Predpis bol zrušený predpisom 339/2008 Z. z.

412/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2007
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z., nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami poskytovanie pomoci z finančných zdrojov Európskej únie a podpory z národných zdrojov (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú uvedené v osobitných predpisoch,1) pre deti v predškolských zariadeniach2) a žiakov s povinnou školskou dochádzkou v školách uvedených v osobitnom predpise3) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na plnenie činností podľa osobitných predpisov1) je Pôdohospodárska platobná agentúra4) (ďalej len „platobná agentúra“).
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečovanie spracovateľsky ošetreného mlieka pre žiaka najviac v množstve 0,25 l na žiaka a deň alebo mliečneho výrobku prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka5) (ďalej len „mliečny výrobok“) podľa osobitných predpisov6) v sumách uvedených v osobitných predpisoch7) a v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc podľa odseku 1, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre; jej vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov, ktorému sa poskytuje pomoc, môže byť v súlade s osobitným predpisom8)
a)
predškolské zariadenie alebo škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ predškolského zariadenia alebo školy,9)
c)
fyzická osoba-podnikateľ10) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jedného alebo viacerých predškolských zariadení alebo škôl alebo príslušného zriaďovateľa predškolského zariadenia alebo školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam zabezpečovaných mliečnych výrobkov podľa prílohy č. 1,
b)
charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,
c)
informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,
e)
protokol vydaný schváleným laboratóriom11) na účely dôkazu parametrov mliečneho výrobku uvedených v dokumentácii,
f)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
g)
zoznam predškolských zariadení alebo škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky,
h)
doklad, že je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c),
i)
doklad o tom, ktoré predškolské zariadenie alebo školu alebo ktorého zriaďovateľa zastupuje pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre oznámiť
a)
do 15. dňa nasledujúceho mesiaca druh a množstvo mliečnych výrobkov a počet predškolských zariadení alebo škôl, pre ktoré tieto mliečne výrobky zabezpečil,
b)
bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre v lehote uvedenej v osobitnom predpise,12) a to za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
(2)
Vzor žiadosti o poskytnutie pomoci je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Prílohou žiadosti o poskytnutie pomoci sú
a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie s uvedením množstiev, úhrad platených žiakmi, adries jednotlivých predškolských zariadení alebo škôl a počtu žiakov,
b)
čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu,13)
c)
kópia písomnej zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o osobu uvedenú v § 3 ods. 2 písm. c),
d)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.
(4)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu14) po zabezpečení mliečnych výrobkov.
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom je ustanovená podľa osobitného predpisu15) a pre jednotlivé mliečne výrobky je uvedená v prílohe č. 1.
§ 6
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (oznámenie č. 506/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou (oznámenie č. 373/2005 Z. z.) a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. augusta 2006 č. 2163/2006-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100 (oznámenie č. 499/2006 Z. z.).
§ 7
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 412/2007 Z. z.
Zoznam mliečnych výrobkov podľa § 2 ods. 2
Por.
číslo
Názov výrobku Druh a veľkosť balenia Kate-gória*) Množstvo na žiaka
a deň
Podpora
z národných zdrojov
bez DPH (Sk)
Najvyššia úhrada
platená žiakom
s DPH (Sk)
1. Jogurt biely téglik 150 g I. 150 g 1,402 7,50
2. Jogurt biely téglik 125 g I. 125 g 1,095 6,00
3. Tepelne ošetrené plnotučné mlieko neochutené kartón 1 000 ml I. 250 ml 2,506 2,00
4. Tepelne ošetrené plnotučné mlieko neochutené fólia - vrecko 1 000 ml I. 250 ml 2,280 2,00
5. Tepelne ošetrené plnotučné mlieko neochutené téglik 200 ml I. 200 ml 2,142 2,00
6. Tepelne ošetrené plnotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
kartón 1 000 ml I. 250 ml 2,414 3,00
7. Tepelne ošetrené plnotučné mlieko ochutené čokolá-
dou alebo inak, obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti
plnotučného mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
kartón 250 ml I. 250 ml 2,581 7,50
8. Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené fólia - vrecko 1 000 ml V. 250 ml 2,714 1,50
9. Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené kartón 1 000 ml V. 250 ml 2,580 2,00
10. Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené téglik 250ml V. 250 ml 2,690 2,00
11. Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené téglik 200 ml V. 200 ml 2,611 1,50
12. Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
kartón 1 000 ml V. 250 ml 2,534 2,50
13. Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
kartón 250 ml V. 250 ml 2,807 5,50
14. Tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokolá-
dou alebo inak, obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti
polotučného mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
kartón 250 ml V. 250 ml 2,603 7,00
15. Tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokolá-
dou alebo inak, obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti
polotučného mlieka
téglik 200 ml V. 200 ml 2,790 6,50
*) Kategória výrobkov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 816/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 412/2007 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 412/2007 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 412/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1040/2000 zo dňa 16. mája 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29), nariadenia Komisie (ES) č. 1526/2000 z 13. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30), nariadenia Rady (ES) č. 1670/2000 z 20. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30), nariadenia Komisie (ES) č. 509/2002 z 21. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35), nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), nariadenia Rady (ES) č. 1787/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), nariadenia Komisie (ES) č. 186/2004 z 2. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) a nariadenia Rady (ES) č. 1913/2005 z 23. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2005).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 816/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46), nariadenia Komisie (ES) č. 2107/2005 z 21. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 337, 22. 12. 2005), nariadenia Komisie (ES) č. 943/2006 z 26. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 173, 27. 6. 2006) a nariadenia Komisie (ES) č. 704/2007 z 21. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 161, 22. 6. 2007).
1)
Čl. 14 nariadenia Rady (ES) 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v platnom znení.
2)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3)
§ 2 a 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
5)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2707/2000 v znení nariadenia (ES) č. 816/2004.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka (oznámenie č. 526/2006 Z. z.), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 45), čl. 1 ods. 2 a príloha I nariadenia (ES) č. 2707/2000 v platnom znení, zákon č. 274/2006 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 2707/2000 v znení nariadenia (ES) č. 816/2004.
8)
Čl. 6 až 9 nariadenia (ES) č. 2707/2000.
9)
§ 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.
11)
§ 22 a 23 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
12)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2707/2000.
13)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2707/2000.
14)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2707/2000.
15)
Čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2707/2000 v znení nariadenia (ES) č. 816/2004.