417/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2007 bola v Káhire podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 7. septembra 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.
K oznámeniu č. 417/2007 Z. z.
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKEJ ARABSKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI
Vláda Slovenskej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky (ďalej „zmluvné strany“),
oceňujúc dôležitosť vedy a techniky pre rozvoj prosperujúcich národných ekonomík,
súc presvedčené, že medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky upevní zväzky priateľstva a porozumenia medzi ich národmi a podporí rozvoj vedy a techniky v prospech oboch štátov,
súc presvedčené o potrebe rozvoja vzájomne prospešnej vedecko-technickej spolupráce,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky v súlade s ustanoveniami tejto dohody, ako aj v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Egyptskej arabskej republiky.
2.
Zmluvné strany budú prehlbovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií v oblasti vedy a techniky cestou priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami zahŕňajúcimi vysoké školstvo, vedecko-výskumné pracoviská a vedecké spoločnosti oboch krajín v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týchto krajín.
3.
Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo vysokých škôl a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky za Egyptskú arabskú republiku (ďalej len „výkonné orgány“) .
Článok 2
Vedecko-technická spolupráca podľa tejto dohody bude zahŕňať
a)
spoločné vedecké, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,
b)
výmenu vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a expertov,
c)
vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie a materiálov, ako aj laboratórnych vzoriek prístrojov potrebných na výskum v kontexte činnosti spolupráce,
d)
spoločné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
e)
iné formy vedecko-technickej spolupráce, na ktorých sa môžu zmluvné strany vzájomne dohodnúť.
Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu vo výskume a technickom rozvoji medzi podnikateľskými subjektmi.
Článok 3
1.
Na účely vykonávania tejto dohody výkonné orgány zriadia Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“), ktorá sa bude skladať z rovnakého počtu predstaviteľov výkonných orgánov.
2.
Zmiešaná komisia sa bude stretávať raz za rok alebo na žiadosť ktoréhokoľvek výkonného orgánu, striedavo v Slovenskej republike a v Egyptskej arabskej republike, vo vzájomne vyhovujúcich termínoch.
3.
Zmiešaná komisia vypracuje pravidlá na vykonávanie tejto dohody a jej zasadania.
Článok 4
Zmiešaná komisia bude
a)
rozhodovať o oblastiach spolupráce,
b)
vytvárať priaznivé podmienky na vykonávanie tejto dohody,
c)
uľahčovať a podporovať vykonávanie spoločných programov,
d)
navrhovať a schvaľovať vykonávacie programy spolupráce.
Článok 5
Výdavky spojené so vzájomnou výmenou expertov, vedcov a iných špecialistov realizovanou v zmysle tejto dohody podľa článku 2 písm. b) sa budú hradiť takto, ak sa strany nedohodnú inak:
a)
vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na medzinárodnú dopravu a poistenie na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
b)
prijímajúca zmluvná strana v súlade s programom spoločnej práce uhradí pobytové náklady, ako aj cestovné v rámci hostiteľskej krajiny, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie programov a projektov.
Článok 6
1.
Práva duševného vlastníctva vzniknuté na základe aktivít spolupráce podľa tejto dohody upravia vykonávacie dohody medzi spolupracujúcimi organizáciami zmluvných strán. Ochrana duševného vlastníctva, ktoré vznikne na základe aktivít vyplývajúcich zo spolupráce vykonávanej na základe tejto dohody, sa bude riadiť medzinárodnými dohodami o duševnom vlastníctve, ktorými sú viazané Slovenská republika a Egyptská arabská republika, a tiež platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.
Vedecké a technické informácie nemajetkovej povahy vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody budú vlastníctvom oboch zmluvných strán alebo spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto informácie nemožno poskytnúť tretej strane, ak sa zmluvné strany alebo spolupracujúce organizácie, ak to vyžadujú príslušné vnútroštátne právne predpisy zmluvných strán, písomne nedohodnú inak.
Článok 7
Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich inštitúcií ako účastníci projektov a programov vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady týchto účastníkov budú hradiť príslušné organizácie tretej strany, ak sa výkonné orgány písomne nedohodnú inak.
Článok 8
1.
Ustanovenia tejto dohody sa môžu meniť a dopĺňať iba po súhlase obidvoch zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.
2.
Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť v rámci konzultácií zmiešanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.
Článok 9
Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán z iných ňou uzatvorených medzinárodných dohôd.
Článok 10
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym (60) dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi v príslušnej krajine.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou neoznámi svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody. Platnosť dohody skončí šesť (6) mesiacov odo dňa tohto oznámenia.
3.
Skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v čase skončenia platnosti tejto dohody.
Dané v Káhire 27. februára 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku, arabskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Jozef Habánik v. r.

Za vládu Egyptskej arabskej republiky:

Hani Helal v. r.