420/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § 33a ods. 8, § 33b ods. 9, § 33c ods. 5 a 6, § 33d ods. 10, § 33e ods. 12, § 39 ods. 15 a § 48 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z. a podľa § 74 ods. 9, § 74a ods. 10 a § 139 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
opatrenie z 21. augusta 2007 č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi.
Opatrenie umožní bankám a obchodníkom s cennými papiermi pri výpočte kreditného rizika štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko priradiť nulovú rizikovú váhu aj pohľadávkam voči Medzinárodnej finančnej organizácii pre imunizáciu a pohľadávkam voči Islamskej rozvojovej banke.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.