391/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 2006 bola vypracovaná Tretia zápisnica o opravách k Zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii podpísanej v Aténach 16. apríla 2003 (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).
K oznámeniu č. 391/2007 Z. z.
TRETIA ZÁPISNICA O OPRAVÁCH K ZMLUVE O PRISTÚPENÍ PODPÍSANEJ V ATÉNACH 16. APRÍLA 2003
Keďže v pôvodnom znení Zmluvy o pristúpení k Európskej únii podpísanej v Aténach 16. apríla 2003, ktorej depozitárom je vláda Talianskej republiky, vyšli najavo niektoré chyby,
keďže s týmito chybami boli štáty, ktoré sú signatármi tejto zmluvy, oboznámené listom právneho poradcu Rady Európskej únie z 10. októbra 2006 stálym predstaviteľom členských štátov a vedúcim misií pristupujúcich štátov pri Európskej únii, keďže signatárske štáty nevyjadrili nijaké výhrady k opravám navrhovaným v tomto liste do uplynutia lehoty v ňom uvedenej,
uvedené chyby dnes opravilo Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky tak, ako je uvedené v prílohe.
Na dôkaz toho bola vypracovaná táto tretia zápisnica, ktorej kópia bude adresovaná vládam signatárskych štátov uvedenej zmluvy.
TRETIA ZÁPISNICA O OPRAVÁCH K ZMLUVE