405/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky o výstavbe železničného prepojenia Bratislava – Viedeň.
Dohoda nadobudla platnosť 11. júla 2007 v súlade s článkom 5 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.