399/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 bode 1 v stĺpci 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
„ТЕЖЪК ОЛОВЕН КPИСТАЛ 30 %,
CRISTAL SUPERIOR 30 %„.“.
2.
V prílohe č. 1 bode 2 v stĺpci 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
„ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,
CRISTAL CU PLUMB 24 %“.
3.
V prílohe č. 1 bode 3 v stĺpci 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
„КРИСТАЛИН,
STICLĂ CRISTALINĂ“.
4.
V prílohe č. 1 bode 4 v stĺpci 10 sa na konci pripájajú tieto slová:
„КРИСТАЛНО СТЪКЛО,
CRISTALIN – STICLĂ SONORĂ“.
5.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29. 12. 1969) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.