415/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a cestovného ruchu Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.
Dohoda nadobudla platnosť 19. júna 2007 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.