421/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 644/2006 Z. z. a § 37 ods. 18 písm. c) až g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 21. augusta 2007 č. 9/2007 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Opatrenie predstavuje tzv. tretí pilier Novej Bazilejskej dohody o kapitáli, podľa ktorého uverejňovanie informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničného obchodníka s cennými papiermi pomáha účastníkom finančného trhu v lepšej orientácii, prispieva k väčšej spoľahlivosti a stabilite finančného systému, udržiava rovnosť príležitostí v hospodárskej súťaži, ale zároveň rešpektuje citlivosť niektorých informácií.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2007 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.