422/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2007,
ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Podľa tohto nariadenia vlády možno poskytnúť podporu pri vykonávaní týchto opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi:1)
a)
technická pomoc včelárom a členom včelárskych združení2) (ďalej len „technická pomoc“),
b)
kontrola varroázy,
c)
racionalizácia kočovania včelstiev,
d)
úhrada nákladov na analýzu medu,
e)
obnova včelstiev,
f)
spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov.
§ 2
Technická pomoc
(1)
Podporou v rámci opatrenia na technickú pomoc je
a)
organizovanie prednášok,
b)
organizovanie seminárov,
c)
organizovanie vzdelávacích kurzov,
d)
organizovanie výstav a súťaží,
e)
účasť zástupcov včelárskych združení2) na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,
f)
publikačná, osvetová a propagačná činnosť,
g)
nákup audiovizuálnej techniky,
h)
odborné poradenstvo včelárom,
i)
zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,
j)
budovanie školských včelníc,
k)
budovanie ukážkových včelníc.
(2)
Podporu možno poskytnúť na
a)
organizovanie prednášok, ak prednáška
1.
trvá najmenej dve vzdelávacie jednotky; vzdelávacia jednotka je 60 minút,
2.
je vykonaná za účasti najmenej desiatich včelárov,
3.
je zameraná na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A,
b)
organizovanie seminárov, ak seminár
1.
trvá najmenej štyri vzdelávacie jednotky,
2.
navštívi najmenej desať včelárov,
3.
je zameraný na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A,
c)
organizovanie vzdelávacích kurzov, ak vzdelávací kurz
1.
trvá najmenej osem vzdelávacích jednotiek,
2.
navštívi najmenej desať včelárov,
3.
je zameraný na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A,
d)
účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,
e)
publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,
f)
nákup audiovizuálnej techniky pre včelárske združenie,2)
g)
odborné poradenstvo včelárom,
h)
zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov pre včelárske združenie včelárov uvedených v prílohe č. 1 časti B,
i)
budovanie školských včelníc pri základných a stredných odborných školách,
j)
budovanie ukážkových včelníc v jednotlivých krajoch a na dosiahnutie pozitívnej zmeny vo vekovej štruktúre včelárov; najviac dve včelnice na jeden kraj.
(3)
Podporu možno poskytnúť do
a)
5 000 Sk na prednášku podľa odseku 1 písm. a),
b)
12 000 Sk na seminár podľa odseku 1 písm. b),
c)
25 000 Sk na vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. c),
d)
65 000 Sk na vzdelávací kurz podľa odseku 1 písm. c), ak ide o kurz v trvaní najmenej dvoch kalendárnych dní,
e)
výšky oprávnených nákladov (ďalej len „náklady“) podľa odseku 1 písm. d) až i),
f)
80 % nákladov podľa odseku 1 písm. j),
g)
50 % nákladov podľa odseku 1 písm. k).
§ 3
Kontrola varroázy
(1)
Podporou v rámci opatrenia kontrola varroázy je podpora na úhradu nákladov
a)
na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,
b)
spojených s aplikáciou aerosólu pri prevencii alebo liečení varroázy,
c)
na prehliadky včelstiev vykonané úradnými veterinárnymi asistentmi,3)
d)
na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy.
(2)
Podporu možno poskytnúť do
a)
80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze podľa odseku 1 písm. a),
b)
80 % z 20 Sk na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),
c)
80 % z 25 Sk na jedno prehliadnuté včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. c), ak prehliadku včelstiev vykonal úradný veterinárny asistent,
d)
70 % nákladov na zariadenie podľa odseku 1 písm. d).
§ 4
Racionalizácia kočovania včelstiev
(1)
Podporou v rámci opatrenia racionalizácia kočovania včelstiev je podpora na
a)
úhradu nákladov na zariadenie na kočovanie včelstiev podľa prílohy č. 1 časti C,
b)
starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť najmenej v období od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roku,
c)
vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a vysádzanie nektárodajných drevín,
d)
vypracovanie projektu a zabezpečenie signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín.
(2)
Návrhy projektov podľa odseku 1 písm. c) a d) sa predkladajú na posúdenie a schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 1. októbra príslušného kalendárneho roku.
(3)
Podporu možno poskytnúť do
a)
35 % z nákupnej ceny zariadenia, a to najviac 100 000 Sk za kalendárny rok podľa odseku 1 písm. a),
b)
100 Sk na kočovné včelstvo podľa odseku 1 písm. b) za kalendárny rok a nákup zariadení na úpravu kočovných stanovíšť do 35 % z nákupnej ceny, a to najviac 10 000 Sk za kalendárny rok,
c)
50 000 Sk za vypracovanie projektu podľa odseku 1 písm. c) a d),
d)
80 % zo sumy nákupu zariadení a úhrady ostatných nákladov pri projektoch podľa odseku 1 písm. d).
§ 5
Úhrada nákladov na analýzu medu
(1)
Podporou v rámci opatrenia úhrady nákladov na analýzu medu je podpora na
a)
fyzikálno-chemické rozbory medu a analýzu geografického pôvodu medu,
b)
diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede,
c)
analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie ochrannej známky „Slovenský med“,
d)
analýzu spór moru včelieho plodu z medu.
(2)
Podporu možno poskytnúť na
a)
úhradu najviac štyroch analýz medu podľa odseku 1 písm. a) až c) od jedného včelára. Podporu možno poskytnúť do 80 % z dokladovanej a uhradenej sumy analýz medu, ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu,
b)
analýzy medu podľa odseku 1 písm. c) do 100 %, ak sú splnené všetky kvalitatívne požiadavky kladené na ochrannú známku „Slovenský med“,
c)
úhradu nákladov na diagnostiku spór moru včelieho plodu z medu do 100 %, ak sú analýzy medu vykonané v referenčnom laboratóriu.
(3)
Podpora sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov podľa odseku 1 písm. b).
§ 6
Obnova včelstiev
(1)
Podporou v rámci opatrenia obnova včelstiev sa rozumie podpora na
a)
predaj včelích matiek kranskej včely a rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu,
b)
založenie a prevádzku testovacích staníc.
(2)
Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý chová včelie matky, vlastní dekrét šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu kranskej včely a produkuje včelie matky z preverenej línie.
(3)
Súčasťou žiadosti na založenie a prevádzku testovacej stanice je ročný program celoštátnych šľachtiteľských opatrení. Ročný program celoštátnych šľachtiteľských opatrení obsahuje kritériá pre databanku pôvodu, zdravotný stav zimujúceho včelstva vyšetrením na akarapidózu a nozematózu, hygienický test, test varroatolerancie a odhad plemennej hodnoty.
(4)
Podporu možno poskytnúť do
a)
250 Sk na predanú voľne spárenú včeliu matku,
b)
500 Sk na predanú inseminovanú včeliu matku,
c)
80 % nákladov na založenie a prevádzku testovacej stanice.
§ 7
Spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov
(1)
Podporou v rámci opatrenia spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov je podpora na rozvoj vedy a výskumu v
a)
šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podporou zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,
b)
zdravotnom stave včiel uplatňovaním ozdravovacích metód a spôsobu ošetrovania včelstiev, zavedením a vedením evidencie stanovíšť včelstiev,
c)
kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,
d)
zdravotnom účinku včelích produktov,
e)
opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín na výrobu obnoviteľných zdrojov energií.
(2)
Výskumné projekty sa spolu s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladajú na posúdenie a schválenie ministerstvu do 1. októbra príslušného kalendárneho roku.
(3)
Podporu možno poskytnúť do 80 % nákladov na realizáciu výskumných projektov.
§ 8
Žiadosť o schválenie podpory
(1)
Žiadateľom o schválenie podpory môže byť včelárske združenie2) pôsobiace na celoštátnej úrovni, ktoré zastupuje včelárov, alebo včelár podľa § 6 ods. 2 (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o schválenie podpory (ďalej len „žiadosť o podporu“) podľa prílohy č. 2 podáva žiadateľ na Pôdohospodársku platobnú agentúru4) (ďalej len „platobná agentúra“), ktorá schvaľuje a vypláca podporu podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Žiadosť o podporu predloží žiadateľ do 30. júla príslušného kalendárneho roku na obdobie od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roku. Lehota na predloženie žiadosti sa považuje za zachovanú, ak sú požadované údaje alebo doklady predložené najneskôr do 15 dní odo dňa ich vyžiadania.
(4)
K žiadosti o podporu žiadateľ prikladá
a)
overenú kópiu stanov žiadateľa s výnimkou včelára podľa § 6 ods. 2,
b)
ročný program rozvoja včelárstva podľa prílohy č. 3,
c)
ročný plán vzdelávania včelárov podľa prílohy č. 4,
d)
doklad o zriadení osobitného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
e)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii, alebo ku dňu predloženia žiadosti nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie,
g)
súhrn požiadaviek včelárov, ktorých žiadateľ zastupuje, s výnimkou včelára podľa § 6 ods. 2.
(5)
Žiadateľovi sa neposkytne podpora, ak
a)
nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
je v likvidácii alebo konkurznom konaní,
c)
sa mu na ten istý účel poskytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.
(6)
Platobná agentúra oznámi žiadateľovi do 30 dní schválenie alebo zamietnutie poskytnutia podpory spolu s odôvodnením.
§ 9
Žiadosť o vyplatenie podpory
(1)
Žiadosť o vyplatenie podpory (ďalej len „žiadosť o vyplatenie“) predkladá žiadateľ platobnej agentúre po realizácii opatrenia každoročne do 30. mája alebo do 31. augusta.
(2)
K žiadosti o vyplatenie podpory, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5, žiadateľ priloží
a)
zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 6,
b)
prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d),
c)
kópiu dokladov o nákladoch spojených s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. e),
d)
počet výtlačkov a názov publikovaného materiálu, kópiu dokladov o nákladoch spojených s ich publikovaním, kópiu dokladov o nákladoch spojených s osvetovou a propagačnou činnosťou, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. f),
e)
počet a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky a kópiu dokladov o úhrade audiovizuálnej techniky, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. g),
f)
počet, druh a kópiu dokladov o úhrade zakúpených technických pomôcok a zariadení podľa § 2 ods. 1 písm. i),
g)
počet a druh použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. a),
h)
počet včelstiev ošetrených aerosólom podľa prílohy č. 8, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala,
i)
počet prehliadnutých včelstiev úradnými veterinárnymi asistentmi podľa prílohy č. 9, kópiu osvedčenia úradného veterinárneho asistenta a kópiu poverenia od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c),
j)
počet a druh zariadení, technických pomôcok určených na liečenie varroázy, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d),
k)
počet a druh zariadení na kočovanie a kópie dokladov o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),
l)
počet a názvy projektov, kópiu dokladov o nákladoch na projekty, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d),
m)
počet a druh analýz medu podľa prílohy č. 10 s odtlačkom pečiatky referenčného laboratória, podpisom zodpovednej osoby a názvom, sídlom laboratória vrátane kópie osvedčenia o akreditácii, ak ide o podporu podľa § 5 ods. 1 a 2,
n)
počet predaných včelích matiek podľa prílohy č. 11 s kópiou dokladov o predaji a kópiou dekrétu šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu kranskej včely, ak ide o podporu podľa § 6 ods. 1 písm. a),
o)
kópiu dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkovaním testovacej stanice, ak ide o podporu podľa § 6 ods. 1 písm. b),
p)
výskumné projekty podľa prílohy č. 12 a kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou výskumného projektu, ak ide o podporu podľa § 7 ods. 1.
(3)
Platobná agentúra vyplatí podporu do 30 dní od doručenia všetkých dokladov podľa odseku 2.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Žiadosť predkladá žiadateľ na rok 2007 do 30. septembra 2007.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Témy vzdelávacích aktivít, zoznam technických pomôcok, druhy kočovných zariadení
Časť A:
Témy prednášok, seminárov a kurzov v rámci opatrenia podľa § 1 písm. a)
1.
Školenia pre začínajúcich včelárov.
2.
Chov včelích matiek.
3.
Inseminácia včelích matiek.
4.
Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov.
5.
Včelie produkty.
6.
Apiterapia.
7.
Nové smery vo včelárstve.
8.
Ekonomicky orientovaný chov včiel.
9.
Školenie na aplikáciu aerosólu.
10.
Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.
11.
Šľachtenie včiel.
12.
Využitie znášky a kočovanie.
13.
Ošetrovanie včelstiev počas roka.
14.
Včelárstvo na Slovensku a vo svete.
15.
Propagácia včelích produktov, marketing.
16.
Propagácia značky „Slovenský med“.
17.
Správna výrobná prax.
18.
Ekologický chov včiel.
Časť B:
Zoznam technických pomôcok, na ktoré možno poskytnúť podporu v rámci opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. i)
1.
Zariadenie na vytáčanie medu – medomet.
2.
Miešačka alebo pastovacie zariadenie.
3.
Odviečkovacie zariadenie.
4.
Dekantačná nádoba.
5.
Čerpadlo.
6.
Tepelná komora.
7.
Nádoba umožňujúca miešanie, temperovanie medu.
8.
Plnička medu.
Časť C:
Druhy kočovných zariadení, na ktoré možno poskytnúť podporu v rámci opatrenia podľa § 4 ods. 1 písm. a)
1.
Špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy (dopravné prostriedky určené na presun včelstiev v teréne).
2.
Nakladacie zariadenia (mechanické, hydraulické a elektrické zariadenie na zdvíhanie).
3.
Prívesy (prívesné vozíky na presun včelstiev).
4.
Palety (podstavce na umiestnenie včelstiev).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Žiadosť o schválenie podpory
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Ročný program rozvoja včelárstva
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Ročný plán vzdelávania včelárov
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Žiadosť o vyplatenie podpory
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Zoznam vzdelávacích aktivít
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Prezenčná listina vzdelávacej aktivity
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Ošetrenie včelstiev aerosolom
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Prehliadka včelstiev
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Predaj včelích matiek
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
Spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov
1)
Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 z 26. apríla 2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s výrobkami včelárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44).
2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
4)
§ 5 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.