424/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 1. septembra 2007 č. MF/19376/2007-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.