43/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

43
ZÁKON
z 13. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z. a zákona č. 21/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položka 79 vrátane splnomocnenia a poznámok pod čiarou k odkazom 22a až 22e a 23 znie:
„Položka 79
a)
Vydanie dopravnej licencie dopravcovi
1.
na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 3 000 Sk
2.
na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 2 000 Sk
3.
na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 2 000 Sk
4.
na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 1 000 Sk
5.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na jednu autobusovú linku v obci 500 Sk
6.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov
na viac autobusových liniek v obci 5 000 Sk
b)
Vykonanie zmeny dopravnej licencie
podľa písmena a) 50 % príslušnej sadzby
c)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1.
na jednu prepravu jedným vozidlom 5 000 Sk
2.
na dve až päť prepráv jedným vozidlom 10 000 Sk
3.
na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom 30 000 Sk
d)
Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky
1.
na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 200 Sk
2.
na opakovanú (kyvadlovú) dopravu 6 000 Sk
e)
Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 200 Sk
f)
Vydanie povolenia CEMT23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
1.
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na dobu jedného roka 20 000 Sk
2.
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska a Grécka na dobu jedného roka 15 000 Sk
3.
do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska, Talianska a Grécka na dobu jedného roka 10 000 Sk
g)
Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
1.
jednorazové (do cudzieho štátu a späť) 200 Sk
2.
jednorazové do tretieho štátu a späť 500 Sk
3.
trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) 5 000 Sk
h)
Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b) 500 Sk
i)
Vydanie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva22c) 200 Sk
j)
Vydanie overenej kópie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva na každé vozidlo 50 Sk
k)
Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu22d) 100 Sk
l)
Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov22a) 500 Sk
m)
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča22e) 200 Sk
Splnomocnenie
1.
Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2.
Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3.
Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22e a k odkazu 23 znejú:
„22a)
§ 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.
22b)
§ 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22c)
§ 28 ods. 1 písm. p) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22d)
§ 28 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
22e)
§ 28 ods. 1 písm. s) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
23)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007 okrem čl. I § 7 ods. 3 písm. a) dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.