408/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 30.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

408
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 694/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 88/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3a sa vypúšťa.
2.
V § 7c sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
3.
V prílohe č. 1 v poradovom čísle 1 (imazalil) v stĺpci 5 sa slová „31. 12. 2008“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“, v poradovom čísle 2 (azoxystrobin) v stĺpci 5 sa slová „1. 7. 2008“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“, v poradovom čísle 3 (kresoxim-metyl) v stĺpci 5 sa slová „31. 1. 2009“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“, v poradovom čísle 4 (spiroxamín) v stĺpci 5 sa slová „1. 9. 2009“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“, v poradovom čísle 5 (azimsulfuron) v stĺpci 5 sa slová „1. 10. 2009“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“, v poradovom čísle 6 (fluroxypyr) v stĺpci 5 sa slová „30. 11. 2010“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“ a v poradovom čísle 8 (vápenatá soľ prohexadiónu) v stĺpci 5 sa slová „1. 10. 2010“ nahrádzajú slovami „31. 12. 2011“.
4.
V prílohe č. 1 v poradovom čísle 69 (fostiazate) v stĺpci 6 sa prvá veta „Môže sa registrovať a používať výlučne ako nematocíd“ nahrádza vetou „Môže sa registrovať a používať výlučne ako insekticíd alebo nematocíd“, v poradovom čísle 147 (flusilazol) v stĺpci 6 sa slová „semená repky olejnej“ nahrádzajú slovami „repka olejná“, v poradovom čísle 149 (carbendazim) v stĺpci 6 sa slová „semená repky olejnej“ nahrádzajú slovami „repka olejná“.
5.
V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:
6.
V prílohe č. 2 v poradovom čísle 28 (isoproturon) v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. september 2009“, v poradovom čísle 9 (triasulfuron) v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. september 2009“, v poradovom čísle 61 (mesotrión) v stĺpcoch 4 a 5 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. september 2009“, v poradovom čísle 83 (quinoxyfen) v stĺpcoch 4 a 5 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“, v poradovom čísle 66 (iodosulfuron) v stĺpcoch 4 a 5 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“, v poradovom čísle 67 (dimethenamid-p) v stĺpcoch 4 a 5 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“, v poradovom čísle 11 (bentazón) v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“, v poradovom čísle 15 (diquat) v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“, v poradovom čísle 41 (imazamox) v stĺpci 4 sa slová „30. jún 2007“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009“ a v stĺpci 5 sa slová „30. jún 2008“ nahrádzajú slovami „30. jún 2009, v poradovom čísle 29 (Ethofumesate) v stĺpci 3 sa slová „30. jún 2006" nahrádzajú slovami „30. november 2007", v poradových číslach 87 a 89 (Desmedipham, phenmedipham) v stĺpci 3 sa slová „31. december 2006" nahrádzajú slovami „30. november 2007".
7.
V prílohe číslo 2 sa na konci pripája tento text:
8.
Príloha č. 9 sa dopĺňa bodmi 30 až 32, ktoré znejú:
„30.
Smernica Komisie 2007/21/ES z 10. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy vypršania platnosti zaradenia účinných látok azoxystrobín, imazalil, kresoxim-metyl, spiroxamín, azimsulfurón, prohexadión-kalcium a fluroxypyr do jej prílohy I (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2007).
31.
Smernica Komisie 2007/25/ES z 23. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť dimetoát, dimetomorf, glufozinát, metribuzin, fosmet a propamokarb medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 106, 24. 4. 2007).
32.
Smernica Komisie 2007/31/ES z 31. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia pre rozšírenie používania účinnej látky fostiazat (Ú. v. EÚ L 140, 1. 6. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.