4/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára 2005 a 17. marca 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.
Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2005 v súlade s článkom 7, v zmysle oznámenia č. 281/2005 Z. z.
K oznámeniu č. 4/2007 Z. z.
DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR
A.
List Slovenskej republiky
Vážený pane,
odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov“, ktorý bol schválený skupinou na vysokej úrovni (Zdaňovanie úspor) Rady Ministrov Európskej únie 22. júna 2004.
Vzhľadom na uvedený text je mi cťou
- navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá sa nachádza v prílohe k tomuto listu,
- navrhnúť, aby uvedená dohoda vstúpila do platnosti odo dňa uplatňovania smernice Rady č. 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z 3. júna 2003, ktorej dátum závisí od podmienok stanovených v článku 17 ods. 2 smernice, ktorý je predmetom vzájomného oznámenia, že všetky vnútorné ústavné požiadavky na nadobudnutie účinnosti predmetnej dohody boli vykonané,
- navrhnúť náš spoločný záväzok splniť uvedené vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom termíne a navzájom sa bezodkladne informovať oficiálnou cestou, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.
Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedené je prijateľné pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou a Vaše schválenie spolu vytvoria vzájomný súhlas a dohodu medzi Slovenskou republikou a Anguillou.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.”
Za vládu Slovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.
V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.
B.
List vlády Anguilly
Vážený pane,
je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:
„Vážený pane,
odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov“, ktorý bol schválený Skupinou na vysokej úrovni (Zdaňovanie úspor) Rady Ministrov Európskej únie 22. júna 2004.
Vzhľadom na uvedený text je mi cťou
- navrhnúť Vám dohodu týkajúcu sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorá sa nachádza v prílohe k tomuto listu,
- navrhnúť, aby uvedená dohoda vstúpila do platnosti odo dňa uplatňovania smernice Rady č. 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z 3. júna 2003, ktorej dátum závisí od podmienok stanovených v článku 17 ods. 2 smernice, ktorý je predmetom vzájomného oznámenia, že všetky vnútorné ústavné požiadavky na nadobudnutie účinnosti predmetnej dohody boli vykonané,
- navrhnúť náš spoločný záväzok splniť uvedené vnútorné ústavné formálne požiadavky v čo najkratšom termíne a navzájom sa bezodkladne informovať oficiálnou cestou, keď budú tieto formálne požiadavky splnené.
Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedené je prijateľné pre Vašu vládu, tento list spolu s prílohou a Vaše schválenie spolu vytvoria vzájomný súhlas a dohodu medzi Slovenskou republikou a Anguillou.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.”
Môžem Vám potvrdiť, že vláda Anguilly súhlasí s obsahom Vášho listu z 18. februára 2005.
Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.
Victor F. Banks v. r.
V Anguille 17. marca 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.
Príloha k listu
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Anguilly týkajúca sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor v podobe výplat úrokov
Vláda Slovenskej republiky a vláda Anguilly, želajúc si uzatvoriť dohodu, ktorá umožní, aby príjem z úspor v podobe výplat úrokov vlastníkom požitkov v jednej zo zmluvných strán vlastníkom požitku, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom na území druhej zmluvnej strany podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade so zákonmi druhej zmluvnej strany, v súlade so smernicou Rady Európskej únie č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe úrokových platieb,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pôsobnosť
1.
Táto dohoda sa uplatňuje na úrok vyplácaný vyplácajúcim zástupcom so sídlom na území jednej zo zmluvných strán s cieľom umožniť, aby príjem z úspor vo forme výplat úrokov vykonaných v rámci územia jednej zmluvnej strany v prospech vlastníkov požitkov, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom pre daňové účely na území druhej zmluvnej strany, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany.
2.
Pôsobnosť tejto dohody sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplat úrokov z pohľadávok s výnimkou, inter alia, otázok týkajúcich sa zdaňovania požitkov z penzií a poistenia.
Článok 2
Definície
1.
Na účely tejto dohody, ak kontext nevyžaduje inak,
a)
výrazy „zmluvná strana” a „druhá zmluvná strana” znamenajú Slovenskú republiku a Anguillu v závislosti od kontextu,
b)
výraz „smernica” znamená Smernicu Rady EÚ č. 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov, ako je uplatňovaná v deň podpisu tejto dohody,
c)
výraz „Slovenská republika” označuje Slovenskú republiku, a ak je použitý v zemepisnom zmysle, označuje jej územie, na ktorom Slovenská republika vykonáva svoje suverénne práva a jurisdikciu v súlade s pravidlami medzinárodného práva,
d)
výraz „vlastník požitkov” znamená vlastníka požitkov v zmysle článku 2 smernice,
e)
výraz „vyplácajúci zástupca” znamená vyplácajúceho zástupcu v zmysle článku 4 smernice,
f)
výraz „príslušný orgán” znamená
i)
v prípade Anguilly: účtovný revízor vnútroštátnych príjmov „Comptroller of Inland Revenue”,
ii)
v prípade Slovenskej republiky: príslušný orgán daného štátu v zmysle článku 5 smernice,
g)
výraz „výplata úrokov” znamená výplatu úrokov v zmysle článku 6, pričom sa náležite zohľadňuje článok 15 smernice,
h)
ak nejaký výraz nie je inak definovaný v tejto dohode, nadobúda význam, ktorý mu určila smernica.
2.
Na účely tejto dohody v ustanoveniach smernice, na ktoré sa odvoláva táto dohoda, treba výrazom „členské štáty” rozumieť „zmluvné strany”.
Článok 3
Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov
Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných na to, aby sa vyplácajúcemu zástupcovi umožnilo identifikovať vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely článku 4. Tieto postupy sú v súlade s minimálnymi požiadavkami ustanovenými v článku 3 ods. 2 a 3 smernice za predpokladu, že, ak ide o Anguillu v súvislosti s písmenami a) každého z týchto odsekov, totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov sú určené na základe informácií, ktoré sú k dispozícii vyplácajúcemu zástupcovi na základe uplatňovania príslušných ustanovení zákonov a platnej legislatívy v Anguille týkajúcej sa zabránenia využívania finančného systému na účely prania peňazí.
Článok 4
Automatická výmena informácií
1.
Príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorej území sídli vyplácajúci zástupca, oznamuje informáciu uvedenú v článku 8 smernice príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, na území ktorej má vlastník požitkov bydlisko.
2.
Oznamovanie informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia zmluvnej strany vyplácajúceho zástupcu za všetky výplaty úrokov vykonané počas uvedeného roka.
3.
K výmene informácií podľa tejto dohody zmluvné strany pristupujú v súlade s ustanoveniami článku 7 smernice 77/799/EHS.
Článok 5
Transpozícia
Do 1. januára 2005 zmluvné strany prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto dohodou.
Článok 6
Príloha k dohode
Text smernice a článku 7 smernice 77/799/EHS Rady Európskej únie z 19. decembra 1977 týkajúcej sa vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priameho a nepriameho zdanenia tak ako sa uplatňujú v deň podpisu tejto dohody a na ktoré sa odvoláva táto dohoda, sú priložené vo forme prílohy k tejto dohode a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Znenie článku 7 smernice 77/799/EHS v tejto prílohe sa nahrádza znením uvedeného článku v revidovanej smernici 77/799/EHS, ak táto revidovaná smernica nadobudne platnosť pred dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení tejto dohody.
Článok 7
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, v ktorý si všetky vlády navzájom písomne oznámili, že ústavné požiadavky vyžadované v ich jednotlivých štátoch boli splnené a jej ustanovenia nadobúdajú účinnosť odo dňa, od ktorého sa uplatňuje smernica podľa článku 17 ods. 2 a 3 smernice.
2.
Článok 4 tejto dohody sa nebude v Slovenskej republike uplatňovať v prípade neexistencie priameho zdaňovania v Anguille.
Článok 8
Skončenie platnosti
Táto dohoda zostáva v platnosti, ak jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán. Každá strana môže skončiť platnosť tejto dohody diplomatickou cestou, pričom skončenie platnosti oznámi najmenej šesť mesiacov pred koncom ktoréhokoľvek kalendárneho roka po uplynutí obdobia troch rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti. V takom prípade dohoda stráca platnosť na obdobie od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo podané oznámenie o skončení.
Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v slovenskom a v anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.
V prípade odlišností výkladu jednotlivých jazykových znení je rozhodujúce anglické znenie.
Za vládu Slovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.

Za vládu Anguilly:

Victor F. Banks v. r.
Príloha k dohode
Článok 7
Ustanovenia o uchovaní tajomstva
1.
Všetky informácie poskytnuté členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto členskom štáte uchovávajú v tajnosti tak ako informácie získané podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov.
V každom prípade takéto informácie
– sa môžu sprístupniť len osobám priamo zapojeným do vymeriavania dane alebo do správnej kontroly tohto vymerania,
– sa môžu sprístupniť len v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním, ktoré obsahujú sankcie uložené v súvislosti s vymeraním alebo kontrolou vymerania dane, a len osobám, ktoré sa priamo zúčastňujú na takýchto konaniach; takéto informácie však možno uvádzať na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach, ak príslušný úrad členského štátu poskytujúceho informácie nevznesie žiadnu námietku v čase, keď prvýkrát poskytol informáciu,
– sa v žiadnom prípade nepoužijú na iné účely ako na daňové účely alebo v súvislosti so súdnym konaním alebo správnym konaním obsahujúcim uložené sankcie v súvislosti s vymeraním alebo kontrolou vymerania dane.
Okrem toho môžu členské štáty určiť, aby sa informácie uvedené v prvom pododseku použili na vymeranie iných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice 76/308/EHS.1)
2.
Odsek 1 nezaväzuje členský štát, ktorého legislatíva alebo správna prax predpisuje na domáce účely prísnejšie obmedzenia než tie, ktoré sú obsiahnuté v ustanoveniach toho odseku, na poskytnutie týchto informácií, pokiaľ sa daný štát nezaviaže, že bude tieto prísnejšie obmedzenia dodržiavať.
3.
Bez ohľadu na odsek 1 príslušné úrady členského štátu poskytujúceho informácie môžu dovoliť, aby sa tieto informácie využili aj na iné účely v štáte, ktorý o ne požiadal, ak by sa tieto informácie podľa právnych predpisov štátu, ktorý informácie poskytuje, mohli za podobných okolností použiť na podobné účely.
4.
Tam, kde príslušný úrad členského štátu zváži, že informácie, ktoré získal od príslušného úradu druhého štátu, môžu byť užitočné pre príslušný úrad tretieho štátu, môže ich odoslať tomuto úradu so súhlasom príslušného úradu toho štátu, ktorý informácie poskytol.
1)
Ú. v. ES L 73, 19. 3. 1976, s. 18.