s členskými štátmi
(1)
Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty uvedené v § 20 a 29, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, podliehajú veterinárnej kontrole a inšpekcii podľa osobitného predpisu.118)
(2)
Pri veterinárnych kontrolách a inšpekciách zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, sú orgány veterinárnej správy a osoby poverené ich vykonávaním oprávnené
a)
kontrolovať a vykonávať inšpekcie chovov zvierat, násadových vajec, zariadení, prevádzkarní živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, násadových vajec, postupov a prostriedkov, ktoré sa používajú na označovanie a identifikáciu zvierat,
b)
kontrolovať, či vlastníci alebo držitelia zvierat, násadových vajec, prevádzkarne a zamestnanci prevádzkarní a zariadení dodržiavajú zdravotné podmienky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov a veterinárne požiadavky pri nakladaní a spracúvaní živočíšnych vedľajších produktov a patogénov,
c)
odoberať vzorky zo zvierat, ktoré sú držané na účely predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
d)
odoberať vzorky z produktov držaných na účely skladovania, predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
e)
preskúmavať doklady alebo iné významné údaje pre ďalšie kontroly, ktoré sa musia vykonať na základe ustanovení tohto zákona.
(3)
Sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a iní príjemcovia zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, musia najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo a plniť povinnosti a dodržiavať požiadavky ustanovené osobitným predpisom.118)
(4)
V mieste pôvodu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, orgány veterinárnej správy vykonávajú kontrolu
a)
dodržiavania požiadaviek uvedených v § 20 a 29,
b)
chovov, stredísk alebo fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktoré skladujú, spracúvajú, produkujú alebo zaobchádzajú so zvieratami, násadovými vajciami alebo so zárodočnými produktmi, sprostredkovateľov obchodu so zvieratami, zariadení na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, trhov so zvieratami, inseminačných staníc, tímov na odber a prenos embryí, zberných stredísk, stredísk na zhromažďovanie zvierat a prevádzkarní na spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov,
c)
plnenia povinností vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov na všetkých stupňoch produkcie a uvádzania na trh,
d)
dodržiavania hygienických požiadaviek na dopravné prostriedky na prepravu zvierat a násadových vajec.
(5)
Ak orgán veterinárnej správy má pri kontrole podozrenie alebo ak zistí, že sa neplnia veterinárne požiadavky v mieste pôvodu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a patogénov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, môže nariadiť opatrenia, najmä vyšetrenie alebo obmedzenie ich premiestňovania a prepravy, alebo vykonať iné opatrenia.
(6)
Orgán veterinárnej správy v mieste pôvodu, ktorý potvrdil certifikát alebo doklad, ktorý musí pri obchode sprevádzať zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, oznamuje potrebné údaje o týchto zásielkach členským štátom prostredníctvom počítačového systému Európskej komisie.
(7)
V mieste určenia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov vykonáva orgán veterinárnej správy pri obchode s členskými štátmi veterinárne kontroly a inšpekcie nediskriminačným spôsobom. Nediskriminačným spôsobom sa rozumie vykonávanie veterinárnych kontrol a inšpekcií v rovnakom rozsahu, frekvencii a rovnakým spôsobom, ako sa vykonávajú kontroly a inšpekcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky.
(8)
Orgán veterinárnej správy môže vykonávať aj kontroly zásielok zvierat, násadových vajec, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov počas ich prepravy cez územie Slovenskej republiky, ak má príslušný orgán veterinárnej správy počas prevozu alebo príslušný orgán členského štátu v mieste určenia informácie, ktoré opodstatňujú podozrenie z porušenia veterinárnych požiadaviek.
(9)
Orgán veterinárnej správy môže rozhodnúť o umiestnení zvierat a násadových vajec do karantény a určiť jej miesto.
§ 33
Veterinárne kontroly a inšpekcie pri obchode s produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
(1)
Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v osobitnom predpise,119) ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, podliehajú veterinárnej kontrole a inšpekcii.
(2)
Orgány veterinárnej správy a osoby poverené vykonávaním veterinárnych kontrol a inšpekcií sú oprávnené pri veterinárnych kontrolách pri obchode s produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
a)
vykonávať inšpekciu priestorov, kancelárií, laboratórií, zariadení, dopravných prostriedkov určených na prepravu produktov živočíšneho pôvodu, dielní a vybavenia, čistenia a údržby prevádzkarní, produktov, postupov, ktoré sa používajú na výrobu a spracúvanie produktov, označovania značkami a označovania etiketami a prezentácie týchto produktov,
b)
kontrolovať, či zamestnanci prevádzkarní spĺňajú požiadavky na ochranu zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
c)
odoberať vzorky z produktov držaných v prevádzkarniach na účely skladovania, predaja, uvádzania na trh alebo prepravy,
d)
preskúmavať doklady alebo údaje v počítačovej forme významné pre ďalšie kontroly produktov živočíšneho pôvodu.
(3)
Príjemcovia v miestach určenia zásielok produktov živočíšneho pôvodu z iných členských štátov musia najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo a splniť povinnosti a dodržiavať požiadavky podľa osobitného predpisu.119)
(4)
V mieste pôvodu produktov živočíšneho pôvodu orgány veterinárnej správy vykonávajú kontrolu
a)
dodržiavania požiadaviek v záujme ochrany zdravia zvierat a ochrany zdravia ľudí v prevádzkarniach,
b)
plnenia povinností prevádzkovateľmi prevádzkarní pri výrobe, skladovaní, preprave a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh na všetkých stupňoch uvádzania na trh.
(5)
Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, orgány veterinárnej správy kontrolujú rovnakým spôsobom ako produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na domáci trh. Ak ich nemožno z veterinárnych dôvodov uvádzať na trh na území Slovenskej republiky, nesmú sa zasielať na územie členských štátov.
(6)
V mieste určenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi, vykonávajú orgány veterinárnej správy veterinárne kontroly a inšpekcie nediskriminačným spôsobom podľa § 32 ods. 7.
(7)
Orgány veterinárnej správy môžu vykonávať aj kontroly zásielok produktov živočíšneho pôvodu počas ich prepravy cez územie Slovenskej republiky, ak má príslušný orgán veterinárnej správy počas prevozu alebo príslušný orgán členského štátu v mieste určenia informácie, ktoré opodstatňujú podozrenie na porušenie veterinárnych požiadaviek.
(8)
Ak pri obchode s produktmi živočíšneho pôvodu vznikne nutnosť vykonania veterinárnych kontrol podľa § 47 ods. 4 alebo je potrebné prijať na riešenie opakovaného nedodržania veterinárnych požiadaviek opatrenia podľa osobitného predpisu,120) uhrádzajú príslušné podniky všetky náklady, ktoré vznikli príslušným orgánom veterinárnej správy.
§ 34
Mimoriadne núdzové opatrenia pri obchode a pri uvádzaní na trh
(1)
Hlavný veterinárny lekár je oprávnený pri obchode a pri uvádzaní na trh zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia, ak
a)
orgán veterinárnej správy pri vykonávaní kontrol v mieste určenia alebo počas prepravy zistí
prítomnosť pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektoré z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu, inú chorobu alebo inú príčinu, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, alebo ak sa zistí, že produkty pochádzajú z regiónu kontaminovaného pôvodcom epizootickej choroby,
b)
orgány veterinárnej správy zistia na území Slovenskej republiky prítomnosť pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektoré z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu alebo inú chorobu, alebo inú príčinu, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí,
c)
boli orgány veterinárnej správy v prípade všeobecných núdzových opatrení na úrovni Európskeho spoločenstva informované o prítomnosti pôvodcov, ktorí vyvolávajú niektorú z chorôb uvedených v prílohe č. 3, zoonózu alebo inú chorobu, či o inej príčine, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí na území členského štátu.
(2)
Ak ide o mimoriadne núdzové opatrenia nariadené podľa odseku 1 v záujme ochrany zdravia ľudí, hlavný veterinárny lekár informuje o nich Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Ak nastane situácia podľa odseku 1, je hlavný veterinárny lekár oprávnený
a)
bezodkladne poskytovať informácie súvisiace s núdzovou situáciou priamo príslušným fyzickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám alebo orgánom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí,
b)
vyžadovať zabezpečenie plnenia opatrení tak, aby bolo odvrátené vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí.
(4)
Ak sú nariadené mimoriadne núdzové opatrenia podľa odseku 1 písm. a), sú
a)
odosielatelia zásielok alebo ich zástupcovia, alebo iné fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby zodpovedné za produkty alebo zvieratá povinné znášať náklady za karanténu zvierat, zabitie a zničenie zvierat alebo zásielok produktov živočíšneho pôvodu,
b)
príjemcovia zásielok povinní znášať náklady za vrátenie zásielok, skladovanie tovaru, za jeho použitie na iné účely alebo za jeho zničenie.
§ 35
Veterinárne kontroly pri dovoze a prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín
(1)
Zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú predmetom dovozu, podliehajú veterinárnej kontrole, ktorá sa vykonáva na hraničných inšpekčných staniciach. Tejto kontrole podliehajú aj zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z tretej krajiny pri prevoze do ďalšej tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky.
(2)
Hraničnou inšpekčnou stanicou je každé inšpekčné miesto na hranici územia Slovenskej republiky alebo na hranici územia členského štátu určené a schválené Európskou komisiou na vykonávanie veterinárnej kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z tretích krajín.
(3)
Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu pochádzajúce z tretích krajín môžu vstupovať na colné územie Európskeho spoločenstva len cez colné priechody, na ktorých je hraničná inšpekčná stanica, a ak
a)
nie je zakázané ich dovážať,
b)
spĺňajú všetky požiadavky podľa § 21 a 25,
c)
bola vykonaná veterinárna kontrola podľa odseku 1.
(4)
Colný úrad prepustí zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybrané produkty rastlinného pôvodu do colného režimu voľný obeh, ak deklarant preukáže, že boli splnené požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí podľa odsekov 1 až 3 a produkty živočíšneho pôvodu určené na neobchodné účely po splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu.121)
(5)
Pri veterinárnej kontrole zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu podľa odseku 1
a)
sú dovozcovia, dopravcovia, fyzické osoby a fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby zodpovedné za náklad, príjemcovia a ďalší prevádzkovatelia povinní
1.
podávať informácie orgánu veterinárnej správy o zásielke,
2.
prepraviť dovezené zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu na miesto veterinárnej kontroly a umiestniť ich tu počas vykonávania veterinárnych kontrol,
b)
vykonávajú orgány veterinárnej správy inšpekcie a vyšetrenia vrátane prípadného laboratórneho vyšetrenia, ktorými overujú
1.
splnenie požiadaviek podľa § 21, 22 a 25,
2.
či zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu zodpovedajú údajom poskytnutým orgánu veterinárnej správy a či sú zvieratá a násadové vajcia zdravé a živočíšne produkty zdravotne neškodné,
c)
orgány veterinárnej správy vystavujú, poskytujú a uchovávajú doklady, oznámenia alebo potrebné údaje o zásielke,
d)
orgány veterinárnej správy používajú počítačové systémy Európskeho spoločenstva a navzájom sa s členskými štátmi informujú o dovážaných zásielkach, ktoré sú určené na obchod s členskými štátmi.
(6)
Orgán veterinárnej správy pri kontrole podľa odseku 1 môže nariadiť,
a)
ak ide o zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty,
1.
umiestnenie zásielky do karantény a určiť jej miesto,
2.
opatrenia, najmä vrátenie zásielky pri odôvodnenom podozrení, že nie sú splnené veterinárne požiadavky,
3.
zhabanie, usmrtenie alebo odstránenie zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov, ak vrátenie zásielky do tretej krajiny nie je možné,
b)
ak ide o produkty živočíšneho pôvodu,
1.
spätný dovoz zásielky produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcej z členského štátu, ktorá bola zamietnutá treťou krajinou, a spôsob ďalšieho nakladania so zásielkou,
2.
pozastavenie zásielky, ktorá bola prepustená do colného režimu voľný obeh na územie Slovenskej republiky bez toho, aby bola predložená na hraničnú veterinárnu kontrolu, a následne jej vrátenie do krajiny pôvodu alebo zničenie,
3.
opatrenia, najmä vrátenie zásielky pri odôvodnenom podozrení, že nie sú splnené veterinárne požiadavky, a spôsob ďalšieho nakladania so zásielkou, ak vrátenie zásielky do tretej krajiny nie je možné,
c)
ďalšie opatrenia, ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, ktoré
1.
tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na ich osobnú spotrebu,
2.
sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám,
3.
sú určené na stravovanie posádky a cestujúcich a sú na palube dopravných prostriedkov, ktoré zabezpečujú medzinárodnú prepravu,
4.
sa zasielajú ako obchodné vzorky alebo sú určené na výstavy, osobitné výskumné účely alebo analýzy,
d)
ak ide o produkty rastlinného pôvodu, opatrenia na zabránenie rozšíreniu infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat.
(7)
Produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na dovoz alebo prevoz cez územie Slovenskej republiky, musia pochádzať z tretích krajín, z ktorých ich vstup nie je zakázaný, a musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, ak sú určené pre
a)
ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu v členskom štáte,
b)
slobodné pásma, slobodné sklady alebo colné sklady,
c)
prevádzkovateľov, ktorí priamo zásobujú cezhraničné prostriedky námornej prepravy.
(8)
Náklady na vykonanie opatrení uvedených v odseku 6 písm. a) a b) v druhom a treťom bode znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.
(9)
Ak sa na území tretej krajiny zistí alebo šíri choroba uvedená v prílohe č. 3, zoonóza alebo iná choroba zvierat, alebo sa vyskytuje iný jav alebo okolnosť, ktorá môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, alebo ak na to oprávňuje iný vážny dôvod týkajúci sa zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, najmä podľa zistení veterinárnych expertov Európskej komisie alebo podľa zistení pri kontrolách, ktoré sa vykonávajú na hraničnej inšpekčnej stanici členského štátu, alebo ak sa niektorou z kontrol pri dovoze alebo prevoze preukáže, že zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, hlavný veterinárny lekár môže bezodkladne nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia a môže priamo zabezpečiť potrebný styk s dotknutými fyzickými osobami, fyzickými osobami-podnikateľmi a právnickými osobami alebo orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v Slovenskej republike alebo v zahraničí a informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(10)
Colné orgány vykonávajú podľa osobitných predpisov122) kontrolu spoločenských zvierat a produktov živočíšneho pôvodu určených na neobchodné účely, ktoré vstupujú na colné územie Európskeho spoločenstva z tretích krajín.
§ 36
Certifikácia zvierat, násadových vajec a živočíšnych produktov
(1)
Certifikáty alebo iné doklady požadované na osvedčovanie dodržiavania veterinárnych požiadaviek podľa § 3 pri premiestňovaní, preprave, obchode, vývoze, dovoze, prevoze alebo uvádzaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu na trh môžu podpisovať
a)
úradní veterinárni lekári, ak ich tým poveril hlavný veterinárny lekár, alebo
b)
iné osoby, ak ich tým poveril príslušný orgán krajiny pôvodu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu.
(2)
Osobu uvedenú v odseku 1 možno poveriť podpisovaním certifikátov, ak
a)
má na certifikáciu veterinárnych požiadaviek podľa § 3 dostatočné znalosti príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vo veterinárnej oblasti, ktoré sa vzťahujú na zvieratá alebo na produkty, ktoré osvedčuje,
b)
bola poučená o zásadách, ktoré sa musia dodržať pri vystavovaní a potvrdzovaní certifikátov,
c)
je nestranná,
d)
predložila čestné vyhlásenie, že nemá žiadne príjmy zo zvierat alebo z produktov, ktoré certifikuje, alebo z chovov, alebo prevádzkarní, z ktorých tieto zvieratá alebo produkty pochádzajú, a že nemá vedomosť o takýchto príjmoch osôb žijúcich s ňou v domácnosti;123) za príjmy zo zvierat alebo z produktov, ktoré z nich pochádzajú, sa nepovažuje náhrada za vykonanie súkromnej veterinárnej činnosti podľa osobitného predpisu,79)
e)
je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Osoby poverené podpisovať certifikáty nesmú osvedčiť údaje, o ktorých nemajú osobnú znalosť alebo ktoré si nemôžu úradne overiť.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontroly a opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti certifikácie. Hlavný veterinárny lekár určí zásady posudzovania nestrannosti a spoľahlivosti osôb, ktoré sa poverujú podpisovaním certifikátov.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
vedie evidenciu osôb poverených podpisovať certifikáty spôsobom, ktorým sa zabezpečí súvislosť medzi osobou poverenou osvedčovaním a ňou podpísaným certifikátom,
b)
zabezpečuje uchovávanie kópií všetkých vydaných a potvrdených certifikátov po čas určený hlavným veterinárnym lekárom.
(6)
Text certifikátu, ktorý je určený na osvedčovanie veterinárnych požiadaviek, musí byť v jazyku, ktorému rozumie osoba poverená jeho podpísaním v krajine pôvodu; ak ide o certifikát podpisovaný v Slovenskej republike, musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať rovnoznačné znenie najmenej v jednom z úradných jazykov krajiny určenia.
(7)
Orgány veterinárnej správy vykonávajú kontroly a ukladajú opatrenia na
a)
predchádzanie potvrdzovaniu falšovaných alebo zavádzajúcich certifikátov, výrobe falšovaných certifikátov a ich používaniu na osvedčovanie veterinárnych požiadaviek,
b)
zabránenie opakovaniu nedostatkov alebo priestupkov, ak osoba poverená podpisovaním certifikátov vedome potvrdila falšovaný certifikát alebo vedome potvrdila certifikát s nepravdivým údajom; za vedomé potvrdenie nepravdivého údaju sa považuje aj potvrdenie nepravdivého údaju, ktorý osoba poverená podpisovaním certifikátov úradne neoverila, hoci to mala za povinnosť,
c)
zabránenie opakovaniu priestupku alebo iného správneho deliktu, ak fyzická osoba alebo právnická osoba vyrobila alebo podvodne použila falšovaný certifikát, alebo pozmenila vystavený a podpísaný certifikát.
(8)
Orgány veterinárnej správy zamietnu potvrdenie certifikátu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila konania podľa odseku 7.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB VO VETERINÁRNEJ OBLASTI
§ 37
Povinnosti vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb-podnikateľov alebo právnických osôb, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, produktmi živočíšneho pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi
(1)
Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci alebo iné fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu, krmivami, medikovanými krmivami, osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, najmä predávajú zvieratá, strihajú alebo inak ošetrujú zvieratá a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne požiadavky podľa § 3, zodpovední za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu sú povinní
a)
ohlásiť začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy, ak ide o prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, oznámiť orgánom veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti a každú prevádzkareň pod ich kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň výroby, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní, ktoré nevykonávajú výrobné činnosti uvedené v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d) a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu,67) a zabezpečiť, aby mali príslušné orgány veterinárnej správy vždy k dispozícii aktuálne informácie o prevádzkarni vrátane oznámenia o každej závažnej zmene v činnostiach a uzavretí existujúcej prevádzkarne, a ohlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe zabíjanie hovädzieho dobytka alebo ošípaných na súkromné domáce použitie,
b)
poskytnúť orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť, najmä
1.
umožniť vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív a medikovaných krmív a liekov,
2.
predvádzať zvieratá, prepravovať ich a manipulovať s nimi v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb zvierat,
3.
umožniť orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty a produkty živočíšneho pôvodu určené na uvádzanie na trh, krmivá, medikované krmivá a veterinárne lieky,
4.
umožniť orgánom veterinárnej správy počas dňa vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, živočíšne vedľajšie produkty a patogény, produkty živočíšneho pôvodu alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
5.
poskytnúť bezplatne orgánom veterinárnej správy potrebnú osobnú pomoc alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov považujú za potrebnú,
6.
poskytnúť orgánom veterinárnej správy vhodné materiálne a technické podmienky na vykonávanie auditu správnej hygienickej praxe a iných veterinárnych kontrol podľa osobitného predpisu124) a v prípade bitúnkov poskytnúť na výhradné používanie orgánom veterinárnej správy primerane vybavené uzamykateľné zariadenia alebo, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah a druh veterinárnej kontroly, primerané a vhodne vybavené miestnosti na vykonávanie štátnych veterinárnych činností vrátane miestností na vykonávanie vyšetrenia na trichinely,
c)
ohlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé začatie, prerušenie alebo skončenie chovu nebezpečných živočíchov.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1 sú ďalej povinné
a)
pri kontrole chorôb zvierat a hlásení chorôb
1.
bezodkladne hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5, úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie,
2.
dodržiavať povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu choroby alebo podozrenia na výskyt chorôb uvedených v prvom bode,
3.
zabezpečiť prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 a preukázať výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,
b)
pri identifikácii a registrácii zvierat
1.
zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat, registráciu zvierat podľa osobitných predpisov,103)
2.
identifikovať ich na svoje náklady, ak ide o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z neho,
3.
zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa, ak ide o identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat,
c)
pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov
1.
predložiť na požiadanie orgánom veterinárnej správy certifikáty a doklady, hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v prílohe č. 4, a ak ide o chorobu uvedenú v prílohe č. 5, ktorá podlieha národnému programu eradikácie, plniť si túto povinnosť primerane,
2.
dodržiavať povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu choroby uvedenej v prílohe č. 4 alebo pri podozrení na ňu, ak ide o chorobu, ktorá podlieha národnému programu eradikácie, plniť si túto povinnosť primerane,
d)
pri dovoze zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny predložiť zahraničnému prevádzkovateľovi príslušné vzory certifikátov,
e)
pri ochrane zvierat
1.
preukázateľne poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zdravia zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
2.
strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzania na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
3.
neprijať z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003 alebo neumožniť vstup takého zvieraťa do svojho zariadenia alebo prevádzkarne, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat podľa § 22, okrem preukázateľného prijatia zvieraťa do náhradnej starostlivosti prevádzkovateľom karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá alebo preukázateľného prijatia zvieraťa do náhradnej starostlivosti od prevádzkovateľa karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá,
4.
predložiť počas prepravy príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat,
f)
pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh
1.
umožniť orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do všetkých budov, objektov, priestorov, k zariadeniam alebo inej infraštruktúre, na pozemky a do iných priestorov prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktoré súvisia s predmetom veterinárnej kontroly,
2.
sprístupniť dokumentáciu a záznamy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,5) ktoré príslušný orgán veterinárnej správy považuje za potrebné na posúdenie predmetu veterinárnej kontroly,
3.
umožniť príslušnému orgánu veterinárnej správy prístup ku všetkým informáciám vrátane počítačových systémov a technických nosičov údajov, ktoré sú potrebné na výkon veterinárnych kontrol,
4.
predkladať príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na účely veterinárnych kontrol,
5.
oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie zo zoonózy alebo inej choroby alebo každý iný jav alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí a poskytovať príslušnému orgánu veterinárnej správy všetky závažné informácie o skutočnostiach alebo okolnostiach súvisiacich s bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu a ich vysledovateľnosťou a hygienou podľa osobitných predpisov,125)
6.
dodržiavať opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu a ich hygieny a prijať vhodné nápravné opatrenia podľa výsledkov vlastných kontrol, ako aj výsledkov veterinárnych kontrol,
7.
zastaviť prevádzku, ak príslušný orgán veterinárnej správy zrušil alebo pozastavil rozhodnutím schválenie prevádzkarne, rozhodnutím nepredĺžil podmienečné schválenie prevádzkarne alebo nevydal rozhodnutie o schválení prevádzkarne bez podmienok a bez časového obmedzenia,
8.
plniť ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme ochrany zdravia zvierat, zdravia ľudí a dodržiavania hygienických požiadaviek na produkty živočíšneho pôvodu podľa § 3,
g)
pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny predložiť zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu,
h)
na zamedzenie používania určitých zakázaných látok
1.
uvádzať na trh len také zvieratá, z ktorých produkty sú určené na ľudskú spotrebu; ak boli zvieratá ošetrené veterinárnymi liekmi, musí sa u nich dodržať ustanovená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získavanie produktov živočíšneho pôvodu na účely ľudskej spotreby,
2.
dodržiavať opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi,
3.
dodržiavať pozastavenie alebo zrušenie povolení vydaných v dôsledku použitia alebo výroby zakázaných alebo nepovolených látok alebo liekov,
4.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z ich držania,
i)
pri monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v zvieratách, násadových vajciach a v produktoch živočíšneho pôvodu
1.
uvádzať na trh len zvieratá, násadové vajcia a produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo zvierat, ktorým sa nepodali žiadne zakázané látky alebo lieky alebo ktoré neboli ošetrené v rozpore s § 26,
2.
neuvádzať na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v osobitnom predpise,6) alebo ak nebola dodržaná určená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu,
3.
neprijať v prevádzkarni alebo zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo suroviny živočíšneho pôvodu, pri ktorých nie je preukázateľná záruka, že bola dodržaná ochranná lehota,
4.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z ich držania,
j)
pri živočíšnych vedľajších produktoch
1.
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
2.
dodržiavať opatrenia na obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nepožívateľné pre ľudí alebo nevhodné na kŕmenie zvierat alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,
k)
pri medikovaných krmivách,
1.
ak je to potrebné z hľadiska zdravia zvierat, podávať zvieratám len také medikované krmivá, ktoré zodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a osobitným predpisom,6)
2.
uvádzať na trh len medikované krmivá, ktoré boli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 30 a podľa osobitného predpisu,6)
3.
strpieť umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do vykonania vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie ich držania.
(3)
Pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi a patogénmi a produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi sú osoby uvedené v odseku 1 ďalej povinné
a)
uvádzať na trh len zvieratá riadne identifikované, ktorým nenariadil orgán veterinárnej správy žiadne obmedzenie premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
b)
neumiestniť v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá, za ktoré nemožno poskytnúť záruky, že spĺňajú požiadavky, ktoré môže vyžadovať kupujúci,
c)
neprijať z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a pri ktorých nie je preukázateľná záruka, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
d)
neprijať do chovu, strediska alebo pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba alebo trh bez niektorej z chorôb uvedených v prílohe č. 4 alebo 5 také zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
e)
zabezpečiť na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, že na obchod alebo na zabitie sú určené len zvieratá, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v písmenách a) až d),
f)
pred uvedením na trh skontrolovať predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady a oznámiť orgánu veterinárnej správy všetky nezrovnalosti alebo odchýlky; ak ide o zmeny zdravotného stavu zvierat, izolovať podozrivé zvieratá, kým o ich uvedení na trh nerozhodne orgán veterinárnej správy,
g)
vopred oznámiť orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat alebo zárodočných produktov, alebo živočíšnych vedľajších produktov z členského štátu a ich druh,
h)
uchovávať po dobu určenú orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a predložiť ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
i)
zabezpečiť, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod získané v súlade s týmto zákonom, skontrolované, osobitne označené a označené etiketami, a aby k nim boli až po konečného príjemcu priložené certifikáty alebo iné predpísané doklady,
j)
zabezpečiť nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod zodpovedali ustanoveniam tohto zákona; laboratórne analýzy na účely potvrdenia zdravotnej neškodnosti musia byť vykonávané v akreditovaných laboratóriách,
k)
zabezpečiť, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod vyhovovali veterinárnym požiadavkám podľa tohto zákona na všetkých stupňoch produkcie, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov živočíšneho pôvodu,
l)
zabezpečiť rovnakú veterinárnu kontrolu produktov živočíšneho pôvodu určených na obchod s členskými štátmi alebo na domáci trh,
m)
strpieť umiestnenie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým nevykoná príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.
(4)
Pri dovoze alebo prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín sú osoby uvedené v odseku 1 ďalej povinné
a)
predložiť na požiadanie orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
b)
oznámiť hraničnej inšpekčnej stanici, na ktorú sa majú zvieratá predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas príchodu zvierat; to neplatí pri prevoze zvierat,
c)
predviesť zvieratá pod úradným dozorom priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak o to veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice požiada,
d)
vopred predložiť informácie o prepravovaných produktoch podľa ich druhu, ako aj ich podrobný opis v písomnej alebo elektronickej forme,
e)
strpieť umiestnenie zvierat alebo živočíšnych produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom.
(5)
Ak ide o veterinárne lieky, sú osoby uvedené v odseku 1 povinné
a)
dodržiavať pozastavenie alebo zrušenie povolení alebo schválení,
b)
strpieť umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie veterinárnych liekov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona a osobitného predpisu,6) kým sa neprijmú príslušné opatrenia.
(6)
Prevádzkovateľ schváleného strediska na zhromažďovanie zvierat alebo zberného strediska pri obchode je povinný strpieť umiestnenie zvierat nariadené veterinárnym inšpektorom podľa § 14 ods. 2 písm. a), ak sa v zbernom stredisku nenachádzajú žiadne zvieratá alebo ak nepreukáže, že v dobe nariadenej veterinárnym inšpektorom je plánovaný prísun zvierat.
(7)
Náklady spojené s umiestnením zvierat v schválenom stredisku na zhromažďovanie zvierat alebo v zbernom stredisku pri obchode podľa odseku 6 uhrádza prepravca zvierat.
(8)
Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ na zachovanie svojho schválenia podáva príslušnému orgánu (§ 6) hlásenie najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok; hlásenie je možné podať poštou, osobným doručením, elektronickou poštou alebo telefaxom a podáva sa na tlačive, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle príslušného orgánu.
(9)
Schválený chovateľ, schválený dodávateľ a schválený užívateľ je povinný viesť záznamy o zvieratách, ktoré chová, drží alebo používa vo svojom zariadení.
§ 37a
Akreditovaný vzdelávací program
(1)
Na získanie odbornej spôsobilosti osoba vykonávajúca úlohy podľa osobitného predpisu125a) absolvuje vo vzdelávacom zariadení podľa § 6 ods. 2 písm. as) akreditovaný vzdelávací program (ďalej len „vzdelávací program“) ukončený záverečnou skúškou podľa osobitného predpisu.125b) Vzor prihlášky na vzdelávací program je uvedený na webovom sídle vzdelávacieho zariadenia.
(2)
Osoba prikladá k prihláške na vzdelávací program vyhlásenie, že sa nedopustila porušenia právne záväzných aktov Európskej únie a ani všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane zvierat za posledné tri roky pred podaním prihlášky.
(3)
Vzdelávací program pozostáva z troch modulov, každý v trvaní 15 vyučovacích hodín
a)
modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,
b)
modul B – Navrhovanie postupov a projektov,
c)
modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie.
(4)
Záverečná skúška sa vykonáva v deň ukončenia vzdelávacieho programu písomnou formou.
(5)
Dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky je osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou (ďalej len „osvedčenie“) podľa osobitného predpisu,125c) ktoré vydáva vzdelávacie zariadenie podľa § 6 ods. 2 písm. as).
§ 37b
Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s postupmi na zvieratách
(1)
Osoba, ktorá navrhuje postupy a projekty, musí získať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vo vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva, a musí byť držiteľom osvedčenia na určené úkony získaného v rámci vzdelávacieho programu.
(2)
Osoba podieľajúca sa na vykonávaní postupu na zvieratách musí získať najmenej stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v príslušnom študijnom odbore alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva, a musí byť držiteľom osvedčenia na určené úkony získaného v rámci vzdelávacieho programu.
(3)
Osoba vykonávajúca usmrcovanie zvierat v zariadení schváleného chovateľa, zariadení schváleného dodávateľa alebo zariadení schváleného užívateľa musí získať stredoškolské vzdelanie v tejto disciplíne, preukázateľnú odbornú prax získanú u veterinárneho lekára a musí byť držiteľom osvedčenia na tento úkon získaného na vzdelávacom programe.
(4)
Získané vedomosti na vzdelávacom programe sa udržiavajú preškoľovaním osôb vykonávajúcich úlohy125a) každé štyri roky prostredníctvom vzdelávacích programov.
(5)
Osoby vykonávajúce úlohy sa okrem získaného osvedčenia musia celoživotne vzdelávať v danej oblasti. Za ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov je zodpovedný schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ.
(6)
Schválený chovateľ, schválený dodávateľ alebo schválený užívateľ musí zaviesť systém kontroly preukazovania požadovanej spôsobilosti zamestnancov, ktorý sa musí predložiť na požiadanie príslušnému orgánu.
(7)
Osoba vykonávajúca dohľad125d) nad osobou uvedenou v osobitnom predpise,125e) ktorá nie je držiteľom osvedčenia, musí získať najmenej vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, päťročnú prax v požadovanom odbore a musí byť držiteľom osvedčenia.
§ 37c
Hodnotenie projektu
(1)
Každé zariadenie schváleného užívateľa zriaďuje etickú komisiu na hodnotenie projektov,125f) ktoré sa v jeho zariadení vykonávajú.
(2)
Ak má schválený užívateľ schválených viac zariadení, v ktorých sa vykonávajú projekty, môže ich hodnotiť etická komisia, ktorá je zriadená pre všetky jeho zariadenia.
(3)
Štatút a rokovací poriadok etickej komisie zverejňuje schválený užívateľ na svojom webovom sídle.
§ 38
Ustanovenia o povinnostiach podľa § 37 sa vzťahujú aj na právnické osoby, orgány štátnej správy a územnej samosprávy a ich zamestnancov a zástupcov, ktorí sú oprávnení disponovať v rámci svojich činností so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, patogénmi, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu, krmivami, veterinárnymi liekmi, a na iné osoby poverené výkonom štátnej správy alebo na ich činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy, ktoré podliehajú požiadavkám podľa tohto zákona.
§ 39
Schvaľovanie, povoľovanie a registrácia prevádzkarní, zariadení a činnosti
(1)
Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pripravuje, distribuuje a uvádza na trh medikované krmivá, je povinná pred začatím činnosti požiadať orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti.
(2)
Orgán veterinárnej správy schváli alebo povolí prevádzkareň, zariadenie alebo činnosť na základe žiadosti fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby podľa odseku 1, ak spĺňa priestorové, technické, materiálne, personálne a iné podmienky na požadovaný druh a rozsah činností ustanovený osobitnými predpismi.126)
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)
adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta vykonávania činnosti, pre ktoré sa žiada schválenie alebo povolenie,
c)
druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d)
meno a adresu osoby zodpovednej za činnosti podľa odseku 1,
e)
ďalšiu dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie podmienok uvedených v odseku 2,
f)
súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva, ak ide o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) – všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) – všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) – všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) – všetky druhy; mačkovité (Felidae) – všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae).
(4)
Ak orgán veterinárnej správy alebo ústav kontroly veterinárnych liečiv zistí, že prevádzkareň alebo zariadenie spĺňa podmienky uvedené v odseku 2, vydá rozhodnutie, ktorým schváli prevádzkareň, zariadenie alebo povolí činnosť. Proti rozhodnutiu o schválení alebo povolení sa nemožno odvolať. Účinky právoplatného rozhodnutia nastávajú dňom doručenia rozhodnutia o schválení alebo povolení.
(5)
Ak orgány uvedené v odseku 4 zistia, že podmienky uvedené v odseku 2 nie sú splnené, rozhodnú o zamietnutí žiadosti o schválenie alebo žiadosti o povolenie.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na schvaľovanie hraničných inšpekčných staníc a na schvaľovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, schvaľovanie alebo povoľovanie kontrolných miest pri preprave zvierat, trhov so zvieratami, zberných stredísk zvierat, inseminačných staníc, tímov na odber embryí a prenos embryí, miest alebo zariadení na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov určených na prepravu zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, sprostredkovania nákupu a predaja zvierat, prevádzkarní na získavanie násadových vajec, jednodňových kurčiat, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny, prepravcov zvierat, dopravné prostriedky na prepravu zvierat nad osem hodín, pokusných zariadení, chovných zariadení pokusných zvierat a dodávateľských zariadení pokusných zvierat a zariadení uvedených v § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode, schvaľovanie stredísk na zhromažďovanie zvierat a na schvaľovanie postupov na zvieratách a osobitné povoľovanie zberných stredísk a garbiarní podľa § 8 ods. 3 písm. t) chovné zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat.
(7)
Povinnosť podľa odseku 3 písm. f) sa vzťahuje na všetky právnické osoby, fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ktoré vlastnia, držia alebo chovajú nebezpečného živočícha.
(8)
Ak po vydaní schválenia alebo povolenia dôjde k zmene vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne, zariadenia alebo fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá prevádzkuje činnosti podľa odseku 6, je nový vlastník, užívateľ alebo osoba, ktorá prevádzkuje činnosti, povinná oznámiť túto skutočnosť orgánu veterinárnej správy, ktorý rozhodol o schválení alebo povolení prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti podľa odsekov 1 a 6. Príslušný orgán veterinárnej správy po kontrole na mieste, ktorou sa preukáže splnenie požiadaviek uvedených v odseku 9, vydá novému vlastníkovi alebo užívateľovi rozhodnutie o schválení alebo pozastavení prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti podľa odsekov 1 a 6.
(9)
Oznámenie podľa odseku 8 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
b)
adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta vykonávania činnosti, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení alebo povolení,
c)
meno a adresu osoby zodpovednej za činnosti podľa odseku 1,
d)
čestné vyhlásenie, že bude vykonávať činnosti rovnakého druhu a v rovnakom rozsahu, v akom bolo vydané rozhodnutie o schválení alebo povolení pre predchádzajúceho vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne, zariadenia alebo pre fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá prevádzkuje činnosti podľa odseku 6,
e)
úradne osvedčený doklad preukazujúci oprávnené užívanie prevádzkarne,
f)
aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra.
(10)
Ak po vydaní rozhodnutia o schválení alebo povolení dôjde k podstatným zmenám podmienok prevádzkarne alebo zariadenia, na ktorých základe bolo rozhodnutie vydané, alebo k zmene rozsahu alebo druhu vykonávanej činnosti, je vlastník, užívateľ alebo fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje činnosti podľa odseku 6, povinná podať žiadosť podľa odseku 3 a podrobiť sa novému schvaľovaniu alebo povoľovaniu.
(11)
Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo povolení prevádzkarne, zariadenia alebo činností úradné číslo podľa druhu prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti, ktorým sa tieto jednoznačne identifikujú. Pridelenie úradného čísla a zapísanie do zoznamu uvedeného v odseku 11 štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne písomne oznámi právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorej bolo schválenie alebo povolenie vydané.
(12)
Štátna veterinárna a potravinová správa vedie zoznamy prevádzkarní, zariadení a činností uvedených v odsekoch 1 a 6, ktoré boli schválené alebo povolené.
(13)
Prevádzkarne, zariadenia alebo fyzické osoby-podnikatelia alebo právnické osoby, ktorým bola povolená činnosť, držitelia, príjemcovia zásielok zvierat, násadových vajec, živočíšnych vedľajších produktov v miestach určenia pri obchode, prepravcovia, dovozcovia alebo iné osoby oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu, ktorých činnosti podliehajú veterinárnym kontrolám pri premiestňovaní zvierat a zárodočných produktov, obchode so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6, spracovatelia surovín živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú určené na výživu ľudí, a prevádzkarne podľa § 8 ods. 3 písm. s), sú povinní vopred ohlásiť začatie a skončenie svojej činnosti štátnej veterinárnej a potravinovej správe a kópiu ohlásenia predložiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. V ohlásení uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až d); register ohlásení vedie štátna veterinárna a potravinová správa.
Registrácia a schvaľovanie prevádzkovateľov, prevádzkarní a závodov pre živočíšne vedľajšie produkty
§ 39a
(1)
Prevádzkovateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie podľa osobitného predpisu,126a) je povinný pred začatím činnosti v akomkoľvek štádiu výroby, prepravy, nakladania, spracovania, skladovania, uvádzania na trh, distribúcie, používania a odstraňovania živočíšnych vedľajších produktov, požiadať štátnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu každej prevádzkarne, ktorá je pod ich kontrolou.
(2)
V žiadosti o registráciu musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c).
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu, pridelí každej registrovanej prevádzkarni, závodu alebo prevádzkovateľovi úradné číslo a zapíše ich do zoznamu registrovaných prevádzkarní, prevádzkovateľov alebo závodov. Štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje a vedie v určenej forme aktuálny zoznam registrovaných prevádzkarní, prevádzkovateľov alebo závodov.
§ 39b
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,126b) je povinný pred začatím činnosti požiadať príslušný orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo závodu.
(2)
V žiadosti o schválenie musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3.
(3)
Na schvaľovanie prevádzkarne podľa tohto ustanovenia sa primerane vzťahuje § 41 ods. 13 a 20.
§ 39c
Pozastavenie a zrušenie schválenia
(1)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení schválenia alebo zrušení schválenia prevádzkarne pre živočíšne vedľajšie produkty nemá odkladný účinok.
(2)
Po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia odníme štátna veterinárna a potravinová správa prevádzkarni pridelené úradné číslo a vyčiarkne ju zo zoznamu vedeného podľa § 39 ods. 11.
(3)
Na zrušenie schválenia sa použije § 43 ods. 5.
§ 40
Registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu
(1)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v odsekoch 3 a 4 sú povinní požiadať územne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu každej prevádzkarne, ktorá je pod ich kontrolou.
(2)
V žiadosti o registráciu podľa odseku 1 musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c) o jednotlivých prevádzkarňach a meno, priezvisko a adresa alebo kontakt na zodpovednú osobu za hygienu operácií v každej prevádzkarni, a ak je to vhodné, aj na zamestnanca zodpovedného za dozor127) nad osobami, ktoré zaobchádzajú s potravinami živočíšneho pôvodu. Údaje o druhu a rozsahu činnosti vykonávanej v prevádzkarni, pre ktorú sa žiadosť o registráciu predkladá, uvedie žiadateľ v súlade s odsekmi 3 a 4. Žiadosť o registráciu farmového chovu zveri upraví osobitý predpis.127a)
(3)
Registrácia podľa tohto zákona a osobitných predpisov128) sa vyžaduje pre
a)
prevádzkarne, ktoré vykonávajú
1.
len prvovýrobu,129) ktorou je na účely tohto zákona produkcia, chov alebo odchov prvotných produktov130) živočíšneho pôvodu vrátane zberu prvotných produktov živočíšneho pôvodu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím, ako aj lovu, výlovu, rybolovu a zberu voľne žijúcich zvierat,
2.
operácie a činnosti súvisiace s prvovýrobou, ktorými sú preprava, skladovanie a manipulácia s prvotnými produktmi živočíšneho pôvodu v mieste ich produkcie, ak tá podstatne nemení ich povahu, preprava zvierat produkujúcich potraviny na trh, na bitúnok alebo medzi farmami, prepravné operácie na dodávanie prvotných produktov živočíšneho pôvodu, ktorých povaha sa podstatne nezmenila z miesta ich produkcie do prvej prevádzkarne určenia, ak ide o produkty rybolovu a voľne žijúcu zver,
b)
prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu priamo konečným spotrebiteľom alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov,
c)
prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré priamo dodávajú toto mäso ako čerstvé mäso konečnému spotrebiteľovi,
d)
užívateľov poľovného revíru,106) ktorí dodávajú malé množstvá ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny z voľne žijúcej zveri priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré ju priamo dodávajú konečnému spotrebiteľovi,
e)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení poskytujúcich stravovacie služby, ktoré vykonávajú
1.
výlučne len skladovanie alebo prepravu potravín živočíšneho pôvodu a nevykonávajú operácie, na ktoré musia byť prevádzkarne podľa § 41 schválené; na toto skladovanie alebo prepravu sa vzťahujú špecifické teplotné požiadavky podľa osobitného predpisu,131)
2.
činnosti a operácie podľa § 41 ods. 5 písm. u), ale tie sú len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou danej maloobchodnej prevádzkarne,
f)
ostatné maloobchodné prevádzkarne, ktoré nevykonávajú výrobné operácie, na ktoré sa vzťahuje schvaľovanie podľa § 41 ods. 5 a ktoré môžu byť zaregistrované podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu67) okrem zariadení poskytujúcich stravovacie služby,
g)
podnikateľov špecializovaných na obchod s potravinami, ktorí zabezpečujú sprostredkovateľské operácie a prepravné operácie s produktmi živočíšneho pôvodu medzi dodávateľmi alebo pre maloobchodné prevádzkarne.
(4)
Činnosťami podľa odseku 3 písm. a) sú:
a)
produkcia, chov alebo odchov zvierat produkujúcich potraviny a všetky s tým spojené činnosti, ako je preprava zvierat produkujúcich mäso na trh, na bitúnok alebo preprava zvierat medzi farmami,
b)
produkcia, chov alebo odchov slimákov na farme, ich preprava na trh alebo do prevádzkarne na spracovanie,
c)
dojenie a skladovanie mlieka na farme,
d)
produkcia (znáška) vajec a ich zber v priestoroch prvovýrobcu,
e)
lov, manipulácia a preprava voľne žijúcich sladkovodných rýb,
f)
produkcia, chov, odchov a výlov rýb určených na ľudskú spotrebu na farmách akvakultúr a ich preprava v živom stave medzi farmami alebo z miesta produkcie do prvej prevádzkarne určenia s cieľom uvedenia na trh,
g)
lov, usmrcovanie a vyvrhnutie na mieste voľne žijúcej zveri, jej preprava do prevádzkarne na manipuláciu so zverou, ako aj uchovávanie a sústreďovanie ulovenej voľne žijúcej zveri v zbernom stredisku pred jej prepravou do prevádzkarne na manipuláciu so zverou,
h)
produkcia, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev,
i)
produkcia, chov alebo odchov zveri vo farmových chovoch.
(5)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu a na základe údajov v žiadosti o registráciu vypracuje a vedie vo svojej územnej pôsobnosti v určenej forme aktuálny zoznam zaregistrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov podľa tohto zákona a osobitného predpisu.67) Predkladá údaje o zaregistrovaných prevádzkarňach vo forme a frekvencii, ktorú určí štátna veterinárna a potravinová správa.
(6)
Prevádzkovatelia zaregistrovaných potravinárskych prevádzkarní musia bezodkladne oznamovať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe všetky závažné zmeny v činnostiach prevádzkarní, ktoré podľa tohto zákona kontroluje vrátane uzavretia existujúcej prevádzkarne, prerušenia alebo ukončenia jej činnosti.
§ 41
Schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu
(1)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu uvádzať na trh produkty živočíšneho pôvodu, len ak boli vyrobené, pripravené a manipulovalo sa s nimi v prevádzkarniach, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky podľa osobitného predpisu132) a boli schválené alebo podmienečne schválené, ak sa to vyžaduje podľa tohto zákona a osobitného predpisu.133)
(2)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú vykonávať v prevádzkarniach, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na schválenie podľa odsekov 1 a 5, príslušnú činnosť dovtedy, kým príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nevydá po osobitne vykonanej veterinárnej kontrole (ďalej len „osobitná kontrola“) prevádzkarne rozhodnutie o schválení na príslušnú činnosť alebo činnosti134) alebo rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne na príslušnú činnosť alebo činnosti.134)
(3)
Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí podať žiadosť o schválenie každej prevádzkarne pod jeho kontrolou na príslušnú činnosť alebo činnosti územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
(4)
V žiadosti o schválenie každej prevádzkarne musia byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c) a meno, priezvisko a adresa osoby zodpovednej za hygienu operácií v prevádzkarni, meno a priezvisko osoby zodpovednej za dobré podmienky zvierat a údaje podľa osobitného predpisu.134a) K žiadosti sa musí pripojiť úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra a výpis z listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy prevádzkarne a pred osobitnou kontrolou vykonanou na schválenie prevádzkarne, prípadne počas nej, musí prevádzkovateľ predložiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe spôsobom, ktorý určí štátna veterinárna a potravinová správa podľa § 6 ods. 2 písm. ae) ďalšiu dokumentáciu,41) ako aj dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie príslušných podmienok a požiadaviek podľa osobitných predpisov.128) Údaje o druhu a rozsahu činnosti v prevádzkarni, na ktorú sa žiada schválenie, uvedie žiadateľ podľa odseku 5.
(5)
Schválenie podľa tohto zákona a osobitných predpisov126) sa vyžaduje pre
a)
bitúnky, na ktorých sa zabíjajú domáce kopytníky, hydina, zajacovité zvieratá a zver z farmových chovov, ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu; osobitné zariadenia vyhradené na zabíjanie chorých a podozrivých kopytníkov a zariadenia na zabíjanie hydiny na farme,
b)
rozrábkarne mäsa,
c)
prevádzkarne na manipuláciu so zverou,
d)
zber vajec od prvovýrobcov na dodávanie triediarňam vajec, trhom, ktoré dodávajú výlučne veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne vajec alebo potravinárskemu priemyslu a triediarne vajec, ktoré triedia vajcia podľa kvality alebo podľa kvality a hmotnosti,
e)
zberné strediská surového mlieka,
f)
prevádzkarne na výrobu mäsových prípravkov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa,
g)
prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov,
h)
prevádzkarne, ktoré manipulujú s produktmi rybolovu,135) upravujú ich, mechanicky separujú, zmrazujú, spracúvajú alebo ich skladujú za regulovaných teplotných podmienok skladovania okrem operácií uvedených v § 40 ods. 3 písm. a) a odseku 4 písm. f),
i)
prevádzkarne, v ktorých sa
1.
spracúva surové mlieko na tepelne ošetrené mlieko a vyrábajú sa mliečne výrobky zo surového mlieka, balí surové mlieko na priamu ľudskú spotrebu v surovom stave do obalov určených pre konečného spotrebiteľa a skladuje sa okrem prevádzkarní prvovýroby [§ 40 ods. 4 písm. c)], v ktorých sa balí a skladuje surové mlieko určené do mliečnych predajných automatov,
2.
vyrábajú mliečne výrobky z už vyrobených spracovaných mliečnych výrobkov alebo výrobkov vyrobených zo surového mlieka,
j)
prevádzkarne na výrobu vaječných výrobkov a získavanie tekutých vajec,
k)
prevádzkarne, ktoré upravujú žabie stehienka a slimáky,
l)
strediská na zber surovín na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov a prevádzkarne na ich spracúvanie a na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov,
m)
prevádzkarne, ktoré ošetrujú žalúdky, mechúre a črevá,
n)
prevádzkarne na výrobu želatíny,
o)
prevádzkarne na výrobu kolagénu,
p)
prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber a balenie medu okrem zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa včelstiev podľa § 40 ods. 4 písm. h),
q)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby,
1.
ktoré vykonávajú činnosti uvedené v písmene i),
2.
v ktorých sa spracúvajú vajcia, rôzne zložky vajec, zmesí vajec alebo tekuté vajcia okrem maloobchodných prevádzkarní, ktoré ich spracúvajú na potraviny, ktoré obsahujú tiež produkty rastlinného pôvodu a ktoré sú pred spotrebou tepelne ošetrené alebo inak spracované spôsobom, ktorý zaručuje účinné odstránenie patogénnych mikroorganizmov alebo ich zníženie na prijateľnú úroveň,
r)
prevádzkarne, ktoré vykonávajú vybaľovanie produktov živočíšneho pôvodu z priameho obalu a ich prebaľovanie do nového priameho obalu, prípadne aj spojené s inými operáciami, ako je krájanie, delenie alebo plátkovanie okrem maloobchodných prevádzkarní podľa § 40 ods. 3 písm. e) druhého bodu,
s)
prevádzkarne na skladovanie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky skladovania okrem skladov, ktoré sú súčasťou maloobchodných prevádzkarní, ktoré dodávajú potraviny živočíšneho pôvodu len priamo konečným spotrebiteľom alebo maloobchodným pobočkám,
t)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú výrobné operácie, ako sú rozrábanie mäsa, výroba mletého mäsa a mäsových prípravkov,
u)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú činnosti a operácie uvedené v písmenách b) až r) na účel dodávania potravín živočíšneho pôvodu iným prevádzkarňam a toto dodávanie nie je len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou danej maloobchodnej prevádzkarne,
v)
ďalšie prevádzkarne.136)
(6)
Schválenie sa nevyžaduje pre prevádzkarne a fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú len činnosti podľa § 40 ods. 3 a 4 a ďalej pre
a)
prvovýrobu na súkromné domáce použitie produktov živočíšneho pôvodu,
b)
domácu prípravu, manipulovanie alebo skladovanie na súkromnú domácu spotrebu produktov živočíšneho pôvodu,
c)
prípravu, manipulovanie alebo skladovanie na účely priameho podávania produktov živočíšneho pôvodu konečným spotrebiteľom na mieste v maloobchodných prevádzkarniach, ktoré poskytujú stravovacie služby,
d)
prevádzkarne, ktoré vyrábajú, pripravujú alebo manipulujú len s potravinami, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu a zároveň aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (ďalej len „zložené potraviny“); spracované produkty živočíšneho pôvodu používané na prípravu takýchto zložených potravín, musia byť získané a musí sa s nimi manipulovať v prevádzkarniach schválených alebo registrovaných podľa tohto zákona a v súlade s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,10)
e)
prevádzkarne, ktoré skladujú produkty živočíšneho pôvodu, ktoré si nevyžadujú regulované teplotné podmienky skladovania a sklady živočíšneho pôvodu, ktoré vykonávajú veľkodistribučné činnosti limitované len na prepravu a skladovanie, okrem chladiarenského alebo mraziarenského skladovania mäsa.
(7)
Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku pri osobitnej kontrole na schválenie podľa odsekov 2 a 4 preukáže, že prevádzkareň spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov128) a iné príslušné požiadavky potravinového práva,9) regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie, ktorým prevádzkareň na príslušné činnosti schváli.
(8)
Ak prevádzkareň na základe výsledkov osobitnej kontroly podľa odsekov 2 a 4 spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia, ale nespĺňa ostatné hygienické požiadavky podľa odseku 7 alebo tie ešte nemôže nová prevádzkareň vykonávať a zaviesť, môže regionálna veterinárna a potravinová správa vydať rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne na príslušné činnosti na určitý čas, najdlhšie však na tri mesiace.
(9)
Ak pri nasledujúcej osobitnej kontrole vykonanej do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o podmienečnom schválení podľa odseku 8 prevádzkovateľ preukáže regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, že prevádzkareň už spĺňa všetky ostatné príslušné hygienické požiadavky podľa odseku 7, regionálna veterinárna a potravinová správa vydá prevádzkarni rozhodnutie, ktorým ju bez podmienok a bez časového obmedzenia schváli na všetky príslušné činnosti.
(10)
Ak ani pri nasledujúcej osobitnej kontrole vykonanej do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o podmienečnom schválení podľa odseku 8 prevádzkareň nespĺňa niektoré hygienické požiadavky podľa odseku 7, ale z výsledku tejto veterinárnej kontroly je zjavné, že prevádzkovateľ dosiahol zreteľný pokrok v ich plnení, môže regionálna veterinárna a potravinová správa na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku vydať rozhodnutie, ktorým predĺži podmienečné schválenie podľa odseku 8 vo veciach, ktoré sa týkajú ešte nesplnených požiadaviek, najdlhšie však na ďalšie tri mesiace tak, aby celková doba podmienečného schválenia podľa tohto ustanovenia a odseku 8 nebola dlhšia ako šesť mesiacov.
(11)
Proti rozhodnutiu o schválení sa nemožno odvolať; účinky právoplatného rozhodnutia nastávajú dňom doručenia rozhodnutia o schválení. Proti rozhodnutiu o podmienečnom schválení sa možno odvolať podľa osobitného predpisu.137)
(12)
Regionálna veterinárna a potravinová správa rozhodnutím zamietne žiadosť o
a)
schválenie prevádzkarne podľa odsekov 3 a 4, ak pri osobitnej kontrole na schválenie v prevádzkarni zistí, že nie sú splnené hygienické požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenie podľa odseku 8,
b)
predĺženie platnosti podmienečného schválenia podľa odseku 10, ak prevádzkovateľ nepreukáže pokrok v plnení ostatných hygienických požiadaviek podľa odseku 10, alebo ak nepreukáže splnenie týchto požiadaviek v lehotách určených regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v rozhodnutí podľa odseku 8 alebo odseku 10.
(13)
Ak po vydaní rozhodnutia o schválení prevádzkarne dôjde k zmene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, prevádzkarne, je nový prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný podať žiadosť o schválenie podľa odseku 4 a podrobiť sa novému schvaľovaniu podľa odsekov 7 až 10. Pri zmenách posudzovaných hygienických podmienok schválenej prevádzkarne alebo pri zmene rozsahu a druhu vykonávanej činnosti je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa odseku 2 povinný podať žiadosť podľa odseku 4 a podrobiť sa novému schvaľovaniu prevádzkarne alebo jej časti dotknutej zmenami hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmenami v rozsahu a druhu vykonávanej činnosti.
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia o podmienečnom schválení každej prevádzkarni schvaľovacie číslo, ktoré môže byť doplnené kódmi označujúcimi druhy produktov živočíšneho pôvodu, a zapíše prevádzkareň do príslušného zoznamu alebo zoznamov podľa § 6 ods. 2 písm. l) vedených a sprístupňovaných hlavným veterinárnym lekárom podľa § 6 ods. 5 písm. e) ostatným členským štátom a verejnosti spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.138)
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 a 20 sa vzťahujú aj na
a)
prevádzkarne, ktoré uvádzali na trh produkty živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu,139) ale na ktoré sa podľa doterajších právnych predpisov, ktorými sa upravovali veterinárne požiadavky podľa § 3, nevzťahovala požiadavka na schválenie,
b)
prevádzkarne, ktoré uvádzali produkty živočíšneho pôvodu výlučne na domáci trh bezprostredne pred uplatnením osobitného predpisu31) a ktoré boli povolené v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa doterajších právnych predpisov,
c)
mliekarne na ošetrenie mlieka a mliekarne na spracovanie mlieka, ktoré spracúvajú menej ako dva milióny litrov mlieka ročne, balia, skladujú alebo inak manipulujú s mliekom alebo mliečnymi výrobkami určenými na uvádzanie na trh, štandardizačné stredisko a zberné strediská surového mlieka pri jeho uvádzaní na trh, pri vývoze do členských štátov a pri obchode s členskými štátmi, ktoré boli schválené v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa doterajších právnych predpisov.
(16)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 a 7 až 12 sa nevzťahujú na činnosti prevádzkarní schválených na obchod s produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi alebo na vývoz produktov živočíšneho pôvodu do členských štátov podľa doterajších predpisov, ak boli v prevádzke bezprostredne pred uplatnením osobitného predpisu,31) okrem prevádzkarní podľa odseku 6 písm. e), ktoré vykonávajú chladiarenské alebo mraziarenské skladovanie mäsa, a prevádzkarní podľa odseku 15 písm. c).
(17)
Prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber, dodávanie a triedenie vajec podľa odseku 5 písm. d), schvaľuje regionálna veterinárna a potravinová správa podľa osobitného predpisu,140) a tieto prevádzkarne používajú ako identifikačné značky rozlišovacie čísla podľa tohto osobitného predpisu.141)
(18)
Pri schvaľovaní prevádzkarní, ktoré vyrábajú potraviny živočíšneho pôvodu s tradičnými vlastnosťami,142) môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť jednotlivé výnimky z hygienických požiadaviek.143)
(19)
Prevádzkovatelia salašov, ktorými sú zariadenia, ktoré sú produkčným hospodárstvom a zároveň mliekarňou na spracovanie mlieka, v ktorej sa vyrába ovčí hrudkový syr zo surového ovčieho mlieka, sú povinní pred každou novou sezónou vopred ohlásiť začatie činnosti príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Túto činnosť môžu začať vykonávať až po kontrole uskutočnenej príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak sa preukáže, že prevádzkareň spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia.
(20)
Ak po vydaní rozhodnutia o schválení prevádzkarne dôjde k zmene obchodného mena prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, pre ktorého bolo vydané rozhodnutie o schválení prevádzkarne alebo dôjde k zmene jeho sídla, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy, ktorý rozhodol o schválení prevádzkarne. V oznámení je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný uviesť údaje podľa § 39 ods. 8. Príslušný orgán veterinárnej správy po kontrole na mieste, ktorou sa preukáže splnenie požiadaviek podľa § 39 ods. 8, vydá prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku rozhodnutie o schválení prevádzkarne.
§ 42
Pozastavenie a zrušenie schválenia a povolenia
(1)
Ak orgán veterinárnej správy zistí, že fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v § 39 ods. 1 neplní podmienky podľa § 39 ods. 2, alebo zistí iné nedostatky v dodržiavaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 alebo požiadaviek podľa osobitných predpisov,5) a ak ním uložené opatrenia na ich odstránenie neboli vykonané, rozhodnutím pozastaví schválenie alebo povolenie na príslušný druh činnosti, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené, a zároveň určí lehotu na ich odstránenie.
(2)
Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba v určenej lehote nedostatky neodstráni alebo ak prestane vykonávať činnosť, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o schválení alebo povolení, príslušný orgán veterinárnej správy zruší rozhodnutím schválenie alebo povolenie.
(3)
Ak ide o činnosti producentov alebo distribútorov medikovaných krmív, pozastaví ústav kontroly veterinárnych liečiv rozhodnutím schválenie alebo povolenie po zistení nedostatkov bezodkladne.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu veterinárnej správy alebo ústavu kontroly veterinárnych liečiv o pozastavení alebo o zrušení schválenia alebo povolenia nemá odkladný účinok.
(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia alebo povolenia odníme prevádzkovateľovi pridelené úradné číslo a vyčiarkne ho zo zoznamu uvedeného v § 39 ods. 11.
§ 43
Pozastavenie a zrušenie schválenia prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu
(1)
Ak ide o prevádzkarne schválené podľa § 41 alebo doterajších právnych predpisov a prevádzkarne podľa § 41 ods. 15 písm. c), príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa pri vykonávaní veterinárnych kontrol podľa tohto zákona a osobitných predpisov138) preveruje dodržiavanie hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu.132)
(2)
Ak regionálna veterinárna a potravinová správa pri vykonávaní veterinárnych kontrol zistí závažné nedostatky dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu132) alebo iné závažné porušenie požiadaviek potravinového práva alebo iných požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,5) alebo ak musela opakovane pozastaviť výrobu v prevádzkarni a prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nie je schopný poskytnúť dostatočné záruky alebo dodržiavať opatrenia uložené regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o hygienu ďalšej produkcie alebo manipulácie s produktmi živočíšneho pôvodu, začne regionálna veterinárna a potravinová správa voči prevádzkovateľovi správne konanie vo veci zrušenia rozhodnutia o schválení prevádzkarne a prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku rozhodnutím schválenie zruší.
(3)
Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže zaručiť, že v dohodnutom termíne nedostatky podľa odseku 2 alebo iné nedostatky odstráni a regionálna veterinárna a potravinová správa považuje jeho záruky za dostatočné, môže schválenie prevádzkarne rozhodnutím dočasne pozastaviť.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení schválenia alebo pozastavení schválenia podľa odsekov 2 a 3 nemá odkladný účinok. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je povinný dodržiavať každé zrušenie alebo pozastavenie schválenia prevádzkarne vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(5)
Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku ukončí vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o schválení, oznámi to bezodkladne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá zruší schválenie. Rozhodnutie o schválení zruší aj vtedy, ak prevádzkovateľ nevykonáva danú činnosť nepretržite po dobu 24 mesiacov.
(6)
Po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia odníme štátna veterinárna a potravinová správa prevádzkarni pridelené schvaľovacie číslo a vyčiarkne ho zo zoznamu vedeného a sprístupňovaného ostatným členským štátom a verejnosti podľa § 41 ods. 14.
(7)
Ustanovenia odsekov 2 až 6 sa vzťahujú aj na prevádzkarne uvedené v § 41 ods. 15 písm. b) a c).
§ 44
Záväzný posudok
(1)
Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,144) ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na
a)
chov alebo držanie zvierat,
b)
výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá,
c)
prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív,
d)
ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.
(2)
Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa § 40 a pri zmene v ich prevádzkovaní.
(3)
Záväzný posudok štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať
a)
k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte nepoužívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, príprave medikovaných krmív, alebo ak ide o nakladanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov,
b)
v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,144) ak sa týka stavieb, ktoré sú určené na výkon hraničnej veterinárnej kontroly,
c)
k návrhom na uvedenie na trh nových zariadení, látok a postupov, ktoré sa používajú na zabíjanie alebo usmrcovanie zvierat, pri ich zavedení a uvedení do prevádzky.
(4)
Všeobecný predpis o správnom konaní137) sa nevzťahuje na vydanie záväzného posudku podľa odseku 1 a odseku 3 písm. b).
(5)
Orgán veterinárnej správy sa vyjadruje k územným plánom. Na vyjadrenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.137) V konaniach uvedených v odseku 1 a odseku 3 písm. b) sú orgány veterinárnej správy dotknutými orgánmi.145)
PIATA ČASŤ
Úhrada nákladov a strát pri výskyte chorôb zvierat a poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
§ 45
(1)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 alebo choroba včiel a rýb uvedená v prílohe č. 4, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu145a) na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami. Úhradu nákladov a strát pre jedného chovateľa zvierat je možné poskytnúť do 100 % nákladov a strát, najviac do 1 000 000 eur.
(2)
Chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa odseku 1, ak
a)
splnil povinnosť hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie na chorobu zvierat,
b)
dodržiava povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy pred výskytom alebo podozrením na výskyt chorôb zvierat,
c)
dodržiava povinnosti na kontrolu chorôb zvierat uložené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,146)
d)
splnil tieto nariadené opatrenia:
1.
izoláciu chovu od okamihu vzniku podozrenia na chorobu,
2.
usmrtenie vnímavých druhov zvierat, ktoré sú choré alebo kontaminované chorobou alebo ktoré sú podozrivé z choroby alebo podozrivé z kontaminácie chorobou, a zničenie ich tiel; ak ide o mor hydiny, tieto opatrenia sa vzťahujú aj na zničenie vajec,
3.
zničenie kontaminovaných krmív a kontaminovaných zariadení, ak tieto zariadenia nemožno dezinfikovať,
4.
čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu chovu a zariadenia chovu,
5.
vymedzenie ochranných pásiem ohniska choroby,
6.
dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu infekcie,
7.
dodržanie lehoty od usmrtenia a odstránenia zvierat z chovu po opätovné obnovenie chovu.
(3)
Ak ide o nariadené opatrenia, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa odseku 1, ak splnil opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c) a písmena d) prvého, piateho a šiesteho bodu.
(4)
Ak ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára rozhodne o očkovaní zvierat proti niektorej z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, očkovacia látka a výkon očkovania sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.145a)
(5)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne pseudomor hydiny, podporu na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami možno poskytnúť podľa odsekov 1 a 2; očkovacia látka a očkovanie sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu,145a) len ak o úhrade nákladov na očkovanie rozhodne ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára.
(6)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne zoonóza, ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára v záujme ochrany zdravia ľudí rozhodne o uplatnení ustanovení odsekov 1 a 2.
(7)
V prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9 sa veterinárnym lekárom, ktorí sú priamo riadení podľa § 6 ods. 5 písm. a) prvého bodu, poskytne náhrada za vykonanie odborných veterinárnych činností potrebných na eradikáciu choroby.
§ 46
Národný program eradikácie chorôb zvierat
Na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat uvedených v prílohách č. 4 a 5 a podľa osobitného predpisu67a) schvaľuje ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára národné programy eradikácie chorôb zvierat.
§ 47
Poplatky za vykonávanie veterinárnej inšpekcie a veterinárnej kontroly
(1)
Poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol podľa osobitného predpisu148) sú povinní platiť
a)
vlastníci a držitelia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších produktov za veterinárnu kontrolu v mieste pôvodu pri ich obchode vykonávanú podľa § 32 ods. 2 až 6,
b)
vlastníci alebo užívatelia prevádzkarní a zariadení na produkciu, spracovanie a skladovanie produktov živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu148) za vykonávanie veterinárnych prehliadok, inšpekcií a kontrol produktov živočíšneho pôvodu,
c)
dovozcovia alebo osoby zodpovedné za zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu podľa § 21 a 25 za vykonávanie veterinárnej kontroly a inšpekcie pri ich dovoze podľa § 35 na hraničnej inšpekčnej stanici,
d)
vlastníci alebo držitelia zvierat produkujúcich potraviny alebo spracovatelia produktov živočíšneho pôvodu za veterinárnu kontrolu zvierat, násadových vajec a produktov živočíšneho pôvodu pri monitorovaní látok a ich rezíduí podľa § 27,
e)
vlastníci zvierat a držitelia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu za veterinárnu kontrolu pri ich vývoze do tretích krajín.
(2)
Poplatky za vykonávanie veterinárnych kontrol a inšpekcií sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Ak sa na základe rozboru úradnej vzorky podľa § 12 ods. 2 písm. h) zistí, že produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty alebo krmivá nezodpovedajú požiadavkám tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo osobitných predpisov,149) kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť príslušnému orgánu výdavky spojené s odberom vzorky a jej rozborom a je povinný uhradiť aj výdavky na všetky činnosti, ktoré prekračujú rámec bežných kontrolných činností, ktoré zahŕňajú odber a analýzu vzoriek, ako aj iné kontroly potrebné na zistenie rozsahu nedodržiavania veterinárnych požiadaviek, overenie uskutočnených nápravných opatrení, preukázanie nedodržania veterinárnych požiadaviek alebo jeho zistenie a odber vzoriek podľa § 15 ods. 3.
(4)
Ak má zistenie nedodržania veterinárnych požiadaviek za následok nutnosť vykonania veterinárnych kontrol, ktoré prekračujú rámec bežnej kontrolnej činnosti príslušného orgánu veterinárnej správy,150) prevádzkovateľ zodpovedný za nedodržanie veterinárnych požiadaviek je povinný uhradiť príslušnému orgánu veterinárnej správy výdavky spojené s dodatočnými veterinárnymi kontrolami alebo ich môže uhradiť vlastník alebo držiteľ tovaru.
(5)
Všetky výdavky na opatrenia v prípade nedodržania veterinárnych požiadaviek podľa § 6 ods. 2 písm. g) a odseku 5 písm. i), § 8 ods. 3 písm. d) a e), § 14 ods. 2 písm. c) a e) a podľa § 34 a § 35 ods. 9 uhrádza príslušnému orgánu veterinárnej správy prevádzkovateľ zodpovedný za nedodržanie veterinárnych požiadaviek.
ŠIESTA ČASŤ
PRIESTUPKY, PORIADKOVÁ POKUTA A INÉ SPRÁVNE DELIKTY
§ 48
Priestupky
(1)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur, ak
a)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi registra hospodárskych zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktorý sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,
b)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy pri obchode so zvieratami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi a násadovými vajciami predpokladaný dátum príchodu zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, alebo vedľajších živočíšnych produktov z členského štátu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo,
c)
neuchováva pri obchode so zvieratami, násadovými vajciami a živočíšnymi vedľajšími produktmi najmenej šesť mesiacov alebo po dobu určenú orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
d)
sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií alebo iných úradných úkonov v rámci veterinárnej správy alebo nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenia, alebo nevykoná opatrenie príslušného orgánu veterinárnej správy na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
f)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu.150a)
(2)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 300 eur do 800 eur, ak
a)
nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších produktov orgánu veterinárnej správy certifikáty a doklady, neohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu podľa prílohy č. 4, alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,
b)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy, ak ide o výskyt choroby podľa prílohy č. 4 alebo pri podozrení na túto chorobu alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,
c)
nezdrží sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie, a preukázateľne nepoučí osoby, ktoré konajú na jeho zodpovednosť, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
d)
nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzanie na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
e)
umiestni pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá alebo násadové vajcia bez záruky splnenia požiadavky na základe klasifikácie chovu vyžadovanej kupujúcim,
f)
prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami do chovu, strediska alebo pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5, také zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
g)
nestrpí pri obchode umiestnenie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým neprijme príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona,
h)
neplní povinnosť súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,
i)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu určené na súkromnú domácu spotrebu bez splnenia podmienok podľa § 37,
j)
pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa,
k)
prijme z priamej dodávky alebo od sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat podľa § 22,
l)
nepredloží príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat a reálne vyplnený plán prepravy,
m)
nenahlási vopred príslušnému orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo,
n)
nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu,
o)
nepredloží orgánu veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín,
p)
uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)
q)
dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)
r)
nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78g)
s)
nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu.78h)
(3)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak
a)
neohlási bezodkladne orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby podľa príloh č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie,
b)
nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy, ak ide o výskyt alebo podozrenie na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb podľa príloh č. 4 a 5,
c)
nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,
d)
prijme pri obchode so zvieratami a násadovými vajciami z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa také zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých dodávateľ nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
e)
nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote, ako aj vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb,
f)
použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
g)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,
h)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania,
i)
dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo inak ho poškodí,
j)
falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydávajú orgány veterinárnej správy alebo úradní veterinárni lekári, a falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky,
k)
nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,
l)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné alebo ktoré neboli vyrobené v prevádzkarni podľa § 41 alebo poruší povinnosti ustanovené v § 23, a nestiahne takéto výrobky z trhu alebo neinformuje podľa osobitného predpisu,151)
m)
neohlási zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromnú domácu spotrebu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
n)
neplní povinnosti podľa § 29,
o)
falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat,
p)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 3,
q)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov požiadavky na šľachtenie a plemenitbu podľa osobitného predpisu.82)
(4)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 500 eur do 1200 eur, ak
a)
nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a produktmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,
b)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie naň,
c)
nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích krajín umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona.
(5)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 4, orgán veterinárnej správy uloží pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 až 4.
(6)
Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto opakovane poruší povinnosť podľa § 22 opatrením nariadiť obmedzenie chovu alebo zakázať chov až na dva roky.
(7)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.152)
(8)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 200 eur, za priestupok podľa odseku 2 do 250 eur, za priestupok podľa odseku 3 do 300 eur a za priestupok podľa odseku 4 do 400 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odsekov 2 až 4 pokutu do 650 eur.
(9)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 49
Poriadková pokuta
(1)
Orgán veterinárnej správy môže uložiť poriadkovú pokutu od 100 eur do 400 eur, a to aj opakovane tomu, kto neposkytne počas veterinárnej kontroly orgánu veterinárnej správy
a)
potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a patogénov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív a liekov,
b)
potrebnú súčinnosť, najmä nepredvedie zvieratá, neprepraví zvieratá, nemanipuluje so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb zvierat,
c)
potrebnú súčinnosť, najmä neumožní počas dňa vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
d)
potrebnú osobnú alebo vecnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov považuje za nevyhnutnú.
(2)
Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto sa dopustí konania podľa odseku 1 okrem poriadkovej pokuty nariadiť opatrením, na nevyhnutnú dobu, zákaz premiestňovania zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo zákaz uvádzania na trh vedľajších živočíšnych produktov, produktov živočíšneho pôvodu alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu.
§ 50
Iné správne delikty
(1)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 eur do 3500 eur, ak
a)
neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
b)
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neoznámi orgánu veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti a každú prevádzkareň pod jeho kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň výroby, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní uvedených v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d), ktoré nevykonávajú výrobné činnosti a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu,67)
c)
neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že nepredvedie, neprepraví alebo nemanipuluje so zvieratami v rámci identifikačných kontrol, vyšetrenia zvierat, preventívnych vakcinácií alebo pri eradikácii chorôb zvierat,
d)
neposkytne potrebnú pomoc pri každej manipulácii, ktorú počas výkonu veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov, ktorú orgán veterinárnej správy považuje za nevyhnutnú,
e)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási to prevádzkovateľovi registra hospodárskych zvierat a neohlási premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register chovu zvierat, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na identifikáciu a registráciu,
f)
neoznačí hovädzie mäso a výrobky z neho na vlastné náklady,
g)
nepredloží zahraničnému prevádzkovateľovi vzory certifikátov na daný druh zvierat, násadových vajec alebo zárodočných produktov pri dovoze zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny,
h)
nepredloží pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretej krajiny zahraničnému prevádzkovateľovi príslušný vzor certifikátu na daný druh produktov živočíšneho pôvodu,
i)
uvedie na trh zvieratá, z ktorých produkty sú určené na výživu ľudí, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi a pri ktorých nebola dodržaná ustanovená ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získavanie produktov živočíšneho pôvodu na účely výživy ľudí,
j)
nepredloží na požiadanie orgánu veterinárnej správy príslušné certifikáty alebo doklady, ktoré sa týkajú živočíšnych vedľajších produktov,
k)
nezabezpečí na základe certifikátu alebo sprievodného dokladu, aby na obchod alebo na zabitie boli určené zvieratá, ktoré zodpovedajú požiadavkám podľa § 37 ods. 3 písm. a) až d),
l)
neoznámi vopred orgánu veterinárnej správy predpokladaný dátum príchodu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov z členského štátu, miesto ich určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a ich množstvo,
m)
neuchováva po čas určený orgánom veterinárnej správy všetky certifikáty alebo predpísané dokumenty a nepredloží ich príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak o to požiada,
n)
nezabezpečí, aby boli produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod získané, skontrolované, osobitne označené zdravotnými alebo identifikačnými značkami a označené etiketami podľa tohto zákona a aby k nim boli až po konečného príjemcu priložené certifikáty alebo iné predpísané doklady,
o)
nezabezpečí rovnakú veterinárnu kontrolu produktov získaných podľa tohto zákona určených na obchod s členskými štátmi alebo na domáci trh,
p)
nepredloží pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín orgánom veterinárnej správy potrebné certifikáty alebo doklady,
q)
nepredvedie zvieratá dovezené z tretích krajín priamo na inšpekčné stanovište alebo do karantény, ak tak požiada veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice,
r)
nepredloží vopred pri dovoze zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu informácie o prepravovaných produktoch a podľa druhu týchto produktov, ako aj podrobný písomný opis alebo opis prepravovaných produktov v elektronickej forme,
s)
nerešpektuje pozastavenie alebo zrušenie všetkých povolení alebo schválení, ktoré sa týkajú veterinárnych liekov, orgánom, ktorý je príslušný na ich vydanie,
t)
sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií, nevykoná v určenej lehote nariadené opatrenie orgánu veterinárnej správy alebo opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,
u)
neplní povinnosť vo veterinárnej oblasti súvisiacu s veterinárnymi požiadavkami podľa § 3,
v)
nestrpí ako prevádzkovateľ schváleného zberného strediska na zhromažďovanie zvierat alebo zberného strediska pri obchode umiestnenie zvierat nariadené veterinárnym inšpektorom podľa § 14 ods. 2 písm. a),
w)
neplní povinnosti podľa § 29,
x)
neposkytne príslušnému orgánu veterinárnej správy doklady, povolenia a osvedčenia na prepravu zvierat a reálne vyplnený plán prepravy,
y)
neoznámi vopred príslušnému orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov živočíšneho pôvodu, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo,
z)
neplní povinnosti podľa § 39a,
aa)
vopred nenahlási orgánu veterinárnej správy príchod zásielky produktov rybolovu podľa osobitného predpisu,150a)
ab)
uvádza na trh, dovezie alebo preváža cez územie Slovenskej republiky druhy morských rýb alebo morských živočíchov v rozpore s osobitným predpisom,150b)
ac)
dopustí sa porušenia povinnosti podľa osobitného predpisu,150c)
ad)
nedodrží požiadavky sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu,78g)
ae)
nedodrží požiadavky na označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitného predpisu.78h)
(2)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur, ak
a)
neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív a medikovaných krmív a liekov alebo im neumožní v každom čase vstupovať do miest, kde sa držia alebo prepravujú zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty a patogény, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty alebo vybrané produkty rastlinného pôvodu, krmivá, medikované krmivá alebo veterinárne lieky,
b)
nepredloží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov alebo živočíšnych vedľajších produktov orgánu veterinárnej správy certifikáty a doklady, neohlási príslušnému orgánu veterinárnej správy podozrenie na chorobu podľa prílohy č. 4 alebo, ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,
c)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a živočíšnych vedľajších produktov povinnosti nariadené orgánom veterinárnej správy pri výskyte alebo pri podozrení na chorobu uvedenú v prílohe č. 4 alebo ak ide o chorobu, ktorá je zaradená do národného programu eradikácie podľa prílohy č. 5,
d)
nezdrží sa konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat, ich utrpenie a neuloží osobám, ktoré konajú na jeho zodpovednosť, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
e)
nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, ich uvádzania na trh, zhabanie zvieraťa alebo jeho usmrtenie v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,
f)
umiestni v chove alebo na trh so zvieratami zvieratá alebo násadové vajcia bez toho, aby bolo zaručené splnenie požiadavky na klasifikáciu chovu, ktorú vyžaduje kupujúci,
g)
prijme do chovu, strediska alebo pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, alebo na trh so zvieratami, ktorý je klasifikovaný ako chov, stredisko alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, alebo trh bez niektorej z chorôb uvedenej v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5, zvieratá, ktoré neposkytujú zdravotné záruky v súlade s touto klasifikáciou,
h)
nestrpí umiestnenie veterinárnych liekov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie veterinárnych liekov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona a osobitného predpisu,6)
i)
použije zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži, použije zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej správy alebo propaguje týranie zvierat,
j)
neoznámi zmeny, uzavretie alebo skončenie činnosti prevádzkarne podľa § 37 ods. 1 písm. a), § 39 ods. 12, § 40 ods. 6 a § 41 ods. 13,
k)
vydá pas spoločenského zvieraťa, ak nie je súkromným veterinárnym lekárom povereným na vydávanie pasov spoločenských zvierat podľa § 6 ods. 5 písm. f),
l)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 3,
m)
ako súkromný veterinárny lekár neplní povinnosti podľa § 13,
n)
falšuje alebo pozmeňuje obchodné doklady alebo úradné doklady alebo zdravotné certifikáty pri spracúvaní alebo nakladaní so živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo krmivami,
o)
neohlási začatie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy; ak ide o prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, neoznámi príslušným orgánom veterinárnej správy podľa § 6 a 8 spôsobom určeným štátnou veterinárnou a potravinovou správou začatie svojej činnosti a každú prevádzkareň pod jeho kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň produkcie, spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní, ktoré nevykonávajú výrobné činnosti uvedené v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a ods. 6 písm. d) a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa osobitného predpisu67) alebo nepodá žiadosť o registráciu prevádzkarne podľa § 40,
p)
nedodrží pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a zárodočných produktov požiadavky na šľachtenie a plemenitbu.127a)
(3)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 2 500 eur do 40 000 eur, ak
a)
nedodrží opatrenia na zamedzenie obchodu so zakázanými alebo nepovolenými látkami a liekmi, nedodržiava pozastavenie platnosti alebo zrušenie platnosti všetkých povolení alebo úradných schválení orgánmi veterinárnej správy, ktoré boli uložené v dôsledku použitia alebo výroby látok alebo liekov zakázaných alebo nepovolených na základe tohto zákona,
b)
uvádza na trh zvieratá, ktoré boli ošetrené veterinárnymi liekmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami osobitného predpisu6) alebo pri ktorých nebola dodržaná ochranná lehota od ošetrenia po zabitie zvierat alebo po získanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu,
c)
prijme v prevádzkarni alebo v zariadení z priamej dodávky alebo cez sprostredkovateľa zvieratá alebo suroviny živočíšneho pôvodu, pri ktorých ich dodávateľ nie je schopný zaručiť, že bola dodržaná ochranná lehota,
d)
podáva zvieratám medikované krmivá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom a osobitným predpisom,6)
e)
uvádza na trh medikované krmivá, ktoré neboli pripravené v súlade s požiadavkami podľa § 30 a podľa osobitného predpisu,6)
f)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok alebo liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z držania pri príprave a používaní medikovaných krmív,
g)
prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a ktorých dodávateľ nie je schopný zaručiť, že tieto zvieratá nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
h)
neskontroluje pred uvedením na trh predpísané identifikačné značky zvierat, certifikáty alebo doklady a neoznámi orgánu veterinárnej správy všetky nezrovnalosti alebo odchýlky, a ak ide o zmeny zdravotného stavu zvierat, neizoluje podozrivé zvieratá, kým o nich nerozhodne orgán veterinárnej správy,
i)
neoznámi hraničnej inšpekčnej stanici, kde sa majú zvieratá pri dovoze z tretích krajín predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas príchodu zvierat,
j)
nezabezpečí nepretržitými vlastnými kontrolami, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod a uvádzanie na trh zodpovedali ustanoveniam tohto zákona,
k)
nezabezpečí, aby produkty živočíšneho pôvodu určené na obchod a uvádzanie na trh vyhovovali veterinárnym požiadavkám podľa tohto zákona na všetkých stupňoch výroby, skladovania, uvádzania na trh a prepravy produktov živočíšneho pôvodu,
l)
nestrpí umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona,
m)
nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích krajín umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona,
n)
falšuje alebo pozmeňuje doklady, certifikáty a iné listiny, ktoré vydáva orgán veterinárnej správy alebo úradný veterinárny lekár,
o)
falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky a identifikačné značky,
p)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom zvierati alebo usmrtí zviera bez primeraného dôvodu,
q)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho, nezabezpečí opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania,
r)
dopuje zviera alebo mu podá omamnú látku alebo chemickú látku poškodzujúcu jeho zdravie, alebo mu navodzuje nefyziologický stav, alebo podá zvieraťu potravu obsahujúcu látku alebo predmet, ktorý mu spôsobí bolesť, utrpenie alebo inak ho poškodí,
s)
použije podnet, predmet alebo pomôcku vyvolávajúcu bolesť tak, že spôsobí klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa, zasahuje do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
t)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu získané, spracúvané a vyrobené zo zvierat alebo surovín, ktoré nespĺňajú zdravotné a hygienické požiadavky a neboli veterinárne kontrolované,
u)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú označené zdravotnou značkou alebo identifikačnou značkou,
v)
neposkytne orgánu veterinárnej správy vhodné materiálne a technické podmienky na vykonávanie auditu správnej hygienickej praxe a iných veterinárnych kontrol a ak ide o bitúnky neposkytne na výhradné používanie orgánom veterinárnej správy primerane vybavené uzamykateľné zariadenia alebo, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah a druh veterinárnych kontrol, primerané a vhodne vybavené miestnosti na vykonávanie ich štátnych veterinárnych činností vrátane miestností na vykonávanie vyšetrení na trichinely,
w)
nezabezpečí pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa,
x)
prijme z priamej dodávky alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zviera narodené na území Slovenskej republiky po 1. januári 2003 alebo umožní vstup takého zvieraťa do svojho zariadenia alebo prevádzkarne, ak nie sú splnené požiadavky na ochranu zvierat podľa § 22,
y)
neumožní orgánom veterinárnej správy v každom čase vstupovať do všetkých budov, objektov, priestorov, k zariadeniam alebo inej infraštruktúre, na pozemky a do iných priestorov prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktoré súvisia s predmetom veterinárnej kontroly,
z)
nesprístupní všetku dokumentáciu a záznamy podľa tohto zákona a osobitných predpisov5) alebo ktoré príslušný orgán veterinárnej správy považuje za potrebné na posúdenie predmetu veterinárnej kontroly,
aa)
neumožní príslušnému orgánu veterinárnej správy prístup ku všetkým informáciám vrátane počítačových systémov a technických nosičov údajov, záznamových zariadení a navigačných systémov pre cestnú dopravu, ktoré sú potrebné na výkon veterinárnych kontrol,
ab)
neposkytne príslušným orgánom veterinárnej správy všetky doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné na účely veterinárnych kontrol,
ac)
neoznámi príslušnému orgánu veterinárnej správy každé podozrenie zo zoonózy alebo inej choroby alebo každý iný jav, alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí a neposkytne príslušnému orgánu veterinárnej správy všetky závažné informácie o skutočnostiach alebo okolnostiach súvisiacich s bezpečnosťou potravín živočíšneho pôvodu a ich vysledovateľnosťou a hygienou,
ad)
nedodrží opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu a ich hygieny a neprijme nápravné opatrenia podľa výsledkov vlastných kontrol, ako aj výsledkov veterinárnych kontrol,
ae)
nezastaví prevádzku, ak príslušný orgán veterinárnej správy zrušil alebo pozastavil schválenie alebo v prípade podmienečného schválenia nepredĺžil jeho platnosť alebo nevydal bezpodmienečné schválenie,
af)
nesplní ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v záujme ochrany zdravia zvierat, zdravia ľudí a dodržiavania hygienických požiadaviek na produkty živočíšneho pôvodu podľa § 3,
ag)
nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46 alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy,
ah)
falšuje identitu zvierat alebo falšuje doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie zvierat.
(4)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 10 000 eur do 160 000 eur, ak
a)
neohlási bez meškania orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu uvedenú v § 17 a 18 a choroby uvedené v prílohách č. 4 a 5 alebo úhyn zvieraťa a neumožní jeho vyšetrenie, nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa vakcináciu a revakcináciu proti besnote alebo nezabezpečí vyšetrovanie alebo vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb alebo nezabezpečí bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,
b)
nedodrží povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt choroby uvedenej v § 17 a 18 a chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5,
c)
nepredloží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh orgánu veterinárnej správy príslušné certifikáty alebo doklady, neoznámi mu každé podozrenie zo zoonózy alebo z inej choroby alebo každý iný jav alebo okolnosť, ktorá by mohla predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, alebo ohrozenie bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu,
d)
nedodrží pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh opatrenia nariadené orgánom veterinárnej správy, najmä obmedzenie uvádzania produktov na trh alebo obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nepožívateľné alebo nevhodné na ľudskú spotrebu alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí, alebo sú nevhodné na ľudskú spotrebu,
e)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok, medikovaných krmív alebo liekov pod kontrolu orgánov veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov alebo podozrenie z držania zakázaných látok podľa § 26,
f)
uvádza na trh zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce zo zvierat, ktorým boli podané zakázané látky alebo lieky alebo ktoré boli ošetrené v rozpore s § 26,
g)
nestrpí umiestnenie zvierat, zakázaných látok a liekov, krmív alebo produktov živočíšneho pôvodu pod kontrolu orgánu veterinárnej správy až do prijatia vhodných opatrení, ak sa zistí držanie zakázaných látok alebo liekov a podozrenie z držania pri monitorovaní určitých látok podľa § 27,
h)
nedodrží opatrenia na obmedzenie obchodu s produktmi posúdenými ako nevhodné na ľudskú spotrebu alebo nevhodné na kŕmenie zvierat alebo nariadenie zničenia produktov živočíšneho pôvodu, ktoré môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,
i)
uvádza na trh zvieratá, ktoré nie sú riadne identifikované a pri ktorých nariadil orgán veterinárnej správy obmedzenie premiestňovania z dôvodov podozrenia, výskytu alebo prítomnosti choroby uvedenej v prílohe č. 3 alebo z dôvodov nariadenia mimoriadnych núdzových opatrení,
j)
uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú alebo boli vyrobené, spracúvané, balené a skladované alebo sa s nimi manipulovalo v prevádzkarni, ktorá nie je na takúto činnosť schválená, podmienečne schválená alebo povolená.
§ 51
(1)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgán veterinárnej správy určí aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak nie sú v tejto lehote nedostatky odstránené, orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 850 eur do 170 000 eur.
(2)
Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa § 50 ods. 1 až 4, orgán veterinárnej správy uloží pokutu do dvojnásobku súm uvedených v § 50 ods. 1 až 4.
(3)
Orgán veterinárnej správy môže tomu, kto opakovane poruší povinnosť podľa § 22 opatrením nariadiť obmedzenie chovu alebo zakázať chov až na dva roky.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania orgán veterinárnej správy berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo ochranu zvierat, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď príslušný orgán veterinárnej správy zistil porušenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloženie pokuty.
(6)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 52
(1)
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na
a)
vydávanie zoznamov podľa tohto zákona a na jeho základe,
b)
nariaďovanie a zrušovanie opatrení podľa § 6 ods. 2 písm. ac), § 6 ods. 5 písm. i) a § 8 ods. 3 písm. e),
c)
vyhlasovanie, schvaľovanie a zverejňovanie pohotovostných plánov,
d)
informácie v systémoch na identifikáciu a registráciu zvierat,
e)
prideľovanie úradných čísiel a schvaľovacích čísiel podľa tohto zákona a na jeho základe,
f)
osobitné označovanie produktov živočíšneho pôvodu zdravotnými značkami a rozhodovanie o ich požívateľnosti a vhodnosti na ľudskú spotrebu,
g)
odber vzoriek,
h)
mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré sa nariaďujú pri zistení pôvodcov chorôb zvierat, zoonóz alebo pri podozrení na ne, alebo pri zistení iných príčin, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, a na zrušovanie týchto opatrení podľa § 34 a § 35 ods. 9,
i)
zákaz vstupu zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu na územie Slovenskej republiky, ako aj na nariadenie karantény, opatrenia v prípade vrátenia zásielok pri dovozoch z tretích krajín, alebo ak je podozrenie na neplnenie veterinárnych požiadaviek pri dovoze,
j)
vykonávanie veterinárnej certifikácie podľa tohto zákona, vydávanie úradných potvrdení a dokladov o veterinárnych kontrolách, inšpekciách a iných úradných úkonoch podľa tohto zákona a na jeho základe,
k)
poverovanie úradných veterinárnych lekárov podľa tohto zákona,
l)
certifikáty a vydávané výsledky vyšetrení, analýz, laboratórnych diagnóz, vyšetrení a testov na rezíduá,
m)
nariadenie opatrení podľa § 14 ods. 2,
n)
nariadenie opatrení podľa § 6 ods. 5 písm. a) druhého bodu,
o)
posudzovanie príručiek podľa § 6 ods. 2 písm. ab), určovanie spôsobu preukazovania podľa § 6 ods. 2 písm. ae) a prijímanie opatrení podľa § 6 ods. 2 písm. ah),
p)
vyberanie poplatkov a úhradu výdavkov podľa § 47,
r)
schvaľovanie národného programu eradikácie chorôb zvierat podľa § 5 písm. f),
s)
vydávanie stanovísk pre trhy so zvieratami podľa § 8 ods. 3 písm. af).
(2)
Orgán veterinárnej správy rozhodne o projekte podľa osobitného predpisu152a) do 40 dní odo dňa predloženia žiadosti o schválenie. Ak je potrebné konanie prerušiť, lehota na prerušenie je 15 dní.
(3)
Orgán veterinárnej správy písomne potvrdí prijatie žiadosti podľa odseku 2.
§ 53
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne veterinárne činnosti, požiadavkách na kvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie osôb s odbornou spôsobilosťou a ďalších zamestnancov orgánov veterinárnej správy a štátnych veterinárnych laboratórií,
b)
ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na karanténne stanice a útulky pre zvieratá,
c)
ochrane voľne žijúcich zvierat a požiadavky na ustajnenie voľne žijúcich zvierat,
d)
výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely,
e)
skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach,
f)
chove nebezpečných živočíchov,
g)
identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat podľa § 19.
§ 54
(1)
Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o povolení prevádzkarní, ktoré vyrábajú, balia, skladujú alebo inak manipulujú s produktmi živočíšneho pôvodu určenými na uvádzanie na domáci trh v Slovenskej republike vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti do nadobudnutia právoplatnosti nových rozhodnutí o schválení alebo podmienečnom schválení prevádzkarní alebo rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o schválenie podľa § 41, najdlhšie však do 31. decembra 2009.
(2)
Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o povolení alebo schválení prevádzkarní, ktoré vyrábajú, skladujú alebo inak manipulujú s potravinami, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu a zároveň aj spracované produkty živočíšneho pôvodu,153) prevádzkarne, ktoré skladujú produkty živočíšneho pôvodu, v ktorých sa nevyžadujú regulované teplotné podmienky skladovania a sklady produktov živočíšneho pôvodu, ktoré vykonávajú veľkoobchodné činnosti limitované len na prepravu a skladovanie okrem mraziarenského a chladiarenského skladovania mäsa,154) prevádzkarne na produkciu živých rýb z vodného hospodárstva určených na spotrebu ľuďmi pri uvádzaní na trh vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti do 30. júna 2007.
(3)
Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o schválení mliekarní na ošetrenie mlieka a mliekarní na spracovanie mlieka, ktoré spracúvajú menej ako dva milióny litrov mlieka ročne, balia, skladujú alebo inak manipulujú s mliekom alebo s mliečnymi výrobkami určenými na uvádzanie na trh a štandardizačné strediská a zberné strediská surového mlieka pri uvádzaní na trh, pri vývoze do členských štátov a pri obchode s členskými štátmi vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení, podmienečnom schválení alebo rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o schválenie podľa § 41, najdlhšie však do 31. decembra 2007.
(4)
Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o schválení produkčných hospodárstiev na získavanie ovčieho mlieka vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2007.
(5)
Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy o schválení prepravcov zvierat vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 4. februára 2007.
(6)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a) a c), sú povinní požiadať o schválenie prevádzkarne do 31. októbra 2007.
(7)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. b), sú povinní požiadať o schválenie prevádzkarne do 31. marca 2010.
(8)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorých prevádzkarne podliehajú registrácii podľa § 40 a ktorí vykonávali činnosť pred účinnosťou tohto zákona, sú povinní podať žiadosť o registráciu podľa § 40 do 30. júna 2007.
(9)
Konanie o schvaľovaní, pozastavení a zrušení platnosti schválenia prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu začaté pred 1. februárom 2007 štátnou veterinárnou a potravinovou správou dokončí miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.
(10)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže do 31. decembra 2009 vymenovať neakreditované úradné laboratóriá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v osobitnom predpise155) na vykonávanie analýz úradných vzoriek odobratých ako súčasť prehliadok ante mortem a post mortem.156)
(11)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže vo výnimočných prípadoch do 31. decembra 2009 povoliť vyšetrovanie Trichinella v mäse ošípaných s použitím trichinoskopickej metódy podľa osobitného predpisu.157)
(12)
Na účely vedenia a zverejňovania zoznamov podľa § 6 ods. 2 písm. l) dotknutá fyzická osoba158) poskytuje orgánom veterinárnej správy tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
miesto trvalého pobytu.
(13)
Na účely vedenia centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 dotknutá fyzická osoba158) poskytuje orgánom veterinárnej správy tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
miesto trvalého pobytu.
(14)
Na účely vedenia centrálneho registra zvierat podľa § 19 ods. 1 dotknutá fyzická osoba158) poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe poverenej ministerstvom podľa § 19 ods. 1 tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia.
(15)
Osobné údaje podľa odseku 12 môže príslušný orgán veterinárnej správy zverejniť na účely informovania verejnosti.
§ 54a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2009
(1)
Konania začaté podľa § 45 do 1. októbra 2009 sa dokončia po 1. októbri 2009 podľa doterajšieho predpisu.
(2)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a), sú povinní požiadať o schválenie prevádzkarne do 31. decembra 2009.
(3)
Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach uvedený v prílohe č. 9 prechádza dňom 1. januára 2010 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
§ 54b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2011
(1)
Rozhodnutia vydané do 31. októbra 2011 podľa § 6 ods. 2 písm. ao) až aq), § 7 ods. 2 písm. m) až o) a r), § 8 ods. 3 písm. v) a § 40 strácajú platnosť 31. decembra 2011.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa dokončí konania začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 podľa § 7 ods. 2 písm. d) štvrtého bodu, piateho bodu a šiesteho bodu, písm. o) štvrtého bodu a písm. q).
(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v sídle kraja dokončí konania začaté a právoplatne neskončené do 31. októbra 2011 podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu až tretieho bodu a siedmeho bodu, písm. m), n), o) prvého bodu až tretieho bodu.
(4)
Povinnosť podľa § 41 ods. 2 sa vzťahuje aj na vlastníkov a užívateľov prevádzkarní schválených do 31. októbra 2011.
(5)
Označenie podľa § 19 sa nevzťahuje na psov, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa označia do 30. septembra 2013. Táto výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do držby inej osoby.
(6)
Majetok v správe krajskej veterinárnej a potravinovej správy vrátane súvisiacich práv a záväzkov prechádza k 1. novembru 2011 na štátnu veterinárnu a potravinovú správu.
(7)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajskej veterinárnej a potravinovej správy prechádzajú k 1. novembru 2011 na štátnu veterinárnu a potravinovú správu.
§ 54c
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Rozhodnutia o schválení chovného zariadenia pre nebezpečné živočíchy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia lehoty, na ktorú boli vydané.
§ 54d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2013
Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave uvedený v prílohe č. 10 prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
§ 54e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
Psy, mačky a fretky narodené do 31. decembra 2013 možno nezameniteľne označiť;101) to neplatí na psy, mačky a fretky, ktoré sú predmetom uvádzania na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka alebo sú nekomerčne premiestňované medzi členskými štátmi alebo tretími krajinami.
§ 55
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 56
Zrušujú sa:
1.
Čl. I zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 442/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia č. 490/2003 Z. z., nariadenia č. 283/2004 Z. z. a nariadenia č. 61/2005 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh v znení nariadenia č. 398/2004 Z. z.,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 729/2002 Z. z. o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov v znení nariadenia č. 446/2004 Z. z.,
6.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat,
7.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 603/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol.
§ 56a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. novembra 2011
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
§ 57
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
CHOROBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ÚHRADA ŠKÔD A NÁKLADOV
Slintačka a krívačka
Mor hovädzieho dobytka
Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
Zhubná katarálna horúčka oviec (Blue tongue)
Vezikulárna choroba ošípaných
Klasický mor ošípaných
Africký mor ošípaných
Nákazlivá obrna ošípaných
Mor hydiny (aviárna influenza)
Africký mor koní
Vezikulárna stomatitída
Mor malých prežúvavcov
Horúčka údolia Rift
Nodulárna dermatitída
Kiahne oviec a kôz
Hemoragická choroba jeleňov
Venezuelská encefalomyelitída koní
Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)
Klusavka (Scrapie)
Epizootická hematopoetická nekróza
Epizootický ulcerózny syndróm
Bonamióza (Bonamia exitiosa)
Perkinsóza (Perkinsus marinus)
Mikrocytóza (Microcytos mackini)
Syndróm Taura
Choroba žltých hláv
Príloha č. 2 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
SÍDLA REGIONÁLNYCH VETERINÁRNYCH A POTRAVINOVÝCH SPRÁV A ICH ÚZEMNÉ OBVODY
Bratislavský kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec so sídlom v Senci pre územný obvod okresov Senec, Pezinok a Malacky
Trnavský kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica
Trenčiansky kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom pre územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov so sídlom v Púchove pre územný obvod okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske
Nitriansky kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno
5.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice
6.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa so sídlom v Šali pre územný obvod okresu Šaľa
Žilinský kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice
5.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok
Banskobystrický kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca
5.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina
6.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
Prešovský kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou
5.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov
6.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina
7.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa
Košický kraj
1.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV
2.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresu Košice-okolie
3.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance
4.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava
5.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
6.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov
Príloha č. 3 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
A.
Choroby suchozemských zvierat
slintačka a krívačka
mor hovädzieho dobytka
pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)
katarálna horúčka oviec (Blue tongue)
nodulárna dermatitída
kiahne oviec a kôz
mor malých prežúvavcov
vezikulárna choroba ošípaných
klasický mor ošípaných
africký mor ošípaných
vezikulárna stomatitída
horúčka údolia Rift
aviárna influenza (vysokopatogénna aviárna influenza u hydiny, vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúcich vtákov a nízkopatogénna aviárna influenza u hydiny a vtákov chovaných v zajatí)
pseudomor hydiny
žrebčia nákaza
africký mor koní
infekčná anémia koní
sopľavka
encefalomyelitídy koní týchto druhov:
– východná encefalomyelitída koní,
– japonská encefalitída,
– venezuelská encefalomyelitída koní,
– horúčka západného Nílu,
– západná encefalomyelitída koní
malý úľový chrobák Tumida (Aethina tumida)
roztoč tropilaelaps
infekcia vírusom besnoty,
sneť slezinová (antrax),
tuberkulóza hovädzieho dobytka,
brucelóza hovädzieho dobytka,
enzootická bovinná leukóza,
brucelóza oviec a kôz, okrem Brucella ovis
B.
Choroby vodných živočíchov
epizootická hematopoetická nekróza
vírusová hemoragická septikémia
ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn kôrovcov)
choroba žltých hláv
syndróm Taura
infekčná hematopoetická nekróza
infekčná anémia lososov (ISA)
perkinsóza (Perkinsus marinus)
mikrocytóza (Microcytos mackini)
marteilióza (Marteilia refringens)
bonamióza (Bonamia ostreae)
bonamióza (Bonamia exitiosa)
herpesviróza kaprov koi (KHV)
Príloha č. 4 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU, PREVENCII A KONTROLE PRI OBCHODOCH
a)
Choroby hovädzieho dobytka
– Slintačka a krívačka
– Besnota
– Tuberkulóza
– Brucelóza
– Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
– Enzootická bovinná leukóza
– Sneť slezinová
– Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)
b)
Choroby ošípaných
– Besnota
– Brucelóza
– Klasický mor ošípaných
– Africký mor ošípaných
– Slintačka a krívačka
– Vezikulárna choroba ošípaných
– Sneť slezinová
c)
Choroby oviec a kôz
– Slintačka a krívačka
– Brucelóza (B. melitensis)
– Infekčná epididymitída baranov (B. ovis)
– Sneť slezinová
– Besnota
– Klusavka (Scrapie)
d)
Choroby koní
– Žrebčia nákaza
– Sopľavka
– Nákazlivá encefalomyelitída (všetkých typov)
– Infekčná anémia
– Besnota
– Sneť slezinová
– Africký mor koní
– Vezikulárna stomatitída
e)
Choroby hydiny
– Mor hydiny (aviárna influenza)
– Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
f)
Choroby rýb
– Infekčná anémia lososa (ISA)
– Vírová hemoragická septikémia (VHS)
– Infekčná hematopoetická nekróza (IHN)
– Herpesviróza kaprov koi (KHV)
g)
Choroby mäkkýšov
– Bonamióza (Bonamia ostreae)
– Marteilióza (Marteilla refringens).
h)
Choroby ostatných živočíšnych druhov
– Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
Vtáky
– Mor hydiny (aviárna influenza)
Vtáky
– Psitakóza
Psittacidae
– Mor včelieho plodu
Včely
– Slintačka a krívačka
Prežúvavce
– Brucelóza (Brucella spp.)
Sviňovité
– Tuberkulóza
Sviňovité
– Klasický mor ošípaných
Sviňovité
– Africký mor ošípaných
Sviňovité
– Slintačka a krívačka
Sviňovité
– Besnota
Všetky vnímavé druhy
Príloha č. 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU A KTORÉ MÔŽU BYŤ ZARADENÉ DO NÁRODNÉHO PROGRAMU ERADIKÁCIE
a)
Choroby hovädzieho dobytka
– Infekčná bovinná rinotracheitída
– Paratuberkulóza
b)
Choroby ošípaných
– Aujeszkyho choroba
– Brucelóza (B. suis)
– Nákazlivá gastroenteritída ošípaných
c)
Choroby oviec a kôz
– Infekčná agalakcia
– Paratuberkulóza
– Kazeózna lymfadenitída
– Pľúcna adenomatóza
– Maedi visna
– Artritída/encefalitída kôz
d)
Choroby rýb
– Bakteriálne ochorenie obličiek (BKD) (Renibacterium salmonidarum)
– Furunkulóza lososovitých rýb (Aeromonas salmonicida)
– Sčervenanie papule (ERM) (Yersinia ruckeri)
e)
Kôrovce
– Račí mor (Aphanomyces astaci)
f)
Choroby ostatných živočíšnych druhov
– Vírusová enteritída
Norok
– Aleutská choroba
Norok
– Hniloba včelieho plodu
Včely
– Klieštikovitosť a akariáza
Včely
– Malý úľový chrobák
Včely
– Tropilaelaps mite
Včely
– Tuberkulóza
Opice a mačkovité
– Tuberkulóza
Prežúvavce
– Myxomatóza
Zajacovité
– Vírusová hemoragická choroba
Zajacovité
– Tularémia
Zajacovité
Príloha č. 8 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení
– smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011).
Príloha č. 9 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach, ktorý prechádza dňom 1. januára 2010 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
1. Budova súpisné č. 2704 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach – administratívna budova, laboratórium zapísaná na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice SEVER,
2. pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach zapísané na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice SEVER ako
2.1. parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou 857 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.2. parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou 2 037 m2, ostatné plochy.
Príloha č. 10 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, ktorý prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
1. Budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava zapísané na liste vlastníctva č. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.
1.1. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1034,
1.2. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1035.
2. Pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava zapísaný na liste vlastníctva č. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.
2.1. parcela registra „C“, parcelné č. 1032/1 s výmerou 4258 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.2. parcela registra „C“, parcelné č. 1032/7 s výmerou 793 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.3. parcela registra „C“, parcelné č. 1034 s výmerou 1026 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.4. parcela registra „C“, parcelné č. 1035 s výmerou 486 m2, zastavané plochy a nádvoria.
1)
Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
2)
Čl. 3 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
2a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42; Ú. v. ES L 21, 28. 1. 2004).
3)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004) v platnom znení.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000 z 25. augusta 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 216, 26. 8. 2000) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004), nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31. 5. 2001) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2004), nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz, nariadenie Komisie (ES) č. 2065/2001 z 22. októbra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o informovaní spotrebiteľov o produktoch rybolovu a akvakultúry (Ú. v. ES L 278, 23. 10. 2001) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 1907/1990 z 26. júna 1990 o niektorých obchodných normách pre vajcia (Ú. v. ES L 173, 6. 7. 1990) v platnom znení.
6)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.
8)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
Čl. 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9)
Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
10)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
11)
Čl. 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12)
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000.
13a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29. 10. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22. 12. 2009) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013) v platnom znení.
14)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
15a)
Napríklad čl. 4, 6, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, čl. 23, 24 a 27 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
16)
Čl. 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
17)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
18)
Čl. 41 až 43 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
19)
Čl. 44 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
20)
Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
24)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
25)
Príloha III oddiel IV kapitola I piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
25a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4; Ú. v. EÚ L 17, 21. 1. 2000).
26)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26a)
Čl. 32 a 33 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
26b)
Čl. 12 ods. 2 a 3 a čl. 33 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
26c)
Čl. 12 a čl. 33 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
26d)
Čl. 39 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29. 10. 2008) v platnom znení.
Čl. 9 ods. 8 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22. 12. 2009).
26e)
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18. 11. 2009).
26f)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
27)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
29)
Čl. 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
30)
Čl. 54 a 55 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
31)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
32)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
32a)
Čl. 24 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
33)
Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005.
34)
Príloha IV nariadenia Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach.
35)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
Príloha I oddiel III kapitola IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
36)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z., zákon č. 271/2005 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32; Ú. v. ES L 147, 31. 5. 2001).
37)
Rozhodnutie Komisie 803/2003/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2003).
39)
Čl. 16, 17 a čl. 19 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
40)
Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
41)
Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
42)
Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
43)
Čl. 3 ods. 4 rozhodnutia Rady z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (2009/470/ES) (Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009).
45)
Čl. 35 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2003 Z. z. o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.
46)
Čl. 2 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 2075/2005.
47)
Čl. 48 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
48)
Príloha I oddiel II kapitola III bod 7 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.
49)
Príloha III oddiel IV nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
50)
§ 4b zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
50a)
Čl. 21 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303,18. 11. 2009).
50b)
Čl. 13 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
50c)
Nariadenie (ES) č. 1099/2009.
51)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
52)
Príloha I nariadenia (ES) č. 1099/2009.
53)
Napríklad rozhodnutie Komisie 2000/666/ES zo 16. októbra 2000, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov, s výnimkou hydiny a podmienky karantény (Ú. v. ES L 278, 31. 10. 2000), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
63)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z.
64)
Príloha III oddiel IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
66)
Napríklad nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 853/2004 v platnom znení, čl. 4 až 8 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
67)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.
68)
§ 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
69)
Čl. 24 ods. 1 písm. d) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
70)
Nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov (Ú. v. EÚ L 19, 21. 1. 2005).
71)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001.
72)
Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
73)
Príloha III oddiel XIV kapitola I bod 5 a oddiel XV kapitola I bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
74)
Napríklad príloha II oddiel II bod 2 písm. c), oddiel III bod 7, príloha III oddiel IX kapitola I bod II.B.4. písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
75)
Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 pokiaľ ide o používanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, ktoré sú v uvedenom nariadení definované ako materiál kategórie 3 (Ú. v. EÚ L 16, 20. 1. 2005).
76)
Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005.
77)
Príloha III oddiel V kapitola III bod 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
78)
Čl. 5 ods. 5 prílohy I oddiel III kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
78a)
Príloha č. 10 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011).
78b)
Napríklad nariadenie (ES) č. 998/2003, nariadenie Komisie č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (Ú. v. EÚ L 84, 24. 3. 2007) v platnom znení.
78c)
Čl. 18 a 19 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
78d)
§ 6 písm. j) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 101/2014 Z. z.
78e)
Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008.
78f)
Nariadenie (ES) č. 1005/2008.
78g)
Čl. 58 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
78h)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.
78i)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009.
Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013.
79)
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
79b)
§ 23a zákona č. 442/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.
82)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 v platnom znení.
86)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia č. 295/2005 Z. z.
87)
Napríklad čl. 11 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
88)
Zákon č. 271/2005 Z. z.
Zákon č. 140/1998 Z. z.
89)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
89a)
Čl. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003.
89b)
Rozhodnutie Komisie č. 2004/233/ES zo 4. marca 2004, ktorým sa schvaľujú laboratóriá na kontrolu účinnosti očkovania určitých domácich mäsožravcov proti besnote v znení neskorších predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43; Ú. v. EÚ L 71, 10. 3. 2004).
90)
Napríklad čl. 4 ods. 7 a čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
91)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
92)
Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
Zákon č. 271/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív.
92a)
Čl. 19 ods. 1 písm. b), c), e) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
93)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
94)
Príloha I oddiel III kapitola IV. A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
95)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
96)
Čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
97)
Čl. 11 ods. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
98)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
99)
Rozhodnutie Komisie 98/139/ES zo 4. februára 1998, ktorým sa stanovujú určité podrobné pravidlá týkajúce sa kontrol na mieste vykonávaných odborníkmi Komisie vo veterinárnej oblasti v členských štátoch (Ú. v. ES L 38, 12. 2. 1998).
99a)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 234, 22. 12. 2009) v platnom znení.
100)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.
101)
Čl. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 998/2003 v platnom znení.
103)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia č. 429/2005 Z. z.
104)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia č. 320/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia č. 40/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia č. 506/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia č. 504/2005 Z. z.
104a)
Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
105)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.
105a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.
106)
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
107)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005.
108)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
109)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 136/2004, nariadenie (ES) č. 852/2004, nariadenie (ES) č. 853/2004, nariadenie (ES) č. 854/2004, nariadenie (ES) č. 882/2004, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
110)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat v znení neskorších predpisov.
110a)
Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 142/2011.
111)
Rozhodnutie Rady 1999/879/ES zo 17. decembra 1999, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania somatotropínu hovädzieho dobytka (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 90/218/EHS (Ú. v. ES L 331, 23. 12. 1999).
112)
§ 18 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
113)
Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
114)
Napríklad § 35 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 28 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
115)
Príloha III nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
116)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z.
117)
Napríklad nariadenie (ES) č. 999/2001, čl. 15 nariadenia (ES) č. 178/2002, nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5. 3. 2005), nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8. 2. 2005), nariadenie (ES) č. 2074/2005, nariadenie (ES) č. 2076/2005, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení neskorších predpisov.
118)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
119)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.
120)
Čl. 40 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
121)
Nariadenie Komisie (ES) č. 745/2004 zo 16. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa dovozu produktov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu (Ú. v. EÚ L 122, 26. 4. 2004).
122)
Čl. 12 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 745/2004.
123)
124)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
125)
Čl. 18. ods. 2 a 3 a čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení o hygiene potravín.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
125a)
§ 22 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
125b)
§ 3 písm. h) a § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
126)
Napríklad nariadenie (ES) č. 999/2001, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z., zákon č. 271/2005 Z. z.
126a)
Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
126b)
Čl. 24 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
127)
Príloha II kapitola XII nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
127a)
Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128)
Nariadenie (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1099/2009.
129)
Čl. 3 bod 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
130)
Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.
131)
Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
132)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 853/2004.
Čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
133)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 853/2004.
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
134)
Čl. 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
134a)
Čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1099/2009.
135)
Príloha III oddiel VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
136)
Napríklad príloha III oddiely VII a VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
137)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
138)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
139)
Čl. 4 ods. 5 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
140)
Čl. 31 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
141)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2295/2003 z 23. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 o určitých obchodných normách na vajcia (Ú. v. EÚ L 340, 24. 12. 2003).
142)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005.
143)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005.
144)
§ 32, 35, 37, 43c, 43d a 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
145)
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
145a)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.
146)
Napríklad rozhodnutie Komisie 2005/225/ES zo 14. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Nemecku, Francúzsku, Luxembursku a na Slovensku (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2005), rozhodnutie Komisie 2005/226/ES zo 14. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/59/ES, pokiaľ ide o oblasti, v ktorých sa majú na Slovensku implementovať plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri, ako aj núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2005), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.
147)
§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
148)
Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
149)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005), nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001/EHS z 8. marca 2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (Ú. v. ES L 77, 16. 3. 2001) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 224, 18. 8. 1990) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
150)
Čl. 28 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
Príloha I oddiel II kapitola II piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
150a)
Čl. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (Ú. v. ES L 280, 27. 10. 2009) v platnom znení.
150b)
Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009.
150c)
Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.
151)
Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
152)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
152a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.
153)
Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
154)
Príloha III oddiel I kapitola VII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
155)
Čl. 18 nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005.
156)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
157)
Čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 2075/2005.
158)