415/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a cestovného ruchu Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.
Dohoda nadobudla platnosť 19. júna 2007 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.